Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disabled people
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The Internet is transforming into the main source of information. Standards are being developed so that people with different types of disabilities are not to feel excluded. Tools based on certain standards automate tasks, but they are also important to work correctly. The study consisted of checking the pages with selected tools discussed in the literature dealing with website accessibility. The validators are identically configured each time the website verifies compliance with the WCAG 2.1 standard. The number of errors detected per page varies significantly when using individual tools. The error rate calculated for the number of all HTML elements of the page ranges between less than 1% and 80%. It is not possible to unambiguously select the worst service on the basis of analyzing all results obtained, it can be a different service for each tool. The tools automate the activities of verifying availability. Each of the validators tested found errors, some of the same. The best solution is not to rely on just one tool, because the results obtained can relate to completely different elements of the page. It all depends on the care of the creators in the preparation of the tool and their care for compliance with standards.
PL
Internet przekształca się w główne źródło informacji. Opracowywane są standardy, dzięki którym osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami nie mają czuć się wykluczone. Narzędzia oparte na standardach automatyzują czynności, ale ważne jest też ich poprawne działanie. Badanie polegało na sprawdzeniu stron wybranymi narzędziami omawianymi w literaturze zajmującej się dostępnością stron internetowych. Walidatory są identycznie skonfigurowane przy każdorazowej weryfikacji zgodności strony ze standardem WCAG 2.1. Liczba błędów wykrywanych na stronie znacząco różni się przy wykorzystaniu poszczególnych narzędzi. Stosunek błędów obliczany do liczby wszystkich elementów HTML strony waha się od wartości poniżej jednego procenta do 80%. Nie jest możliwe jednoznaczne wybranie najgorszego serwisu na podstawie analizy wszystkich otrzymanych wyników, dla każdego narzędzia może być to inny serwis. Narzędzia automatyzują czynności polegające na weryfikacji dostępności. Każdy z badanych walidatorów wykrył błędy, częściowo te same. Najlepszym rozwiązaniem jest nie polegać tylko na jednym narzędziu, gdyż otrzymane wyniki mogą dotyczyć całkowicie innych elementów strony. Wszystko zależy od staranności twórców przy przygotowaniu narzędzia oraz ich dbałości o zgodność ze standardami.
PL
Skostnienia okołostawowe są ważnym problemem klinicznym, społecznym i technicznym. Jeżeli problem tego rodzaju występuje w obrębie stawu biodrowego, to poprzez jego unieruchomienie w danym kącie, uniemożliwiającym ruch, powoduje utrudnienie w korzystaniu z wózka w pozycji siedzącej, przy zachowaniu kąta pomiędzy tułowiem a kością udową wynoszącego 90 stopni. Powoduje to niebezpieczne zsuwanie się użytkownika z wózka, co grozi w rezultacie niebezpiecznym upadkiem. W części przypadków uniemożliwia to wręcz korzystanie z wózka, skazując osobę z nie pełnosprawnością na pozostawanie w łóżku, co drastycznie obniża jej jakość życia, w tym życia zawodowego.
3
Content available remote Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii
PL
Okres epidemii to bardzo ciężki czas, na który większość osób z niepełnosprawnościami (OzN) nie mogła w jakikolwiek sposób się przygotować. Ich życie stanęło w miejscu, a czasami wręcz odwróciło się o 180 stopni. Ludzie z niepełnosprawnościami w obecnych czasach żyją tak, jakby znaleźli się na bezludnej wyspie: nie mając często kontaktu fizycznego z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi czy znajomymi. Zostali zmuszeni do tego, czego z definicji często nie są w stanie zrobić: muszą być obecnie samowystarczalni.
PL
System transportowy to jeden z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współczesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. zapewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu podróży, przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy takie wykreowanie systemu transportowego jest możliwe, czy nie powoduje wykluczenia niektórych grup społecznych, czy jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników? Przed tym dylematem staje coraz więcej współczesnych planistów i inżynierów transportu. Według wielu publikacji naukowych odpowiedzią jest projektowanie uniwersalne, a więc kształtowanie przestrzeni publicznych i systemu transportowego ze świadomością zróżnicowania zbiorowości ludzkiej pod względem płci, wieku, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni posiadający różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensoryczne. Zbiorowość ta napotyka w życiu codziennym wiele barier architektonicznych, transportowych, które uniemożliwiają im swobodne przemieszczanie się, a tym samym ograniczają ich dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. W artykule zdefiniowano pojęcie osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiono najczęściej napotykane bariery w zakresie systemu transportowego w miastach. Istotnym elementem artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Oświęcimiu i Krakowie dotyczących oceny funkcjonowania transportu publicznego i jego dostosowania do osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki i wnioski z badań stanowić mogą inspiracje dla innych miast, które chcą stworzyć system transportowy dostosowany do potrzeb analizowanej grupy.
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossible for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. The results of the survey studies conducted in Oświęcim and Kraków concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analyzed group.
EN
Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is determining the rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.
PL
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
PL
Każdy człowiek zasługuje na dobre widzenie, niezależnie od czynników warunkujących jego życie. Jedną z grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do specjalistów ochrony wzroku, są osoby z niepełnosprawnością. Jest to związane z barierami istniejącymi zarówno po stronie pacjenta, jak i specjalisty. Osoby z niepełnosprawnością często nie rozumieją przekazu drugiego człowieka i nie odbierają prawidłowo bodźców ze świata, co oznacza, że wymagają odpowiedniej ilości czasu i cierpliwości podczas badania. Celem mojej pracy magisterskiej była ocena jakości widzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz porównanie jej z subiektywną oceną widzenia tych osób. Dodatkowym zadaniem było sprawdzenie dostępności do odpowiedniej opieki w zakresie ochrony wzroku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzono na 42 osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w placówce Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Słupi pod Kępnem. Zauważono, że zaburzenia widzenia są zależne od stopnia niepełnosprawności, a przeprowadzone badania jakości widzenia pokazały silną zależność wyniku badania od nastawienia badanego oraz umiejętności badającego. Często te osoby, pomimo niepełnosprawności, potrafią zauważyć problemy wynikające z tych zaburzeń.
EN
Everyone deserves to see in the best way, regardless of life circumstances. One of the groups that have hindered access to the vision protection specialists are persons with disabilities. This is due to the restrictions both on the side of the patient and professional. Persons with disabilities often do not understand correctly what another human being is meant to convey and they do not receive proper stimuli from the world, which means that they require a customized amount of time and extra patience during the test. The aim of the research was to examine the quality of vision of mentally disabled patients, and compare obtained results with feedback from the patients themselves. An additional goal was to examine available access for persons with intellectual disabilities to adequate eye care professionals. The research was conducted on 42 people with severe or moderate mental disability during the Occupational Therapy Workshops in Słupia nearby Kępno. It was found that the vision dysfunction is correlated with the degree of disability, and conducted studies have shown a strong relationship between test results and patient‘s attitude toward exam, as well as examiner’s skills. Persons with disabilities are often aware of these discrepancies.
PL
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dysponuje kilkoma trasami podziemnymi, przeznaczonymi do ruchu turystycznego. Są to trasy z licznymi atrakcjami, wymagają jednak od turystów odpowiedniej sprawności ruchowej. Dla turystów z niepełnosprawnościami przygotowano specjalną trasę w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W tym celu wykonano wiele prac adaptacyjnych oraz przeszkolono przewodników i wprowadzono przepisy, które regulują ruch osób niepełnosprawnych w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje, dotyczące powstałej trasy dla osób niepełnosprawnych.
EN
The Museum of Coal Mining in Zabrze has several underground routes designated for tourist traffic. These are routes with many attractions, but require adequate mobility from tourists. For tourists with disabilities, a special route was prepared at the Main Key Heritage Drift. Many adaptation works were carried out and guides were trained and regulations were introduced that regulate the movement of disabled people in the Adit Queen Louise Complex. The article presents the most important information about the route for people with disabilities.
PL
Tematyka dostępności coraz częściej staje się tematem dyskusji i prac na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Wpływ na popularność tematu mają przede wszystkim ogłoszenie rządowego projektu Dostępność Plus wraz z Porozumieniem na rzecz dostępności oraz przewidywane zmiany w prawie na szczeblu unijnym – projektowane wdrożenie Europejskiego Aktu Dostępności oraz planowana nowelizacja Rozporządzenia 1371/2007, będącego odpowiednikiem rozporządzenia 181/2011 w sprawie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Prezentacja tych zagadnień jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Availability of transport is becoming the topic of discussion and thesis on the various levels. Impact on the popularity of the topic are result of announcement of governmental projects „Dostępność Plus” and „Porozumienie na rzecz dostępności”, and also expected changes in EU law – project of European Accessibility Act and novelization of Regulation (EU) No 1371/2007, equivalent of Regulation (EU) No 181/2011, passenger rights in bus and coach transport. The issues has been presented in this article.
EN
Poland is bound by law to ensure equal opportunities and non-discrimination. Architectural barriers in space can be considered a form of discrimination against disabled people. The purpose of the article is to argue that both the old pre-cast concrete slab apartments as well as the newer buildings (built after 1995) require adaptation in order to cater for the needs of the disabled. The article outlines the developments in design for people with disabilities, starting from the programme of “abolishing architectural barriers”, through “universal design” to “design for everyone”. The paper presents some qualitative studies, in which functional quality of flats was used as the main criterion for evaluation. Using comparative analysis, a list of redevelopment possibilities and approximate costs of such adaptations in flats was compiled. Apartments M3 (38-48m2) were selected for the purpose of the study. Existing projects were assessed and compared and appropriate improvements were suggested. Subsequently, approximate costs of the proposed adaptation measures were calculated, as well as the possibilities of reimbursement under the PFRON co-financing (including buildings constructed before January 1, 1995). Finally, the paper puts forward a few postulates regarding further development of the idea of design for everyone, a proposal to create an Accessibility Charter and the system of extra investments in the redevelopment of entrance areas of blocks of flats.
PL
W większości krajów wysoko rozwiniętych, dotkniętych problemem starzenia się społeczeństwa, oprócz usług i systemu opieki środowiskowej (domowej), funkcjonują różnorodne formy mieszkaniowo-opiekuńcze i mieszkaniowo-usługowe dla osób starszych i niepełnosprawnych. W niniejszej pracy autorka prezentuje efekt poszukiwań różnorodnych rozwiązań mieszkaniowych w postaci zwięzłej charakterystyki i tabelarycznej klasyfikacji zbiorczej, w której wyłoniono grupy o podobnych cechach, oraz przyporządkowano je do grup odbiorców o różnym stopniu sprawności i samodzielności życiowej. Ponadto autorka systematyzuje nazewnictwo występujące w publikacjach anglojęzycznych obejmujące kilkadziesiąt nazw oraz proponuje nazwy polskie dla wyłonionych grup specjalnych form mieszkaniowych oferujących pomoc lub opiekę stacjonarną dla osób starszych i niepełnosprawnych. W pracy zawarto także wnioski ogólne z prowadzonych badań w kontekście deficytu podobnych do prezentowanych rozwiązań na terenie Polski.
EN
In most highly developed countries, in addition to services and home care system, there are various forms of housing with care and services for the elderly and the disabled. In this work, the author presents the effect of searching for various housing solutions in a brief description of residential forms. A classification of recognized housing models was prepared in the form of a summarizing table, in which groups of housing forms with similar characteristics were selected, and assigned to groups of residents with different level of disability and independence. In addition, the author systematizes the terminology in English-language publications and presents general conclusions from the conducted research in the context of a deficit of similar to the presented solutions in Poland.
11
Content available remote Assessment of use of public transport in cities by elderly and disabled persons
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossi - ble for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. Only through analysis of the existing transport system, identification of transportation barriers, and the appropriate decisions to eliminate them can this exclusion be counteracted and a city without barriers be created – a free city where every resident can move easily, whether they are blind, hard of hearing or a wheelchair user. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. Moreover, guidelines for designing a transport system according to the needs of the analyzed group are proposed. The results of survey studies conducted in Oswiecim and Cracow concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analysed group, however it is also worth remembering that shaping public spaces and transport “for everyone” is only possible by engaging all parties interested in the problem, i.e. above all, elderly and disabled people as well as city authorities, and then making every effort to reach a consensus between these groups.
PL
Przedstawiono założenia oraz prace zrealizowane w ramach projektowania narzędzia wspomagającego zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt badawczo-szkoleniowego symulatora samochodu o masie do 3,5 t pozwoli na badanie przydatności różnych rozwiązań umożliwiających kierowanie pojazdem mechanicznym osobom z dysfunkcją kończyny górnej i dolnej. Symulator – wyposażony w kokpit kierowcy przymocowany do ruchomej platformy, podest, układ projekcji obrazu oraz aplikację – zostanie przetestowany z udziałem 20 osób.
EN
Presented are the assumptions and a description of the work carried out as part of the action on the development of a project to assist the prevention of social exclusion of people with disabilities. The developed research and training simulator for a car with a weight of up to 3.5 tons will allow the study of the suitability of various solutions enabling the driving of a motor vehicle for people with upper and lower limb dysfunctions. This simulator equipped with a driver’s cockpit attached to the motion platform, platform, image projection system and application will be tested with the participation of 20 people.
EN
This research presented a novel method using 3D simulation methods to design customized garments for physically disabled people with scoliosis (PDPS). The proposed method is based on the virtual human model created from 3D scanning, permitting to simulate the consumer’s morphological shape with atypical physical deformations. Next, customized 2D and 3D virtual garment prototyping tools will be used to create products through interactions. The proposed 3D garment design method is based on the concept of knowledge-based design, using the design knowledge and process already applied to normal body shapes successfully. The characters of the PDPS and the relationship between human body and garment are considered in the prototyping process. As a visualized collaborative design process, the communication between designer and consumer is ensured, permitting to adapt the finished product to disabled people afflicted with severe scoliosis.
PL
Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, związanych z ich funkcjonowaniem w miastach i aglomeracjach. Osoby starsze częściej podróżują transportem publicznym, ponieważ ich stan zdrowia zmniejsza predyspozycje do kierowania pojazdami. Transport publiczny często jest jedynym ze środków transportu, z którego mogą oni korzystać. Aby transport publiczny działał dobrze musi spełniać pewne wymogi zarówno w zakresie wyposażenia samych środków transportu, jak i zakresie infrastruktury. Zadaniem zarządców i organizatorów transportu jest zatem pomóc tej grupie osób w realizacji ich podstawowych potrzeb z zakresu podróży transportem publicznym. W celu poznania oczekiwań osób starszych w odniesieniu do funkcjonowania transportu publicznego, poznania ich stopnia zadowolenia i satysfakcji z obecnych usług transportu publicznego, przeprowadzono w Krakowie badania ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób starszych na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych w Krakowie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano zmiany i rozwiązania, jakie powinno się wprowadzić, aby transport publiczny był bardziej przyjazny dla osób starszych. Wyniki badań wskazują pewien kierunek działania, jaki należy podjąć, aby zachęcić osoby starsze do podróży transportem publicznym. Ponadto w artykule poruszono kwestie starości i starzenia się społeczeństwa w Polsce, Małopolsce i Krakowie.
EN
The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life aspects. Elderly people often travel by public transport because their health decreases their predispositions to travel by car. Public transport is often the only one transport mean which they can use. Some conditions, both in terms of transport means equipment and infrastructure, have to be improved in order to have more accessible public transport. Task of public transport management is to help elderly people to meet their basic needs in terms of public transport journeys. The survey among elderly people was carried out in Cracow in order to get an information on elderly people’s needs and expectations related to public transport, as well as the level of their satisfaction with the public transport services. The survey was carried out at selected bus and tram stops. The article shows detailed analysis of the survey results. Basing on the survey results changes and solutions for improvement of the urban public transport to make it more senior-friendly have been proposed. Moreover the article raises the issues of society aging in Poland, Małopolska Region and Cracow.
EN
The article concerns the analysis of elimination of technical barriers for people with physical disabilities in one of the social welfare homes in the Silesian voivodeship. The following paper presents original projects created by the staff of nursing home: table for consumption and telephone booth. These solutions influence on improving the ergonomics of everyday consumption for both the physically disabled residents and their attendants, and comfortable and intimate telephone conversation with relatives on the property. This projects have been carried out on the premises of the institution by its workers.
PL
Wstęp i cel: Celem realizowanego projektu jest opracowanie systemu wspomagającego funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych cierpiących z powodu dysfunkcji ruchowych. W artykule opisano pierwszy etap projektu, w którym system zapewnia możliwość wspomagania dwóch czynności: zaświecanie i gaszenie światła oraz zasłanianie i odsłanianie rolet okiennych. Do każdej z tych czynności zastosowano sterowanie gestem. Materiał i metody: W pracy wykorzystano platformę programistyczną Arduino LEONARDO, sensor ruchu Microsoft Kinect, komputer klasy PC oraz elementy wykonawcze systemu takie jak przekaźnik, serwomechanizm czy buzzer. W artykule omówiono sposób działania systemu oraz oprogramowanie na płytkę Arduino odpowiedzialną za sterowanie elementami wykonawczymi i odczyt informacji z czujników. Dodatkowo przedstawione zostały najważniejsze elementy oprogramowania umożliwiające komunikacje pomiędzy sensorem Kinect a płytką Arduino. Wyniki: Wynikiem pracy jest w pełni funkcjonalny prototyp/makieta systemu. Wniosek: Opisany system jest nowatorski z pozytywnymi opiniami przyszłych użytkowników.
EN
Introduction and aim: The article presents the issues of supporting system for elderly and disabled people. The article describes the first phase of the project, in which the system provides the ability to support two steps. For each of these activities is used to control gesture. Material and methods: The project has been designed and implemented based on software platform Arduino Leonardo, motion sensor Microsoft Kinect, PC computer system and actuators such as relays, servo or buzzer. In addition, have been presented the main elements of hardware / software system enables communication between the sensor Kinect and Arduino plate. Results: The result of work is fully functional prototype assist device. Conclusion: The method described is innovative with positive test and opinion of future users.
PL
Na świecie żyje ponad miliard osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach zaczęto zwracać coraz większą uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji publicznej. Ułatwiony dostęp do usług transportowych i większa mobilność są ważnymi czynnikami w redukcji ich dyskryminacji. Większa szansa na przemieszczanie się ułatwia znalezienie pracy, dostęp do edukacji itd. Jednakże często dostosowany transport nie jest w pełni uwzględniany w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu polityk związanych z transportem w różnych krajach. Dostępny transport jest szczególnie istotny dla osób niepełnosprawnych, ale przynosi także korzyści dla innych grup pasażerów. Z dostosowanej infrastruktury mogą korzystać osoby starsze, matki z wózkami itd. Pomimo wprowadzenia wielu rozwiązań oraz dużego postępu, wciąż jest wiele do zrobienia. Niniejszy artykuł porusza tematykę dostępności transportu miejskiego dla osób niepełnosprawnych i prezentuje wybrane przykłady dobrych praktyk z krajów europejskich.
EN
Worldwide there are over one billion people with disabilities. In recent years more attention was paid to the needs of people with disabilities, including their independent use of public transport. Easy access to transport and increased mobility are important factors in reducing discrimination of this group. Better chance to move around makes it easier to find jobs, to access to education, etc. However, often adapted transport is not fully taken into account in planning, designing and implementing policies related to transport in different countries. Available transport is especially important for people with disabilities, but it also brings benefits for other groups of passengers. From customized infrastructure can also benefit the elderly, mothers with strollers, etc. However, despite the introduction of many solutions and huge progress, there is still much to be done. This article raises the subject of the availability of public transport for disabled people and presents selected examples of good practices from European countries.
EN
The paper presents the system for support interaction of disabled people using a low-cost computer module. The system is based on the Microsoft Kinect device. Its usability strongly depends on the designed software. The architecture of both software and hardware part of the system is discussed. The tests performed on human volunteers are presented as well. The conducted research confirms the usability of the system, showing its disadvantages and limitations.
EN
The goal of the study is to expand the new 3D garment creation method which has been developed by our team to cover other morphological targets. This creation process, applied until now to typical human body, shapes can be also used in the case of the atypical posture of the human being. The purpose of this study was to obtain 2D patterns of disabled people, especially for people afflicted with severe scoliosis. In our paper we introduced the pathology of this disease as well as the strong influence of this disability on the garment creation process. We present the method which has been used to capture the 3D shape of the body. Two methods of 3D pattern making are proposed. The first method, using virtual try-on, is an empirical method which uses the knowledge and know-how of pattern makers. The second method is a more rigorous one that shows the feasibility of creating a tailored garment directly on a 3D body shape. This method takes into account the 3D evolution of the body as well as the comfort and well-being of the customer, managed by the values of 3D ease allowance. Finally the result shows that the two methods can be used in different garment industries.
PL
Celem artykułu było podjęcie próby zaproponowania i rozwinięcia nowej numerycznej metody tworzenia odzieży w przestrzeni trójwymiarowej, opracowanej przez nasz zespół, dla niestandardowych, atypowych sylwetek. W pracy zaprezentowano koncepcję o możliwości wykorzystania tradycyjnego procesu tworzenia form odzieży (metoda bazująca na wzorcowej, proporcjonalnej sylwetce) dla przypadku nietypowej sylwetki użytkownika. Podjęte rozważania miały na celu uzyskanie dwuwymiarowych wzorców form odzieży dla osób niepełnosprawnych, w tym przypadku osób cierpiących na ciężką skoliozę. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z patologią choroby, jak również ich silny wpływ na proces tworzenia odzieży. Przedstawiono także metodę, którą wykorzystano do generowania trójwymiarowego wirtualnego manekina osoby dotkniętej w/w chorobą. Zaproponowano dwie metody uzyskiwania form odzieżowych w przestrzeni 3D. W pierwszej metodzie, wykorzystano narzędzie wirtualnej przymiarki (system CAD), która jako metoda empiryczna, bazuje na wiedzy i doświadczeniu konstruktora form odzieżowych. Druga przedstawiona metoda jest bardziej dokładna w porównaniu do pierwszej, która prezentuje możliwości stworzenia poprawnie dopasowanej odzieży, bezpośrednio na sylwetce 3D. Metoda ta bierze pod uwagę nieregularność budowy sylwetki ludzkiej, jak również komfort i dobre samopoczucie użytkownika, zależne od wartości dodatku konfekcyjnego – luzu. Wyniki pracy prezentują potencjał oraz możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań zarówno w produkcji odzieży masowej jak i masowej indywidualizacji.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, między innymi w czasie wsiadania i wysiadania niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
EN
The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements in order to fulfill the transportation objective, including during boarding and disembarking disabled persons in wheelchairs.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.