Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik tensometryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As increasingly more bicycles are equipped with electrically powered pedal assistance, they can become the solution for the continuous congestion that threatens Europe. Pedal assistance decreases the effort, though cyclists often experience sores that occur at the low back, knees and bottom area. The risk of injuries is predominantly determined by the pedal technique, which is highly dependent of bicycle design, seat type and cycling posture. The optimal cycling technique and the relation to the bicycle characteristics needs to be discovered to create guidelines for bicycle construction and usage. This paper presents the design of a low-cost measurement system to analyse three-dimensional pedal loads in function of the pedal cycle by an instrumented pedal and an absolute encoder fixated on the crank. The pedal proposed is a combination of a unique steel sensor with twelve sensor regions, organized in four full Wheatstone bridges, installed on a standard pedal spindle. The pedals are calibrated with the Global Regression method acquiring a calibration matrix with a standard error percentage of full scale of maximum 0.5%. The instrumented pedal distinguishes itself from state-of-the-art techniques through (i) compatibility: it fits on every conventional bicycle, (ii) compactness: not influencing the cycling kinematics, (iii) broad applicability: it is applicable for in-situ measurements with extreme manoeuvres and (iv) accuracy: it delivers a relative high accuracy in relation to the production precision and production costs.
PL
Opisano budowę funkcjonalnego modelu egzoszkieletu prawej kończyny górnej. Zaprezentowano kluczowe podzespoły, takie jak napędy, zasilanie czy stelaż. Opisano kinematykę mechanizmu. Opracowywany egzoszkielet jest sterowany za pomocą joysticka o dużej sztywności, wykonanego z zespołu tensometrów, i umożliwia intuicyjne prowadzenie efektora przez użytkownika.
EN
The work describes the construction of a functional exoskeleton model of the right upper limb. Information on the key components used, i.e. drives, power supply and rack, is included. The kinematics of the mechanism are described. The developed exoskeleton is controlled by a special joystick with high rigidity made of two strain gauge sensors and allows the user to intuitively guide the effector.
EN
This paper deals with questions concerning technical diagnostics and optimisation of fatigue durability for the crane track beams installed in a metallurgical plant. The fatigue durability is determined using a strain gauge measurement in order to calculate the relevant residual durability of the crane track beams. Consequently, there are proposed suitable measures that are necessary with regard to the next operation of the given crane track, which is supporting a bridge crane.
EN
The article deals with the design of equipment and its application possibilities for on-line monitoring of operational stress traverse mechanisms. By processing of load spectra it is possible to predict the remaining life in the selected areas of the construction.
5
Content available Six-axis control joystick based on tensometric beam
EN
Manual programming of machine tools is realized by buttons located on control panels. Currently used tools allow simultaneous movement in only one axis of the machine resulting in inefficient and unintuitive motion control. In robotics special teaching programing is used which allows the robot to memorize the coordinates and orientations during providing an effector according to defined trajectory. It is necessary to develop a multi-axis sensor with a high rigidity in order to control machines. It could allow control over the movement of group components according to the intention of the operator. This article presents the control system, which takes into account the six-axis control joystick. The paper is focused on joystick design, as well as the calibration procedure.
PL
Programowanie manualne maszyn technologicznych jest realizowane poprzez przyciski umiejscowione na panelach operatorskich. Stosowane narzędzia umożliwiają jednoczesny ruch tylko jedną osią maszyny. Skutkuje to nieefektywnym i nieintuicyjnym sterowaniem jej ruchem. Obecnie w robotyce stosowane jest programowanie przez nauczanie za pomocą manualnego prowadzenia robota po trajektorii i wprowadzanie współrzędnych punktów trajektorii do pamięci. Do sterowania maszyną konieczne jest opracowanie wieloosiowego sensora o dużej sztywności. Umożliwi to kontrolę ruchu zespołów maszyny zgodnie z intencją operatora. W pracy przedstawiono system kontroli, który uwzględnia manetkę sześcioosiową. Przedstawiono także proces projektowania oraz kalibracji urządzenia.
PL
Inteligentne materiały konstrukcyjne umożliwiają kontrolę stanu konstrukcji betonowych przy stosunkowo małych kosztach, zapewniając dużą czułość. W pracy przygotowano kompozyty cementowe zbrojone włóknami stalowymi, a ich badania wykazały, że opór elektryczny próbek betonowych rośnie z czasem hydratacji. Zbadano właściwości czujnika tensometrycznego złożonego z betonu z włóknami stalowymi, a mianowicie współczynnik czujnika [czułość], liniowość oraz granicę odkształcenia. Współczynnik czujnika w przypadku komercyjnych czujników metalowych wynosi K=2, podczas gdy dla kompozytów cementowych zbrojonych włóknami stalowymi współczynnik ten jest bardzo duży i wynosi K=156. Tak więc, czujniki betonowe są bardziej czułe na odkształcenie niż komercyjne metalowe czujniki tensometryczne. Nawet w przypadku zastosowania powtórnych obciążeń przy znacznych poziomach naprężeń, współczynnik czujnika betonowego pozostaje wysoki, co wskazuje na możliwość ich stosowania jako inteligentnych materiałów konstrukcyjnych.
EN
The smart structural materials are enable to health monitoring of concrete with reduced expenses and high sensitivity. In this study, steel fibre concretes were produced and their examination was showing that their electrical resistance is increasing with the curing age. The measurements possibilities of these sensors, which are gage factor (sensitivity), linearity and strain limit were determined. The gage factor of the commercial metal strain gages is K=2 while gage factor of steel fibre concrete was high, equal K=156. Thus, the steel fibre concretes are much more sensitive to strain than commercial metal strain gages. Even after the repeated loading of concrete samples to considerable stress levels, the gag e factor remains high which shows that the cement composite can be used as a smart structural material.
7
Content available Static and Dynamic Tests Performed on a Flat Wagon
EN
Today, a wide range of freight wagons is used by railway operators. During the last century, the gondola wagon was the back bone of each freight railway operator due the versatility of such type of wagon. But in the last years because of intermodal necessity a flat wagons are more often used because a 20', 30' or 40' container with goods can be used on ships between containents, on flat wagons from the seaport to a railway station (on main land) and from the railway station to a hypermarket (or end user) with the help of truck. This paper present some of the tests performed at a four axle flat wagon. Based on testing report the wagon was certified (homologated) and putted in service on Romanian Railways.
PL
Operatorzy kolejowi korzystają z wagonów towarowych różnego typu. W ostatnim stuleciu podstawowym typem taboru kolejowego każdego operatora przewozów towarowych był wagon odkryty, cechujący się wszechstronnością zastosowań. W ostatnich latach, coraz szerszym użyciu są wagony – platformy, które spełniają wymagania transportu intermodalnego. Na takich wagonach w morskim transporcie międzykontynentalnym prze-wozi się dwudziesto, trzydziesto i czterdziesto stopowe kontenery towarowe, które po wyładowaniu w porcie są dostarczane do stacji kolejowych na lądzie i samochodami ciężarowymi do placówek handlowych lub innych odbiorców końcowych. W artykule przedstawiono wyniki badań czteroosiowego wagonu platformy. Na podstawie wyników tych badań wagon był certyfikowany (homologowany) i przekazany do eksploatacji na Koleje Rumuńskie.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne metody oceny gruntowych i trawiastych nawierzchni lotniskowych a także opisano narzędzia, metody, urządzenia badawczo-pomiarowe. Należą do nich: wózek dynamometryczny, ręczny tester nawierzchni oraz LIDAR (skaner optoelektroniczny 3D). Zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
The paper is devoted to a new method for assessment of the grassy airfield surface. The existing methods are based on soil related parameters such as CI (Cone Index) or CBR (California Bearing Ratio). One disadvantage of those methods is that the prediction of ground performance of an aircraft on a soft surface requires recalculation and conversion when calculating the takeoff or the landing of ground roll distances. Therefore, the authors’ idea was to introduce a method based on direct coefficients, related to the wheel performance. The knowledge of the actual values of rolling resistance and braking friction facilitates predicting the airplane ground performance in order to perform safe operations. We developed two original measuring devices, a single wheel tester and a portable surface tester. The devices are presented in this paper together with schematics and illustrations. The wheel tester was designed with the use of an airplane landing gear wheel, into which a five-element, wheel dynamometer was embedded. The measuring wheel was mounted on a trailer and the complete wheel tester was carried on a base vehicle (SUV). The second device is a portable tester, operated by a single technician. The portable tester was built with the use of a scale wheel (a model airplane landing gear wheel), which was supported on two load cells. The load cells measure surface reaction forces acting on a wheel during low speed rolling and braking. Another important parameter of a grassy surface is its roughness. It is almost impossible to maintain the grassy surface so that it is perfectly smooth. A typical grass field is a living ecosystem, which transforms its external shape and builds a rough surface. This must be monitored and for this purpose we used a commercially available LIDAR device. The LIDAR operates on a principle of light odometer and it allows 1mm resolution in short distance measurements. The paper includes the primarily results obtained in field experiments with the use of the presented devices. It can be concluded that the presented method may set fundamentals of a new system for assessment of grassy airfields. Further studies and research should focus on validation of the method and preparation for certification.
9
Content available remote Czujniki tensometryczne kształtowane laserem
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zależności charakteryzujące moment obrotowy wykorzystywany do napędu maszyn. Wyszczególniono celowość monitorowania jego poziomu w maszynach w aspekcie gospodarki energetycznej w celu obniżenia kosztów, a także zwiększenia efektywności napędu maszyn przy jednoczesnym zachowaniu norm bezpieczeństwa. Przedstawiono i scharakteryzowano metody pomiarowe wykorzystujące techniki bezkontaktowe oraz wyznaczono różnice dzielące je od tradycyjnego podejścia do pomiarów momentu obrotowego.
EN
In this paper depending on the torque used to drive machines. Detailed monitoring of its level of desirability of the machines in the aspect of energy management to reduce costs and drive efficiency while maintaining the machinery safety standards. Presents the measurement methods and characterized using non-contact technique and determination of the differences between them and the traditional approach for measuring torque.
11
Content available remote Ocena zmian grubości filmu olejowego w badaniach tribologicznych
PL
W opracowaniu przedstawiono nową metodę pomiaru bezpośredniego grubości filmu olejowego. W metodzie tej wykorzystano czujniki tensometryczne do rejestracji przesunięć wywołanych zmianą grubości filmu olejowego oraz różnorodnych zakłóceń wynikających z bicia osi, błądzenia osi, błędów kształtu, drgań odkształceń sprężystych układu próbka - przeciwpróbki oraz zmian temperatury. Pokazano jak zostały uwzględnione te zakłócenia w badaniach. Zbadano rozdzielczość pomiarową układu wykorzystując do tego celu rozszerzalność cieplną. Rozdzielczość pomiarową oceniono na poziomie 10nm, a dla wiarygodności otrzymanych wyników przyjęto 100 nm. Taka rozdzielczość (a w tym przypadku dokładność pomiarowa) jest wystarczająca do prowadzenia badań tribologicznych. Pomiar grubości filmu jest prowadzony niezależnie od: zmian prędkości ślizgania przeciwpróbek po obrotowej próbce i zmian wywieranego nacisku jednostkowego z uwzględnieniem geometrii powierzchni i bicia wirującej próbki. Ostateczną weryfikacją zastosowanych rozwiązań są zarejestrowane wyniki eksperymentów gdzie inne parametry potwierdzają, Że obserwowane zmiany grubości filmu występują w korelacji z nimi i że są odpowiedzią na wymuszenia i zjawiska w strefie tarcia.
EN
The purpose of the study is to present a new method of a direct measurement of oil film thickness. The strain sensors are used in the method to register movements caused by the changes of oil film thickness and different interferences. Interferences result from spindle run-out, migration of spindle, shape errors, vibrations, elastic strains of sample - counter-sample (samples) system and temperature changes. There is also presented how these interferences were taken into account during the research. The measurement resolution of the system was examined using thermal expansion in the purpose. The resolution of measurement was assessed as 10 nm, but we assumed 100nm to obtain more reliable results. The resolution of measurement (accuracy in the case) is sufficient to conduct the tribological research. The film thickness measurement is conducted independently from: the sliding speed changes and changes of unit pressure, taking into account surface geometry and spindle run-out. Used solutions are finally verified by recorded results, where another parameters confirm that observed thickness film changes correlate with them and they are a response to inputs and phenomena in the friction zone.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie układu do zsynchronizowanego dynamicznego pomiaru sygnałów z rezystancyjnych czujników tensometrycznych. Synchronizacja korzysta z trzech metod: wyzwalania sygnałem cyfrowym (zdarzeniem), wykrywania odpowiedniej wartości mierzonego sygnału analogowego, wyzwalania sygnałem aktywacji, po którym następuje zmienny interwał czasowy do chwili odpowiedzi czujników. Scharakteryzowano każdą z metod w aspekcie zastosowania układu do pomiarów efektów uderzeń obiektów o dużych prędkościach. Opisany układ może znaleźć zastosowanie w monitorowaniu i analizie uszkodzeń, pracach związanych z dynamiką płynów i gazów, akustyką, badaniami wytrzymałościowymi materiałów i obiektów.
EN
The article describes system for synchronised measurements of signals from strain gauges. Synchronization utilises three methods: event driven triggering by digital signal, detecting the suitable value of measured analog signal, triggering by the starting of the pulse used to activate the actuator after which stochastic interval follows till the moment of the answer of sensors. The methods were characterised in terms of the application of the system in the measurement of impact effects of high velocity objects. The described system can be used in monitoring and fault detection, in works connected with dynamics of liquids and gases, acoustics, the analysis of materials the and objects damages.
PL
W pracy zaprezentowano sposób pomiaru ciśnienia śródgałkowego w oku ludzkim za pomocą czujnika, którego podstawę stanowi układ tensometrów rozmieszczonych promieniście na elastycznej membranie. Czujnik wykorzystuje zjawisko zmiany promienia rogówki pod wpływem zmian ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Przedstawiono wyniki badań uzyskanych przy sprawdzaniu poprawności opracowanej metody z zastosowaniem modelu sztucznego oka.
EN
This paper presents a method of measuring intraocular pressure in the human eye by a sensor using three strain gauges placed on a flexible diaphragm. The sensor uses the effect of changes in corneal cur-vature resulting from the changes in intraocular pressure. The device was tested on human eye model and the results are shown.
15
Content available remote MECHATRON - Nowoczesny System Dozowania Materiałów Sypkich
PL
W wielu procesach przemysłowych bardzo ważne jest dokładne i stabilne podawanie materiałów sypkich pomimo ich różnych właściwości przepływowych. Bardzo często jakość produktu końcowego oraz koszt jego wytworzenia zależą w dużym stopniu od zastosowanych urządzeń dozujących. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom technologicznym, firma Schenck opracowała rodzinę nowoczesnych urządzeń dozujących, zapewniających ciągłe podawanie materiałów sypkich. Dozownik Mechatron może pracować wolumetrycznie (objętościowo) i grawimetrycznie (masowo). Jeśli materiał ma stabilny ciężar usypowy, to podawanie wolumetryczne wymagające nastawienia jedynie określonej prędkości podajnika, może w wielu przypadkach dać zadowalające rezultaty przy stosunkowo niskich kosztach urządzenia.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję, rozwiązanie konstrukcyjne, model obliczeniowy metodą elementów skończonych, wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań eksperymentalnych dwuskładnikowego czujnika przeznaczonego do pomiaru składowych siły skrawania na tokarce. W czujniku wykorzystano przetworniki tensometryczne naklejone bezpośrednio na trzonku noża tokarskiego.
EN
The paper presents a new concept, design, mathematical model of the Finite Element Method, results of simulation and experimental investigation of a two-component strain-gauge cutting force sensor, which is intended for measuring componeets of cutting force on lathes. The sensor uses strain-geuges stick directly on the tool.
PL
W pracy opisano zastosowanie dwubiegunowego czujnika tensometrycznego angielskiej firmy Penny & Giles w badaniach nad lokomocją dwunożną człowieka. Czujnik wchodzi w skład przenośnego elektrogoniometru wyposażonego w cyfrowy rejestrator danych pomiarowych. Uzyskane surowe dane pomiarowe, w postaci względnych przemieszczeń kątowych segmentów kończyny dolnej połączonych stawem, podczas normalnego chodu człowieka, są silnie zakłócone szumem wysokoczęstotliwościowym. Okazało się, że filtracja tych szumów za pośrednictwem filtrów programowych, dostarczonych przez producenta czujnika, jest mało skuteczna. Autorzy pracy opracowali własny filtr cyfrowy wg DWT (ang. Descrete Wavelets Transform) do filtrowania surowych danych pomiarowych. Okazało się, że cyfrowa transformacja falkowa (DWT), falkami z rodziny Daubechies, bardzo dobrze radzi sobie z zakłóceniami pochodzącymi z czujników firmy Penny & Giles i firmowego rejestratora. Uzyskane po filtracji sygnały biomechaniczne można dalej poddawać dalszemu przetwarzaniu, np. różniczkowaniu w celu uzyskania informacji o prędkościach i przyspieszeniach kątowych segmentów kończyny dolnej nogi człowieka podczas chodu po względnie płaskiej i utwardzonej powierzchni.
EN
This paper deals with the experimental measurements, data filtering and theoretical representation of the angular position of a human leg in 3-D space during normal and pathological walking. The angular position of a human leg during walking in sagittal plane was measured by a new electrogoniometer made by a UK company named Penny & Giles. This system is a spatial mechanism made of a group of links which are coupled by proper angular sensor. This instrument enables an indirect evaluation of the angular position of a human leg in the 3-D space from knowledge of the system geometry and from the angular value readings. This instrument is light, small-sized technologically new and is easy to use. However, its dynamics features have not been analyzed in the literature. Therefore we decided to analyze the instrument in order to built a DWT (Discrete Wavelets Transform) filter for filtering data recorded by a electrogoniometer Penny & Giles. We built filter corresponding to Daubechies wavelets, DAUB # 20. The DWT filter is sufficient for filtering high frequency noise which exists during experimental measurement of the angular position of a human leg during normal and pathological gait. Filtering using Daubechies wavelets - DAUB # 20 is more efficient than commercial numerical filtering delivered by Penny & Giles company.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.