Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, który został wprowadzony 1 listopada 2019 r. w branżach szczególnie podatnych na nadużycia. Zastąpił on funkcjonujący w ustawie o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Po wprowadzeniu obowiązkowego split payment podmioty świadczące usługi budowlane wystawiają faktury z podatkiem VAT, natomiast usługobiorcy zobowiązani są do zapłaty tych faktur, stosując mechanizm podzielonej płatności.
EN
The article discusses the issue of the mandatory mechanism for split payment of VAT, which was introduced on November 1, 2019 in industries particularly susceptible to fraud. It replaced the reverse charge mechanism functioning in the VAT Act in domestic traffic. After the introduction of obligatory split payment, entities providing construction services issue invoices with VAT, while recipients are obliged to pay these invoices using the split payment mechanism.
PL
W wyniku budowy, remontów czy rozbiórki konstrukcji budowlanych powstają ogromne ilości gruzu betonowego. W całej Europie wytwarza się ok. 180 mln ton tego gruzu rocznie, co stanowi około 500 kg odpadów na każdego mieszkańca, a tendencja ta jest wzrostowa. Recykling to obecnie jeden z najbardziej pożądanych sposobów zagospodarowania tego materiału, pozwalający na ponowne jego wykorzystanie. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, wynikające z konieczności składowania odpadów oraz ogranicza zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych. Recykling przynosi również oszczędności związane m.in. z ograniczeniem kosztów składowania odpadów oraz ich transportu.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności wodnych dyspersji akrylowych z dodatkiem azotanu(V) benzalkoniowego, środka powierzchniowo czynnego (SPC) i zagęszczaczy. Zbadano właściwości fizykomechaniczne powłok ochronnych otrzymanych z tych dyspersji. Spośród analizowanych dyspersji najstabilniejsze układy i powłoki o dobrych właściwościach ochronnych uzyskano przy zastosowaniu 1% mas. cieczy jonowej, 5% SPC i zagęszczacza poliuretanowego DSX 1514.
EN
A com. available acrylic dispersion was modified by addn. of an ionic liq. (benzalkonium nitrate), a surfactant (ethoxylated lauryl alcohol) and a polyurethane thickener. The stability, surface tension and viscosity of the dispersions obtained, as well as the phys.-mech. properties of the coatings obtained from them (thickness, gloss, adhesion, impact resistance, resistance to tearing and compression test) were detd. The most stable systems and coating with good protective properties were obtained for dispersions containing the ionic liq., surfactant and the polyurethane thickener in amts. of 1, 5 and 0.3 % by mass, resp.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat BIM stał się jednym z najgorętszych tematów w branży budowlanej na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii na całym świecie oraz wrastające zapotrzebowanie na przyspieszenie oraz udoskonalenie wykonywania projektów i realizacji inwestycji budowlanych przyczyniły się do powstania technologii BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Przybliżono samą technologię BIM oraz jej wybrane narzędzia. Przedstawiono specyfikę projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi CAD i BIM wykazując różnice i podobieństwa pomiędzy programami AutoCAD i Revit zwracając uwagę na istotne kwestie takie jak koordynacja międzybranżowa, możliwość współdzielenia projektu podczas współpracy całego zespołu projektowego, stopień dokładności odwzorowania rzeczywistych obiektów oraz integracja etapów inwestycyjnych. Dokonano analizy porównawczej narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk.
EN
The dynamic development of technologies around the world and the growing demand for acceleration and improvement of project execution and construction investments have contributed to the creation of BIM technology. The article presents the evolution of design tools through analogue design, programs belonging to CAD and BIM environments. The BIM technology and its selected tools are presented. The specificity of designing water supply systems and sewerage systems with the use of CAD and BIM tools was presented, showing differences and similarities between AutoCAD and Revit, paying attention to important issues such as multi-discipline coordination, the possibility of sharing a project during the cooperation of the entire project team, the accuracy of mapping real objects and integration of investment stages. The comparative analysis of CAD and BIM tools was made in terms of designing water supply systems and sewerage systems, presenting the advantages and disadvantages of both environments.
EN
Due to the specific physical, chemical and mechanical properties, the worldwide production of geopolymers is increasing systematically. The high mechanical resistance and the low sensitivity to the high temperature result in the application of geopolymers in many sectors of economy, especially in civil engineering. Additionally, the low emission of carbon dioxide caused that geopolymers are often called „green” material. The wide range of the application of geopolymers requires new substances which could be used in their production. From environmental point of view, the use of waste products in the production of geopolymers is the best solution. Due to the content of silica and aluminum, asbestos dust might be successfully used in the synthesis of geopolymers. This article presents the possibility of recycling of asbestos waste and coal fly ashes in the production of geopolymer concrete. The final product of this method might be used in the construction industry without the risk for the environment. The proposed solution enables to utilize the harmful material, i.e. asbestos dust in accordance with the waste hierarchy and sustainable development.
PL
Specyficzne właściwości fizykochemiczne oraz mechaniczne skutkują systematycznym wzrostem światowej produkcji geopolimerów. Wytrzymałość mechaniczna oraz niska podatność na działanie wysokiej temperatury determinują możliwość zastosowania geopolimerów w wielu dziedzinach gospodarki, w szczególności w sektorze budowalnym. Dodatkowo, niska emisja dwutlenku węgla na etapie produkcji powoduje, że geopolimery sątraktowane jako materiał ekologiczny. Szerokie spektrum zastosowania geopolimerów wymaga poszukiwania nowych materiałów przydatnych do ich produkcji. Z ekologicznego punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie w procesie syntezy geopolimerów produktów odpadowych. Ze względu na obecność w swoim składzie krzemu i glinu, pył azebestowy może wykazywać przydatność do wytwarzania geopolimerów. Artykuł przedstawia propozycję recyklingu odpadów azbestowych i popiołu lotnego ze spalania węgla w produkcji betonu geopolimerowego. Końcowy produkt zaproponowanej metody może być zastosowany w budownictwie, bez negatywnego wpływu na środowisko. Przedstawiona propozycja umożliwia utylizację szkodliwego materiału, jakim jest pył azbestowy, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję innowacyjnej głowicy do podawania materiału w drukarkach przyrostowych, wyposażonej w układ mieszający i system osłony gazowej, wykorzystywanej m.in. w budownictwie. Rozwiązanie jest objęte ochroną praw własności intelektualnej w postaci zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Omówiono wybrane osiągnięcia w zakresie zastosowania technologii druku 3D w branży budowlanej oraz innowacyjność głowicy jako wynalazku. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne jej poszczególnych elementów wraz z opisem ich działania. Koncepcja stanowi podstawę do wykonania prototypu głowicy oraz przeprowadzenia badań potwierdzających skuteczność jej działania.
EN
The article presents the concept of 3D printer head equipped with a mixing system and a gas shield system. The solution has the protection of intellectual property rights in the form of application of the invention in the Polish Patent Office. Currently used solutions and innovativeness of the head according to the invention were discussed. Constructional solutions of individual components of the head including a description of their operation were presented. The concept is the basis for research on the construction of a prototype of this head and verification of the effectiveness of its operation and functionality in laboratory conditions.
7
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz.1
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian w Warunkach Technicznych wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego [4]. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie; wskazano kierunki zmiany; dokonano oceny wpływu zmian na proces budowlany oraz przedstawiono wątpliwości interpretacyjne.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. Changes of the wording of the recipe before and after the change were compared; general direction of changes were indicated; the impact of the changes on the construction process; as well as interpretation doubts was presented.
8
Content available remote Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Analizie poddano 485 wypadków przy pracy, które miały miejsce w latach 2008 – 2014 w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano ścieżki krytyczne o największej liczbie wystąpień dla wypadków, które powstały w wyniku upadku z wysokości i zasypania gruntem.
EN
The paper presents influence of selected types of works on accident phenomenon in the polish construction industry. 485 occupational accidents were analysed. The results obtained from the analysis of occupational accidents, which took place in five Polish voivodships: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Lubelskie, Lubuskie and Dolnośląskie, between 2008 – 2014, were presented. As a result of this analysis, the critical paths with the highest number of occurrences were obtained for accidents that occurred as a result of falling from a height and buried under solid.
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienia ekonomiczne związane z zasobami ludzkimi w odniesieniu do specyfiki i sytuacji branży budowlanej w Polsce. Poprzez ogólne rozważania autor przechodzi do przeanalizowania konkretnego problemu, jakim jest zatrudnienie pracowników z Ukrainy w aspekcie wprowadzonych w 2018 r. zmian legislacyjnych. Publikacja zwraca uwagę na problemy sektora budowlanego w Polsce i zastanawia się nad skutecznymi sposobami ich rozwiązania.
EN
This text presents economic issues linked with human resources in the context of the construction industry, its specificity and situation in Poland. Through general considerations, the author goes on to analyze the specific problem of employing workers from Ukraine in the aspect of legislative changes introduced in 2018. The publication draws attention to the problems of the construction sector in Poland and effective ways to solve them.
EN
The application of the supply chain management (SCM) in industry has achieved much success, especially in the manufacturing sector. In the current market, the Vietnamese construction companies must compete not only with domestic companies but also with foreign ones, the application of SCM is essential to improve efficiency and increase their competitive advantage. In this paper, a survey was carried out to identify factors that cause limitation in applying SCM to the Vietnamese construction industry. A qualitative approach was based on prime contractor’s perspective at the construction phase of the project. The survey questionnaire was designed by synthesizing and inheriting the previous studies and consultation with experts. The survey participants are those who have had working experience with main contractors and joined in the construction projects. The face-to-face interviews were conducted to collect data. Descriptive statistics analysis and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used to analyze data. The results indicated seven leading causes which limited the application of SCM in the construction industry.
11
Content available remote A mathematical model of accident event development in the construction industry
EN
Accidents at work constitute a heavy psychological and economic burden for companies and societies. The vast majority of cases can be prevented by appropriate and effective preventive measures. Knowledge about the course of events, their causes and consequences is required in order to carry out such actions. The knowledge gained can provide a basis for drawing conclusions of a preventive nature. The article presents a mathematical model, which was used in the study of the phenomenon of accidents in the construction industry, and provides the test results that were obtained using 350 sample cases.
PL
Wypadki przy pracy stanowią bardzo duże obciążenie psychiczne i ekonomiczne dla przedsiębiorstw i społeczeństw. Zdecydowanej większości wypadków można zapobiec poprzez odpowiednie i skuteczne działania prewencyjne. Aby takie działania prowadzić, należy mieć wiedzę o przebiegu wypadków, ich przyczynach i skutkach. Uzyskana wiedza może stanowić podstawę do formułowania wniosków o charakterze prewencyjnym. W artykule przedstawiono: matematyczny model zastosowany w badaniu zjawiska wypadkowości w budownictwie oraz zamieszczono wyniki badań uzyskane na próbie 350 wypadków.
PL
Dzisiejsza gospodarka często jest określana gospodarką opartą na wiedzy, co implikuje duży wpływ wspomnianego zasobu na podmioty gospodarcze. Zagadnienie to rzadko jest badane w branżach „klasycznych”, takich jak budownictwo. Niniejsza publikacja ma na celu częściowe zapełnienie tej luki badawczej. W artykule wykorzystano wyniki empirycznego badania ilościowego, w którym zbadano 130 przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Polski. Odkryto, że dwie zmienne – ogólna intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy przez przedsiębiorstwa budowlane, a także liczba wykorzystywanych przez nie zewnętrznych źródeł wiedzy są pozytywnie skorelowane z poziomem ich konkurencyjności. Uwzględniając przeciętnie niską intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy w budownictwie, rozwój tych działań może być relatywnie prostą receptą na sukces.
EN
Today’s Economy is often called knowledge based economy what implies large influence of mentioned resource on companies. This issue is rarely examined in “classic” industries such as construction industry. This article is going to partially fill this research gap. In the article results of empirical, quantitative research were used, in which 130 construction companies operating in Poland were examined. The research results show that two variables – external knowledge gain intensity by construction companies and number of external knowledge sources they use are positively correlated with competitive position of these firms. Taking into account low average level of external knowledge gain among construction
13
Content available Bezpieczeństwo w budownictwie
PL
Obecnie bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy przestały być tylko praktyką w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Stając się integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego, w coraz większym zakresie wpływają nie tylko na wynik ekonomiczny organizacji, ale także na zadowolenie pracowników.
EN
Today, the occupational health and safety rules are more than just a practice to eliminate or reduce the causes of occupational accidents and diseases. By becoming integral to daily operations of the construction company, OH&S gain increasing impact not only on the economic results of the business, but also on employee satisfaction.
PL
Zasady powoływania biegłych sądowych wynikają z przepisów prawa. Jednak obowiązujący system wyłaniania kandydatów na biegłych nie gwarantuje doboru kandydatów o wysokim poziomie merytorycznym. Przepisy nie wymagają też stałego podnoszenia kwalifikacji, w konsekwencji czego jakość i terminowość opinii biegłych sądowych jest przedmiotem krytycznych uwag. Tymczasem sądy traktują ten dowód jako szczególny, bardziej wiarygodny niż inne dowody.
EN
The rules for appointment of expert witness are due by law. However, the current system of selecting candidates for the experts does not guarantee the selection of candidates of the high professional level. The legislation does not require a constant improvement of qualifications, and consequently the quality and punctuality of the experts are the subject of criticism. The reason for this is, among others, remuneration system, which does not attract to perform the functions of an expert witness best specialists. Meanwhile, the courts treat this evidence as a special, more reliable than other evidence.
EN
The article deals with issues concerning prequalification of investment risk factors in small and medium-sized construction companies. The previously developed Computer Program KNOWLEDGE MAPfor process management in a construction company will be enriched with tools for the identification, pre-selection and analysis of risk factors emerging in the course of implemented processes or planned and executed investments. In the article there are presented the Author's preliminary studies on perception of a potential risk in a building company, which constitute a basis to design a model of risk assessment.
PL
W artykule oprócz zdefiniowania takich pojęć jak: proces inwestycyjny, zarządzanie procesem inwestycyjnym, jakość, przypomniano metodę krzywej S-owej, zalecanej już w połowie ubiegłego wieku do kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie. Głównym powodem przypomnienia metody krzywej S-owej, była chęć podkreślenia jej aktualności, mimo że została ona opracowana w Polsce kilkadziesiąt lat wcześniej niż metoda wartości wypracowanej w Stanach Zjednoczonych (EVM). Autor żałuje, że osoby piszące o metodzie EVM nie dostrzegają jej pokrewieństwa z opracowaną znacznie wcześniej metodą krzywej S-owej. Na przykładzie metody krzywej S-owej wykazuje on jak ważne jest porównywanie propozycji współczesnych ze znacznie wcześniejszymi.
EN
The article, apart from defining such terms as investment process, investment process management and quality, describes the S-curve method, which, as early as in mid-20th Century, was recommended for controlling the investment process in the building industry. The main reason, for which the S-curve method is being reviewed in the here in article stems from the fact that it still has a great velue, even despite the fact that it has been developed a couple of decades earlier, in Poland, preceding the emergence of the EVM (Earned Value Method) methodology in the United States. The author regrets that the scholars who are focused on the EVM method see no relationship between that method and the S-curve method. On the basis of the example provided by the S-curve method, the author proves the importance of comparison of the contemporary methodologies with their predecessors.
EN
Project managers’ competencies are one of the factors that have the greatest impact on the success of a project. Therefore, a characteristic of a project manager is an important issue for each project based organization. The purpose of this research is to examine differences in the competencies of construction project managers in Podlasie (Poland) and Johor Province (Malaysia). As a result of that study a classification trees were constructed. The characteristics that differentiate competence of construction project managers are features related to personality (expressing confidence, self-confidence, intellectual abilities, creativity) and managerial competence (ability to assess the impact of action taken, ability to work in a team, ability to formulate goals, ability to deal with stress and ability to make decisions) of the project manager. The research results contribute to cross-cultural studies in project management through identification of features that differentiate project managers’ competencies in various countries.
PL
Kompetencje kierowników projektów są jednym z czynników, które mają największy wpływ na powodzenie projektu. Dlatego też cechy kierownika projektu są ważną kwestią dla każdej organizacji opartej na projektach. Celem niniejszego badania jest zbadanie różnic w kompetencjach kierowników projektów budowlanych na terenie Podlasia (Polska) i prowincji Johor (Malezja). W wyniku tego badania zostały zbudowane drzewa klasyfikacyjne. Charakterystykami, które odróżniają kompetencje kierowników projektów budowlanych są cechy związane z osobowością (wyrażanie pewności, pewność siebie, zdolności intelektualne, kreatywność) oraz kompetencje kierownicze (zdolność do oceny skutków podjętych działań, umiejętność pracy w zespole, umiejętność formułowania celów, umiejętność radzenia sobie ze stresem i zdolność do podejmowania decyzji) kierownika projektu. Wyniki badań przyczyniają się do międzykulturowych badań w zarządzaniu projektami poprzez identyfikację cech, które odróżniają kompetencje kierowników projektu w różnych krajach.
18
Content available Wyniki branży budowlanej poniżej oczekiwań
PL
Według firmy badawczej PMR, rok 2015 na rynku budowlanym zakończył się realnym wzrostem o ok. 4% rok do roku, wobec wstępnie szacowanego przez GUS wzrostu o 2,8%. Wyższą niż oficjalna dynamikę rynku w 2015 r. sugeruje także ponad 10-procentowa dynamika zagregowanych przychodów 30 firm wykonawczych notowanych na GPW.
EN
The construction industry expanded at a year-on-year real growth rate of approximately 4% in 2015, according to PMR, as against the preliminary GUS estimate of 2.8%. Stronger-than-official growth of the market in 2015 is also suggested by an increase of over 10% in the aggregated revenue generated by 30 construction contracts whose shares are listed on the WSE.
19
Content available Innowacyjna usługa Hilti ON!Track
PL
Według badań firmy Hilti, aż 70% firm z branży budowalnej w Polsce nie ma odpowiedniego rozwiązania do zarządzania narzędziami i wyposażeniem. Co więcej, aż 40% z nich nie kontroluje kosztów zużywanych, zgubionych czy skradzionych materiałów. W maju 2016 r. na polski rynek weszło rozwiązanie, które pomaga nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze, ale i lepiej zorganizować pracę na budowie – Hilti ON!Track.
EN
According to a survey by Hilti, up to 70% of Polish construction industry companies do not have any appropriate solution for tools and equipment management. In May of 2016 a solution entered the Polish market that both helps save time and money and helps better organize work at a construction site - Hilti ON!Track.
20
Content available Dobry – lepszy – beton
PL
Wywiad z Maciejem Marciniakiem, prezesem zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o..
EN
Interview with Maciej Marciniak, CEO of Górażdże Beton Sp. z o.o..
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.