Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  descending packed bed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą w układzie przeciwprądowym. Gaz reakcyjny niosący pył przepływa w górę pieca przez schodzące w dół złoże kawałkowe tworzyw metalurgicznych. W układzie takim pojawia się problem zawieszania cząstek schodzącego złoża. Nagromadzenie drobnych cząstek wewnątrz pieca jest zróżnicowane i zależy od stosowanej procedury. Przeprowadzono badania modelowe oporów przepływu gazu i ilości zatrzymanego w złożu pyłu, podczas dwufazowego (gaz + pył węgla) przepływu przez ruchome złoże kawałkowe. Dla ustalenia warunków zawieszania złoża, badania prowadzono w układach: spiek - pył węglowy i grudki wielkopiecowe - pył węglowy. Jako gaz stosowano powietrze. Określono warunki, w których dochodzi do zawieszania złoża badanych układów modelowych.
EN
Physical and chemical processes in shaft furnaces proceeds in counter – current system. Reacting gas carrying powders flows up in packed bed of descending metallurgical materials. In this system the problem of bed particles hanging up appears. Accumulation of small particles inside the furnace is diversified and depends on the applied process procedure. The experiments were carried out of model investigation of gas flow resistance and the powder holdup during two-phase flow (gas + powder) through the descending packed bed. The aim of the research was to determine the conditions of the descending bed suspension in the following systems: sinter + coal powder and blast furnace pellets + coal powder. Air was used as a gas. The study results were the basis for defining the conditions in which bed suspension of the model systems occurs.
EN
The flow of gases with powder in the countercurrent to the charge materials occurs in many chemical processes. In the shaft metallurgical devices, the physical and chemical processes take place also in the countercurrent system. An important issue is that there are no disruptions of the flow in this multiphase system. Under real operating conditions of the device, the powder is generated within the process and its source is the charge or it is inserted to the device within the process procedure. In this system, a problem of bed particle suspension appears. That is why the author undertook investigations on the gas - powder flow in the descending bed. A physical model of this system was constructed. The experiments were performed and the influence of gas velocity, a type and size of the bed and powder particles as well as the powder concentration in the gas was established. Conditions when the descending bed suspension occurs were defined. In the case of physical model with glass materials, the suspension of bed did not occur. Therefore, investigations using beds of high alumina materials, blast furnace pellets and iron powder were performed. The results are presented below. When the bed of glass spheres was replaced with the bed of alumina spheres, a considerable increase in the volume of powder held up in the bed the gas flow resistance were observed. The surface properties of bed particles changed and better conditions for powder holdup were created. The actual gas velocity in the bed increased due to void fraction reduction. Replacement of the glass powder with the iron powder caused a change in the powder density, its surface properties and the shape factor. Greater amounts of the iron powder were held up in the bed and the gas flow resistance increased. Comparing the alumina particle bed - iron powder system to the blast furnace pellet bed - iron powder system, changes in the surface properties of bed particles and the void fraction of bed changed. The study results were the basis for defining conditions of the descending bed suspension.
PL
Przepływ gazów z pyłem w przeciwprądzie do materiałów wsadowych występuje w wielu procesach chemicznych. W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą także w układzie przeciwprądowym Istotnym jest by w tym wielofazowym układzie nie dochodziło do zakłóceń przepływu. W warunkach rzeczywistych pracy agregatów pył jest generowany podczas przebiegu procesu a jego źródłem są materiały wsadowe lub jest wprowadzany do agregatu w ramach procedury procesowej. W układzie takim pojawia się problem zawieszania cząstek złoża. Stąd autor podjął badania przepływu gaz + pył w złożu schodzącym. Skonstruowano model fizyczny układu. Przeprowadzono badania z analizą wpływ u prędkości gazu. rodzaju i wielkości kawałków złoża, cząstek pyłu, ilości pyłu w gazie. Określono warunki, w których dochodzi do zawieszania schodzącego złoża. W przypadku modelu z materiałów szklanych do zawieszania złoża nie doszło. W związku z tym podjęto badania na złożach z tworzyw wysokoglinowych na bazie AI2O3 i grudek wielkopiecowych oraz pyle żelaza. Otrzymane wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji. Zamieniając złoże z kul szklanych na złoże z kul wysokoglinowych stwierdza się wyraźny wzrost ilości zatrzymanego w złożu pyłu i oporów przepływu gazu. Zmianie uległy własności powierzchniowe cząstek złoża, powstały korzystne warunki do odkładania pyłu, wzrosła prędkość rzeczywista gazu w wyniku zmniejszenia wolnych przestrzeni. Zastąpienie pyłu szklanego pyłem żelaza spowodowało że zmianie uległa gęstość pyłu, jego własności powierzchniowe, współczynnik kształtu. Pył żelaza został zatrzymany w złożu w większej ilości, wzrosły też opory przepływu gazu. Przy porównaniu układów złoże z kul wysokoglinowych - pył żelaza i złoże z grudek wielkopiecowych - pył żelaza, stwierdzono zmianę nie tylko własności powierzchniowych złoża ale również średnicy cząstek złoża a co za tym idzie wskaźnika początkowych wolnych przestrzeni. Uzyskane wyniki badań były podstawą do określenia warunków, w których dochodzi do zawieszania schodzącego złoża.
3
Content available remote Badania przepływu gazu niosącego pył przez schodzące złoże kawałkowe
PL
W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą przy przepływie gazu redukcyjnego niosącego pył przez materiały wsadowe schodzące w dół. Problemem przepływu gazu zawierającego pył przez nieruchome złoże kawałkowe autorzy zajmują się od szeregu lat. Warunki przepływu zmieniają się gdy złoże jest ruchome. Autorzy podjęli badania przepływu gazu w złożu schodzącym. Skonstruowano model fizyczny, na którym określono zależności, w oparciu o które opracowany zostanie model matematyczny.
EN
Physical and chemical shaft furnace processes occur in the system where reaction gas containing powders flows in the bed of burden materials moving down. The problem of gas-powder two-phase flow in fixed bed has been investigated by the authors for many years. Flow conditions change when the packed bed moves down. That is why the authors undertook the investigations with mowing bed. Physical model has been constructed to find principal dependences as the basis for mathematical model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.