Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czyste technologie węglowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Seventy years of interdisciplinary activities of the KOMAG Institute of Mining Technology in support of widely understood environmental protection are presented in the article. The research and development projects oriented onto subject-matter of environmental protection and realized within the framework of the statute, research, research-and–development, ordered, thematic as well as testing-and-servicing activities are described. The article also contains some information about a dissemination of knowledge on environmental protection during the KOMEKO scientific and technical conferences which have been organized by KOMAG since the year 2000.
PL
W artykule przedstawiono siedemdziesiąt lat interdyscyplinarnych działań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Opisano projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na tematykę ochrony środowiska, zrealizowane w ramach działalności statutowej, projektów badawczo-rozwojowych, zamawianych, celowych oraz działalności badawczo-usługowej. Artykuł zawiera również informację na temat dzielenia się wiedzą, dotyczącą ochrony środowiska, podczas konferencji naukowo-technicznych z cyklu KOMEKO, organizowanych przez KOMAG od 2000 roku.
EN
This review presents three directions in solid oxide fuel cell (SOFC) technology development involving solid-state carbon in some stage of the fuel-to-electricity conversion process: direct carbon (DC-SOFC), integrated gasification (IG-SOFC) and deposited carbon (rechargeable SOFC). Recent achievements of science and technology were studied in order to identify the most widely developed concepts. In addition, the review contains a statistical approach to published patents and articles, naming the people and institutions active in the field. Simultaneous development of all three technologies could bring synergies and contributed to a major breakthrough in the efficiency of coal-fired power plants.
PL
Udokumentowane zasoby paliw kopalnych oraz prognozy ich zużycia wskazują, że węgiel, w perspektywie średnio i długoterminowej, będzie miał istotną rolę jako źródło energii i surowiec dla przemysłu chemicznego. Dotyczy to zarówno naszego kraju, jak i gospodarki światowej. Procesy przetwórstwa węgla, w tym zgazowanie i piroliza mogą wykorzystywane być również do wielotonażowej produkcji wodoru, tworząc podstawę do rozwoju nowych kierunków energetycznych w ramach tzw. Gospodarki Wodorowej. W powiązaniu ze wzrostem zapotrzebowania na energię spowoduje to konieczność rozwoju zarówno istniejących, jak i opracowania nowych wysokoefektywnych technologii wykorzystania węgla. Oprócz wymagań wzrostu sprawności wytwarzania energii kluczowym kierunkiem rozwoju technologii węglowych będzie radykalne obniżenie ich uciążliwości dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2, uważanej za jedną z podstawowych przyczyn efektu cieplarnianego. W pracy przedstawiono charakterystykę podstawowych kierunków rozwoju Czystych Technologii Węglowych (CTW), obejmujących zarówno procesy przygotowania paliwa, jak również jego przetwórstwa do energii oraz cennych produktów chemicznych w tym paliw płynnych i gazowych. Szczególną uwagę poświęcono metodom obniżenia emisji CO2 oraz technologiom zgazowania jako źródła gazu syntezowego dla zastosowań energetycznych i chemicznych. Przedstawiono podstawy procesu zgazowania węgla oraz stan rozwoju komercyjnych technologii zgazowania na świecie. Omówiono również wyniki badań ukierunkowanych na rozwój własnych, krajowych, rozwiązań technologicznych. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju fluidalnej technologii zgazowania wykorzystującej jako surowiec w procesie ditlenek węgla. Ważnym elementem pracy jest również przedstawienie aktualnej sytuacji w obszarze działań administracyjnych oraz komercyjnych ukierunkowanych na wdrożenie pierwszych układów przemysłowych w naszym kraju.
EN
Fossil fuel reserves and forecasts of their consumption indicate that coal, in the medium to long term perspective, will have a significant role as a source of energy and raw materials for the chemical industry. This applies both to Poland and world economy. Coal can also be a valuable source of hydrogen, whose multi-tonnage production is the basis for the development of new energy directions within Hydrogen Economy. The key directions of coal technologies development are related to increase of energy efficiency and radical reduction in environmental impact, with particular emphasis on CO2 emission, which contribute in to global warming and climate change. The paper presents the main directions for the development of Clean Coal Technologies (CTW), which covers both, coal preparation processes and coal processing into energy and valuable chemical products including liquid and gaseous fuels. Particular attention has been paid to CO2 separation processes and coal gasification technology as a source of synthesis gas for energy and chemical applications. The principles of the gasification process and state of development of commercial solutions were shown. The results of national research aimed at the development of in-house, technology were also discussed. An important part of the paper is also presentation of the current situation in the field of activities aimed at the implementation of the first commercial gasification technology in Poland.
PL
Wskazano na techniczno-procesowe aspekty technologii wynikające z podziemnego zgazowania węgla in situ oraz technologii biogazowych. Dokonano przeglądu wybranych technik oraz scharakteryzowano ich technologiczne aspekty. Przeanalizowano warunki termicznego zgazowania węgla in situ w strefie georeaktora o różnej konfiguracji oraz fermentacji beztlenowej w bioreaktorze. Wskazano na wymagane kryteria techniczno-technologiczne wytwarzania surowego gazu i biogazu.
EN
A review, with 45 refs. of processes for manufacturing fuel gas from coal and biomass.
EN
The comprehensive use of available domestic energy resources, mainly coal and lignite, is the basis for the development of Poland’s economy and energy security due to the country’s large resource base. The implementation of clean coal technologies (CCT) is a necessary condition for maintaining coal’s leading position in Poland. Coal gasification technologies are seen as potentially attractive for the Polish economy, both for the chemical sector as well as for the mining sector. Working on the commercial implementation of coal gasification technologies, which ensures the effective substitution of scarce hydrocarbon fuels, will be a challenge to Polish industrial policy and support for CCT. This paper presents an analysis of coal gasification technologies using the decision support procedures, BOCR and SWOT analyses. These procedures helped determine the ranking of technologies and the types of development strategies plausible for the analysed technological variants. Taking into consideration the conditions of the Polish economy, the highest-ranking technologies included those aimed towards the production of methanol with the geological sequestration of carbon dioxide (CCS). In the case of underground coal gasification, it was found that the technology is not yet ready for implementation on a commercial scale and investment is subject to very high risk.
PL
Perspektywa wyczerpywania się naturalnych zasobów paliw węglowodorowych, jak też wysokie ceny tych nośników z jednej strony, z drugiej zaś gwałtowny wzrost zużycia energii i ograniczenia ekologiczne, spowodowały powrót do koncepcji szerokiego wykorzystania węgla nie tylko jako nośnika energii, ale również jako surowca dla przemysłu chemicznego. Paliwo to jednak, w całym procesie od wydobycia, poprzez spalanie, do wykorzystania zawartej w nim energii, stwarza liczne problemy związane z wymogami ochrony środowiska. Tradycyjne metody wydobycia i spalania węgla stoją w sprzeczności z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju. Procesom wydobywczym i przetwórczym węgla w energię lub inny surowiec dla różnych gałęzi przemysłu, towarzyszy degradacja terenów górniczych, produkcja odpadów i zanieczyszczonych wód oraz emisja szkodliwych gazów do atmosfery. Zabezpieczenie dostaw energii połączone z troską o ochronę środowiska stało się motorem napędowym programów dla technologii czystego węgla. Czyste technologie węglowe (CTW) mają na celu minimalizację negatywnego wpływu procesu przemysłowego przetwarzania węgla na środowisko, takich jak emitowanych do atmosfery znacznych ilości ditlenku węgla, cząstek stałych, tlenków azotu i siarki. Takimi technologiami są m.in. podziemne i naziemne zgazowanie węgla. [...]
PL
Firma TAURON Wytwarzanie dostosowuje się do coraz bardziej zaostrzonej polityki klimatycznej, inwestuje w nowe technologie, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, zmierza w stronę czystych technologii węglowych. W artykule opisano postępy prac przy realizacji budowy bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno oraz modernizacji starszych bloków. Przedstawiono również główne kierunki działań zespołów badawczo-rozwojowych, a także prac nad poprawą efektywności zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.
EN
The TAURON Generation inc. adapts to the increasingly sharpening climate policy, invests in the new technologies, conducts research and development projects and moves towards the clean coal technologies. The paper presents the progress in the construction of coal-fired generation unit with the capacity of 910 MW in Jaworzno power plant and the modernization of older generation blocks. The paper also presents the main directions of interest of research and development teams, as well as the continuous work on improving the efficiency of waste management.
EN
This article presents the possibilities of using modern measuring devices to determine the properties of process residues (Polish acronym: UPP). UPP was taken from the combustion process from a power plant in Silesia. Determining the properties of UPP is the basis for making decisions about its practical application, for example, as a raw material to obtain useful products such as: pozzolan, cenosphere or zeolite, for which there is demand. The development of advanced technology and science has given rise to modern and precise research tools that contribute to the development of appropriate methods to assess the properties of post-process residue. For this study the following were used: scanning electron microscope with EDS microanalysis and an analyzer for particle size-, shape- and number- analysis. The study conducted confirms the effectiveness of SEM analysis to determine the properties of post-process residue from Clean Coal Technologies (CCT). The results obtained are an introduction to further research on the determination of properties of CCT post-process residue. Research to determine the properties of CCT post-process residue only began relatively recently.
PL
Z wydobyciem, przeróbką i spalaniem węgla wiąże się powstawanie dużych ilości odpadów stałych, które można zagospodarować na wiele różnych sposobów, pod warunkiem, że spełniają stosowne normy. Rozwój czystych technologii węglowych, poza spektakularnymi działaniami w zakresie CCS (sekwestracja CO2) związany jest również z podejmowaniem działań na etapie przeróbki i wzbogacania węgla. W procesach tych bieżąca kontrola zawartości popiołu w węglu jest działaniem koniecznym, wspomagającym proces produkcji węgla o wysokiej jakości oraz pozwala na skuteczne planowanie gospodarki odpadami. Klasyczne laboratoryjne badania zawartości popiołu są czasochłonne i pracochłonne. Ponadto mają charakter losowy wynikający z konieczności pobrania próbki do badań. Chociaż dokładność analizy próbki jest wyższa od dokładności urządzeń technologicznych, metody klasyczne powinny być wspomagane metodami technologicznymi. Informacja o zawartości popiołu, uzyskana na wczesnym etapie procesu wydobycia, może być wykorzystana jako sygnał sprzężenia zwrotnego dla kombajnisty lub umożliwić wstępną segregację urobku, minimalizując koszty transportu kamienia na powierzchnię. Przedstawione w artykule urządzenie – popiołomierz RODOS-EX – umożliwia ciągły pomiar zawartości popiołu w węglu surowym, jeszcze przed przetransportowaniem go na powierzchnię. Urządzenie dostarcza informacji pozwalających na odpowiednie zorganizowanie procesu wzbogacania. Autorzy omówili różnice w budowie popiołomierza przeznaczonego do zabudowy w podziemiach kopalń względem typowych rozwiązań stosowanych w zakładach przeróbczych. Różnice wynikające z konieczności uwzględnienia znacznie trudniejszych wymagań środowiskowych, takich jak duża wilgotność, wysoka temperatura otoczenia, zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego czy zagrożenia mechaniczne, znalazły swoje odzwierciedlenie w budowie i parametrach funkcjonalnych urządzenia. Jednym z istotnych problemów związanych z pomiarami zawartości popiołu w węglu surowym jest wpływ zmian składu chemicznego na niepewność wskazań popiołomierza. Zastosowana w urządzeniu metoda pomiarowa bazująca na pomiarze naturalnego promieniowania gamma jest stosunkowo mało wrażliwa na zmiany składu chemicznego urobku.
EN
Mining, coal processing and coal combustion entail production of large quantities of solid waste that can be used in a number of different ways, provided that they meet the relevant standards. The development of clean coal technologies, apart from spectacular actions in the field of CCS (Carbon Capture and Storage), is also related to taking actions connected with coal processing and enrichment. In these processes the on-line control of ash content is a necessary action, that supports the process of production of high quality coal and allows for effective planning of waste management. Classical laboratory test of ash content is time consuming and laborious. Furthermore, that method has a random character due to the necessity of sampling. Although accuracy is much higher than the accuracy of any other technological devices, classical method should be supported by technological methods. Information on ash content acquired at the early stage of the extraction process can be used as a feedback signal for the cutting loaderman operator or may allow for the initial segregation of the output reducing the cost of its transport to the surface. In this paper the presented device – RODOS-EX ash-meter – allows for on-line measurement of ash-content in raw coal, before transporting it to the surface. The device provides information which allows to properly organize the coal enrichment process. The authors discussed differences between the construction of the ash meter intended for the use in underground coal mines and the ash meter designed to be used in coal processing plants. Strict environmental requirements, such as high humidity, high ambient temperature, methane and coal dust explosion hazard or mechanical threats were considered in the construction and functional parameters of the device. One of the significant problems, related to the measurement of ash content of raw coal, is the impact of changes in the chemical composition on the uncertainty in ash meter indications. The measurement method used in the device is based on the measurement of natural gamma radiation, and is relatively insensitive to changes in the chemical composition of the output.
EN
CCS is perceived as a key technology for reducing greenhouse gas emissions from burning fossil fuels in installations like power plants, around the world. However, for many complicated reasons the pace of development of this technology is slow and particularly in the European Union there are still problems with launching at least one of expected for some years large scale CCS demonstration projects. The EU directive on geological storage of CO2
PL
Artykuł skupia się na problematyce związanej z oceną efektywności technologii energetycznych wykorzystujących paliwa kopalne. Zaprezentowano w nim metodę oceny opierającą się na modelach Data Envelopment Analysis, należącą do nieparametrycznych metod oceny efektywności. Modele DEA na przestrzeni ostatnich lat zyskały dużą popularność w szeroko rozumianym przemyśle energetycznym. Wraz ze wzrostem popularności rosną także ich możliwości. W ostatnich latach w literaturze światowej można było zaobserwować liczne artykuły poświęcone nowym modelom DEA opracowanym właśnie na potrzeby przemysłu energetycznego. Najbardziej zaawansowane metody, dedykowane ocenie energochemicznego przetwórstwa węgla, pozwalają kalkulować efektywność z punktu widzenia wielu nakładów energetycznych (węgiel, ropa, gaz itp.) oraz nieenergetycznych (koszty, nakłady, wielkość zatrudnienia itp.), przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno rezultatów pożądanych (moc, zyski itp.), jak i niepożądanych (gazy cieplarniane, ścieki, odpady itp.). Podejście takie pozwala na uzyskanie zunifikowanego współczynnika efektywności oraz wskazanie obiektów efektywnych względem ocenianej grupy. Oprócz wskazania obiektów efektywnych, modele DEA proponują także dla obiektów nieefektywnych technologię wzorcową, która stanowi zbiór najbliższych technologicznie obiektów efektywnych, na których powinna wzorować się dana jednostka. Informacje uzyskane z analizy pozwalają osobom odpowiedzialnym za kreowanie strategii danej jednostki na podjęcie optymalnych decyzji w celu poprawy efektywności. Niniejszy artykuł stanowi przegląd stosowanych modeli.
EN
The article focuses on the issue related to the efficiency assessment of the energy technologies using fossil fuels. It presents the evaluation method which is based on Data Envelopment Analysis models, belonging to non-parametric methods of efficiency evaluation. DEA models, in recent years, gained great popularity in the energy industry. With the increasing popularity, also grow their capabilities. In recent years, in world literature, could be seen a number of articles on the subject of new DEA models developed for the needs of the energy industry. The most advanced methods, dedicated to assessing the energy-chemical coal processing, allow to calculate the efficiency from the point of view of many energy (coal, oil, gas, etc.) and non-energy (costs, expenditures, employment, etc.) inputs, taking into account both the desired (power , profits, etc.) and adverse (greenhouse gases, sludge, waste, etc.) results. This approach allows for obtaining a unified efficiency ratio and an indication of efficient technologies in relation to assessed group. Apart from showing the efficient objects, DEA models also suggest for inefficient objects a reference technology, which is a collection of technologically nearest efficient objects, which should be taken as an exemplary model. Information obtained from the analysis allows responsible for the strategy creation managers for making optimal decisions in order to efficiency improvement. This article provides an overview of the applied models.
PL
W artykule przedstawiono istotę koncepcji ekoefektywności w zarządzaniu innowacjami na przykładzie czystych technologii węglowych. Ekoinnowacyjność określono jako wyznacznik innowacyjności. Integrowanie rezultatów analiz aspektów środowiskowych z aspektami ekonomicznymi jest jednym z nowych trendów w zarządzaniu innowacjami. Dzięki zastosowaniu analizy ekoefektywności decydenci w przedsiębiorstwie mają możliwość wyboru najbardziej innowacyjnych produktów czy technologii, spełniających kryteria ekonomiczne oraz środowiskowe. Przedstawiono znaczenie ekoefektywności w projektowaniu innowacyjnych technologii. Pokazano główne cele analizy ekoefektywności oraz powiązania analiz ekoefektywności z zarządzaniem innowacjami. Na podstawie przykładowych analiz ekoefektywności dla czystych technologii węglowych stwierdzono, że podziemne zgazowanie węgla ma wyższą ekoefektywność niż elektrownia węglowa. W pracy przedstawiono kluczowe wskaźniki służące doskonaleniu ekoefektywności czystych technologii węglowych.
EN
The article presents the significance of the concept of eco - efficiency in innovation management on the example of clean coal technologies. Eco - innovation was defined as the determinant of innovation. Integrating the results of environmental aspects analysis with the economic aspects is one of the new trends in innovation management. Application of eco - efficiency analysis in the enterprise allows for decision - makers choose the most innovative products or technologies taking into account economic and environmental criteria. In this article the importance of eco - efficiency in the design of innovative technologies, the main objectives of the eco - efficiency analysis and relationship between eco - efficiency analyzes and innovation management were shown. Based on examples of eco - efficiency analysis for clean coal technologies, it was found that underground coal gasification has a higher eco - efficiency than coal power plant. The paper presents the key indicators to improve eco - efficiency of clean coal technologies.
PL
Krajowa elektroenergetyka w dalszym ciągu będzie oparta na wykorzystaniu węgla. Oznacza to, że uboczne produkty spalania będą wytwarzane w ilościach porównywalnych do obecnych. Nadal będą występowały problemy z ich zagospodarowaniem, a brak zdecydowanych działań jedynie je pogłębi.
PL
Przeprowadzono serię sześciu symulacji eksperymentalnych procesu podziemnego zgazowania węgla (PZW) w warunkach powierzchniowych (ex-situ), których celem było określenie typu geometrii kanału ogniowego oraz warunków prowadzenia procesu pozwalających na uzyskanie gazu o możliwie najwyższej wartości opałowej. 5 prób zgazowania prowadzono z wykorzystaniem węgli kamiennych oraz jedną na węglu brunatnym, stosując do zgazowania różne czynniki zgazowujące, tj. tlen, powietrze oraz ich mieszaniny. Badania wykazały, że konfiguracja kanału ogniowego ma istotny wpływ na przebieg procesu zgazowania oraz na wartość opałową gazu, głównie ze względu na różną zawartość tlenku węgla w gazach otrzymywanych dla różnych konfiguracji. Dla przyjętych geometrii złóż węglowych, najkorzystniejsze warunki przebiegu procesu zgazowania obserwowano w przypadku stosowania czystego tlenu. Średnie wartości opałowe gazu produkowanego w trakcie zgazowania węgli kamiennych tlenem mieściły się w przedziale od 7,6 do 9,7 MJ/Nm3, a uzyskiwane sprawności energetyczne procesu mieściły się w przedziale od 46,8 % do 79 %. Zamiana czynnika zgazowującego na powietrze spowodowała znaczny spadek temperatur w reagującym układzie, skutkujący wyraźnymi spadkami stężeń głównych składników palnych gazu (H2, CO). W warunkach podniesionego ciśnienia zgazowania powietrzem uzyskiwano wyższą wartość opałową gazu, głównie z powodu zwiększenia udziału metanu w gazie.
EN
A series of six experimental simulations of the underground coal gasification process (UCG) in the surface conditions (ex situ) was conducted. The main aim was to determine the influence of gasification channel geometry and process conditions on the calorific value of gas. Five gasification tests were conducted using hard coal samples and one experiment was carried out on lignite. The gasification tests were carried out with distinct gasification reagents, i.e. oxygen, air and their mixtures. Studies have shown that the gasification channel configuration has a significant influence on the gasification process and on gas calorific value, mainly due to the variation of the content of carbon monoxide in the gases obtained for the different configurations. For the tested geometries, the most favorable conditions for the gasification process were observed in the case of pure oxygen. Mean calorific value of the gas produced during the gasification of hard coal with oxygen ranged from 7.6 to 9.7 MJ/Nm3 and energy efficiency of the process obtained ranged from 46.8% to 79%. When using air as the gasifying agent, a significant decrease in temperature was observed, resulting in a decrease in the concentrations of combustible gas components (H2, CO). Under the conditions of elevated pressure with air, a higher heating value of gas was obtained, mainly due to the increase in the concentration of methane in the UCG gas.
PL
Program strategiczny realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 5 lat wspiera polską energetykę kwotą 300 mln zł. W czterech projektach uczestniczą czołowe ośrodki naukowe, zakłady energetyczne oraz firmy produkujące urządzenia dla elektrowni. Efektem programu ma być zwiększenie niezależności kraju w zakresie importu paliw i energii, poprzez wzrost efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie własnych zasobów energetycznych.
PL
W XXI wieku surowce energetyczne wciąż będą najważniejszymi nośnikami energii, umożliwiającymi rozwój gospodarki. Kraje, które będą posiadały ich własne zasoby, zagwarantują sobie bezpieczeństwo energetyczne i gospodarczą niezależność. Surowce energetyczne są narzędziem geopolityki i specyficzną bronią, której bogate w ich zasoby państwa nie zawahają się użyć do realizacji swoich celów. Mając to na uwadze, należy radykalnie zmienić sposób myślenia o węglu i konsekwentnie wprowadzać rozwiązania, które spowodują, że będzie on przyjazny dla środowiska.
PL
Badania nad czystymi technologiami węglowymi stanowią dla polskiej energetyki niepowtarzalną szansę. Nasz kraj może stać się liderem w tym zakresie i zarabiać na eksporcie nowatorskich rozwiązań. Dzięki temu możemy również uzyskać poważny argument za racjonalnością wykorzystania węgla jako paliwa. Dla Polski jest to priorytetowa sprawa, która może zagwarantować nam niezależność, bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjność gospodarki.
EN
The company Sokolovská uhelná, was the largest producer of city gas in the Czech Republic. After its substitution by natural gas the gasification technology became the basis of the production of electricity in the combine cycle power plant with total output 400 MW. For the possibility of gasification of liquid by- -products forming during the coal gasification a entrained-flow gasifier capable to process also alternative liquid fuels has been in installed. The concentrated waste gas with these sulphur compounds is conducted to the desulphurisation where the highly desired, pure, 96 % H2SO4 is produced. Briquettable brown coal is crushed, milled and dried and then it is passed into briquetting presses where briquettes, used mainly as a fuel in households, are pressed without binder in the punch under the pressure of 175 MPa. Fine brown coal dust (multidust) is commercially used for heat production in pulverized-coal burners. It forms not only during coal drying after separation on electrostatic separators, but it is also acquired by milling of dried coal in a vibratory bar mill. Slag from boilers of classical power plant, cinder form generators and ashes deposited at the dump are dehydrated and they are used as a quality bedding material during construction of communications in the mines of SUAS. Fly ash is used in building industry for partial substitution of cement in concrete. Flue gases after separation of fly ash are desulphurized by wet limestone method, where the main product is gypsum used, among others, in the building industry. Expanded clays from overburdens of coal seams, that are raw material for the production of “Liapor” artificial aggregate, are used heavily. This artificial aggregate is characterized by outstanding thermal and acoustic insulating properties.
PL
Przedsiębiorstwo Sokolovska uhelna jest największym producentem gazu miejskiego w Republice Czeskiej. Po jego zastąpieniu przez gaz ziemny, technologia gazyfikacji stała się podstawą do produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor", wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.
EN
Decision Support Systems (DSS) are computer-based tools which can assist managers of different disciplines, local governments, investors and other stakeholders to simulate, evaluate, and/or optimize management alternatives. This study aims to elaborate and develop a concept design of a DSS and explore the possibilities which it offers in selecting the most optimal Clean Coal Technology for a given location in the Upper Silesian Coal Basin. The implementation of CCT is a very complex process and is characterized by the interaction of many factors such as: economic, environmental, legal and social therefore, as a consequence the decision-making becomes intricate. The study consisted and relied on the draw-up structure, the determination of fundamental components of the DSS and the generation of recommendation reports. Furthermore, the identification of the DSS user’s needs was carried out along with the classification of the main groups of users, which have a direct impact on the implementation processes of the CCT in the Upper Silesian Coal Basin.
PL
System wspomagania decyzji (SWD) jest narzędziem komputerowym, który może pomóc menadżerom z różnych dyscyplin, przedstawicielom środowisk samorządowych i innym zainteresowanym stronom w przeprowadzeniu symulacji, ocenie i/lub optymalizacji procesu zarządzania. Prowadzone badania mają na celu opracowanie i stworzenie projektu SWD, który okaże się pomocny w wyborze optymalnej technologii czystego węgla dla danej lokalizacji w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Implementacja technologii CTW jest bardzo złożonym procesem i bazuje na interakcji czynników: ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społeczne w związku z tym, w wyniku czego podejmowanie decyzji w tym zakresie staje się skomplikowane. W pracy opisano strukturę systemu, określono podstawowe elementy SWD i uwzględniono generowania raportów rekomendacyjnych. Ponadto zidentyfikowano potencjalne grupy użytkowników SWD, mających bezpośredni wpływ na procesy implementacji WTC w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Przeprowadzono również identyfikację potrzeb użytkowników systemu.
PL
W pracy zbadano wpływ trzech różnych konfiguracji kanałów ogniowych na wydajność i skład produktów gazowych powstałych podczas podziemnego zgazowania węgla kamiennego. Każdy eksperyment został przeprowadzony przy użyciu różnego rodzaju węgla. Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju konfiguracji kanału ogniowego, zmierzone temperatury zgazowania nie były niższe od 1000 °C. Eksperymenty wykazały, że wydłużenie kanałów ogniowych było bardziej korzystne dla procesu zgazowania węgla niż stosowanie krótszych kanału. Możliwe było również wpływanie na proces zgazowania poprzez zmiany stężeń i natężenie przepływu czynników zgazowujących oraz przez szybkość odbioru wyprodukowanego gazu.
EN
This article presents the impact of three different configurations of a fire channel on the efficiency and composition of gas products from coal gasification. Each experiment was performed by use of a different type of coal. Regardless of the type of fire channel configuration, the measured temperature of gasification was equal or higher than 1000˚C. It has been proved that the extension of a fire channel was more beneficial for the process of gasification than in case of a short fire channel application. The changes in concentration, flow rate of gasifying media and the rate of gas obtaining influenced the gasification process as well.
PL
Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest znany od końca XIX wieku. Do tej pory na całym świecie przeprowadzono ponad pięćdziesiąt eksperymentów PZW w różnej skali. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd wybranych prac eksperymentalnych PZW. Wybrane eksperymenty PZW przedstawiają dwie metody udostępniania złoża węglowego do procesu zgazowania zarówno metodą szybowa, jak i bezszybową.
EN
The idea of underground coal gasification (UCG) has been known since the end of 19th century. So far almost 50 UCG experiments have been carried out worldwide and on a different scale. This paper presents a review of the selected ones. These exemplary experiments present two methods of first working of coal to the gasification process These are shaft method and shaft free method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.