Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Badania nad usuwaniem izotopów radu z wód przy użyciu zeolitów
PL
Określono wydajność usuwania izotopów radu (226Ra i 228Ra) z solanki odprowadzanej z miejsc wydobycia w kopalni węgla kamiennego na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W tym celu zastosowano syntetyczne zeolity NaP1, 3A, 5A, 13X oraz naturalny zeolit klinoptylolit. Zeolity w tym badaniu były w postaci drobnokrystalicznej lub granulowanej. Przeprowadzono dwa rodzaje testów dynamicznych. Wykazano, że zeolit NaP1 ma bardzo dużą skuteczność usuwania radu, wynoszącą 92%, podczas gdy wydajność dla innych zeolitów była znacznie mniejsza. Ponadto w pracy przedstawiono analizę obowiązujących przepisów dotyczących stężenia radu w wodze i odpadach.
EN
226Ra and 228Ra isotopes were removed from brine drained from hard coal mine excavation sites in the Upper Silesian Coal Basin by adsorption on synthetic NaP1, 3A, 5A, 13X zeolites as well as on a natural clinoptilolite. The zeolites had a fine-cryst. or granular form. Two types of dynamic tests were performed. The zeolite NaP1 showed the Ra removal efficiency of 92%. The efficiency of other zeolites was much lower. Addnl., an anal. of current legislation con- cerning the concn. of Ra in water and waste was performed.
PL
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” (obecnie Ruch „Jastrzębie”) w latach 2012–2013 w pokładzie 502/1 w partii C3 eksploatowała ścianę 23. W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu tej ściany. Wzmocnienia obejmowały zabudowę kotwionych podciągów stalowych, słupów drewnianych oraz słupów betonowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym. W przedmiotowym wyrobisku chodnikowym, w trakcie zbliżania się frontu eksploatacji, prowadzono pomiary konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz obciążenia (3 stanowiska) za pomocą dynamometrów. Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że największe wpływy uwidoczniły się w środkowej części przecinki wentylacyjno-badawczej – C3. W wyrobisku zarejestrowano konwergencję pionową wynoszącą ok. 0,8 m, również pomiar na dynamometrze zlokalizowany w tym rejonie przez cały okres pomiarowy charakteryzował się największymi wskazaniami. Wzmacniając zatem wyrobisko znajdujące się na wybiegu ściany, należy zwrócić baczną uwagę na środkową część wyrobiska, znajdującą się pomiędzy chodnikami przyścianowymi.
EN
Methane gas is one of the most serious dangers of underground coal mining as its buildup can lead to methane gas explosion. In QuangNinh province- Vietnam, several coal mines such as TrangKhe II-III coal mine, Khe Cham coal mine, especially MaoKhe mine that have high methane content. At the MaoKhe coal mine,experimental data showed thatthe concentration of methane in coal seams at different depths were not similar.In order to ensure safety, this report has been undertaken to determine a pattern of changing methane contents of coal seams at different exploitation depths in MaoKhe underground coal mine.
PL
Procesowi podziemnej eksploatacji węgla kamiennego towarzyszy wydzielanie się metanu. Zjawisko to występuje we wszystkich krajowych kopalniach. Intensywność wydzielania się tego gazu ze złóż węgla kamiennego z roku na rok wzrasta. Jego część jest przechwytywana przez instalacje odmetanowujące i wykorzystywana do celów gospodarczych. Gospodarcze wykorzystanie metanu przez polskie kopalnie węgla kamiennego w 2016 roku wynosiło 168,14 mln m3/rok. Oznacza to, że około 30-31% metanu ujęte zostało za pomocą instalacji odmetanowania, a 69-70% wyemitowano do środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki analizy mającej na celu identyfikację kopalń jednorodnych pod względem ilości ujmowanego metanu z górotworu systemami odmetanowania oraz jego gospodarczego wykorzystania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z 2016 roku. Objęła ona swoim zakresem 21 kopalń węgla kamiennego. Szczegółowe badania przeprowadzono, wyko-rzystując jedną z metod hierarchicznych grupowania, jaką jest metoda algorytmu aglomeracji. Zastosowanie tej metody pozwoliło wyodrębnić jednorodne podzbiory analizowanych obiektów (kopalń), dla których jako miarę odległości między kopalniami przyjęto odległość euklidesową.
EN
Underground hard coal exploitation is accompanied by the release of methane. This phenomenon is present in all the mines across the country. The intensity of methane release from hard coal deposits increases year by year. Part of this gas is collected by demethylation systems and used for industrial purposes. The industrial utilisation of methane by Polish hard coal mines in 2016 amounted to 168.14 million m3/year. This means that approximately 30-31% of the methane was collected by means of demethylation systems, whereas 69-70% was emitted into the environment. The paper presents the results of an analysis aiming to identify homogeneous mines in terms of the quantity of methane collected from the rock mass by means of demethylation systems and its industrial utilisation. The analysis was carried out on the basis of 2016 data and it encompassed 21 hard coal mines. The detailed analysis was conducted using one of the hierarchical grouping methods, namely the agglomeration algorithm method. This method made it possible to isolate homogeneous subsets of items under analysis (mines), adopting the Euclidean distance as a measure of distance between the mines.
PL
Z kopalń węgla kamiennego zlokalizowanego na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dziennie pompowanych jest ok. 600 tys. m3 wód. Ich temperatura wynosi od 13 do 25°C. Parametry pompowanych wód są wystarczające do wykorzystywania energii w nich zawartej do celów grzewczych. W 2012 roku Centralny Zakład Odwadniania Kopalń uruchomił w zlikwodowanej kopalni Saturn instalacj centralnego ogrzewania z wykorzystaniem dwóch pomp ciepła o łącznej mocy118 kW. Inwestycja pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej o 278MWh/rok. Zakład Górniczy Sobieski, będący częścią Tauron Wydobycie S.A., w 2015 roku zakończył realizację inwestycji mającej na celu budowę stacji pięciu pomp ciepła do podgrzewani ciepłej wody użytkowej dla łaźni. Łączna moc instalacji wynosi 420kW. Inwestycja pozwala na redukcję ilości ciepła zakupionego od zewnętrznego dostawcy o 780 GJ/miesiąc.
EN
About 600 000 cubic meters are daily pumped out from coal mines in Upper Silesian Coal Basin. The temperature of pumped water range from 13 to 25°C. The parameters of pumped water are sufficient to use entry contained in them for heating purposes. In 2012 the Central Department of Mine Dewatering in the liquidated mine Saturn completed the investment to build a central heating installation using two heat pumps with a total power of 118 kW. The investment has reduced the demand for electricity by almost 278 MWh/year. The heat recovery installation from mine waters was also built at the Sobieski Coal Mine. In 2015 an investment of five heat pumps to domestic hot water preparation for baths was completed. Total installed power is 420 kW. The investment allows to reduce the amount of heat purchased from the external supplier by 780 GJ/month.
EN
The source of chemical constituents in the groundwater and the source of inrush water are two important issues related to the hydrochemical evolution and safety of coal mining in coalfield of China, respectively. In this study, major ion concentrations of thirty-four groundwater samples from three representative aquifers in northern Anhui province, China have been analyzed by a series of statistical methods for tracing the sources of major ions and inrush water. The differences of major ion concentrations in groundwater from different aquifers indicate that they have undergone different types and degrees of water rock interactions, and provide the possibility for water source identification based on major ions. Factor analysis has identified two potential sources responsible for the major ion concentrations of the groundwater, including dissolution of carbonates and evaporates and the weathering of silicate minerals, which was further confirmed by the Unmix model analysis. Discriminant analysis can classify the sources of groundwater with high efficiency, similar to the results obtained based on the source contributions of the Unmix model analysis. In summary, different with those of factor and discriminant analysis, the Unmix model analysis can provide information about source of major ions and water simultaneously.
EN
The nature of work organization in hard coal mines makes the group work an indispensable element of its environment. More and more oft en, however, in order to increase the effi ciency of operations, its higher form is used - task teams. Especially in the developed project management or task-based settlement of the eff ects of activities. Diff erent teams achieve diff erent quality and speed in the implementation of tasks. Th us, one of the ways to improve the company’s performance can be the rationalization of the organization of work forms in enterprises. Patrick Lencioni, as a result of many years of research, identifi ed 5 main dysfunctions of the work teams: lack of trust in a team, fear of confl ict, lack of commitment, avoiding responsibility, lack of care for results. Th e fi ve dysfunctions of teamwork identifi ed by P. Lencioni indicate some behaviors characterizing the „Z” type employee described, in the earlier publications, by the author. Th e author asked herself if such an employee poses a threat of occurrence of such dysfunctions and what is his attitude to work in a team of employees. Th e research on the identifi cation of employees’ „Z” attitudes towards teamwork was conducted among employees of Polish mining enterprises. Choosing the right size of the sample was an important issue of the survey. In order to determine the minimum sample size, a random selection was used based on a predetermined level of precision. To identify employee attitudes, a comparison of the answers obtained from the assumed pattern was used (pattern = no characteristics of „Z” type employee). To illustrate the dispersion of employee attitudes in relation to the pattern, the Mahalanobis distance was used. Th en, the author investigated what attitude to teamwork and its role in the employees’ team is expressed by the respondents, divided into employees with „Z” features and employees who do not show such features. Th e summary has contained fi nal conclusions results of the presented research.
PL
Charakter organizacji pracy w kopalniach węgla kamiennego sprawia, że praca grupowa jest nieodzownym elementem jej środowiska. Coraz częściej jednak w celu podniesienia efektywności działań wykorzystuje się jej wyższą formę - zespoły zadaniowe. Szczególnie w rozwijanym zarządzaniu projektami czy też zadaniowym rozliczaniu efektów działań. Różne zespoły osiągają różną jakość i szybkość w realizacji zadań. Tak więc jedną z dróg poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa może być racjonalizacja organizacji form pracy w przedsiębiorstwach. Patrick Lencioni w wyniku wieloletnich badań określił 5 głównych dysfunkcji działania zespołów pracowniczych: brak zaufania w zespole, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki. Wyróżnionych pięć dysfunkcji pracy zespołowej według P.Lencioniego jest podobnych do zachowań cechujących opisanego przez Autorkę, we wcześniejszych publikacjach, pracownika typu „Z”. W artykule autorka zadała sobie pytanie czy taki pracownik stanowi zagrożenie do wystąpienia takich dysfunkcji i jaka jest jego postawa do pracy w zespole pracowniczym. Badania identyfikacji postaw pracowników “Z” w odniesieniu do pracy zespołowej przeprowadzono wśród pracowników polskich przedsiębiorstw górniczych. Do określenia próby badawczej zastosowano dobór losowy na podstawie z góry określonego poziomu precyzji. Do identyfikacji postaw pracowniczych wykorzystano porównanie uzyskanych odpowiedzi od założonego wzorca (wzorzec = brak cech pracownika typu „Z”). Aby zobrazować rozproszenie postaw pracowniczych w stosunku do wzorca zastosowano odległość Mahalanobisa. Następnie Autorka badała, jaki stosunek do pracy zespołowej i swojej roli w zespole pracowniczym wyznają ankietowani w podziale na pracowników z cechami „Z” i pracowników nie wykazujących takich cech. W podsumowaniu zawarto wnioski końcowe wynikające z zaprezentowanych badań.
EN
Business process management is now the most dynamically developing concept in organisation management. In order to further improve process efficiency, it is advisable to analyse the current situation and determine the position of the organisation in terms of its progress in implementing the process approach. This is where the evaluation of the organisation’s process maturity proves useful. And the available literature provides an array of models for such assessment. This paper presents the results of a process maturity study for a selected hard coal mine based on the Capability Maturity Model Integration (CMMI) framework. The mine was ranked level 3 in process maturity, which is on a par with other Polish businesses. This score suggests opportunities for further improvement towards a more process-oriented business approach.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi jest obecnie najbardziej prężnie rozwijającą się koncepcją w zarządzaniu organizacjami. Do dalszych działań mających na celu zwiększenie efektywności procesów warto jest dokonać analizy stanu obecnego i określenia miejsca, w którym faktycznie znajdują się przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia podejścia procesowego. W tym celu można wykonać badania poziomu dojrzałości procesowej organizacji, w oparciu o dostępne w literaturze modele. W artykule przedstawiono wyniki badań dojrzałości procesowej w wybranej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem ogólnego modelu CMMI. Kopalnia została oceniona na 3 poziomie dojrzałości procesowej, co nie odbiega od ogólnej oceny innych polskich przedsiębiorstw. Uzyskany wynik świadczy także o istniejących możliwościach dalszych prac w zakresie reorientacji organizacji na procesy.
PL
Praca zawiera studium wykonalności budowy akumulatora litowo-jonowego, oraz elektrowni szczytowo-pompowej. Omówiono w niej podstawowe informacje dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz przedstawiono najważniejsze informacje o magazynowaniu energii. W pracy zostało przeprowadzone pełne studium wykonalności dla obu projektów, zawierające analizę:rynku, ekonomiczną, techniczną i strategiczną. Akumulatory litowo-jonowe miały stabilizować pracę farmy wiatrowej. W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej oszacowano zysk związany z budową jej w wyrobiskach likwidowanej kopalni. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że analizowane inwestycje nie są opłacalne. Elektrownia szczytowo-pompowa ze względu na bieżące koszty eksploatacyjne związane głównie z zakupem energii w dolinach nocnych. Akumulatory, ze względu na zbyt małą ilość energii przekazywaną przez farmy wiatrowe do zasobników oraz koszty inwestycji. Niemniej, inwestycje związane z magazynowaniem energii, ze względu na rosnącą ilość odnawialnych źródeł, powinny być dalej realizowane i dynamicznie wspierane przez instytucje państwowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
EN
This paperincludes a feasibility study for construction of a lithium-ion battery and a pumped storage power plant. It contains basic information on the development of renewable energy sources in Poland and presents the most important information on energy storage. The work involved a full feasibility study for both projects, including market, economic, technical and strategic analysis. In the case of the pumped storage power plant, the cost of its construction in the minewas estimated. Based on the analysis, it was found that the analysed investments are not profitable: the pumped storage power plant due to the current operating costs related mainly to the purchase of energy in the night valleys. Batteries, due to the insufficient amount of energy transferred by wind farms to the cells and investment costs. However, due to the growing number of renewable sources, investments inenergy storage, should be further implemented and dynamically supported by state institutions in order to ensure energy security of the country.
PL
Zjawisko tąpnięcia występujące w kopalniach węgla kamiennego wynika z wielu czynników naturalnych cechujących skały oraz czynników technicznych związanych z technologią i intensywnością eksploatacji. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną i badania korelacyjne wybranych parametrów, w 129 miejscach polskich kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w których odnotowano tąpnięcia. Wyselekcjonowano „mierzalne” i najbardziej kształtujące stan zagrożenia tąpaniami parametry, tj: głębokość eksploatowanego pokładu, w którym odnotowano skutki tąpnięć (Ht), grubość warstwy wstrząsogennej (Hww) oraz skalę ich odziaływania w postaci minimalnej odległości od pokładu, pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu sejsmicznego (Hos). Do analizy tych parametrów wybrano korelację liniową Pearsona oraz korelację rangową Spearmana. Analiza 129 przypadków tąpnięć pozwoliła na weryfikację wzajemnego wpływu wartości oraz rang rozpatrywanych parametrów na stan zagrożenia tymi zjawiskami. Badanie korelacyjne Pearsona wykazało słabą zależność liniową pomiędzy parametrem głębokości eksploatacji pokładu (Ht) i minimalną odległością pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu powodującego tąpnięcia (Hos). Współzależności liniowe pozostałych parametrów nie spełniły warunku istotności korelacji. Korelacja nieliniowa Spearmana wykazała słabą korelację parametrów: minimalnej odległości od pokładu pomiędzy ogniskiem a skutkiem wstrząsu sejsmicznego (Hos) oraz grubością warstwy wstrząsogennej (Hww), a także nikłą zależność pomiędzy pozostałymi parametrami. Celem pracy była weryfikacja czynników kształtujących stan zagrożenia tąpaniami, występujących w Metodzie Rozeznania Górniczego (MRG str. 3. L.p. 1 i 4)), opublikowanej w roku 2007 w postaci Instrukcji Nr 20 pt.: „Zasady stosowania metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego”. MRG wskazuje na określoną wartość punktową każdego zdefiniowanego czynnika w poszczególnych zakresach ich zmienności. Proponowane zmiany, nie naruszając istoty i podstawowych złożeń MRG, wskazują na możliwość powtarzalności niektórych parametrów, które mogą wpływać na stan zagrożenia tąpaniami, a które za względu na charakter górotworu są „niezmienialne” i określane jako m.in. podstawowe czynniki geologiczne złoża.
EN
Rockbursts that occur in coal mines are a result of a number of natural factors characterizing rocks as well as technical factors connected with the technology and the intensity of exploitation. This paper presents the statistical analysis and correlational studies of the parameters in 129 spots in the mines in the Upper Silesian Coal Basin, where rockbursts were recorded. The parameters that were selected were measurable and best described the rockburst hazard i.e. the exploitation depth of the seam where the effects of a rockburst were recorded (Ht), the thickness of the tremor-prone layer (Hww), and the scale of their impact defined as the minimal distance from the seam, between the focus and the effect of a seismic tremor (Hos). Pearson linear correlation and Spearman rank correlation were selected for the analyses of the above mentioned parameters. T he analysis of 129 rockburst cases made it possible to verify the influence of the values and ranks of the analyzed parameters on the rockburst hazard. The Pearson correlation analysis showed a weak linear dependence between the seam exploitation depth (Ht) and the minimal distance between the focus and the effect of the tremor causing rockbursts (Hos). The linear dependences of the other parameters did not meet the condition of correlation significance. The Spearman non-linear correlation showed a weak dependence between parameters, the focus and the effect of a seismic tremor (Hos), and the thickness of the tremor-prone layer (Hww). The aim of this paper was to verify the factors determining the rockburst hazard contained in the Method of rockburst hazard evaluation (Metoda Rozeznania Górniczego (MRG p. 3. No. 1 and 4)), published in 2007 in the form of instruction No. 20 ‘Rules for the application of the comprehensive method and detailed methods of the rockburst hazard evaluation in coal mines’ (Zasady stosowania metody kompleksowej i metod szczegółowych oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego). MRG indicates a specific point value of each of the above defined factors separately in particular the size of their ranges. MRG indicates a possible coincidence of some of the parameters, which may affect the rockburst hazard and which, due to the characteristics of a rock mass, are unchangeable and defined as, among others, the basic geological factors of a deposit.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza złóż węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) powoduje naruszenie równowagi w rozkładzie naprężeń górotworu, zarówno w bezpośrednim, jak i dalszym otoczeniu wyrobisk górniczych. Konsekwencją tego procesu jest między innymi występowanie wstrząsów sejsmicznych. Intensywność zjawisk sejsmicznych, które występują w kilku rejonach GZW (niecce bytomskiej, siodle głównym, niecce głównej, niecce kazimierzowskiej oraz niecce jejkowickiej) jest bardzo zróżnicowana, począwszy od wstrząsów niewyczuwalnych przez ludzi, do silnych o charakterze słabych trzęsień Ziemi (Patyńska i Stec 2017). W okresie obejmującym 15 lat, tj. 2001–2015, poziom aktywności sejsmicznej ulegał zmianom i zależał zarówno od intensywności eksploatacji, jak i od zmienności budowy litologicznej i tektonicznej. Analiza sejsmiczności górotworu kopalń węgla kamiennego na Śląsku wykazała, że w ostatnich latach, pomimo zmniejszenia wydobycia ogółem, aktywność sejsmiczna i zagrożenie tąpaniami wzrosły. Jedną z przyczyn był wzrost wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami. Prawie połowa wydobycia pochodziło z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami. Skutkowało to zwiększeniem liczby wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach rzędu 107, 108 i 109 J. Wykazano, że wielkość energii wstrząsów ma duży wpływ na poziom zagrożenia tąpaniami. W latach 2001–2015 wystąpiło aż 20 tąpnięć spowodowanych wstrząsami o energii sejsmicznej powyżej 107 J z 42 zjawisk ogółem (Patyńska 2002–2016). Celem scharakteryzowania przyczyn tego zjawiska określono parametry, charakteryzujące budowę strukturalną górotworu w miejscach, w których odnotowano tąpnięcia.
EN
The underground mining of coal deposits in the Upper Silesian Coal Basin (GZW) re-sults in an imbalance in the distribution of the stress in the rock mass, both in the immediate and distant surroundings of mining excavations. The occurrence of seismic tremors, among others, is the consequence of this process,. The intensities of seismic phenomena, which occur in several regions of the GZW (Bytomian Basin, Main Saddle, Main Basin, Kazimierzowska Basin, and the Jejkowice Basin) are very diverse, ranging from tremors unrecognizable by humans to strong tremors of the nature of weak earthquakes (Patyńska and Stec 2017). During the period of 15 years, i.e. from 2001 to 2015, the level of seismic activity changed and de-pended on both the intensity of the excavation work and the variability of the lithological and tectonic structures. On the other hand, the seismic activity analysis has shown that in recent years, despite a decrease in total output, seismic activity and rockburst hazard have increased. One of the rea-sons was the increase in mining output. Almost half of the output came from coal seams under the rockburst hazard. This resulted in an increase in the number of great energy tremors with the energy of 107, 108 and 109 J. It has been shown that the amount of energy tremors has a high impact on the level of the rockburst hazard. Between 2001 and 2015, as many as 20 rockburst were caused by seismic tremors above 107 J with 42 total phenomena (Patyńska 2002–2016). The purpose of characterizing the causes of this phenomenon was determined by the parameters characterizing the structure of the rock mass in places where the rockburst was recorded.
EN
For conducting business activities in an effective manner it is necessary to continuously renew and improve its processes, products and means of production. This improvement enables the organisation to get better results, which can be measured by increased economic activity, safety improvements, or productivity. Systematic and systemic implementation of changes designed for organization’s development is necessary for the company to compete effectively on the market. The introduction of new solutions is aimed at obtaining better results but it is also a necessity resulting from the changes that occur in the surroundings of every organization. Such phenomena apply to each industry, including mining. Selected examples of areas in which innovation activities are taken in the hard coal mining sector in Poland are presented in this article.
PL
Dla skutecznego prowadzenia działalności każdej organizacji niezbędne jest ciągłe odnawianie oraz udoskonalanie jej procesów, produktów lub środków produkcji. To udoskonalanie pozwala na uzyskiwanie lepszych rezultatów prowadzonej działalności, mierzonych wzrostem wyniku ekonomicznego, poprawą bezpieczeństwa lub wydajności pracy. Systematyczne i systemowe wprowadzanie takich zmian, służących rozwojowi organizacji, jest niezbędne dla efektywnego konkurowania firm na rynku. Wprowadzanie nowych rozwiązań służy uzyskiwaniu lepszych rezultatów, jednak jest również koniecznością, która wynika ze zmian, jakie zachodzą w otoczeniu każdej organizacji. Zjawiska takie dotyczą każdej branży, w tym również górnictwa. W artykule zostały zaprezentowane, na wybranych przykładach, obszary, w których podejmowane są działania o charakterze innowacji, realizowane w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
EN
This publication presents a method of risk management of a longwall, including identification of risk factors connected with activating and mining of this longwall, measurements and risk assessment, mapping out a response strategy to a risk as well as taking relevant decisions. In the method, there are considered the results of the conducted studies of the experts’ opinions for the purpose of determining the risk factors of the longwall, and there are used the devices applied in the risk management of the projects.
PL
Artykuł przedstawia metodę zarządzania ryzykiem ściany wydobywczej, obejmującą identyfikację czynników ryzyka, związanych z uruchomieniem i eksploatacją tej ściany, pomiar i ocenę ryzyka, opracowanie strategii reagowania na ryzyko oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. W metodzie uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań opinii ekspertów dla określenia czynników ryzyka ściany wydobywczej, a także wykorzystano narzędzia stosowane w zarządzaniu ryzykiem projektów.
PL
W polskim górnictwie węgla kamiennego jako jedną z głównych przyczyn nieskuteczności redukcji jednostkowego kosztu produkcji wskazuje się wysoki poziom kosztów stałych. W warunkach obserwowalnego aktualnie spadku zapotrzebowania na węgiel kamienny taka struktura kosztów jest znaczącą przeszkodą w realizacji działań proefektywnościowych, dlatego też celem niniejszego artykułu jest analiza poziomów kosztów stałych i zmiennych na tle efektywności wydobycia w wybranych polskich kopalniach węgla kamiennego. Dodatkowo w artykule przeprowadza się studia literaturowe z zakresu dotychczasowych badań i rozważań na temat kosztów stałych i zmiennych w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
In Polish coal mining the high level of fixed costs is often indicated as a main reason for ineffectiveness of reducing the unit production cost. In terms of currently observable decline in demand for coal, such cost structure is a significant obstacle for pro-efficiency activities. Therefore the main aim of this article is to analyse the fixed and variable cost level in connection with efficiency in selected Polish coal mines. Additionally, in the article the literature studies in the area of research and consideration on fixed and variable costs in Polish coal mining are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac projektu badawczego, którego celem było zrealizowanie mobilnej platformy inspekcyjnej (MPI). Zadaniem MPI jest monitoring stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego. W artykule opisano koncepcję budowy platformy bazującą na normach zharmonizowanych z dyrektywą ATEX.
EN
The article presents the results of a research project whose aim was to realize mobile platform inspection (MPI). MPI task is to monitor hazardous areas in underground coal mines. The article describes the concept of building a platform based on harmonized standards with the ATEX Directive.
EN
Flame retardants are key ingredients for gas sealing materials used in the coal mine wall. In this paper, the types and doses of flame retardants are investigated. The results showed that a gas sealing material with 11 wt % complex flame retardants had a good performance when the complex flame retardants were composed of aluminum hydroxide and chlorinated paraffin at a ratio of 3:8. The flame resistant property of this gas sealing material conforms to the safety standards of coal mines (MT113-1995). Furthermore, their mechanical properties met the standard requirements of the polymer cement waterproof coatings (GB/T23445-2009). The costs are very low compared with similar products in current practical use.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz ilości uniepalniacza, dodanego do emulsji styrenowo-akrylowej napełnionej krzemionką i cementem, na palność otrzymanej kompozycji zabezpieczającej ściany w kopalni węgla przed wypływem gazu. Efekt opóźnienia palenia na poziomie przewidzianym w normach bezpieczeństwa kopalń węgla (MT113-1995) uzyskano w wypadku zastosowania materiału uszczelniającego, modyfikowanego dodatkiem 11 % mas. kompozycji uniepalniacza, stanowiącej mieszaninę wodorotlenku glinu i chlorowanej parafiny w stosunku masowym 3:8. Modyfikowane materiały uszczelniające spełniają również wymagania pod względem właściwości mechanicznych, dotyczące polimerowo-cementowych powłok wodochronnych (GB/T23445-2009), a koszt ich wytwarzania jest dużo niższy niż koszt wytwarzania stosowanych obecnie produktów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych modeli komputerowych Mobilnej Platformy Inspekcyjnej (MPI), która została zbudowana z przeznaczeniem do inspekcji stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego. Ze względu na wymagania dyrektywy ATEX konstrukcja MPI musiała zostać sprawdzona pod kątem odporności na wybuchy, optymalizacji masy oraz naruszalności tzw. powierzchni ognioszczelnych.
EN
The article presents the results of computational simulation of models of Mobile Inspection Platform (MPI), which was built for the purpose of inspection of hazardous areas in coal mines. Due to the requirements of the ATEX MPI had to be tested for resistance to explosions, mass optimization and the inviolability of the flameproof surface.
EN
This paper shows an alternative approach to the verification of the project’s preliminary assumptions. In some cases, using standard procedure for verification of the project’s fore design stays in contradiction to the time and costs saving. Authors propose a strategic game as a simulation tool for revision of the project’s assumptions. The game is presented on an example of the modular rescue capsule for a bituminous coal mine environment. Equipping rescuers with a rescue capsule system increases their capabilities. It enlarges the amount of actions they can perform, makes a transportation easier and allows to monitor casualty’s condition far earlier than nowadays. It drastically increases chances for survival under the ground. By using the medical module described in the article, a faster diagnosis of a person will be possible. Moreover, a casualty will be transported in better conditions. The strategic game shown in this paper was verified by future users of the rescue system. The simulation itself, in a form of a strategic game, turned out to be a very good tool. In situations such as the one described in the text, when designers deal with a very complicated and multilevel problem, the game is an easy way out. What is more, it provides reliable results and great time and money savings during designing process.
PL
Górnictwo węgla kamiennego w rejonie Zacisza w Nowej Rudzie przez większość swojej historii borykało się z licznymi, naturalnymi zagrożeniami. Początkowo głównym zagrożeniem były tu wody opadowe, które przenikając szczelinami z powierzchni do podziemnych wyrobisk powodowały ich zatopienie, nieraz całkowicie uniemożliwiając dalsze urabianie węgla kamiennego. Pod koniec XIX wieku, po podjęciu eksploatacji w ławach łupków ogniotrwałych, pojawiało się także niebezpieczeństwo samozapalenia występujących w nich wkładek węgla kamiennego. Największe zagrożenie stanowiły jednak wyrzuty gazów i skał. Artykuł prezentuje unikalne, niepublikowane dotychczas, materiały (sprawozdania, mapy i szkice sytuacyjne) dotyczące przypadków wyrzutów o największej sile. Znajdują się one w zbiorze dokumentów pokopalnianych przechowywanych w archiwum Muzeum Górnictwa Węglowego w Nowej Rudzie.
EN
In 1941 the old coal mine of Ruben (“Piast Nowa Ruda”) in Nowa Ruda saw the biggest gas and rock outbursts in the history of mining on the current Polish territory. The outburst was also the most tragic causing the death of 187 miners. Tis article discusses important documents related to that tragic accident. The authors came into possession of the documents courtesy of the private owner of the museum of the Coal Mine in Nowa Ruda. There was a need to summarize the history of mining as there are chances for the resumption of coal mining in the area of the discussed mine. The research concerning the not yet fully understood problem of gas and rock outbursts revealed those outbursts played a decisive role in mining. Therefore any resumption of mining could be an unprecedented opportunity to start research in this area. Throughout the history of exploitation of the mines “Ruben” and “Piast” there were more than 1200 gas and rock outburst, and 13 accidents in which a total of 241 miners were killed, most of whom were the victims of the outburst of 1941. After analyzing the history of the mine, attention has been drawn to the political and social background of the history of Nowa Ruda. The largest number of gas and rock outburst occurred in periods when the mine underwent pillaging exploitation and during the personnel problems. It is argued that indication of the influence of the human factor as the cause of accidents seems to be unreasonable for the time before 1927. In the indicated period the miners were only beginning to learn about carrying out excavations under the ever changing conditions and trying to understand the phenomenon of gas and rock outburst.
EN
Aiming at heat injuries occurring in the process of deep coal mining in China, a ZL400 mine-cooling unit employing semi-hermetic screw compressor with a cooling capacity of 400 kW is developed. This paper introduced its operating principle, structural characteristics and technical indexes. By using the self-built testing platform, some parameters for indication of its operation conditions were tested on the ground. The results show that the aforementioned cooling unit is stable in operation: cooling capacity of the unit was 420 kW underground-test conditions, while its COP (coefficient of performance) reached 3.4. To address the issue of heat injuries existing in No. 16305 U-shaped long-wall ventilation face of Jining No. 3 coal mine, a local air conditioning system was developed with ZL400 cooling unit as the system’s core. The paper presented an analysis of characteristics of the air current flowing in the air-mixing and cooling mode of ZL400 cooling unit used in air intake way. Through i-d patterns we described the process of the airflow treatment, such as cooling, mixing and heating, etc. The cooling system decreased dry bulb temperature on working face by 3°C on average and 3.8°C at most, while lowered the web bulb temperature by 3.6°C on average and 4.8°C at most. At the same time, it reduced relative humidity by 5% on average and 8.6% at most. The field application of the ZL400 cooling unit had gain certain effects in air conditioning and provided support for the solution of mine heat injuries in China in terms of technology and equipment.
PL
Aby zapobiec zagrożeniom spowodowanym wysokimi temperaturami panującymi w podziemnych kopalniach w Chinach, zaprojektowano zestaw chłodzący ZL400 składający się z pół-hermetycznej sprężarki śrubowej o wydajności 400 kW. W pracy omówiono zasady działania zestawu chłodzącego, jego budowę oraz parametry techniczne. Przy wykorzystaniu specjalnie do tych celów zbudowanej platformy testowej, działanie zestawu zostało szczegółowo zbadane. Wyniki wskazały, że działanie zestawu jest stabilne, wydajność chłodzenia w warunkach testowych pod ziemią wyniosła 420 kW a współczynnik pracy wyniósł 3.4. W celu zapobiegania zagrożeniom spowodowanym przez nadmierne temperatury w rejonie przodka nr 16305 w kształcie litery U w kopalni węgla Jining 3, zaprojektowano układ klimatyzacji, którego głównym elementem jest zestaw chłodzący ZL400. W pracy przedstawiono charakterystyki przepływu strumienia powietrza w strefie mieszania i w strefie chłodzenia dla zestawu chłodzącego umieszczonego w rejonie wlotu powietrza. Analizy przepływu powietrza (chłodzenie, mieszanie, ogrzewania) opisano przy pomocy przebiegów i-d. Dzięki układowi chłodzenia obniżono temperatury termometru suchego w rejonie przodka średnio o 3°C, a maksymalnie o 3.8°C, zaś temperatura termometru wilgotnego obniżyła się średnio o 3.6°C, a maksymalnie o 4.8°C. Jednocześnie obniżeniu uległa wilgotność powietrza, średnio o 5%, a maksymalnie o 8.6%. Zastosowanie zestawu chłodzącego ZL400 w warunkach roboczych daje określone efekty i przyczynia się do rozwiązania problemu zagrożeń spowodowanych nadmiernymi temperaturami w kopalniach chińskich poprzez poszukiwania skutecznych technik i sprzętu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.