Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z wykorzystaniem autobusów nisko-i zeroemisyjnych. Zamość, jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 50 000, jest zobligowane do zakupu taboru zeroemisyjnego, co wiąże się z analizą i reorganizacją sieci i wyborem ukształtowania nowych wiązek komunikacyjnych miasta. Pomimo posiadania przez MZK Zamość floty pojazdów niskoemisyjnych (zasilanych CNG), miasto musi dokonać zakupu odpowiedniej liczby autobusów zeroemisyjnych (np. e-busów). W artykule zaprezentowano za pomocą analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z dostosowania sieci komunikacyjnej miasta Zamość do uwarunkowań prawnych dotyczących elektromobilności i niskoemisyjności autobusów.
EN
The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.
EN
With traveling professions and nomadic lifestyles on the increase there is a growing need for comprehensive mobile networking within the Next Generation Network, and the security, reliability and technical independency of the Short Message Service (SMS) is becoming more and more indispensable for business processes. Since competitiveness goes hand-in-hand with this business capability, and methods to determine the quality of this service are becoming equally indispensable. This paper presents possible methods to evaluate the “Completion Rate of SMS” and “End-to-End Delivery Time” and combinations of them (new metric in this paper). A software tool, QoSCalc(SMS), has been developed in collaboration with the authors in order to verify whether service providers are abiding by the Service Level Agreements. The tool has been tested in a real measurement environment and the results are presented graphically here and interpreted.
4
Content available remote Samorządy potrzebują transportowej strategii
PL
Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku popytu na przewozy zbiorowe występuje od lat w całym kraju. Tylko nieliczne miasta mogą się wykazać wzrostem liczby pasażerów i wpływów z biletów. Ustalenie spadku, stabilizacji czy ewentualnie wzrostu popytu na komunikację publiczną w danym mieście lub aglomeracji obliguje władze samorządowe do opracowania strategii transportu miejskiego na nadchodzące lata.
EN
The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards a declining demand for the collective transport has been existing in the whole country for years. Only few cities can demonstrate an increasing number of passengers and a growing ticket revenue. The determination of a decline, stabilisation or possibly an increase in the demand for the public transport in a specific city – conurbation imposes an obligation on the local government authorities to develop a strategy for the municipal transport for the next years.
EN
IP networks are indispensable nowadays and they are some of the most efficient platforms. The constantly growing number of users and new services in these networks – the largest being the Internet – require a satisfactory quality of service from any application they use. So, determining the QoS in real-time services is particularly important. This work shows how to quantify the suitability of reference signals for analyzing the quality of video streaming in IPTV. The assessment relies on two different algorithms: PEVQ and VQuad-HD. Three different reference signals – two real ones and an artificial one – are used in this study, and a numerical measurement system is used, which simulates mean network impairments. These measurements provide valuable information for determining the QoS of actual IPTV services in practice.
EN
Reliability Hosoya-Wiener polynomial for edge weighted graphs is defined, that can be used as a measure of reliability of a communication network. Each edge is assigned two weights, reliability and communication delay. Some basic properties are given and a recursive formula for the reliability Hosoya-Wiener polynomial of a rooted tree is proved that yields a linear time algorithm on weighted trees. On general graphs, the reliability Hosoya-Wiener polynomial can be computed in O(n3) time.
7
Content available New Tool for Investigating QoS in the WWW Service
EN
The subject of this paper is the QoS measurement in the World Wide Web (WWW) service. It will begin with a brief presentation of methods currently used to measure QoS in the WWW service before going on to describe in detail the new tool QoSCalc (WWW). Following that, the potential of the new tool will be put to the test in a series of analysis scenarios. The results and insights obtained will then be presented in several diagrams, and interpreted.
8
Content available Elektryczne środki komunikacji miejskiej
PL
Mimo, iż w Polsce siedzibę i fabryki posiada jeden z potentatów w produkcji trolejbusów i autobusów elektrycznych [5], te właśnie środki transportu nie są w naszym kraju dostatecznie rozpowszechnione. Przyczyn można upatrywać w dwóch faktach. Większość dużych miast nacisk kładzie na rozwój posiadanych sieci tramwajowych. Komunikacja w mniejszych miastach ma zwykle charakter rozproszony - obserwujemy niewielką liczbę kursów na kilku wielowariantowych trasach. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach, szczególnie w zakresie zasobników energii elektrycznej, pozwala zniwelować tę barierę.
EN
However one of the most recognized producer of trolley- and electrobuses is situated in Poland, these kinds of public transport are not widespread satisfyingly. There are two basic reasons of that situation. Huge cities in most cases prefer to expand tram networks. Characteristic for public transport in smaller towns public transport is huge number of different routes with not many courses on each one. The progress which is observed especially of energy storages, could let to overcome this barrier.
9
Content available remote Zintegrowane układy sterowania wielozadaniowych robotów mobilnych
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono architekturę warstwy fizycznej systemu sterowania grupy wielozadaniowych robotów mobilnych do zadań specjalnych, w których wykorzystano zaawansowane technologie. W artykule przedstawiono wybrane rezultaty badań stosowanych w zakresie układów sterowania robotów, które uzyskano jako efekt projektu zrealizowanego w ramach Programu Strategicznego "Innowacyjne Systemy Wspomagania Technologicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego".
EN
The paper focuses on the hardware architecture of the control system for multi-task mobile robots which make use of advanced technologies and can be applied to aid uniformed services in realization of different operations. In this paper, selected results of the applied research are presented. They were obtained as an outcome of the research project that has been carried out in the framework of Strategic Programme "Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy" (Innovative Economy Operational Programme).
PL
Funkcjonowanie transportu publicznego na terenie każdego miasta powinno mieć jak najwyższą sprawność. Jest to szczególnie ważne jeśli miasto wraz z ościennymi gminami tworzy aglomerację. Dzięki optymalnie zaplanowanej sieci połączeń komunikacyjnych środków transportu miejskiego możliwe jest szybkie podróżowanie po terenie miasta bez korzystania z własnego samochodu osobowego. Większy udział środków transportu publicznego w ruchu ulicznym powoduje zmniejszenie liczby kongestii, zmniejszenie emisji toksycznych substancji do atmosfery, może także obniżyć poziom hałasu, a te czynniki przyczyniają się do poprawy jakości życia w mieście. W artykule przedstawiono historię zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji poznańskiej w ostatnich dwudziestu pięciu latach. Przedstawiono również plany rozwoju w komunikacji publicznej, z których część planowana jest do zrealizowania do roku 2020.
EN
The functioning of public transport in each city should have the highest efficiency. This is especially important if the city together with the neighboring municipalities creates agglomeration. With optimally planned communication network of public transport one can quickly travel around the city without the use of private car. Higher share of public transport in traffic reduces the number of congestion, reduce emissions of toxic substances into to atmosphere, it can also reduce the noise level, and these factors contribute to improve the quality of life in the city. The article presents the history of changes in the functioning of public transport in the Poznań agglomeration in the last twenty-five years. It also presents development plans for public transport, part of which is planned to be achieved by 2020.
PL
Celem pracy jest prezentacja metod diagnozowania awarii sieci komunikacyjnej w pojeździe. Przedstawione metody ze względu na ich uniwersalność, umożliwiają ich wykorzystanie przy różnego rodzaju usterkach oraz różnych typach pojazdów samochodowych. Zaproponowane układy mogą tworzyć uniwersalny diagnoskop, którego działanie polegać będzie na sekwencyjnym przełączaniu kolejnych procedur diagnostycznych, badając stan elektryczny poszczególnych linii.
EN
The purpose of this paper is to present methods of diagnosing failure of the communication network in the vehicle. The method due to their versatility, allow their use in various types of defects and different types of vehicles. The proposed systems can create a universal device, the operation of which will be based on the sequential switching subsequent diagnostic procedures, studying the electrical state of each line.
PL
Logistyka w turystyce najczęściej dotyczy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a brakuje opracowań dotyczących turystyki kwalifikowanej. W artykule przedstawiono przykład zastosowania rozwiązań komunikacyjno- -logistycznych w tej formie turystyki. Zaprezentowano sieć komunikacyjną dla turystów w dolinie Saastal w Szwajcarii, stanowiącą zarazem kompleksowy system logistyczny.
EN
Logistics in tourism is mostly affecting tourism agencies management. There is lack of works affecting qualified tourism. The paper presents an example of an application of logistic solution in this form of tourism. The paper shows a logistic communications network for tourists in Saas Valley in Switzerland, which is a comprehensive logistic system.
13
Content available New Tool for Examining QoS in the VToIP Service
EN
This paper is dedicated to the subject of measuring QoS in the Video Telephony over IP (VToIP) service. QoS measurement models in general and then models designed specifically for measuring QoS in the VToIP service are presented. A new numerical tool for examining the quality of VToIP video streams VToIP is described. The tool’s functionality is then put to the test in a number of analysis scenarios. The results and insights gained from the analyses are then presented in several diagrams, and interpreted. The paper concludes with a summary and an outlook on further areas of work.
PL
W poprzednim numerze „Infrastruktury Transportu” opublikowany został artykuł przedstawiający uwarunkowania uzasadniające budowę metra w średniej wielkości metropoliach [2]. Nakreślono również ogólny obraz problemów komunikacyjnych Wrocławia. Wskazano argumenty lokujące to miasto wśród tych, w których powinno się bardzo poważnie rozwijać projekt budowy metra, mimo iż od psychologicznej granicy miliona mieszkańców dzieli je bardzo wiele. W tym artykule, będącym naturalną kontynuacją poruszonej tematyki, scharakteryzowano potencjalne trasy.
EN
Networks are known to be prone to node or link failures. A central issue in the analysis of networks is the assessment of their stability and reliability. The main aim is to understand, predict, and possibly even control the behavior of a networked system under attacks or disfunctions of any type. A central concept that is used to assess stability and robustness of the performance of a network under failures is that of vulnerability. A network is usually represented by an undirected simple graph where vertices represent processors and edges represent links between processors. Different approaches to properly define a measure for graph vulnerability has been proposed so far. In this paper, we study the vulnerability of cycles and related graphs to the failure of individual vertices, using a measure called residual closeness which provides a more sensitive characterization of the graph than some other well-known vulnerability measures.
PL
Polscy żołnierze od dawna brali udział w operacjach międzynarodowych pod auspicjami różnych organizacji, przede wszystkim ONZ. Jednak od czasu wstąpienia Polski do NATO i przyjęcia naszego kraju do Unii Europejskiej działalność naszych kontyngentów wojskowych skupiła się przede wszystkim na udziale w operacjach międzynarodowych, organizowanych przez te dwa podmioty i na zasadach określonych w ich procedurach. Polska, w ramach solidarnych działań zapewniających wspólne bezpieczeństwo, aktywnie angażuje się w operacje militarne i misje niemilitarne różnych organizacji międzynarodowych, a także w działania lokalne w ramach doraźnie tworzonych koalicji. Stopień i geograficzne obszary zaangażowania są wypadkową aktualnych możliwości sił zbrojnych oraz jasno zdefiniowanych celów zbieżnych z polską racją stanu, określoną w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, czy wyrażającą się w działaniach na rzecz umacniania międzynarodowej pozycji Polski. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących funkcjonowania sieci łączności PKW (polskiego kontyngentu wojskowego) w działaniach militarnych poza granicami kraju. Badania przeprowadzone były wśród żołnierzy specjalistów, którzy brali udział w operacjach międzynarodowych i dotyczyły wymagań organizacyjno - technicznych dla sieci łączności PKW. Dotyczyły także organizacji i funkcjonowania sieci łączności i usług w niej realizowanych oraz środków łączności i informatyki wykorzystywanych przez personel łączności i użytkowników sieci, żołnierzy i pracowników PKW.
EN
Polish soldiers have long participated in international operations under the auspices of various organizations, primarily the UN. However, since Poland's accession to NATO and the adoption of our country to European Union, the activities of our military contingents have focused primarily on participation in international operations, organized by the two organizations and under the terms of their procedures. Poland, as part of joint and several actions to ensure common security, has actively been engaged in military operations and nonmilitary missions of various international organizations, as well as local actions in the ad hoc coalition created. The degree of involvement and geographical areas are determined by the current capabilities of the armed forces and the clearly defined objectives coincide with the Polish raison d'etat, as defined in the National Security Strategy of the Republic of Polish and expressed in their efforts to strengthen Poland's international position. This paper presents the results of research on the functioning of NEC communication network (the Polish military contingent) in military operations abroad. The research was carried out among the soldiers-specialists who were involved in international operations and it focused on the organizational requirements: the technical specifications for the NEC communication networks. Also, the research concerned the organization and operation of communication networks and its services as well as the means of communication and IT used by the staff, users, soldiers and NEC employees.
18
Content available Dostępność komunikacyjna województw
PL
Artykuł zawiera analizę dostępności komunikacyjnej województw pod względem gęstości sieci transportowej oraz liczby połączeń bezpośrednich, realizowanych transportem kolejowym, autobusowym i lotniczym. Dla tych trzech gałęzi transportu porównano i przeanalizowano czasy jazdy oraz ceny biletów z dwóch okresów (marca i października 2011 r.), będące obok dostępności przestrzennej i czasowej czynnikami decydującymi o wyborze środka transportu, a tym samym o jego pozycji konkurencyjnej. Przedstawiono również i porównano wyniki analizowanych gałęzi transportu, mierzone wielkością przewozów.
EN
The paper includes an analysis of regional transport accessibility in respect of transport network density and the number of direct connections provided in rail, coach and air transport. Since the choice of transport mode, i.e. particular transport competitiveness, is besides location and time, dependent mostly on travel time and fare, the travel times and fares were compared for these three modes of transport within two periods (March and October, 2011). Moreover, results of the transport modes under study according to traffic volume are shown.
19
Content available remote Systemy sterowania - sieci przemysłowe!
PL
Burzliwy rozwój automatyzacji przemysłu i komplikacja procesów produkcyjnych powodują coraz częstsze sięganie do rozwiązań wykorzystujących sieci komunikacyjne i ich adaptację do lokalnych potrzeb. Wymaga tego potrzeba komunikacji modułów wykonawczych oraz sensorów z urządzeniem zarządzającym procesem. Związane są z tym zjawiskiem kwestie bezpieczeństwa, dynamiki i niezawodności produkcji. Osiągnięcie wysokich współczynników w tych materiach składa się na podniesienie wydajności, oszczędności zakładu produkującego poprzez eliminację błędów, i co za tym idzie, mniejszych strat wynikających z „wypuszczenia” wadliwych detali. Niezawodność urządzeń medycznych decyduje niejednokrotnie o zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. Wykrywanie błędów w sieci tego typu urządzeń i szybsza ich korekta zapewniają bezpieczeństwo pacjenta.
PL
Trwająca rozbudowa sieci dróg w Polsce stawia przed projektantami oraz przyrodnikami zadanie pogodzenia wymogów ochrony przyrody z potrzebami optymalnego planowania infrastruktury transportowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako główny inwestor inwestycji drogowych w Polsce, jest świadoma, że rozwój sieci komunikacyjnej jest możliwy tylko w poszanowaniu dla przyrody, w którą ingeruje.
EN
The article concerns on the issue of protection of animals while realizing road investments. The author describes the road administration's activities that lead to minimizing the bad influence of road building on the animal population.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.