Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication interface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Obecnie większość maszyn i urządzeń w przemyśle produkcyjnym posiada konstrukcję modułową. Dopasowanie technologii automatyzacji i standaryzowanej komunikacji sprzyja tej tendencji. W przeszłości konstruktorzy maszyn musieli iść na kompromis, wykorzystując centralne sterowanie kilkoma modułami.
PL
Na Targach SPS IPC Drives 2016 Phoenix Contact po raz pierwszy zaprezentował Technologię PLCnext – nową otwartą platformę przeznaczoną do sterowania. Adaptacyjne oprogramowanie PC Worx Engineer stanowi podstawę tego rozwiązania. Narzędzie to łączy w sobie najważniejsze funkcje rozwiązań stosowanych w automatyce i systematycznie zwiększa możliwości równoczesnego rozwijania projektu. Ponadto PC Worx Engineer dostosowuje zakres funkcjonalny do wymagań, zapewniając dodatkową efektywność kosztową.
3
Content available remote The interface set for the EMC testing shielded chamber
EN
Modern electronic systems including wired and wireless communication ports impose the requirement to equip EMC test lab with various additional interfaces which are necessary to support all operational modes of device under test during test procdures. The paper describes such EMC testing chamber interfaces, which allow bidirectional wired and wireless data transfer between the tested device and auxiliary technical means placed outside the testing space.
PL
Współczesne systemy elektroniczne zawierające porty komunikacji przewodowej i bezprzewodowej narzucają wymagania w zakresie wyposażenia stanowiska badawczego laboratorium EMC w różnorodne interfejsy komunikacyjne niezbędne do zapewnienia wszystkich wymaganych trybów pracy urządzenia poddawanego badaniom. W artykule opisano interfejsy komunikacyjne do komory bezodbiciowej EMC, które pozwalają na dwukierunkowy, przewodowy i bezprzewodowy przesył danych pomiędzy urządzeniem poddanym badaniom a aparaturą pomocniczą zlokalizowaną na zewnątrz komory.
4
Content available remote Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rzeczywistych własności energetycznych szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI. Do badań wybrano interfejs mikrokontrolera Silicon Labs C8051F902 z grupy mikrokontrolerów o niskim zużyciu energii. Opracowano szereg programów w wielu wariantach służących do wnikliwego zbadania zachowania się interfejsu w różnych konfiguracjach programowych oraz sprzętowych. Przebadano wpływ źródła taktowania mikrokontrolera, szybkości transmisji danych, napięcia zasilania układu, porównano wbudowane moduły interfejsu SPI oraz zmian ustawień portów I/O na własności czasowo-energetyczne interfejsu SPI.
EN
The real energetic properties of SPI serial communication interface have been presented in this paper. The interface of Silicon Labs microcontroller C8051F902 was selected for research from the group of microcontrollers with low power consumption. The group of programs in different versions for accurate testing of interface in different programming and hardware configurations were elaborated. The influence of microcontroller timing source, speed of data transmisssion and power supply on energetic properties of SPI interface was investigated. The internal modules of SPI interface and modifiactions of I/O ports sets were also analysed.
5
Content available remote Serwosterowniki CDHD
PL
Serwosterowniki CDHD to obecnie sztandarowy produkt izraelskiej firmy Servotronix. Wyróżniają się dużą wydajnością i gęstością mocy. Uproszczona procedura rozruchu, duża wszechstronność i 30-miesięczna gwarancja dodatkowo zwiększają atrakcyjność tych urządzeń.
PL
Urządzenia peryferyjne komunikują się z komputerem za pomocą interfejsów komunikacyjnych. Z tego względu kluczowym zadaniem portów jest umożliwienie wykonywania wielu transferów danych różnego rodzaju quasi-jednocześnie na jednej szeregowej magistrali. Taka realizacja różnych transferów danych na jednej magistrali nie jest możliwa w sposób izolowany, tzn. bez wzajemnego wpływu jednego transferu na drugi. Jednym ze skutków tego oddziaływania jest zjawisko zmian długości cyklu izochronicznego, które zostało dokładniej opisane w tym artykule. Zaprezentowano również wyniki obserwacji tego zjawiska w dwóch najpopularniejszych portach USB i IEEE 1394 (FireWire). Eksperymenty pokazały, że w przypadku portu USB transmisja masowa może wpływać na transmisję izochroniczną, skracając długość mikroramki, a co za tym idzie, ograniczając pasmo w mikroramce. Rozwiązania wykorzystujące interfejs FireWire muszą uwzględniać zjawisko drgań cyklu izochronicznego. Skutkuje to zwiększeniem rozmiaru i wzrostem złożoności czasowej oprogramowania (np. sterowników kamer FireWire).
EN
Peripheral devices interact with computer via the communication interfaces. Therefore a key task is to allow the ports perform many different types of data transfers quasi-simultaneously on one serial bus. Execution of different data transfers on the same bus is not possible without the interaction of these transfers. One of the consequences of this interaction is a length change of the isochronous cycle (cycle jitter), which is more fully described in this article. This paper presents the results of the observation of this phenomenon in the two most popular ports: USB and IEEE 1394 (FireWire). Experiments have shown that the bulk USB transmission may interact with the isochronous transmission by shortening the length of microframe and reducing the bandwith within microframe. Solutions based on the FireWire port must reduce the effects of cycle jitter, so the size and compexity of this software is greater (e.g. FireWire camera driver).
PL
W tym artykule przedstawiono założenia i koncepcję modelu idealnego interfejsu komunikacyjnego dla portów USB i IEEE 1394, na podstawie którego pokazano zależności czasów realizacji transferu danych z zewnętrznego dysku twardego do komputera od rozmiaru odczytywanego pliku. Następnie zestawiono stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono pomiary czasów wykonania transferu danych dla dwóch portów USB i IEEE 1394A, po czym oceniono przyjęte modele i porównano interfejsy USB i FireWire. Otrzymane wartości pomiarów potwierdziły poprawność przyjętych modeli co do charakteru badanych zależności. Wykazano również, że w przypadku systemu komunikacyjnego złożonego ze stanowiska komputerowego i zewnętrznej pamięci masowej należy wykorzystać do komunikacji port FireWire, uzyskując tym samym krótsze czasy realizacji transferu danych.
EN
This paper presents the principles and the concept of the model of ideal communication interface for USB and IEEE 1394. Based on these models, depending the time of data transfer from an external hard drive to a computer on the size of a file is shown. Then the communication system was built on which the time measurements were executed. Then models of communication system were assessed and USB and FireWire interfaces were compared. Obtained values have confirmed the correctness (character of formulas) of communication system models. In the case of a communication system consisting the computer workstation and external storage it is good to use a FireWire port for communication to provide faster data transfer.
PL
Opracowanie przedstawia idee wykorzystania klasy Mass-Storage systemu USB do realizacji uniwersalnego interfejsu komputerowego, który poprzez system plikowy pozwala na bezpośrednie sterowanie elementami peryferyjnymi oraz masową transmisją danych do otoczenia.
EN
The idea how to use the Mass-Storage class of the USB system to implement a universal communication interface, where the interface shall use the file system to enable direct control of peripheral devices and bulk data transmission to the environment.
9
Content available remote Współpraca zautomatyzowanych systemów dowodzenia z systemem symulacyjnym JTLS
EN
Modern CAXs are carried on the basis on the C3I and simulation systems. Exchange of data between these systems is full filled by a team of operators who act as the communication interface. In view of the fact that this type of approach is very inefficient, increasing attempts are made to automate this process. This article presents an example of the cooperation between Integrated Command and Control Software for Air Operations (ICC) and Joint Theater Level Simulation (JTLS) system. In the first part of the paper the authors focused on the presentation of the ways in which cooperation is possible to achieve. Then they present an alternative ways to interact with the JTLS and C3I systems.
PL
Ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo realizowane są w oparciu o zautomatyzowane systemy dowodzenia oraz systemy symulacyjne. Wymiana danych pomiędzy tymi systemami realizowana jest przez zespół operatorów pełniących rolę interfejsu komunikacyjnego. Ten sposób jest bardzo nieefektywny, dlatego podejmuje się próby zautomatyzowania tego procesu. Artykuł prezentuje przykład realizacji połączenia Zintegrowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania Operacjami Powietrznymi NATO - ICC z systemem symulacyjnym JTLS. Część pierwsza przedstawienia rozwiązania współpracy systemu symulacyjnego JTLS z systemem ICC jako przykład modelowy. Następnie prezentowane są alternatywne możliwości współpracy symulacyjnego systemu JTLS ze zautomatyzowanymi systemami dowodzenia.
PL
Praca zawiera opis mechanizmów komunikacji pomiędzy uniwersalnym urządzeniem testującym a komputerem pełniącym rolę kontrolera systemu. W pierwszej części pracy przedstawiono wymagania dotyczące interfejsu komunikacyjnego testera oraz analizę różnych łączy komunikacyjnych pod kątem zastosowania ich w systemie. W dalszej części przedstawiono przyjęty protokół wymiany komunikatów, a także opis komend SCPI zaimplementowanych w systemie. W końcowej części przedstawiono sposób implementowania testów, który wykorzystuje bibliotekę testów opakowującą komunikaty do testera w funkcje języka programowania wysokiego poziomu.
EN
The paper contains the description of communication mechanisms between the universal in-circuit tester and the personal computer working as system controller. The requirements of tester communication interface and the analysis of the various communication links related with its usage in the system are presented in the first part. Message exchange protocol and SCPI commands implemented in system are described in futher part of this paper. The way of test implementing which uses tests library wrapping tester commands to high-level programming language is shown at the end of this paper.
11
PL
Micromaster 420 jest nowym falownikiem firmy Siemens, przeznaczonym do zastosowań standardowych. Falownik MM 420 umożliwia sterowanie prędkością obrotową silników prądu zmiennego w mocach od 120 W do 11 kW. Micromaster 420 wyróżnia się bardzo do-brymi właściwościami, łatwą obsługą i szybką instalacją.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.