Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Nigeria has abundant surface and ground water resources many of which are polluted and can be detrimental to human health when consumed. This study investigated the effects of effluents discharged by industries into streams on the health of people who depend on stream water for domestic purposes in the Onitsha urban area of eastern Nigeria. Water samples collected from eleven discharge locations underwent physico-chemical and microbiological analyses. Data on the effects of industrial effluents on health were obtained from records in the public hospitals located in Onitsha as well as through questionnaire surveys and field observations. The results of the analyses revealed that the effluents grossly degrade surface water bodies; several parameters (temperature, iron, dissolved oxygen, turbidity, biological oxygen demand, chemical oxygen demand, lead, magnesium, total heterotrophic counts, total coliform group, pH) had values which were higher than the WHO (2011) safety limits for drinking water. The contamination of investigated streams by effluents had negative impact on the health of stream users. The discussion included health effects of polluted water and the prevalence of water borne or related diseases in the area. Implications of these findings were also discussed. Management measures capable of minimizing contamination of surface water in the study area were suggested.
EN
Purpose: The aim of the presented paper is to review the literature concerning the risks related to possible contamination with chemical substances of firefighter’s personal protective equipment (i.e. special clothing, special gloves, firefighter boots and balaclavas) during rescue operations. The authors focused on contamination resulting from the interaction of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds and phthalates. Introduction: During rescue operations, firefighters are exposed to chemicals which are inherent in fires in buildings and open spaces. The health hazards caused by chemicals accumulating on the surface of personal protective equipment, which can enter the firefighter’s body through the skin, posing a lethal threat, is becoming an increasingly recognized issue. Scientific research shows that chemicals generated during fires are harmful – a significant proportion of them has a confirmed carcinogenic and mutagenic effect. Methodology: The presented analysis of the issue of chemical contamination of personal protective equipment and the associated risks to the firefighter was prepared on the basis of a review of selected Polish and foreign literature. The main types of chemical pollutants with chemical substances and the determined levels of pollution were addressed in the paper, indicating the conditions under which they were obtained. Additionally, the properties of the most common groups of chemicals that contaminate personal protective equipment are described. The characteristics of firefighter’s personal protective equipment, with the particular focus on the materials used for special firefighter suit, are also presented. Conclusion: A review of relevant literature indicates that contamination of firefighter’s personal protective equipment were investigated mainly with respect to the presence of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds with a proven carcinogenic effect. Phthalates as substances posing a very high risk to fertility were less commonly studied. The high content of harmful chemicals in dirt present on the surface of the material of special clothing and on other personal protective equipment, as well as in the urine metabolites, indicates unequivocally the need for decontamination of personal protective equipment after every fire
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń związanych z możliwym zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi środków ochrony indywidualnej strażaka (tj. ubrania specjalnego, rękawic specjalnych, butów strażackich oraz kominiarek) podczas prowadzenia przez niego działań ratowniczych. Autorzy skupili się na kontaminacji wynikającej z oddziaływania węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych oraz ftalanów. Wprowadzenie: Podczas działań ratowniczych strażacy narażeni są na działanie substancji chemicznych, które są nieodłącznym elementem pożarów w obiektach budowlanych oraz przestrzeniach otwartych. Coraz częściej dostrzeganą kwestią jest zagrożenie zdrowotne powodowane przez substancje chemiczne gromadzące się na powierzchni środków ochrony indywidualnej, które poprzez skórę mogą przedostać się do organizmu strażaka, stanowiąc dla niego śmiertelne zagrożenie. Jak wskazują badania naukowe, substancje chemiczne powstające podczas pożarów są szkodliwe, znaczna ich część ma potwierdzone działanie kancerogenne i mutagenne. Metodologia: Przedstawiona analiza zagadnienia zanieczyszczeń chemicznych środków ochrony indywidualnej i wiążących się z tym zagrożeń dla strażaka została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. W artykule omówiono tematykę głównych rodzajów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi oraz wyznaczonych poziomów zanieczyszczeń, ze wskazaniem warunków, jakie towarzyszyły ich uzyskaniu. Ponadto opisano właściwości najczęściej spotykanych grup substancji chemicznych zanieczyszczających środki ochrony indywidualnej. Przedstawiono także charakterystykę środków ochrony indywidualnej strażaka, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych na ubrania specjalne strażaka. Wnioski: Przegląd przedmiotowej literatury wskazuje, że zanieczyszczenia środków ochrony indywidualnej strażaków były badane głównie pod kątem obecności węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych, o udowodnionym działaniu kancerogennym. Rzadziej zajmowano się ftalanami jako substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie dla płodności. Wysoka zawartość szkodliwych substancji chemicznych w zabrudzeniach na powierzchni materiału ubrania specjalnego, jak i innych środków ochrony indywidualnej, a także w metabolitach moczu strażaków, jednoznacznie wskazuje na konieczność dekontaminacji środków ochrony indywidualnej po każdym pożarze.
PL
Wzrastająca świadomość dotycząca jakości produktu, tendencja do miniaturyzacji i konieczność stosowania coraz bardziej wyrafinowanych technik wykończenia powierzchni wymuszają dbałość o poprawę czyszczenia części, jak również monitorowanie ich czystości. Dostępne dane literaturowe jednoznacznie wskazują, że przyczyną złej jakości powłok, ich słabej przyczepności, niskiej odporności na korozję, itp. jest niewystarczające oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem powłoki. Problemy te jednoznacznie wskazują na zasadność zwrócenia uwagi na problematykę dotyczącą czystości powierzchni. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej bezpośrednich metod oceny czystości powierzchni metali. Opisano typy zanieczyszczeń, poziomy czystości produktu oraz metody pomiaru czystości powierzchni.
EN
Increasing awareness of product quality, the tendency to miniaturization, and the need to use more and more sophisticated surface finishing techniques necessitate the care of improving the cleaning of parts, as well as monitoring their cleanliness. The available literature data clearly show that the reason for the poor quality of the coatings, poor adhesion, low corrosion resistance, etc., is insufficient cleaning of the surface before coating. These problems indicate the validity of paying attention to the issue of surface cleanliness. The article reviews the literature on direct methods of assessing the cleanliness of metal surfaces. The types of impurities, product cleanliness levels, and methods of measuring surface cleanliness are described.
4
Content available remote Trudna akcja ratownicza po eksplozji w Bejrucie
PL
Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
EN
This study presents the hydrochemical composition of groundwater under long-term irrigation of Wonji plain (Ethiopia) and its quality status for drinking purpose. Groundwater samples were collected from 30 groundwater monitoring tube wells installed at different parts of the sugarcane plantation and then analysed for the major physico-chemical quality parameters (pH, EC, major cations and anions) following standard test procedures. The status of groundwater for drinking was compared with WHO and other quality standards. Analytical analysis results indicated that majority of the considered quality parameters are rated above the prescribed tolerable limits for drinking set by WHO. About 97% of the water samples has water quality index in the range of very poor to unfit for drinking. The contamination index is in the ranges of low (–1.0) to high (3.6). In general, the groundwater of the area is unsuitable for human consumption without proper treatment such as boiling, chlorination, filtering, distillation, desalinaization, defluoridation, deionization, demineralization (ionexchange) and membrane processes. Since the TDS concentration is relatively small (<2000 ppm), demineralization process alone can be sufficient to bring the water to an acceptable level.
EN
The paper presents the analysis of the geo-ecological state of groundwater within an urban territory on the example of Saint Petersburg. The paper considers two key sites, characterized by different levels of contamination of the underground environment (Primorsky and Krasnogvardeisky districts of Saint Petersburg) and provides an assessment of the main natural and man-made sources of the groundwater contamination within the territory of the selected districts. The composition of groundwater was studied in the zones with different pattern of contamination (cemeteries, liquidated landfills, industrial areas, etc.). The negative impact of the man-made sources of contamination on the state of groundwater was determined. The recommendations for arranging hydrogeological groundwater monitoring in metropolitan areas were developed.
EN
Under hydrological uncertainty and to secure the potable water supply for the Fez city with more than one million and a half inhabitants, the competent authority intends to bring water from the Idriss 1st reservoir 30 km away, downstream the Inaouene watershed. The pollution risks as well as the contamination degree of surface water and sediments were assessed by monitoring the physicochemical characteristics of the water and sediment samples. The results revealed high values of chemical oxygen demand and chloride mainly linked to the uncontrolled liquid discharges. Calcium and magnesium showed also high concentrations that are due to the watershed geology, where carbonate rocks are dominant. The contents of some heavy metals remain relatively low and within the Moroccan standards. The metal contents in sediments show a low degree of the anthropogenic pollution. This led to conclude that the waters and sediments in the study area show relatively degraded quality and then could be used for water supply under continuous control.
9
Content available remote Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne
PL
W artykule porównano wyniki badań nad dźwiękochłonnością perforowanej kasety ściennej wypełnionej wełną mineralną. W wyniku badań uzyskano dowody na negatywny wpływ zanieczyszczenia pyłem cementowym kaset ściennych na ich parametry dźwiękochłonne. Badania umożliwiają określenie niezbędnej liczby dodatkowych paneli dźwiękochłonnych, tak aby po ich zanieczyszczeniu mogły być zrealizowane założenia projektowe, dotyczące redukcji hałasu pogłosowego.
EN
The article compares the results of the research on sound absorption of perforated wall cassette filled with mineral wool. As a result of the research, evidence was obtained on the negative impact of cement dust contamination of wall tiles on their sound absorbing parameters. The research allows to determine the necessary number of additional sound absorbing panels, so that after their contamination, the project assumptions regarding the reduction of reverberant noise can be completed.
EN
A release of radioactive material into the environment can lead to hazardous exposure of the population and serious future concerns about health issues such as an increased incidence of cancer. In this context, a practical methodology capable of providing useful basic information from the scenario can be valuable for immediate decisions and future risk assessment. For this work, the simulation of a radiological dispersal device (RDD) filled with americium-241 was considered. The radiation dose simulated by the HotSpot code was used as an input to the epidemiological equations from BEIR V producing the data used to assess the risk of lung cancer development. The methodology could be useful in providing training for responders aimed to the initial support addressed to decision-making for emergency response at the early phase of an RDD scenario. The results from the simulation allow estimating (a) the size of the potentially affected population, (b) the type of protection action considering gender and location of the individuals, (c) the absorbed doses, (d) the matrix of lung cancer incidence predictions over a period of 5 years, and (e) the cost-effectiveness in the initial decision environment.
12
Content available remote Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo
EN
The surface sediments of Seybouse River and its affluents have been studied and assessed to determine their degree of heavy metal contamination (Cd, Pb, Cu, Ni, Zn and Fe). The contamination factor (CF), the contamination degree (CD) and statistical tools (correlation and APC) has been used in assessing: metal contamination, sediment toxicity and to identify the origin of metals which have enriched the sediments. Heavy metals concentrations of sediments are generally heterogeneous and vary according to the metal and the sampling site. The results have been compared to the reference values of the unpolluted sediments and have shown that Seybouse River sediments are more contaminated by Pb, Cd and Zn respectively. CF values indicate moderate to considerable contamination for most stations. CD values show that the most toxic sediments are located mainly at the estuary and downstream of large agglomerations. The matrix correlation between the metallic elements shows a very strong correlation between Pb, Cd, Cu and Zn indicating that they have a similar source. These different metallic elements appear as traces of anthropogenic pollution. Despite using wastewater treatment plants as protective measures, Seybouse River pollution is remaining a big issue and more efforts has to be done by local authorities.
PL
Analizowano powierzchniowe osady rzeki Seybouse i jej dopływów, aby określić stopień ich zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Cd, Pb, Cu, Ni, Zn i Fe). Do oceny zanieczyszczenia metalami osadów i ich toksyczności oraz do identyfikacji pochodzenia metali, które wzbogaciły osady, wykorzystano współczynnik zanieczyszczenia (CF), stopień zanieczyszczenia (CD) oraz narzędzia statystyczne (korelacja i analiza głównych składowych). Zawartość metali ciężkich była zróżnicowana zarówno między metalami, jak i między stanowiskami badawczymi. Wyniki porównane z wartościami referencyjnymi z niezanieczyszczonych osadów wykazały, że osady rzeki Seybouse są zanieczyszczone ołowiem, kadmem i cynkiem. Wartości CF wskazują umiarkowane do znaczącego zanieczyszczenia większości stanowisk. Wartości CD świadczą, że najbardziej toksyczne osady zlokalizowane są głównie w estuarium i poniżej dużych aglomeracji miejskich. Wykazano silną korelację między zawartością Pb, Cd, Cu i Zn, co sugeruje wspólne pochodzenie tych metali. Analizowane pierwiastki metaliczne stanowią ślad zanieczyszczeń antropogenicznych. Pomimo ochrony wód przez oczyszczalnie ścieków, zanieczyszczenie rzeki Seybouse pozostaje nadal poważnych problemem, z którym powinny się zmierzyć lokalne władze.
EN
Thirty-five near-surface sediment samples were recovered from the continental shelf and upper slope regions of the north-western (NW) Gulf of Mexico. The geochemical data of the sediments recovered were examined to investigate the weathering intensity, provenance, palaeo-oxygenation condition, and level of heavy metal contamination. The sediments analysed showed a moderate to high intensity of chemical weathering. Major and trace element concentrations indicated a terrigenous origin, closely related to the weathering of rocks rich in aluminosilicates. The results of this study further revealed that major rivers, the Bravo and Soto La Marina, played an important role in delivering sediments to the study area. The concentration of transition trace elements such as Cr, Cu, Ni, and V revealed that the sediments were derived from intermediate rocks such as andesite. The V/Cr, Ni/Co, and Cu/Zn ratios in the sediments were <2, <5, and <1, respectively, suggesting a depositional process occurred under well-oxygenated conditions. Principle Component Analysis (PCA) did not show a significant difference in sediment texture between the continental shelf and slope areas. The enrichment factor (EF) and Geo-accumulation index (lgeo) values were <2 and <1, respectively, suggesting the absence of an anthropogenic input.
PL
W artykule przedstawiono mikroorganizmy autochtoniczne i allochtoniczne, które mogą występować w wodach. W zależności od tego, z jakiego ujęcia będzie pobierana woda do produkcji wody pitnej (z ujęć powierzchniowych, podziemnych lub infiltracyjnych), rodzaj zanieczyszczeń, liczebność i skład organizmów oraz parametry fizykochemiczne wody są bardzo zróżnicowane. Najbardziej zanieczyszczone są wody powierzchniowe, w których występuje największe zróżnicowanie organizmów i mikroorganizmów, które muszą zostać wyeliminowane na dalszych etapach produkcji wody pitnej. Z tego powodu zdecydowana większość zakładów wodociągowych wykorzystuje wody podziemne, mniej zanieczyszczone, do produkcji wody pitnej. Niezależnie od rodzaju ujmowanej wody, kolejne etapy przebiegające na stacji uzdatniania wody (SUW) polegają głównie na wyeliminowaniu drobnoustrojów lub pożywienia dla nich, aby zabezpieczyć sieć wodociągową przed tworzeniem biofilmu i obrostów. W tym celu przeprowadza się m.in. odżelazianie, odmanganianie, filtrację i dezynfekcję, aby jakość wody odpowiadała przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 2294). Zdarza się jednak, że woda dobrej jakości wypływająca ze SUW dopływa do odbiorcy zanieczyszczona chemicznie i mikrobiologicznie. Powodem tego mogą być wtórne skażenia wody, które zachodzą w sieci wodociągowej.
EN
The article presents autochthonous and allochthonous microorganisms, which may be present in waters. Depending on the intake which will be used to collect water for the production of drinking water (from surface, underground or infiltration intakes), types of contaminants, abundance and composition of organisms and physicochemical parameters, the waters are very diversified. The surface waters are characterized by the highest contaminated and contain the highest diversity of organisms and microorganisms which must be eliminated at the latter stages of production of drinking water. Due to this reason the notable majority of water supply companies use underground water, which is less contaminated, for the production of drinking water. Regardless of the water intake, subsequent stages conducted at the water treatment station (WTS) are mainly focused on the elimination of microorganisms and their nutrition sources in order to secure the water supply network from the formation of biofilms. For this purpose processes such as iron and manganese removal, filtration and disinfection are conducted in order to ensure that the water quality meets the regulations included in the Regulation of Ministry of Health (J.o.L. 2017, pos. 2294). However it is sometime possible that high quality water which flows from the WTS arrives at the receiver in a chemically and microbiologically contaminated form. This may be caused by secondary contamination of water which occurs in the water supply network.
PL
W artykule omówiono ważny problem ochrony środowiska w rejonie złóż ropy i gazu, którym ostatnio poświęcano wiele uwagi. Obecność starych, niedostatecznie uszczelnionych lub całkowicie nieuszczelnionych otworów wiertniczych, wcześniej wykorzystywanych do eksploatacji ropy i gazu ziemnego, jest poważnym zagrożeniem. W Czechach, na Południowych Morawach (obszar eksploatacji węglowodorów zarówno w przeszłości jak i obecnie), istnieje bardzo wiele (setki) otworów eksploatacyjnych. W materiałach archiwalnych bardzo trudno (często wręcz niemożliwe) jest znaleźć informacje na temat zarówno sposobu zakończenia eksploatacji w tych otworach, jak i zastosowanych procedur ich likwidacji. W trakcie niedawno prowadzonych badań i prac nad ponowną likwidacją otworów stwierdzono, że wiele z nich było zlikwidowanych nieodpowiednio i nieprofesjonalnie, a niektóre nadal nie zostały zlikwidowane. Stwarza to znaczne zagrożenie dla obszaru Południowych Moraw, w szczególności dla źródeł wody pitnej oraz rolnictwa (Obszar Chroniony Naturalnej Akumulacji Wód- CHOPAV, Czwartorzęd Rzeki Morawy). Co więcej, jest to poważne zagrożenie dla obszaru występowania bardzo cennych biotopów. Artykuł omawia możliwości usunięcia tych ekologicznych zagrożeń na obszarach złóż węglowodorów poprzez recykling dawnych otworów eksploatacyjnych będących źródłem zanieczyszczenia gleb i wód. Podobne problemy z pewnością pojawiają się na obszarze Polski, gdzie intensywnie eksploatowano znacznie więcej złóż, a otwory istniały już w XIX w., w okresie kiedy zarówno wiedza o procedurach likwidacji otworów wiertniczych, jak i świadomość znaczenia właściwego uszczelnienia starych otworów były niewielkie.
EN
This article deals with a significant issue of environmental protection of oil and gas deposits that have recently drawn a considerable attention. The presence of old insufficiently sealed or entirely unsealed wells, formerly serving a purpose of oil and natural gas extraction, pose a significant threat to the environment. In the South Moravia region of the Czech Republic (an area of hydrocarbon extraction both in historical and recent times), there is a significant amount (hundreds) of production wells. It is very difficult or often even impossible to find information in archival materials on the cease of extraction from these wells and on the system of abandonment procedures applied. During the recent surveying and re-abandonment works, it was found that many wells had been abandoned inadequately and unprofessionally, and numbers of wells still have not been abandoned at all. This poses a considerable risk to the South Moravian landscape, especially to the sources of drinking water and to agriculture (to the Protected Area of Natural Water Accumulation - CHOPAV, Morava River Quaternary). Furthermore, it is a significant threat to the areas where extremely valuable biotopes occur. This article discusses the possible disposal of these ecological hazards to the areas of hydrocarbon deposit occurrences through recycling of old drawing wells as potential pollution sources of soil and water. Similar problems have certainly appeared in the Polish territory, where intense extraction took place at a far greater number of deposits, and where the wells already operated in the 19th century, in days gone by when there was little knowledge of abandonment procedures and little awareness of proper old well sealing.
17
Content available Skażenie mikrobiologiczne kombinezonu nurkowego
PL
Drobnoustroje chorobotwórcze bardzo łatwo mogą przenosić się z powierzchni skóry nurka na powierzchnie tkaniny kombinezonu ochronnego. Długotrwały pobyt w komorze hiperbarycznej , jaki występuje podczas nurkowania saturowanego zwiększa ryzyko infekcji jeśli w komorze znajdzie się chociaż jeden nosiciel chorobotwórczych patogenów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że sprzęt nurkowy znajdujący się w Ośrodkach Nurkowych, jest siedliskiem wielu różnych bakterii i grzybów, również tych patogennych. Ogromna większość drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni pianek, kombinezonów itp. to komensale (niektóre z nich są organizmami oportunistycznymi), lecz fakt ten uświadamia nam, że powierzchnie sprzętu nurkowego są wspaniałą „drogą przenoszenia” różnych dermatoz i innych chorób. Aby zmniejszyć możliwość zakażenia należy sprzęt nurkowy, z którego korzystają różne osoby poddawać procesowi dekontaminacji. Autorzy rekomendują dekontaminację gazowym nadtlenkiem wodoru, który nie uszkadza sprzętu.
EN
Pathogenic micro-organisms can easily transfer from the surface of a diver's skin onto the surfaces of a protective suit. A long-term stay in a hyperbaric chamber during a saturation dive increases the risk of infection if in the chamber there is even a single carrier of disease-causing pathogens. The conducted research has confirmed that the diving equipment located in Diving Centres is a place of many different bacteria and fungi, including pathogenic ones. The vast majority of microbes found on the surfaces of wetsuits, etc. are commensals (with some being opportunistic organisms). This fact allows us to realise that the surfaces of diving equipment are an excellent "transmission route" for various dermatoses and other diseases. In order to reduce the risk of infection the diving equipment used by various people should be subject to the process of decontamination. The authors recommend decontamination with the use of gaseous hydrogen peroxide which does not cause damage to equipment.
EN
The potentiometer area in the Annaba basin, covering an area of 264 km2, has declined considerably since 1995. The analysis of the chronological hydrographs (1991–2009) of the piezometric observations shows that this decline is related to about twenty years (20 years) drought that began in 1991. To synthesize hydrological data and study regional changes in aquifer interactions caused by changes in discharge, and determine the contamination of aquifers by salty intrusion in coastal areas, and making forecasts by the year 2023, a multi-layered transient model as well as a solute transport model has been developed. The groundwater flow was modelled using the finite difference method with a horizontal dimension of 500 × 500 m for the cells. The model consists of two layers, the first corresponding to the alluvial phreatic aquifer and the second to the deep confined aquifer, and is calibrated against the steady state groundwater heads recorded before 1996. Model verification was done by history matching over the period 1991–2009. Under steady-state conditions, the correspondence between simulated and observed water levels is generally good (average difference of 0.4 m). For the deep aquifer, the simulated time- -series hydrographs closely match the recorded hydrographs for most of the observation wells. For the alluvial aquifer, the recorded hydrographs cover only a short time period, but they are reproduced. The model indicates that groundwater pumping induced a decrease in natural discharge, a downward leakage in most of the basin and a continual water-level decline. The model has also been applied to the analysis of recharge impact. Simulating the behaviour of the system over the period 1991–2009 without pumping indicated small changes in hydraulic head. These results show that the groundwater reservoir has a low recharge, but excellent hydraulic properties. A solute-transport model was used to study aquifer contamination from salty intrusion in coastal sectors; it was extended to the year 2023 by simulating an optimistic hypothesis that maintains present pumping until 2023. The model indicates that the head decrease of the alluvial phreatic and deep confined aquifers will be 4 m and 5 m respectively. The solute concentration in the deep confined aquifer will increase from 1 g·dm–3 (prior 2009) to 5 g·dm–3 in 2023.
PL
Objęty pomiarami obszar basenu Annaba o powierzchni 264 km2 zmniejszył się znacząco od roku 1995. W wyniku analizy chronologicznych hydrogramów (1991–2009) z obserwacji piezometrycznych wykazała, że za to zmniejszenie odpowiada dwudziestoletnia susza, która rozpoczęła się w 1991 r. Aby dokonać syntezy danych hydrologicznych, zbadać regionalne zmiany poziomów wodonośnych wywołane zmianami w odpływie, ustalić zanieczyszczenie tych poziomów przez napływ zasolonych wód z wybrzeża i prognozować sytuację do 2023 r., zbudowano wielowarstwowy model przejściowy i model transportu substancji rozpuszczonych. Przepływ wód podziemnych modelowano metodą różnic skończonych, stosując horyzontalne komórki o wymiarach 500 × 500 m. Model składał się z dwóch warstw – pierwsza odpowiadała aluwialnemu poziomowi freatycznemu, a druga – głębokiemu poziomowi o napiętym zwierciadle wody i został skalibrowany względem ustalonego poziomu piezometrycznego notowanego przed 1996 r. Model był weryfikowany dopasowaniem historycznym dla okresu 1991–2009. Dla ustalonych warunków zależność między symulowanym a obserwowanym poziomem wody była dobra (średnia różnica 0,4 m). Dla głębokich poziomów wodonośnych symulowane serie hydrogramów były w większości studzienek obserwacyjnych ściśle dopasowane do hydrogramów z pomiarów. W poziomach aluwialnych hydrogramy z pomiarów obejmowały jedynie krótki okres, ale były powtarzalne. Model wskazuje, że pompowanie wód podziemnych powodowało zmniejszenie naturalnego odpływu i przesiąkania wgłębnego w większości obszaru oraz stały spadek poziomu wody. Model wykorzystano również do analizy wpływu zasilania. Symulowanie zachowania systemu w okresie 1991–2009 bez pompowania wykazało niewielkie zmiany wysokości hydraulicznej. Uzyskane wyniki świadczą, że podziemny zbiornik ma niewielkie zasilanie, ale znakomite właściwości hydrauliczne. Model transportu substancji rozpuszczonych użyty do badań zanieczyszczenia poziomów wodonośnych przez solne intruzje z wybrzeża rozszerzono do 2023 r. z optymistycznym założeniem utrzymania aktualnego poziomu pompowania wody. W wyniku modelowania stwierdzono, że spadek wysokości hydraulicznej aluwialnego poziomu freatycznego i głębokiego poziomu o napiętym zwierciadle wody wyniesie odpowiednio 4 i 5 m. Stężenie substancji rozpuszczonych w głębokim poziomie wodonośnym wzrośnie od 1 g·dm–3 sprzed 2009 r. do 5 g·dm–3 w 2023 r.
EN
Landfill is the oldest and the most common form of removal and disposal of waste, constituting the final disposal method of municipal solid waste (MSW). It is well known that the impact of MSW landfills can cause pollution of all environmental components. The negative environmental impact of landfills can be reduced by applying protection technologies and appropriate solid waste management technologies. The present study undertook monitoring of the Štěpánovice MSW landfill influence on the environment. The spatial characteristics of the area influenced by the landfill and the possible impact of leachate using phytotoxicity tests were carried out. The landfill itself is engineered, with bottom liner and leachate and landfill gas collection and treatment system. The landfill has not had any direct and significant influence on the surrounding environment and water quality so far.
EN
Purpose: The purpose of this investigation is to theoretical study of food contamination mechanisms by melamine and hazard of melamine for health. This purpose is justified as follows. A high percentage of nitrogen has caused the abuse of this chemical, because this amount of nitrogen brings about the properties of decomposition of protein molecules into this material, as a result of the increase in melamine in foods. The primary issues discussed are related to o introduce melamine and its sources to the potential of exposure to melamine and to address the risks of this hazardous material and enhance the safety of food products. Design/methodology/approach: The investigation was carried out using analytical analysis. Melamine accumulates in the body of humans and has different effects. The presence of melamine at a very low level is also dangerous for children, and the food safety incidents that occurred in 2008 were due to the presence of melamine in children's infant formula in China, has raised concerns about food security around the world. Findings: As a result analytical research we have this conclusion. Melamine is a chemical compound that is widely used in industry and especially in the production of packaging materials. Reducing the risk to human health can be achieved through the combined use of three factors: using proper control programs to prevent melamine from getting into food, preventing the migration of melamine in food and using no melamine detergents. Research limitations/implications: The investigation was carried out on the basis of open sources of information on the chemical properties of melamine, its presence in household and other materials and its ability to interact with organic media. Practical implications: The results of this study can be recommended to the Ministry of Health and the Ministry of Industry for the development of control programs to prevent melamine from getting into food. Originality/value: The main problem of food pollution by melamine is that this substance is contained in most packaging materials. And a study of the mechanisms the migration of melamine in food and a generalization of the results on the methods for determining melamine in food will help solve the problem of unhealthy food.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.