Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dewatering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The article describes the process of pulp sheet drying. A Valmet DryWay plant and two Andritz lines including EvoDry™ are described. The pulp sheet drying plant comprises pulp screening/cleaning, dewatering (forming, pressing), drying, baling, and finishing operations. The pulp sheet drying is conventional drying widely used in production mills using an airborne dryer. Most often it is used for drying chemical and mechanical pulp.
EN
Flocculation is crucial for the treatment of coal tailings in industries. In this paper, the effects of shear-induced breakage and reflocculation of the floc, settling, and dewatering of coal tailings were investigated. The results show that as shear strength increases, the settling velocity of flocculated tailings decreases. A shear rate of 200 rpm (170.6 s-1) leads to the loss of half the settling velocity. However, at high dosage cases, 200 rpm-300 rpm shear could improve the clarity of the supernatant. Small particles are flocculated preferentially, especially for particles below 10 µm. With the increase in dosage, the critical particle size for the occurrence of flocculation increases. The chaos index proposed can quantitatively reflect the degree of flocculation or reflocculation of coal tailings. At high dosage conditions, shear could enhance the dewatering performance of flocs by reconstructing the filter cake. Controlling the structure of flocs by dosage and shear strength can help obtain appropriate settling, clarifying, and dewatering performance of coal tailings.
EN
In the mining industry, the horizontal wells have been using for dewatering purpose for several years. Due to unique characteristics, those horizontal filters are recommended to balance both the mechanical strength and hydraulic performance. Pressure drop along the horizontal well is one of the essential factors that affect the performance of a wellbore, the dewatering capacity as well. The pressure drop is caused due to four separate factors: wall friction, perforation roughness, inflow acceleration and mixing effects. In this publication, numerical analysis was implemented with different types of perforated and slotted pipes to investigate the effects of two later factors: inflow acceleration and the mixing effects. The simulated data using ANSYS 14.5 was analyzed using universal velocity distribution law in combination with the roughness function and influx flow. The results revealed that the apparent friction factor is a linear function of roughness friction factor and the total inflow rate ratio.
PL
W ostatnich latach, w przemyśle wydobywczym studnie poziome są wykorzystywane do odwadniania. Ze względu na wyjątkowe właściwości te filtry poziome są zalecane, aby zrównoważyć zarówno wytrzymałość mechaniczną, jak i wydajność hydrauliczną. Spadek ciśnienia wzdłuż odwiertu poziomego jest jednym z podstawowych czynników wpływających na wydajność odwiertu, a także wydajność odwadniania. Spadek ciśnienia jest spowodowany czterema odrębnymi czynnikami: tarciem o ścianki, chropowatością perforacji, przyspieszeniem dopływu i efektami mieszania. W niniejszej publikacji zaimplementowano analizę numeryczną różnych typów rur perforowanych i szczelinowych w celu zbadania wpływu dwóch późniejszych czynników: przyspieszenia dopływu i efektu mieszania. Symulowane dane za pomocą oprogramowania ANSYS 14.5 zostały przeanalizowane przy użyciu uniwersalnego prawa rozkładu prędkości w połączeniu z funkcją chropowatości i przepływem napływowym. Wyniki wykazały, że widoczny współczynnik tarcia jest liniową funkcją współczynnika tarcia chropowatości i współczynnika całkowitego napływu.
EN
Sewage sludge treatment, including dewatering, represents a technological challenge similar to wastewater treatment. It is necessary for the effective sludge dewatering to use conditioning agents, and currently only polyelectrolytes. However, any factor or substance, including waste, which reduces the bonds between water and solid particles can be considered a conditioning agent. The study verified the possibility of conditioning the digested sludge with sludges from the water treatment plant, mainly produced by coagulation of chlorine iron III and denitrification, was verified. The main process variable was the volumetric fraction of water processing sludges in a mixture with municipal digested sludge amounting to 1:9, 3:7, 5:5. It was found that the sludge from water treatment plants cannot be used as aconditioner of municipal sludge. Deterioration of filtration and dewatering capacity of the tested mixtures and the quality of the separated sludge liquor was observed. The study confirmed the possibility of the use of post-coagulation sludge in sorption of metals and phosphorus.
PL
Przeróbka osadów ściekowych, w tym ich odwadnianie, stanowi równorzędne wyzwanie technologiczne co oczyszczanie ścieków. Koniecznym dla efektywnego odwadniania osadów jest zastosowanie środków kondycjonujących, a obecnie wyłącznie, polielektrolitów. Niemniej jednak każdy czynnik czy substancja, w tym odpad, który umożliwi zmniejszenie powiązania między cząsteczkami wody i fazy stałej może zostać uznany za środek kondycjonujący. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano możliwość kondycjonowania osadów przefermentowanych osadami z stacji uzdatniania wody powstałymi głownie w procesie koagulacji zanieczyszczeń chlorkiem żelaza III oraz denitryfikacji. Główną zmienna procesową był udział objętościowy osadów z uzdatniania wody w mieszaninie z osadami przefermentowanymi wynoszący 1:9, 3:7, 5:5. Stwierdzono, że badane żelazowe osady pokoagulacyjne nie mogą być stosowane jako kondycjoner komunalnych osadów przefermentowanych. Odnotowano pogorszenie filtrowalności i odwadnialności badanych mieszanin oraz jakości oddzielonych cieczy osadowych. Badania potwierdziły możliwość zastosowania osadów pokoagulacyjnych celem sorpcji metali i fosforu.
PL
Wykazano różnice w wynikach badań uzyskanych metodą modelowania oraz wzorów analitycznych. Uzyskane rozbieżności porównano do obserwacji terenowych i wykazano, że w przypadku większych inwestycji przeważają zalety metod modelowych.
EN
The differences in modeling and analytical formulas were proofed. Obtained discrepancies were compared to field data. The results suggests using modeling in case of large investment.
EN
Post-coagulation sludge is a mixture of pollutants removed from water and coagulants, which was added to the water. It has a hydrophilic and colloidal character. It is important to search processes whereby this sludge could be reused or eventually disposed of. The studies of solidification of post-coagulation sludge were carried out. The solidification process consists in the appropriate and rapid mixing the sludge with the material used for solidification in order to ensure the adequate homogenization conditions. The reagent used in solidification absorbs water contained in the sludge as a result of rapid homogenization with the sludge due to hydration, in a strongly exothermic process. The excess water evaporates form the sludge. This reduces the mass and volume of the sludge and leads to the formation of granules. During the tests, quicklime and cement Gorkal 40, Gorkal 50 and Gorkal 70 were used as a solidifying material, in doses of 0.7; 1.4; 2.1; 2.8; 3.5 g/kg TS. During the maturing process of the lime-sludge and cement-sludge mixtures, changes in the total solids concentrations were checked. The obtained test results show that increasing the solidification material dose and extending the maturation time results in a significant increase in the total solids concentration of the mixtures. Changing the structure and consistency of the sludge from plastic to solid gives the possibility to use sludge as a building material, for the reclamation of dumps, hardening roadsides or creating slopes and embankments.
PL
W Stacjach Uzdatniania Wody (SUW) powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne. Stanowią one mieszaninę usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów wykazując hydrofilowo-koloidalny charakter. Ponadto charakteryzują się wysokim uwodnieniem powyżej 99%. SUW zobligowane są do wprowadzania rozwiązań umożliwiających optymalne gospodarowanie osadami. W związku z tym istotne jest poszukiwanie procesów, w wyniku których osady te mogłyby być ponownie wykorzystane lub ostatecznie unieszkodliwione. Przeprowadzono badania zestalania osadów pokoagulacyjnych. Proces zestalania polega na odpowiednim oraz szybkim mieszaniu osadu z użytym materiałem zestalającym, aby zapewnić odpowiednie warunki homogenizacji. Zastosowany reagent w wyniku szybkiej homogenizacji z osadem na skutek hydratacji, w procesie silnie egzotermicznym, pochłania wodę zawartą w osadach, której nadmiar odparowuje. Powoduje to zmniejszenie masy i objętości osadów i prowadzi do powstania granulatu. Podczas badań jako materiału zestalającego użyto wapna palonego oraz cementów Górkal 40, Górkal 50 i Górkal 70 w dawkach 0,7; 1,4; 2,1; 2,8; 3,5 g/kg sm. W trakcie procesu dojrzewania mieszaniny wapienno-osadowej oraz cementowo-osadowej sprawdzano zmiany stężenia suchej masy. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zwiększenie dawki materiału zestalającego oraz wydłużenie czasu dojrzewania powoduje znaczny wzrost stężenia suchej masy mieszanin. Zmiana struktury i konsystencji osadów od plastycznej do stałej daje możliwość wykorzystania osadów jako materiału budowlanego, do rekultywacji wysypisk, utwardzania poboczy dróg czy tworzenia skarp i wałów.
EN
The article describes problems related to intensification of energy production at a sewage treatment plant. The authors analyze anaerobic co-digestion of sludge from a water treatment plant and sewage treatment plant. The authors proposed a methodology of the research and analyzed the preliminary results, which showed that co-digestion of sewage and water sludge enhanced biogas production. The authors hope that the results of the study will provide a basis for development of methodology for sludge control and disposal.
PL
Badania zaprezentowane w niniejszej publikacji, prowadziły do określenia możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody jako substrat w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Autorzy zaproponowali metodologię badań i przeanalizowali wstępne wyniki, które wykazały, że dodanie osadów z uzdatniania wody do osadów ściekowych spowodowało zwiększoną produkcję biogazu. Zaproponowana technologia stanowi zintegrowany system gospodarki komunalnej, oparty na współpracy dwóch przedsiębiorstw: oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania, działających w systemie gospodarki cyrkulacyjnej. Rezultatem takiego rozwiązania są korzyści w zakresie odzysku biogazu, możliwego do wykorzystania w procesie kogeneracji.
PL
Jedną z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jest tzw. metoda trzcinowa. 0 przydatności tej metody dla małych i średnich oczyszczalni ścieków decydują stosunkowo niskie koszty eksploatacji. Celem publikacji jest przedstawienie systemów trzcinowych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych oraz prezentacja wyników badań osadów zdeponowanych w tego typu systemach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w systemach trzcinowych bardzo skutecznie zachodzą procesy odwadniania oraz stabilizacji osadów bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Po długookresowym unieszkodliwianiu w systemach trzcinowych osady stają się potencjalną substancją nawozową ze względu na wysokie stężenia związków biogennych i niskie stężenia metali ciężkich.
EN
One from methods of sewage sludge utilization is the so-called reed method. The relatively Iow operating costs determine the usefulness of this method for smali and medium wastewater treatment plants. The aim of the publication is to present the reed systems using for dewatering and stabilization of sewage sludge as well as to present the results of the research on sludge deposited in such systems. On the basis of the conducted research, it was found that processes of sludge dewatering and stabilization occurs uery efficiently without using of additional chemical agents. After long-term utilization in reed systems, sludge becomes a potential fertilizer due to high concentrations of biogenic compounds and Iow concentrations of heauy metals.
EN
Sewage sludge is produced in every sewage treatment plant and its properties depend on a number of factors. The type, origin and parameters of the treated sewage and the applied treatment technology are the main factors influencing the sludge properties. The produced sewage sludge can be submitted to treatment processes which condition its final use. For example, the sludge produced in small treatment plants, treating mainly domestic sewage, can be used for agricultural purposes. This paper presents the results of the authors' own research on the susceptibility of sludge originating from several municipal wastewater treatment plants to selected treatment processes and changes in properties as a result of the carried out processes. The obtained results confirm that the ultrasonic field, as a physical method of sewage sludge modification, is a factor intensifying the drainage processes. In most cases, the investigations have shown better results of the dewaterability of sludge treated with ultrasonic field in relation to raw sediments. For the tested sediments, it is justified to use the centrifugation process as a method of mechanical compaction.
EN
High water content and the associated large volume of waste represent a challenge to final disposal of sewage sludge. For this reason, dewatering is one of the most important stages in sewage sludge treatment. However, sewage sludge dewatering is also the most expensive and least explored process. The specific physical and chemical properties of raw sewage sludge make it impossible to obtain satisfactory dewatering effects without primary processing. Water removal efficiency can be improved with sludge conditioning by means of various technologies. Chemical conditioning, which consists in dosing organic flocculants, has been commonly used in wastewater treatment plants. Application of polyelectrolytes to sludge in order to improve its dewaterability generates high operating costs in sewage treatment plants, amounting even to several thousand PLN a month. The economic aspects have driven the development of the research on intensification of sewage sludge dewatering using various materials, including waste. Conditioning of sewage sludge with fuel combustion by-products represents an alternative to commonly used technologies. The paper presents the effect of by-products of co-combustion of hard coal and plant biomass on the efficiency of sewage sludge dewatering. The effect of ash on capillary suction time (CST), water content and specific resistance to filtration was discussed. Physical conditioning of sewage sludge led to the decrease in CST, specific resistance to filtration (SRF) and water content. An increase in filtrate volume after pressure filtration was also observed. The results obtained in the study showed that addition of waste can represent an alternative method of sewage sludge conditioning.
PL
Mankamentem osadów ściekowych pod kątem ich ostatecznej utylizacji jest wysoki stopień uwodnienia i związana z tym duża objętość odpadu. Z tego względu jednym z najważniejszych, ale zarazem jednym z najdroższych i najmniej poznanych etapów przeróbki osadów ściekowych jest proces odwadniania. Specyficzne właściwości fizykochemiczne surowego osadu ściekowego uniemożliwiają uzyskanie zadowalających efektów odwadniania bez wstępnej obróbki osadów ściekowych. Poprawę efektywności usuwania wody z osadów można uzyskać poprzez kondycjonowanie z użyciem różnych dostępnych technik. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosuje się kondycjonowanie chemiczne, polegające na dozowaniu organicznych flokulantów. Aplikacja polielektrolitów do osadów w aspekcie poprawy ich odwadnialności generuje wysokie koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Aspekty ekonomiczne doprowadziły do rozwoju badań nad intensyfikacją odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem różnych materiałów, w tym również produktów odpadowych. Kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania paliw stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych metod wspomagania odwadnialności osadów. W pracy przedstawiono wpływ popiołu ze współspalania węgla kamiennego i biomasy roślinnej na efektywność procesu odwadniania osadów ściekowych. Omówiono wpływ aplikacji popiołu na wartość CSK, uwodnienie oraz opór właściwy filtracji. Analizie poddano również ilość uzyskanego filtratu po procesie odwadniania. Fizyczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze współspalania węgla i biomasy skutkowało obniżeniem CSK oraz uwodnienia osadów. Uzyskane rezultaty potwierdziły spadek wartości ww. parametrów po procesie kondycjonowania osadów popiołami. Odnotowano również zwiększenie ilości filtratu uzyskanego po procesie odwadniania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aplikacja popiołów do osadów może stanowić niekonwencjonalną metodę kondycjonowania osadów ściekowych.
EN
Areas of intense mine drainage that are subjected to numerical modelling require the construction of a complex model structure that will properly reflect actual conditions. This paper presents the process and results of constructing such a structure for the Olkusz Zinc and Lead Ore Mining Area, an area situated in a cone of depression the extent of which reaches 500 km2. This size range calls for a selection of appropriate external boundaries, properly separated from these of the mine drainage area. The complex geological structure of the Olkusz area, associated with considerable variation in the thickness of rock formations, discontinuities of rock levels and occurrence of numerous faults, must be schematised so that calculation layers can be identified. The faults in the study area have to be reflected in the regional model structure, although only those faults that actually affect groundwater flows should be selected. The model structure needs to include detailed recognition and reflection of hydraulic contacts between aquifer levels, together with a selection of hydrogeological parameters that are different for particular formations. Only a complex structure built in such a manner may be the foundation of further model studies.
PL
W artykule przedstawiono problem – często występujący w aglomeracjach – zrzutu do cieków powierzchniowych wód podziemnych powstałych na skutek odwodnienia wykopu. W przedmiotowym przypadku Potoku Służewieckiego problemem jest istotna różnica w składzie chemicznym wód powierzchniowych i podziemnych. Wody potoku są wodami bardzo zanieczyszczonymi składającymi się w znaczącym stopniu z wód opadowych wprowadzanych do potoku bezpośrednio z kolektorów kanalizacji deszczowej. Odprowadzane do cieku powierzchniowego wody podziemne są wodami o III klasie jakości (ze względu na wysoką zawartość żelaza i manganu). W celu określenia wielkości zmian składu chemicznego wód potoku po procesie mieszania, wykonano modelowanie geochemiczne. Uzyskane efekty wskazywały bezpośrednio, niezależnie od proporcji mieszania wód podziemnych i powierzchniowych, na obniżenie wartości pH potoku oraz niemal całkowite przejście wszystkich form żelaza w żelazo na trzecim stopniu utlenienia. Implikuje to pojawienie się w potoku wód zabarwionych. Dlatego też, zakładając stosowanie dodatkowych zabiegów napowietrzających, obliczono wymaganą zawartość tlenu potrzebną do całkowitego usunięcia żelaza z wód podziemnych, jeszcze przed zrzutem do wód Potoku Służewieckiego.
EN
The paper presents a typical problem for agglomeration areas, i.e. the discharge of drainage water from the excavation pit to the watercourse. In case of the Potok Służewiecki, the most important problem is a significant difference in the chemical composition of surface and groundwater. An important part of the Potok Służewiecki water originates from polluted water discharged from rainwater sewage collectors. Discharged groundwater is mostly categorized as the quality class II, but significant concentrations of Fe and Mn reduce its categorization to quality class III. In order to determine the extent of changes in the chemical composition of the Potok Służewiecki water due to water mixing process, geochemical modelling in various quantitative ratios was carried out. Obtained results show lowering of the pH and almost complete transition of all Fe speciations into the Fe3+ form, regardless of the mixing ration of ground and surface water. This implies the appearance of coloured water in the Potok Służewiecki. Therefore, assuming the use of additional aeration measures, the oxygen amount needed for complete removal of iron from groundwater before its discharge to the Potok Służewiecki was calculated. Possible impact of the Potok Służewiecki on the rock matrix before and after mixing with discharge water was also presented in the article.
EN
The article discusses the possibility of recycling the biomass ashes in a sewage sludge management. In laboratory tests, ashes from straw and beech wood combustion were used. The effectiveness of sludge conditioning was investigated by the capillary suction time (CST) measurement. The influence of straw and beech wood ashes on sewage sludge dewatering was examined by means of vacuum filtration for the vacuum pressure of 0.01 and 0.02 MPa. The laboratory tests showed that sewage sludge after conditioning with the use of biomass ash indicated a much stronger dewatering capacity than raw sewage sludge. The results proved the different influence of biomass ashes on the effectiveness of sludge dewatering. The best results were achieved for beech wood ash for the highest dosage of material (30 kg∙m-3). However, further detailed tests are needed in order to define the optimal dose of biomass ash.
PL
Artykuł przedstawia propozycję recyklingu popiołów ze spalania biomasy w gospodarce osadami ściekowymi. W badaniach laboratoryjnych zastosowano popioły ze spalania słomy oraz drewna bukowego. Skuteczność kondycjonowania osadów ściekowych z użyciem ubocznych produktów spalania biomasy oceniono na podstawie pomiaru czasu ssania kapilarnego (CSK). Wpływ popiołów ze spalania biomasy na proces odwadniania osadów ściekowych zbadano za pomocą filtracji próżniowej dla wartości podciśnienia 0,01 i 0,02 MPa. Badania laboratoryjne wykazały większą podatność kondycjonowanych osadów ściekowych na procesy odwadniania w porównaniu do surowego osadu ściekowego. Uzyskane wyniki potwierdziły zróżnicowany wpływ popiołów z biomasy na efektywność procesu odwadniania. Najlepsze rezultaty uzyskano dla osadów kondycjonowanych popiołem ze spalania drewna bukowego w najwyższej dawce (30 kg∙m-3). Niemniej jednak niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu wyznaczenia optymalnej dawki reagenta.
PL
Zakład Górniczy Sobieski będący częścią Tauron Wydobycie S.A. zlokalizowany jest w Jaworznie, w województwie śląskim. Należy do kopalń węgla kamiennego o największym dopływie wód podziemnych do wyrobisk, wynoszącym około 60 m3/min. Decyduje o tym położenie zakładu w tzw. subregionie odkrytym, gdzie występuje łączność hydrauliczna warstw przypowierzchniowych z eksploatowanymi utworami karbonu. Na przestrzeni ponad czterdziestu lat eksploatacji zasobów złoża dopływy były wysokie, ulegając względnie niewielkim wahaniom. W pracy scharakteryzowano zmienność dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG Sobieski, w latach 1970–2013.
EN
The Sobieski Coal Mine is located in Jaworzno in the Sielesia Province. The water inflow is the highest among all hard coal mines in Poland and has reached 60 m3/min. It is determined by the location of the mine in the uncovered hydrogeological subregion, where there are hydraulic connections between the surface and exploited carbon layers are present. For more than forty years of exploitation inflows were high, yielding relatively small fluctuations. The paper presents the characteristic of the variability of the water inflows into Sobieski hard coal mine, in the years 1970–2013.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania uszlachetnionej („regenerowanej”) masy makulaturowej jako dodatku do masy pierwotnej przeznaczonej do produkcji papierów mocnych (np. papieru workowego). Wykorzystane masy makulaturowe zostały poddane „regeneracji” poprzez usunięcie z nich frakcji drobnej, a następnie zmielenie. Ponieważ wiadomo, że ze względu na rosnące wydajności maszyn papierniczych coraz większym problemem jest utrzymanie odpowiednio wysokiej zdolności do odwadniania masy papierniczej, w badaniach zwracano również uwagę na zmiany smarności. Głównymi kryteriami oceny były podstawowe właściwości wytrzymałościowe oraz przepuszczalność powietrza. W wyniku wykonanych badań stwierdzono, że dodatek regenerowanej masy makulaturowej OCC do masy pierwotnej pozwala na uzyskanie papieru o zadowalających właściwościach wytrzymałościowych. Przy małym dodatku regenerowanej masy makulaturowej otrzymano papiery o oporze przedarcia niemal takim samym jak papiery z masy pierwotnej. Ponadto, obecność makulatury OCC w mieszankach włóknistych nie zmieniła przepuszczalności powietrza gotowego wytworu. Zatem regenerowana masa makulaturowa OCC (po usunięciu frakcji drobnej i zmieleniu) może być stosowana jako dodatek do masy pierwotnej wykorzystywanej do produkcji papierów o dobrych właściwościach wytrzymałościowych połączonych ze strukturą zapewniającą odpowiednią przepuszczalność powietrza. Stwierdzono również, że dodatek regenerowanej masy makulaturowej LWC nie pogarszał znacząco wytrzymałości na zerwanie, ale wpływał niekorzystnie na opór przedarcia próbek papierów. Porównując badane regenerowane masy wtórne można stwierdzić, że dla dodatków regenerowanej masy nie przekraczających 30%, wartości pozostałych parametrów wytrzymałościowych były zbliżone dla obu zastosowanych mas wtórych. Należy jednak podkreślić, że dla papierów zawierających dodatek makulatury LWC wartości te były zawsze nieco niższe niż dla papierów z dodatkiem makulatury OCC.
EN
The objective of this work was to investigate the application of upgraded secondary pulps as an addition to the virgin pulp used for the production of strong papers (e.g. sack paper). In the presented research, two secondary pulp grades (based on OCC and LWC waste paper) and one virgin pulp (unbleached kraft; pine) were used. Before mixing with the virgin pulp, the secondary pulps were subjected to the upgrading process, i.e. fines removal and subsequent beating. The apparatus, equipped with 150 mesh screen, used for fines removal was designed and built in the Institute of Papermaking and Printing of TUL. The virgin pulp was also beaten. The beating process was carried out in PFI mill, separately for each pulp grade. The beating time for a given pulp grade was selected based on correlation between breaking length of paper and pulp freeness. It is well known that, due to the increasing paper machine productivity, keeping the pulp dewatering ability at a sufficiently high level is a growing concern. Therefore, the attention was also drawn to the changes in freeness. The regenerated secondary pulps were mixed with the unbleached kraft pulp at different ratios. From the prepared pulp mixtures, the laboratory sheets were formed in Rapid-Köthen apparatus and investigated for the selected properties. In this work, the basic strength properties and the air permeance (Bendtsen method) of prepared paper samples were selected as the main evaluation criteria. In accordance with the relevant international standards, the following strength properties were investigated: tensile index, tearing resistance (Elmendorf method), bursting strength, breaking length. Even though the International Organization for Standardization (ISO) recommends the use of tensile index over breaking length, the latter one is still used in many research and development centers. Therefore, also here the breaking length was used for comparison reasons. As indicated by the research results presented here, the addition of the upgraded secondary pulp OCC to the virgin pulp allowed to obtain paper of acceptable strength properties. At the low contents of the upgraded secondary pulp OCC, the tearing resistance of the produced papers was almost on the same level as that of the paper made from virgin fibers. Moreover, the addition of OCC had no effect on the air permeance of the final product. Therefore, the upgraded secondary pulp OCC (after fines removal and beating) can be used as an addition to the virgin pulp used for manufacturing the papers of good strength properties and – at the same time – of the structure ensuring adequate air permeance. It was also found that the upgraded secondary pulp from LWC did not lower significantly the breaking strength but had unfavorable influence on the tearing resistance of the paper samples. When comparing the examined upgraded secondary pulps, it can be concluded that, for the upgraded pulp content up to 30%, the values of all other strength parameters of papers containing LWC secondary fibers were similar to those of papers containing OCC. It should be, however, emphasized that these values were always slightly lower for papers containing recycled LWC (in comparison to OCC).
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
EN
The wastewater treatment produces a huge amount of excess sludge which has to be removed in line with ecological and legal requirements. Raw sewage sludge is characterized by the high moisture content, over 90 % and the microbiological activity. The high content of water in sewage sludge results in its big volume and generates significant problems with transport and further utilization. As the high moisture content in raw sewage sludge generates significant costs in treatment plants, it is essential to provide effective dewatering. In order to improve the sewage sludge dewatering, conditioning by means of different materials is applied. Chemical conditioning with the application of organic polymers is used in treatment plants more often than any other methods. The drawback of the aforementioned process is the high cost of chemical reagents and for this reason, it is necessary to find inexpensive and effective conditioners. The aim of this paper is the possibility of sewage sludge dewatering after conditioning with the use of biomass ash derived from the biomassfired power plant. The effectiveness of the aforementioned process was based on the capillary suction time (CST) measurement. After conditioning with the use of biomass ash, the article goes on to describe dewater-ability of sewage sludge by vacuum filtration. The results showed that the sewage sludge moisture content decreased as a dosage of biomass ash increased. Mechanical conditioning with the use of biomass ash influenced the increase of filtrate volume after dewatering. Additionally, the application of biomass ash in sewage sludge management confers the earthen structure of sludge which is suitable to the transport and application in the environment. The mixture of ash and sewage sludge might be used as a valuable fertilizer in perennial plants plantations. Owing to agricultural utilization of sewage sludge, fertilizing properties of sludge are used without a minimal risk to human health.
PL
Procesy oczyszczania ścieków powodują wytwarzanie ogromnych ilości osadów ściekowych, które wymagają odpowiedniego unieszkodliwiania zgodnie z wymogami ekologicznymi, ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi. Surowe osady ściekowe charakteryzują się wysokim uwodnieniem, powyżej 90%, oraz aktywnością mikrobiologiczną. Wysoka zawartość wody w osadach ściekowych przekłada się na ich znaczną objętość, co generuje problemy z transportem i utylizacją osadów. Ze względu na fakt, że wysokie uwodnienie osadów ściekowych generuje wysokie koszty eksploatacyjne oczyszczalni ścieków, niezbędna jest intensyfikacja procesu odwadniania osadów. W celu poprawy efektywności odwadniania osadów ściekowych stosuje się proces kondycjonowania z zastosowaniem różnych substancji. Powszechnie w oczyszczalniach ścieków stosowane jest kondycjonowanie chemiczne z zastosowaniem polielektrolitów. Wadą powyższej metody są wysokie koszty związane z zakupem organicznych flokulantów, co wymusza potrzebę poszukiwania tanich i skutecznych środków kondycjonujących. Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie możliwości kondycjonowania osadów ściekowych z zastosowaniem popiołu, pochodzącego ze spalania biomasy w elektrociepłowni. Do oceny skuteczności zaproponowanej metody kondycjonowania osadów ściekowych zastosowano pomiar czasu ssania kapilarnego (CSK). Osady ściekowe po procesie kondycjonowania zbadano pod kątem poprawy efektywności procesu odwadniania za pomocą filtracji próżniowej, dla dwóch wartości próżni: 0,01 i 0,02 MPa. Uzyskane rezultaty wykazały spadek uwodnienia końcowego osadów ściekowych wraz ze wzrastającą dawką popiołu. Mechaniczne kondycjonowanie osadów ściekowych z użyciem popiołu ze spalania biomasy wpłynęło również na wzrost objętości filtratu uzyskanego po procesie filtracji próżniowej. Dodatkowo, zastosowanie popiołu ze spalania biomasy w gospodarce osadowej nadaje osadowi ziemistą strukturę, dogodną do transportu i aplikacji w celach przyrodniczych. Wytworzona mieszanina osadu ściekowego i popiołu może znaleźć zastosowanie jako wartościowy nawóz na plantacjach roślin wieloletnich. Dzięki wspomnianej metodzie zagospodarowania osadów ściekowych możliwe jest wykorzystanie właściwości nawozowych osadów przy minimalnym poziomie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
EN
The paper presents the research on the possible use of inorganic coagulant and polyelectrolyte for conditioning of sonicated and non-sonicated digested sewage sludge. The digested sewage sludge from mechanical-biological wastewater treatment was analyzed. The effect of PIX 123 and polyelectrolyte Zetag 8160 and their combined effect on sonicated and nonsonicated sludge was determined. Dosing of coagulant to sludge does not create large and durable flocks that can be effectively separated by thickening or dewatering. Then, a good preconditions for creating strong flocs, obtaining a clear effluent, and improving the degree of sludge dewatering are formed. However, it requires to use a suitable polyelectrolyte after coagulation. For sludge samples the following tests were performed: capillary suction time, vacuum filtration, pressure filtration and sludge structure was observed. The suspension and COD content in the sludge liquids were also analyzed. For non-sonicated sludge prepared with Zetag 8160 or PIX 123 a better effect of the CSK decrease was obtained for Zetag 8160. For sonicated sludge PIX 123 was significantly more effective. Both the dose and the chemical used, as well as the sonication time, have a great impact on sludge structure transformation. The applied doses of PIX 123 and Zetag 8160 increased the degree of sludge dewatering, and the combined effect of ultrasonic field, PIX 123 and Zetag 8160 decreased the suspension and COD content in sludge liquids.
PL
Analizie poddano przefermentowane osady ściekowe pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W badaniach określono wpływ koagulantu PIX 123 i polielektrolitu Zetag 8160 oraz łącznego działania tych dwóch związków chemicznych na nienadźwiękawiane i nadźwiękawiane, przefermentowane osady. Dozowanie koagulantu do osadów ściekowych nie powoduje tworzenia się dużych i trwałych flokuł, które można skutecznie oddzielić w procesach zagęszczania czy odwadniania. Tworzą się za to dobre wstępne warunki do powstania silnych kłaczków, poprawy stopnia odwadniania osadów oraz otrzymania klarownego odcieku. Warunkiem jest zastosowanie po koagulancie odpowiedniego polielektrolitu. Dla osadów ściekowych wykonano następujące badania: czasu ssania kapilarnego, filtracji próżniowej, filtracji ciśnieniowej, a także obserwowano ich strukturę. Analizowano również zawartość zawiesiny i ChZT w wodzie nadosadowej. W przypadku osadów nienadźwiękawianych preparowanych Zetagiem 8160 lub PIX 123 lepszy efekt spadku wartości CSK uzyskano dla Zetagu 8160. Natomiast w przypadku osadów nadźwiękawianych zdecydowanie skuteczniejszy okazał się PIX 123. Zarówno dawka, jak i rodzaj zastosowanych środków chemicznych, a także czas sonifikacji mają wpływ na procesy zachodzące w badanych osadach. Zastosowane dawki PIX 123 i Zetagu 8160 wpłynęły na zwiększenie stopnia odwodnienia osadów. Ponadto łączne działanie pola ultradźwiękowego, PIX 123 i Zetagu 8160 pozwoliło na zmniejszenie zawartości zawiesin i ChZT w wodach nadosadowych.
EN
The dual chemical conditioning is a method based on the sequential preparation of sewage sludge using a coagulant followed by the use of a polyelectrolyte prior to its dewatering. This method is usually used ad hoc at sewage treatment plants, especially in the case of operational problems occurring during dehydration of municipal sludge. In this method the coagulant acts as a particle surface charge neutralizer, whereas the polyelectrolyte is a crosslinking agent enabling the formation of agglomerates. This method can result in noticeable enhancements of sewage sludge dewatering and quality of the separated liquids. But it is not free of disadvantages and the main problem concerns the variable efficiency. The susceptibility to dewatering of digested sewage sludge conditioned via the dual method using the PIX 113 iron coagulant and polyelectrolyte Superfloc C-494 was investigated. The research was divided into two stages, depending on the applied volume dose of the coagulant: 2 cm3/dm3 (stage I) and 4 cm3/dm3 of sludge (stage II). Two doses of polyelectrolyte were also used. The optimal and reduced dose was 4.8 g/kg dry matter of sludge and 3.7 g/kg d.m. A reduction in the optimal dose by 25% was related to the determination of the possibility of replacing a portion of the polyelectrolyte dose with a coagulant dose. The research was conducted for four combinations: combination A - unprepared sludge; combination B - the sludge conditioned only with the use of the polymer; combination C and D - the sludge prepared using the dual chemical method. In the combination D the used the solution of the coagulant was diluted tenfold. The results showed that the sludge conditioned using the dual method (in combination C and D) have a much greater susceptibility to dehydration compared to the sludge treated using the conventional polymer method. It was observed that the use of a higher dose of the coagulant (stage 2) determines the increased susceptibility to dewatering. The best susceptibility to dewatering was found for sludge conditioned with an undiluted solution of the PIX 113 coagulant at a dose of 0.16 kg/kg d.m., corresponding to 1.9 g Fe2+/kg d.m., in combination with 2.7 g/kg d.m. of the Superfloc C-494 polymer (combination C, stage 2). This allowed for an 85% decrease in the CST value as well as a 96% reduction of the filtration resistivity in comparison to sludge conditioned with the use of the polyelectrolyte only. It was also found that the use of the hybrid methods (combinations C and D) allows for obtaining leachates, characterized by the lowest BOD5 and COD values. In general, it was found that the key to the dewatering of the tested sludge was the use of a dual chemical method, the dual conditioning method was a secondary factor.
PL
Dualne kondycjonowanie osadów ściekowych jest metodą opartą na sekwencyjnym preparowaniu osadów ściekowych koagulantem, a następnie polielektrolitem przed ich dalszym odwadnianiem. Sposób ten jest zazwyczaj stosowany doraźnie na oczyszczalniach ścieków, zwłaszcza w przypadku problemów eksploatacyjnych występujących podczas odwadniania osadów komunalnych. Przyjmuje się, że koagulant pełni funkcję neutralizatora ładunku powierzchniowego cząstek, natomiast polielektrolit traktowany jest jako czynnik sieciujący, umożliwiający łączenie aglomeratów. Metoda ta może przynosić wymierne efekty w zakresie odwodnienia osadów ściekowych oraz jakości odcieków. Nie jest jednak pozbawiona wad, a główny problem dotyczy zmiennej efektywności. W pracy badano podatność na odwadnianie przefermentowanych osadów komunalnych, dualnie kondycjonowanych z zastosowaniem koagulantu żelazowego PIX 113 oraz polielektrolitu Superfloc C-494. Badania podzielono na dwa etapy, zależnie od stosowanej dawki objętościowej koagulantu: 2 cm3/dm3 osadów (etap I) oraz 4 cm3/dm3 osadów (etap II). Zastosowano również dwie dawki polielektrolitu. Dawki optymalna i obniżona wynosiły odpowiednio 4,8 g/kg suchej masy osadów oraz 3,7 g/kg s.m. Zmniejszenie dawki optymalnej o 25% wiązało się z określeniem możliwości zastąpienia części dawki polielektrolitu dawką koagulantu. Eksperyment podzielono na 4 kombinacje badawcze: kombinacja A - osady niepreparowane; kombinacja B - osady kondycjonowane konwencjonalną metodą polimeryczną; kombinacje C i D - osady preparowane z zastosowaniem chemicznej dualnej metody kondycjonowania. W kombinacji D dawkowano 10-krotnie rozcieńczony roztwór koagulantu. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że osady kondycjonowane hybrydowo (kombinacje C i D) wykazują większą podatność na odwadnianie w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej metody polimerycznej. Zauważono także, że użycie większej dawki koagulantu (etap 2) determinuje zwiększenie podatności na odwadnianie. Najlepsze efekty odnotowano, preparując osady nierozcieńczonym roztworem koagulantu w dawce 0,16 kg/kg s.m., a następnie polimerem w ilości 2,7 g/kg s.m. (kombinacja C, etap 2). Zastosowanie powyższej kombinacji spowodowało spadek czasu ssania kapilarnego o 85% oraz obniżenie oporu właściwego filtracji o 96% w porównaniu z osadami kondycjonowanymi wyłącznie polielektrolitem. Z uwagi na jakość cieczy osadowych osady kondycjonowane hybrydowo (kombinacje C i D) również generowały odcieki o najniższych wartościach BZT5 i ChZT. Ogólnie stwierdzono, że kluczowe dla odwadniania badanych osadów było zastosowanie dualnej metody chemicznej, sposób dualnego kondycjonowania był czynnikiem drugorzędnym.
EN
This paper shows the influence of biomass ashes on sewage sludge dewatering. Laboratory tests were carried out for selected biomass ashes: from combustion of straw and willow tree for dosages of ashes in a range of 5÷30 g·dm-3. The results confirmed the different effectiveness of ashes on sewage sludge dewatering, depending on the sort of biomass ash. The highest effectiveness in terms of the improvement of sewage sludge dewatering showed willow ash in a dosage of 30 g·dm-3. Low doses of biomass ashes (5 and 7.5 g·dm-3) did not influence the sewage sludge moisture content in a significant way. Due to the effectiveness, the application of biomass ashes in sewage sludge conditioning is an alternative solution in sewage sludge treatment.
PL
Celem prezentowanego opracowania jest ocena przydatności popiołów z biomasy na skuteczność odwadniania osadów ściekowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla wybranych popiołów: ze spalania słomy i wierzby energetycznej, w dawkach rzędu 5÷30 g·dm-3. Uzyskane wyniki potwierdziły zróżnicowaną skuteczność badanych materiałów w aspekcie poprawy odwadniania osadów ściekowych w zależności od rodzaju spalanej biomasy. Największą efektywność w zakresie intensyfikacji odwadniania osadów ściekowych uzyskano dla popiołu ze spalania wierzby energetycznej w najwyższej dawce (30 g·dm-3). Najniższe testowane dawki popiołów (tj. 5 i 7,5 g·dm-3) skutkowały zaledwie kilkuprocentową poprawą procesu odwadniania osadów ściekowych względem prób kontrolnych. Z uwagi na udowodnioną skuteczność działania aplikacja popiołów w procesie kondycjonowania osadów ściekowych stanowi alternatywne rozwiązanie w zakresie przeróbki osadów ściekowych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.