Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  constructional steels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem opracowanego artykułu są badania tribologiczne i materiałowe azotowanych gazowo stali konstrukcyjnych, m.in. 38HMJ, AISI52100, współpracujących tarciowo z ulepszaną stalą C45 względnie hartowaną stalą 100Cr6. Wszystkie badania tarciowe zrealizowano znormalizowaną metodą „3 wałeczki – stożek”. Wyniki uzyskanych badań wykazały nieco bardziej korzystny efekt współpracy azotowanych stali konstrukcyjnych z hartowaną stalą łożyskową 100Cr6.
EN
The subject matter of the article are tribological and material tests of gas-nitrided constructional steels, including 38HMJ and AISI52100, cooperating frictionally with C45 toughened steel or 100Cr6 hardened steel. All friction tests were carried out using the standardized “3 cylinders – cone” method. The results of the obtained tests showed a slightly more beneficial effect of the cooperation of nitrided constructional steels with 100Cr6 hardened bearing steel.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych azotowanych i nawęglanych stali konstrukcyjnych 18HGT i 20MnCr5. Zauważono wprost proporcjonalną zależność ich odporności na zużycie od wartości nacisków powierzchniowych. Jednakże właściwości tarciowo-zużyciowe warstw nawęglanych i azotowanych nie wykazały znaczących różnic.
EN
This work presents the research results of tribological properties of constructional steels of grades 18HGT and 20MnCr5 after nitriding or carburizing. A directly proportional dependence of their wear resistance on the value of their surface pressures was stated. However, wear–friction properties of carburized and nitrided layers did not show any significant differences.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie przez tarcie metodą „3 wałeczki — stożek" wybranych stali konstrukcyjnych i narzędziowych poddanych określonej obróbce cieplno-chemicznej, tj. borowaniu, nawęglaniu, azotowaniu, chromowaniu i tytanowaniu. Zauważono wprost proporcjonalną zależność ich odporności na zużycie od wartości nacisków powierzchniowych. Ponadto właściwości tarciowo-zużyciowe tych warstw wykazały pewne różnice zależne od ich struktury i budowy.
EN
This article presents the research results of wear resistance by friction with the use of the "3 cylinders - cone " method of the selected constructional and tool steels gained after specified thermo-chemical treatments: e.i. such as boronising, carburizing, nitriding, chromising and titanising. The authors have noticed the directly proportional dependence of the wear resistance upon the value of the surface pressures. Moreover, wear-friction properties of these layers show some significant differences depending upon their structure and construction.
PL
W artykule przedstawiono porównawcze badania wpływu borowania dyfuzyjnego na właściwości stali C45 i 41Cr4. Zbadano mikrostrukturę, skład fazowy, mikrotwardość, odporność na kruche pękanie i odporność na zużycie przez tarcie tych stali.
EN
The article presents a comparative research of influence of boronizing on the properties of C45 and 41Cr4 steels. Microstructure, phase composition, microhardness, fracture toughness and wear resistance of the steels were examined.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali C45 i 100Cr6. Badania zostały wykonane na plastometrze skrętnym. Zrealizowano założone programy ciągłego i sekwencyjnego odkształcenia w zmiennych warunkach temperaturowych i przy stałej prędkości odkształcenia. Wykazano bardzo istotny wpływ warunków odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco.
EN
In the paper the analysis of an influence of hot strain conditions on a yield stress value of the C45 and 100Cr6 steel was presented. For this purpose torsion plastometer was used. Complex programmes of continuous and sequential strain in variable temperature conditions and with constant strain rate were implemented. It was proved that the strain conditions have a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the range of hot rolling temperature.
PL
W artykule zaprezentowano stan wiedzy dotyczący spiekania stali manganowych. Jest on również drugą częścią cyklu artykułów poświęconych produkcji konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel. Autor zwraca w nim szczególną uwagę na parametry procesu spiekania, jak również opisuje zagadnienia związane z parowaniem i sublimacją manganu.
EN
State-of-the art in the field of manganese steels sintering has been presented. It is part two of a series of papers dedicated to the production of constructional sinters iron-manganese-carbon. The author draws particular attention to the parameters of the sintering process, and describes the issues related to evaporation and sublimation of manganese.
PL
Artykuł jest trzecią częścią cyklu artykułów poświęconych produkcji konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel, w którym autor opisuje wpływ warunków wytwarzania spiekanych stali manganowych na ich własności mechaniczne.
EN
The paper is part three of a series of papers on the production of constructional sinters iron-manganese-carbon. An effect of the conditions of fabrication of sintered manganese steels on their mechanical properties is discussed.
8
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wykonanych w ramach projektu KBN nr 7 0973 91 01 Obróbka cieplno-chemiczna odkształconych plastycznie wyrobów. Celem tych badań było stworzenie podstaw do projektowania technologii obejmującej powierzchniową obróbkę plastyczną i azotowanie jonowe. Materiałem badań byty cztery stale konstrukcyjne 18HGT, 40H, 38HMJ i 33H3MF oraz stal E04J o strukturze ferrytycznej, traktowana jako modelowa. Zastosowano cztery sposoby powierzchniowej obróbki plastycznej: przepychanie, nagniatanie kulką, nagniatanie głowicą wielorolkowa_ i nagniatanie strumieniowe (śrutowanie). Wyniki zintegrowanej obróbki oceniano na podstawie pomiaru twardości, parametrów chropowatości oraz badań strukturalnych. Badania wykazały, że powierzchniowa obróbka plastyczna dala zróżnicowane efekty - różne zmiany struktury geometrycznej powierzchni i różną głębokość zalegania zgniotu. Stwierdzono, że odkształcenie plastyczne na ogół przyspiesza dyfuzję azotu, że powoduje wzrost twardości i grubości warstwy dyfuzyjnej; efekt ten był wyrażnlejszy po azotowaniu jonowym w obniżonej temperaturze. Azotowanie spowodowało wzrost chropowatości powierzchni próbek i odporności na zużycie.
EN
The article presents the results of the research project on "Thermochemical treatment of plastic deformed products" funded by Committee of Scientific Research (KBN). The objective of the research was the development of the basics for new technology based on plastic deformation and ion nitriding. The following constructional steels: 18HGT, 40H, 38HMJ and 33H3MF were investigated and compared with the model material E04J steel with a ferritic structure. Four methods of surface plastic deformation, including: plastic pushing, ball burnishing, surface rolling and shot peening were used. Their influence on the material hardness, roughness and internal structure was analyzed. The research has shown that the surface plastic deformation has a substantial impact on the geometric surface structure and the depth of the strain hardening. In general, the plastic forming made the diffusion faster, increased the hardness of the material and enlarged the diffusion layer. It was proved that the nitriding process increased the roughness and the wear resistance of the material. The nitriding process should be carried out in the lower temperature to improve the effect of chemical treatment.
PL
W artykule przedstawiono krzywe chłodzenia polimerowych ośrodków chłodzących i olejów wyznaczone na stanowisku badawczym z układem chłodzącym Tensiego. Na podstawie tych krzywych i badań hartowności stwierdzono, że twardość w funkcji zawartości węgla dla oleju i polimerowych ośrodków chłodzących jest podobna. Wniosek ten jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na zastąpienie oleju polimerowymi ośrodkami chłodzącymi przy zachowaniu tych samych lub niejednokrotnie lepszych właściwości utwardzanych elementów nawęglanych. Przykładem tego są wyniki badań, które wykazały korzystną udarność elementów nawęglanych i hartowanych w polimerowych ośrodkach chłodzących, co zaprezentowano w pracach [1-5], Powyższe wyniki oraz walory ekologiczne polimerowych ośrodków chłodzących [6-7] wskazują, na celowość ich stosowania.
EN
In work the polymer quenching mediums and oils cooling curves were presented, which appointed on investigative position using Tensi Agitation System. On basis of this curves and hardenbility investigations it was affirmed, that hardness in function of carbon content for oil and for polymer quenching medium is similar. This conclusion is very most important, because it permits polymer quenching mediums on replacement of oil at preservation this myself or more than once bests' property of hardened carburized elements. They are example of this research results, which showed profitable impact strength of carburized elements and hardened in polymer quenching mediums, what was presented in works [1-5]. Above results as well as ecological values of polymer quenching medium they show onto advisability of applying them [6, 7].
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wodnych roztworów polimerów jako ekologicznych ośrodków chłodzących wykorzystywanych w hartowaniu elementów nawęglanych. Ekologiczność tych ośrodków potwierdzono biochemicznym współczynnikiem zapotrzebowania na tlen. Zdolności chłodzące ośrodków polimerowych przedstawiono na podstawie badań krzywych chłodzenia wyznaczonych na stanowisku badawczym z układem chłodzącym Tensiego. Wybrane właściwości mechaniczne uzyskane dla elementów nawęglanych hartowanych w tego typu ośrodkach oraz w oleju i wodzie destylowanej zaprezentowano dla stali 20H. Otrzymane wartości twardości, mikrotwardości i udarności potwierdziły, że istnieje możliwość zastąpienia olejów polimerowymi ośrodkami chłodzącymi przy zachowaniu tych samych lub niejednokrotnie lepszych właściwości utwardzanych elementów nawęglanych. Przykładem tego są wyniki badań, które wykazały lepszą udarność elementów nawęglanych i hartowanych w polimerowych ośrodkach chłodzących i odpuszczanych niż w oleju, co zaprezentowano w pracach [5-11]. Ż uwagi na powyższe wyniki oraz walory ekologiczne polimerowych ośrodków chłodzących [6, 7] z powodzeniem można stosować tego typu ośrodki hartownicze.
EN
In work the use possibilities of water polymer solutions were introduced, as ecological quenching medium used in hardening processes of carburized elements. Ecological aspect of these quenching mediums was based on biochemical coefficient of oxygen demand. The results of quenching faculty this quenching mediums was presented on basis of investigations of cooling curves appointed on standing investigative using Tensi System Quenching. However choose mechanical property used for carburized hardened elements in this type mediums as well as oil and distiled water were presented for 20Cr4. The obtained results hardnesses, microhardnesses and impact strength showed, that replacement possibility of oils exists polymer quenching mediums at maintenance this myself or more than once bests' property of hardened carburized elements. They are example of this investigations results, which showed profitable of impact strength of carburized elements and hardened in polymer quenching mediums as well as tempering depression in oil, what was presented in works [5-11]. Taking under attention above been mentioned results as well as ecological values of polymer quenching mediums [6, 7] it was been possible to apply this type hardening mediums with success.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań pęknięć w płaskich próbkach ze stali konstrukcyjnych przy zmęczeniowym rozciąganiu. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy zaprezentowano oryginalne rozwiązanie przetwornika magnetycznego dwurdzeniowego pracującego w układzie komparacyjnym służącego do pomiaru peknięć zmęczeniowych. W artykule zawarto także odpowiednie zależności analityczne łączące charakterystyczne wielkości elektryczne z parametrami geometrycznymi próbek. Ponadto zamieszczono charakterystyki wzorcowania układu, porównanie wyników pomiaru długości pęknięć metodą optyczną i magnetyczną.
EN
In the paper the laboratories examinations of cracs in flat samples made of constructional steels at fatigue tensile are presented . The original design of the magnetic converter with two-core comparator for measurement of fatigue cracks is presented against the background of current condition of science. The paper contains also the adequate analytical dependiences, binded the characteristic electrical magnitudes with geometrical parameters of samples. Moreover the calibration results of the converter by comparision the measurement results of crack length at using the optical and magnetic method is instanced.
PL
Badania wykonano metodą dylatometryczną na dwóch stopach modelowych o zbliżonym składzie chemicznym, lecz o zróżnicowanym stężeniu wanadu (0,123% i O,76%). Próbki każdego stopu austenityzowano przy dwóch temperaturach. Niższe były równe temperaturom Ac3osnowy, gdy zanikał ferryt, a niemal wszystkie węgliki typu MC pozostawały nierozpuszczone.Wyższe temperatury austenityzowania były równe temperaturom trwałości (rozpuszczania) węglików typu MC, gdy cały wanad przechodził do roztworu (austenitu). Stwierdzono,że wanad rozpuszczony w austenicie bardzo słabo wpływa na kinetykę przemian przechłodzonego austenitu. Jego oddziaływanie jest dużo silniejsze wówczas, gdy pozostaje związany.
EN
Investigations were carried out on two model alloys by means of dilatometric method. The chemical composition of the alloys were the same except vanadium concentration wich was 0,123% and 0,76%. Two austenitizing temperatures of the samples were selected. In lower temperatures (Ac3) almost all MC carbide were stable. In higher austenitizing temperature MC carbide were dissolved in the matrix (austenite). The experimental observations show that dissolved vanadium has a pure effect on the kinetics of undercoolled austenite but when is in the MC carbide form, can a strong effect on the kinetics of undercooled austenite.
PL
W artykule podjęto próbę wyjasnienia wpływu struktury zahartowanych warstw nawęglonych lub azotonawęglanych wytworzonych na stalach chromowych lub chromowoniklowych na własności użytkowe tych warstw. Uzyskane wyniki badań i obliczeń pozwoliły stwierdzić,że przy określonej zawartości węgla lub węgla i azotu uzyskuje się maksimum w wartościach udziału austenitu szczątkowego oraz określony udział cementytu. Korelują one z określonymi wartościami ściskającymi naprężeń własnych i twardości oraz wykazują najwyższą odporność na zużycie ścierne warstw. W pracy zaprezentowano także model matematyczny prognozujący skład chemiczny i fazowy warstw dyfuzyjnych oraz naprężenia własne.
EN
Effect of the structure state on some properties of diffusion coatings produced on constructional steels in carburizing and carbonitriding process,. The effect of structure of hardened carburized or carbonitrided layers produced on chromium or chromium or chromium-nickelsteels on working properties of these layers has been investigated. The obtained experimental and calculation results permitted to ascertain that definite carbon or carbon and nitrogen concentration brought about maximum content of retained austenite and definite amount of cementite. These results correlate with compressive residual stresses, high hardness and maximum wear resistance of diffusion layers. It is also presented mathematical model, which permits to forecast chemical and phase composition of diffusion layers and their residual stresses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.