Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
PL
Elektroenergetyka zawodowa w Polsce znajduje się obecnie w fazie oczekiwania na decyzje kluczowe dla jej funkcjonowania w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Celem pracy jest określenie wpływu realizacji różnych scenariuszy wyłączeń bloków energetycznych na węgiel kamienny na bezpieczeństwo energetyczne kraju, mierzone między innymi stopniem uzależnienia od importu energii elektrycznej bądź paliwa do jej wytworzenia z uwzględnieniem konkluzji BAT (Best Available Techniques) dla Dużych Jednostek Spalania (LCP).
EN
The power sector in Poland is currently in the phase of expectation for key decisions for its functioning in the perspective of the closest decades. The purpose of the work is to determine the impact of ending the operation of coal power plants on energy security of the country, measured inter allia by the electricity or fuel import dependency according to the BAT conclusions for Large Combustion Plants (LCP).
3
Content available remote Dachowe płyty żużlobetonowe w obiektach elektrowni węglowych
PL
Żużlobetonowe kanałowe płyty dachowe przez wiele lat wykorzystywane były w konstrukcjach dużych dachów obiektów energetycznych. W artykule przedstawiono wybrane obiekty wzniesione w latach 1920 – 1965, z opisem stanu technicznego oraz zrealizowanych prac remontowych i modernizacyjnych.
EN
Hollow-core slag concrete panels for many years have been used in the construction of roofs of large power plant buildings. The paper presents selected examples with a description of the technical condition and repair and modernization work executed. The cases relate to the buildings erected in 1920 – 1965.
PL
W artykule przedstawiono modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Pierwszy model powstał na podstawie rzeczywistych procedur stosowanych w wybranej elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Pokazuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i zamawiania opału na podstawie dokumentów uzyskanych z elektrociepłowni. Drugi przedstawiony model to model symulacyjny, który zakłada możliwość reakcji elektrociepłowni na różne stany zapotrzebowania na energię dzięki procedurom modyfikacji ilości zakontraktowanego węgla. Model ten został stworzony do przeprowadzenia symulacji komputerowych, pozwalających zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel.
EN
Paper presented models of the process of supply power plant with coal. The first model (MBD) take into account the actual procedures used in the selected power plant during the supply of coal. It describes how to plan fuel consumption, as well as the principles of planning and ordering of fuel on the basis on the documents obtained from CHP. The second presented model was used in the processes of simulation allows to optimize procurement coal procedure at the power plant.
5
Content available remote Porównanie składu głównych strumieni materiałowych elektrowni węglowej
PL
Strumienie wejściowe (węgiel, mączka kamienia wapiennego, woda procesowa) i wyjściowe (popioły lotne z 3 stref odpylania, żużel, gips, osad i odciek z odsiarczania spalin) zostały poddane analizie elementarnej w celu sporządzenia bilansu materiałowego 58 pierwiastków. Materiały pochodziły z bloku energetycznego wyposażonego w 3-strefowy elektrofiltr i system mokrego odsiarczania gazów spalinowych. Stwierdzono, iż węgiel jest materiałem warunkującym skład ubocznych produktów spalania. W osadzie z odsiarczania spalin były zawarte zwiększone ilości pierwiastków ziem rzadkich, a Ca, S, Ge i Se obecne były w dużym stężeniu w gipsie i osadzie.
EN
Ingoing streams (coal, limestone powder, process H2O) and outgoing streams (fly ashes from three stages of electrostatic precipitator, slag, gypsum, sludge and sewage from desulfurization system) were analyzed for elemental compn. to develop material balances of particular 58 elements. Materials were derived from Polish coal-fired power plant equipped with a 3-stage electrostatic precipitator and wet flue gas desulfurization system. The elemental compn. of coal combustion products mostly depended on the coal compn. The rare earth elements were concd. mainly in the sludge from wet desulfurization, while Ca, S, Ge and Se in the gypsum and in the sludge.
6
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania i realizacji galerii-estakad o przestrzennej konstrukcji prętowej wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym między obiektami w elektrowniach.
EN
This article describes issues relating to the design and construction of trestle bridge galleries with a spatial rod-based structure used for internal transportation between units at power plants.
PL
Elektrownie zasilane paliwami kopalnymi oraz spalarnie odpadów wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej stawiają bardzo wysokie wymagania podzespołom kotłów energetycznych, takim jak: palenisko, kolektor, przegrzewacz i systemy rurowe. Wymagania te wynikają z ostrych warunków pracy poszczególnych elementów, narażonych na ścieranie i erozję. Dłuższą żywotność podzespołów kotła w takich warunkach może zapewnić tylko powłoka ochronna. Spośród wielu dostępnych rodzajów powłok ochronnych, największą niezawodnością charakteryzują się napoiny wykonane ze stopów na osnowie niklu. Długi czas eksploatacji zapewnia stop 625, charakteryzujący się odpornością na korozję i żaroodpornością. Metoda CMT (Cold Metal Transfer) zapewnia jednorodną grubość warstwy oraz bardzo niską zawartość żelaza w napoinie. Ze względu na niewielką ilość wprowadzonego ciepła i wynikające z tego niewielkie wymieszanie napoiny z materiałem podstawowym, metoda CMT, jako odmiana spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (GMAW), potwierdziła przydatność do tego typu zastosowań.
EN
Due to their operation under abrasive and erosive conditions, fossil power plants and incineration power plants make high demands on boiler components such as the furnace, super heater tube, collector and tubular space frame. Under these conditions, long service time can only be attained by protective coatings . From among the large range of available protective coatings, particularly weld cladding of nickel-based alloys has proven reliable for years. With the corrosion and high temperature resistant welding additive Alloy 625, high service time has been attained. CMT (Cold Metal Transfer) is distinguished by the uniformity of the layer thickness as well as the extremely low Fe content. Due to low thermal input and thereby reduced dilution degree, the Cold Metal Transfer (CMT) Process, a controlled Gas Metal Arc Welding (GMAW) variant, has been found suitable in this application field.
EN
Separation of carbon dioxide from flue gas carried by the chemical absorption is associated with a high energy demand for desorption process and increased demand for electricity. Satisfying these needs through the use of energy generated in the same power plant, where CO2 is emitted, has a significant influence on the parameters of the plant (reduction of power and decrease of the electricity generation efficiency). It examines the use of additional power source, serving on the need to install CO2 capture. The paper presents the technical and economic parameters of the combined system, formed from a power plant fueled by coal with the CO2 capture system that is associated with gas-steam cycle, producing energy for CO2 separation plant.
PL
Separacja CO2 ze spalin przeprowadzana metodą absorpcji chemicznej wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną (na cele desorpcji) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zaspokojenie tych potrzeb poprzez dostarczenie energii wytworzonej w bloku, dla którego przeprowadza się wydzielanie CO2 ze spalin, ma znaczny wpływ na parametry bloku (zmniejszenie mocy wytworzonej oraz spadek sprawności wytwarzania energii elektrycznej). Przeanalizowano wykorzystanie dodatkowego źródła energii, pracującego na potrzeby instalacji wychwytu CO2. W pracy przedstawiono parametry techniczne i ekonomiczne dla układu kombinowanego, powstałego z bloku węglowego z wychwytem CO2, skojarzonego z układem gazowo-parowym i wytwarzającego energię do instalacji separacji CO2.
EN
In the paper, the results of analysis of integrating chosen supercritical combined heat and power (CHP) unit with a membrane carbon capture and storage (CCS) installation are shown. As a way to improving the operation characteristics of such a system, the use of heat from cooling of permeate compressed in area of carbon capture installation for useful heat production is proposed. An additional source of heat is the cooling of carbon dioxide which is compressed for its preparation for transport to storage place. The considered use of cooling heat to useful heat production of leads to a reduction in steam consumption, and in consequence to an increase of steam turbine power. For two analyzed cases the influence of changing thermal load of unit on gross power and loads of heat exchangers is determined. The study involved the influence of assumed annual operation time of CHP unit on the basic thermodynamic characteristics: annual efficiency of electricity production, annual efficiency of heat production and annual overall efficiency. In conclusions, the paper highlighted the importance of the heat integration of CHP unit with CCS installation.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty analizy dotyczącej integracji wybranego nadkrytycznego bloku CHP z membranową instalacją CCS. Zaproponowano sposób na poprawę charakterystyk pracy takiego układu polegający na wykorzystaniu ciepła chłodzenia permeatu sprężanego w obrębie instalacji wychwytu dwutlenku węgla do produkcji ciepła użytkowego. Dodatkowym źródłem ciepła jest chłodzenie dwutlenku węgla sprężanego celem jego przygotowania do transportu do miejsca składowania. Rozpatrywane wykorzystanie ciepła chłodzenia jako ciepła grzewczego prowadzi do zmniejszenia poboru pary upustowej i w rezultacie do wzrostu mocy turbiny parowej. Dla dwóch analizowanych przypadków określono wpływ zmiany obciążeń cieplnych bloku na moc brutto oraz obciążenia poszczególnych wymienników ciepłowniczych. Badaniom poddano wpływ przyjętego czasu pracy elektrociepłowni w roku na podstawowe charakterystyki efektywności średniorocznej: średniorocznej sprawności wytwarzania energii elektrycznej, średniorocznej sprawności wytwarzania ciepła oraz średniorocznej sprawności ogólnej układu. W podsumowaniu pracy podkreślono duże znaczenie samej integracji bloku CHP z instalacją CCS po stronie cieplnej.
10
Content available remote Polygeneration power plant with CO2 capture
EN
At present, the development of modern coal technologies is strictly related to the necessity of energy efficiency improvement and decreasing the environmental impact especially including significant reduction of CO2 emission. To improve the economic performance, power plants could be integrated with chemicals production based on coal gasification in polygeneration systems. The concept of a polygeneration plant for power, heat and synthesis gas production with CO2 capture is presented. The project is based on synthesis gas production via coal gasification combined with subcritical PC plant. The process and economic performance of polygeneration plant consuming Polish bituminous coal using commercially ready technology fs simulated. For coal gasification the entrained flow gasifiers with slurry and dry coal feeding systems are selected. Moreover, the analysis of the effect of coal quality on plant performance is presented. The results of studies confirm the economic effectiveness of the technology for Polish conditions. The presented project demonstrates one of the possible options of repowering existing power plants allowing to improve the economics of power production and decreasing the environmental impact especially including the reduction of CO2 emission.
PL
Aktualny rozwój technologii węglowych jest ściśle związany z koniecznością wzrostu sprawności wytwarzania energii oraz radykalnym obniżeniem ich uciążliwości dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2. Możliwość znaczącej poprawy ekonomiki produkcji dają układy poligeneracyjne, łączące wytwarzanie energii elektrycznej oraz produktów chemicznych i na drodze zgazowania węgla. W pracy zaprezentowano opracowaną koncepcję elektrowni poligeneracyjnej, umożliwiającej jednoczesną produkcję energii elektrycznej, ciepła i gazu syntezowego poprzez zintegrowanie klasycznej elektrowni z układem zgazowania węgla wraz z usuwaniem powstającego w procesie CO2. Przeprowadzono analizę procesową i ekonomiczną układu dla dwóch wariantów technologii zgazowania, tj. dyspersyjnych reaktorów zgazowania z doprowadzeniem paliwa w stanie suchym i zawiesinie wodnej. Obliczenia wykonano dla krajowego węgla kamiennego. Ponadto przeprowadzono analizę wpływu węgla na pracę układu. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką efektywnością ekonomiczną projektu. Zaproponowane; rozwiązanie stanowi jeden z potencjalnych kierunków odbudowy mocy w krajowej energetyce, stanowiąc jednocześnie pomost dla rozwoju nowych "czystych" węglowych technologii energetycznych.
11
Content available remote Energetyka Jądrowa w Polsce. Synergia przemysłu węglowego i energii jądrowej
PL
Decyzja rządowa o włączeniu opcji jądrowej do przyszłości energetycznej Polski stawia przed specjalistami pytanie o wybór takiego typu reaktora jądrowego, który spełni długi szereg warunków: od technicznych - po społeczne. Współczesne reaktory jądrowe znajdują zastosowanie jedynie do produkcji elektryczności, natomiast niektóre reaktory należące do tzw. IV generacji mogą być również wykorzystane bezpośrednio w przemyśle. Decydują o tym dwie ich cechy: 1) stosunkowo niewielka moc cieplna - nie większa niż kilkaset megawatów, 2) duża temperatura helu chłodzącego taki reaktor wynosząca 900oC. Oprócz napędzania turbogeneratorów, hel o tak dużej temperaturze może być zastosowany, miedzy innymi, do produkcji wodoru, który jest używany w wielu procesach przemysłowych. Gorący hel może być też wykorzystany do przerobu węgla na całą gamę poszukiwanych produktów. Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone helem, spełniające więcej zadań niż klasyczne reaktory dużej mocy, wydają się być atrakcyjną perspektywą dla polskiej gospodarki, obecnie tak bardzo zależnej od importowanej ropy i gazu ziemnego. Jedną z możliwych idei jest przetworzenie CO2 z elektrowni węglowej w paliwo syntetyczne z użyciem wodoru uzyskanego z rozkładu wody, procesu zasilanego ciepłem z reaktora wysokotemperaturowego.
EN
The Polish Government decision to include nuclear energy option in a number of Poland's future energy solutions challenge the specialists with a question of choosing of a nuclear reactor, which fulfills the conditions ranging from technical to social issues. Contemporary nuclear reactors are used to produce electricity only, however, some reactors belonging to so-called IV generation can be as well employed directly by the industry. Two features of these reactors are decisive: 1) relatively low heat power - no more than few hundreds megawatts, 2) high temperature of the helium coolant of about 900 oC. Nuclear process heat at such a high temperature can be utilized, among other applications, for coal technology, for production of hydrogen used in many industrial processes. Hot helium can also be applied to obtain many carbon-based valuable products. High temperature helium-cooled reactors, play more roles than classical high-power reactors. It seems to be an attractive perspective for Polish economy which is now so much dependent on imported oil and gas, but keeps a high potential in coal industry. CO2 from the coal power plant recycling into synfuel with the use of hydrogen from a water splitting factory driven by nuclear process heat from the high temperature nuclear reactor is one of the challenging ideas.
PL
Opracowanie optymalnej strategii inwestycyjnej w zakresie projektów modernizacyjnych jest koniecznym zadaniem studialnym i projektowym. Podjęcie racjonalnych decyzji o sposobie modernizacji istniejących węglowych elektrowni i elektrociepłowni wymaga określenia optymalnej technologii oraz optymalnych parametrów termodynamicznych realizowanych w nich procesów cieplnych, takich, które będą gwarantowały opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia. Koniecznością jest zatem sformułowanie algorytmów i rozwiązanie zagadnień doboru optymalnych struktur cieplnych do wymagających modernizacji istniejących węglowych elektrowni i elektrociepłowni.
EN
Evolving the optimum investment strategy concerning modernization projects is the necessary investigation and project task. Taking rational decisions concerning the existing coal power plants and CHP stations modernization methods needs defining the optimum technology and optimum thermodynamic parameters of such thermal processes which will guarantee economic profitability of the project. Therefore it is compulsory to formulate adequate algorithms and to solve problems concerning the optimum thermal structures choice for the existing coal power plants and CHP stations needing modernization.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalnie i teoretycznie warunki zapłonu mieszaniny pyłowo-powietrznej umieszczonej w gorącej atmosferze pieca. Zaprezentowano również wyniki badań temperatury zapłonu w zależności od udziału części lotnych w węglach oraz skali uwęglenia.
EN
The work describes experimental and theoretical conditions of an ignition of dust and air mixture, placed in a hot furnace atmosphere. There are also presented research results of ignition temperature, depending on volatile matter in coals and rank of coal concentration.
PL
Przedstawiono aktualną oraz perspektywiczną pozycję węgla w razwoju elektroenergetyki. Wybiórczo scharakteryzowano doskonalone oraz nowo opracowywane technologie przetwarzania węgla w energię tryczną. Opisano trendy w rozwoju turbin gazowych.
EN
The paper presents the current and perspective position of coal in development of electric energy sector. It selectively characterises improved of newly elaborated technologies of coal conversion into electric enerhy. It disrobes trends in development of gas turbines.
PL
Spójność elektroenergetyki węglowej i rynku płynnych paliw napędowych można efektywnie uzyskać poprzez powiązanie zgazowania węgla z kolejnym przemiennym bądź łącznym stosowaniem gazowo-parowych systemów elektrowni z syntezą metanolu lub wariantowo innych paliw płynnych. Obserwowane trendy w tym kierunku przemawiają za szybkim opracowaniem odpowiedniego studium dla warunków polskich.
EN
The cohesion of coal power electric energy generation and the market of liquid fuels can be effectively accomplished by linking of coal gasification with sequent alternative or inclusive application of gas - vapour systems of power plants with the synthesis of methanol or alternatively other liquid fuels. The observed trends in this area favour rapid preparation of a respective study for the Polish conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.