Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clean coal technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Despite its poor environmental credentials, coal remains a crucial contributor to energy supply in numerous countries. It is the most widespread fossil fuel around the world, and more than 75 countries have coal deposits. The energy resource plays an important role in delivering energy access, which is a fundamental pre-requisite for modern life and a key tool in eradicating extreme poverty across the globe. Production and processing of coal has a negative influence on the environment. In order to minimize the changes of undesirable Clean Coal Technologies are introduced into the coal industry. This paper summarizes the different production technologies clean coal used at different stages of the manufacture of carbon trading, processing and conversion. Furthermore, it brings closer problems associated with the use of CCT in Poland. According to the EU's climate policy, Poland is obliged to reduce CO2 emissions. Therefore, there is an urgent need to introduce new technologies that are the capture and storage of CO2 gasification process and technology to increase the efficiency of electrical energy production from coal.
PL
W artykule przedstawiono istotę koncepcji ekoefektywności w zarządzaniu innowacjami na przykładzie czystych technologii węglowych. Ekoinnowacyjność określono jako wyznacznik innowacyjności. Integrowanie rezultatów analiz aspektów środowiskowych z aspektami ekonomicznymi jest jednym z nowych trendów w zarządzaniu innowacjami. Dzięki zastosowaniu analizy ekoefektywności decydenci w przedsiębiorstwie mają możliwość wyboru najbardziej innowacyjnych produktów czy technologii, spełniających kryteria ekonomiczne oraz środowiskowe. Przedstawiono znaczenie ekoefektywności w projektowaniu innowacyjnych technologii. Pokazano główne cele analizy ekoefektywności oraz powiązania analiz ekoefektywności z zarządzaniem innowacjami. Na podstawie przykładowych analiz ekoefektywności dla czystych technologii węglowych stwierdzono, że podziemne zgazowanie węgla ma wyższą ekoefektywność niż elektrownia węglowa. W pracy przedstawiono kluczowe wskaźniki służące doskonaleniu ekoefektywności czystych technologii węglowych.
EN
The article presents the significance of the concept of eco - efficiency in innovation management on the example of clean coal technologies. Eco - innovation was defined as the determinant of innovation. Integrating the results of environmental aspects analysis with the economic aspects is one of the new trends in innovation management. Application of eco - efficiency analysis in the enterprise allows for decision - makers choose the most innovative products or technologies taking into account economic and environmental criteria. In this article the importance of eco - efficiency in the design of innovative technologies, the main objectives of the eco - efficiency analysis and relationship between eco - efficiency analyzes and innovation management were shown. Based on examples of eco - efficiency analysis for clean coal technologies, it was found that underground coal gasification has a higher eco - efficiency than coal power plant. The paper presents the key indicators to improve eco - efficiency of clean coal technologies.
EN
The company Sokolovská uhelná, was the largest producer of city gas in the Czech Republic. After its substitution by natural gas the gasification technology became the basis of the production of electricity in the combine cycle power plant with total output 400 MW. For the possibility of gasification of liquid by- -products forming during the coal gasification a entrained-flow gasifier capable to process also alternative liquid fuels has been in installed. The concentrated waste gas with these sulphur compounds is conducted to the desulphurisation where the highly desired, pure, 96 % H2SO4 is produced. Briquettable brown coal is crushed, milled and dried and then it is passed into briquetting presses where briquettes, used mainly as a fuel in households, are pressed without binder in the punch under the pressure of 175 MPa. Fine brown coal dust (multidust) is commercially used for heat production in pulverized-coal burners. It forms not only during coal drying after separation on electrostatic separators, but it is also acquired by milling of dried coal in a vibratory bar mill. Slag from boilers of classical power plant, cinder form generators and ashes deposited at the dump are dehydrated and they are used as a quality bedding material during construction of communications in the mines of SUAS. Fly ash is used in building industry for partial substitution of cement in concrete. Flue gases after separation of fly ash are desulphurized by wet limestone method, where the main product is gypsum used, among others, in the building industry. Expanded clays from overburdens of coal seams, that are raw material for the production of “Liapor” artificial aggregate, are used heavily. This artificial aggregate is characterized by outstanding thermal and acoustic insulating properties.
PL
Przedsiębiorstwo Sokolovska uhelna jest największym producentem gazu miejskiego w Republice Czeskiej. Po jego zastąpieniu przez gaz ziemny, technologia gazyfikacji stała się podstawą do produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor", wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.
EN
Studies focused on single fuel particles are designed to provide direct and unbiased information regarding the combustion process. The resulting data is primarily used to create and/or validate mathematical theories and models of the combustion process. The use of a single coal particle as a research object was first initiated over 40 years ago and nowadays is still one of the most important stages in a number of fundamental coal research techniques. Such experiments are especially important in the context of modern concepts that are now under development for new, sustainable and environmentally neutral coal processing technologies. Article summarizes a broad spectrum of research methodologies, which were created in the recent history of single coal particle studies and motivated by the need to develop knowledge for new, clean coal technologies. The purpose of the experiments presented herein was to find the most comprehensive examination of the processes, where coal particles undergo changes at high temperatures. This objective in the case of coal combustion technology generally boils down to the characterization of particle ignition phenomenon and substages of particle combustion. However, recent data presented by different research groups is still not always in agreement even when describing the same investigated issue. These differences often result from the shortcomings of the study methodology itself, which our article also attempts to highlight and analyze.
PL
Procesy czystych technologii węglowych w zdecydowanej większości wiążą się z produkcją odpadów, które należy zagospodarować lub zutylizować. Technologiczny postęp i rozwój procesów CTW sprawia, że przedmiotowe odpady zaczynają być traktowane jak produkty. Prezentowany artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy sposobów zagospodarowania wybranych i najczęściej powstających odpadów podczas procesów należących do tzw. czystych technologii węglowych. Scharakteryzowano najważniejsze produkty odpadowe w postaci stałej, ciekłej i gazowej, powstające w CTW. Sposoby i kierunki postępowania z nimi zostały przedstawione tabelarycznie. Zwrócono uwagę na perspektywiczne kierunki unieszkodliwiania, zwłaszcza ścieków powstających podczas podziemnego zgazowania węgla.
EN
Processes of clean coal technologies are in most cases related to the production of waste to be disposed of or managed. Technological progress and the development of CCT processes make the waste begin to be treated as products. The present article has a review character and concerns the ways of managing selected and the most emerging wastes during the processes of the so-called clean coal technologies. The work characterizes the most important wastes and products in solid, liquid and gas states created by CCT. Ways and directions of managing the waste and products were presented in a tabular form. The prospective directions of neutralizing, the sewage waste arising during underground coal gasification in particular, have been emphasized.
PL
W artykule podjęto próbę omówienia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej wraz z oceną procesu wdrażania jej zapisów do ustawodawstwa polskiego. Zaprezentowano także charakterystykę wybranych technologii czystego węgla oraz ocenę ich technologicznej dojrzałości i stopnia wdrożenia w Polsce. Zauważalne globalne zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany oraz ochrona środowiska to jedne z najważniejszych obszarów tematycznych podejmowanych przez Unię Europejską. Rozwój legislacyjny na poziomie strategicznym zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowane jest także zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii oraz podwyższenie efektywności zużycia paliw kopalnych. Ukonstytuowaniem tych założeń jest przyjęty przez kraje Unii Europejskiej pakiet klimatyczno-energetyczny "3 ´ 20%". Kluczowe akty prawne w badanym zakresie to pakiet dyrektyw ramowych, m.in.: - Dyrektywa 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tzw. Dyrektywa ETS, - - Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. Dyrektywa OZE, - - Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, tzw. Dyrektywa ESD, - - Dyrektywa 2004/8/EC w sprawie promowania kogeneracji, tzw. Dyrektywa CHP. Powyższe dyrektywy stanowią podstawę prawną dla aktów prawnych niższego rzędu wdrażanych w systemach legislacyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem ostatecznym wprowadzanych stopniowo regulacji jest osiągnięcie założeń pakietu "3 ´ 20%" do 2020 r., przez wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Rozwój czystych technologii węglowych skupiony jest na: - procesach wzbogacania i uszlachetniania węgla, - procesach zgazowania w technologii naziemnej i podziemnej, - współspalaniu biomasy z węglem, - technologiach wychwytywania i składowania CO2, - przetwarzaniu węgla w kierunku produkcji paliw płynnych i produkcji wodoru do zasilania ogniw paliwowych. Wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej to Polska posiada największe zasoby węgla kamiennego, który stanowi narodowy surowiec energetyczny. Możemy także pochwalić się ugruntowaną technologicznie i systemowo energetyką opartą na jego zasobach. Argumenty te sprawiają, że Polska ma szansę stać się stymulatorem innowacji technologicznych w tym obszarze, a nawet liderem europejskim w rozwoju czystych technologii węglowych (CTW).
EN
In the article, an attempt has been made in order to discuss the climate and energy policy of the European Union accompanied with an assessment of the implementation of its entries to the Polish legislation. The characteristics of the selected clean coal technologies has been presented with the assessment of their technological maturity and the degree of their implementation in Poland. The perceptible global climate change, the greenhouse effect and the protection of the environment have been stated as some of the most important thematic areas undertaken by the European Union. The legislative development at the strategic level implies the limitation of the greenhouse gas emissions into the atmosphere. It has also been planned to increase the share of renewable sources in the production of energy and the increase of the efficiency of the fossil fuels consumption. The climate-and-energy package adopted by the countries of the European Union has been treated as the legal implementation of these assumptions, it has been called "3 ´ 20%". The key legal acts in the field has been prepared as the frame directives, inter alia: - Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community so called the ETS directive, - Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, so called the OZE directive, - Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end- -use efficiency and energy services, so called the ESD directive, - Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, so called. the CHP Directive. The above mentioned directives provide the legal basis for the inferior legal acts implemented in the legislative systems of the member countries of the European Union. The definitive aim of the gradually introduced regulatory package has been to achieve the assumptions of the "3 ´ 20%" to 2020, by all countries within the European Union. The development of the clean coal technology has been focused on: - processes of coal enrichment and refinement, - processes of coal gasification in the underground and on-surface technology, - biomass co-firing with coal, - CO2 capture and storage technologies, - processing of coal towards the production of liquid fuels and the production of hydrogen in order to supply fuel cells. Among all the countries of the European Union, Poland has the richest deposits of coal, which constitutes the national Polish raw energy material. Poland could also boast a well-established, technologically and systematically, power industry based on coal resources. These arguments have caused that Poland has a chance to become a stimulus for the technological innovation in this area or even the European leader in the development of the clean coal technology (CTA).
PL
W artykule przedstawiono krajowe zasoby węgli, omówiono pochodzenie pierwiastków śladowych w węglu i ich zachowanie w procesie spalania. Omówiono zanieczyszczenia towarzyszące złożom węgla i procesy zgazowania węgla. Przedstawiono celowość zgazowania węgla i możliwość zastosowania metod przeróbki kopalin jako najwłaściwszych do otrzymywania węgli przygotowanych do zgazowania.
EN
The paper discuss the national coal resources and origin of trace elements in coal and their characteristics. The pollution associating coal deposits and coal gasification processes were discussed. Furthermore, the purpose of coal gasification and possibility of application of mineral processing methods as the most efficient ones to obtain coals prepared to gasification were presented.
EN
At the present time, we are in search of the cheapest energy source. There is a chance, that the appropriate use of brown coal may result in one of the cheapest energy sources. Knowing about significant amounts of that resource in Poland, it should be noted, that its appropriate usage is very important. Currently, resources of brown coal are over 14 billion tons, which allows us to utilize coal at a similar level to today's for decades. Although the study of technological properties of brown coal in Poland has a long history, it seems reasonable to take another look at the issue of quality of coal, primarily in terms of its combustion with lower emissions of toxic compounds (mainly CO2) and the need for its sequestration. What is more, the possibility of chemical processing of coal, such as gasification and liquefaction, also should be considered. To resolve these issues, there is an urgent need for a new technological classification of brown coal. Currently, the country does not apply to any document classifying lignite in terms of possibility of its use. New scheme of technology classification should have a two-stage character. The first step is an indication of the rank and type of coal in referring to its origins, while the second step - more precise - is the distinction of classes and technological groups in the codification system. Such approach will result in technological classification of national low-rank coal in a way that fully meets the needs of technical legislation of both Polish and international law. Currently, many countries work on introduction of modern technological classification of coal. A comparison and ranking of the various classifications of lignite leads to clear afterthought, that they lack the needed determination of the possible use of tested coal. It is important, to - in response to global trends during the development of modern technological classification of low-rank coal - base on existing international standards, but with taking into account individual characteristics of national brown coal.
PL
Znajdujemy się obecnie w dobie poszukiwania coraz tańszych źródeł energii, a to właśnie węgiel brunatny jest jednym z najtańszych surowców energetycznych. Biorąc pod uwagę znaczące zasoby tej kopaliny w Polsce, należy zwrócić uwagę, jak ważne jest jej odpowiednie zagospodarowanie. Obecnie zasoby bilansowe węgla brunatnego to przeszło 14 mld ton, co pozwala użytkować węgiel na podobnym poziomie do dzisiejszego jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Chociaż badania właściwości technologicznych węgla brunatnego mają w Polsce swoją długą historię, uzasadnione wydaje się nowe spojrzenie na zagadnienie jakości węgla, przede wszystkim pod kątem jego spalania z jak najniższym wydzielaniem związków toksycznych (głównie CO2) oraz koniecznością jego sekwestracji. Należy wziąć także pod uwagę możliwości chemicznej przeróbki węgla, takie jak zgazowanie i upłynnianie. Do rozwiązania tych kwestii pilnie potrzebna jest nowa klasyfikacja technologiczna węgla brunatnego. Obecnie w kraju nie obowiązuje żaden dokument klasyfikujący węgiel brunatny ze względu na możliwość jego zastosowania. Nowy schemat klasyfikacji technologicznej powinien mieć charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień ma stanowić określenie rodzaju i typu węgla w sposób nawiązujący do jego genezy, podczas gdy drugi stopień - bardziej szczegółowy - to wyróżnienie klas i grup technologicznych w systemie kodowym. Efektem tak rozwiązanego problemu będzie zaklasyfikowanie technologiczne krajowego niskouwęglonego węgla w sposób w pełni spełniający potrzeby ustawodawstwa technicznego zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Obecnie w wielu krajach są prowadzone badania nad wprowadzeniem nowoczesnych technologicznych klasyfikacji węgla. Z porównania i zestawienia różnych klasyfikacji węgla brunatnego wyraźnie widać, iż brakuje w nich określenia możliwości użytkowania badanego węgla. Istotne jest, aby - w nawiązaniu do tendencji światowych przy tworzeniu nowoczesnej klasyfikacji technologicznej węgla niskouwęglonego - opierać się na istniejących normach międzynarodowych, jednak z wyraźnym uwzględnieniem specyfiki krajowego węgla brunatnego.
EN
Project-analytical framings in Clean Coal Technology (CCT, in polish CTW) are studied in Poland in more and more detailed manner. These studies indicate at the some kind of hierarchy of necessities, which is adapted to our technological, financial and investment potentiality. The principal aim is an energetic development of the country. In that situation chemical production is shifted at the margin of necessities. It is represented by the products mentioned in the title of this work i.e. hydrogen, methanol and liquid fuels according to Fischer-Tropsch technology. As a starting point there were assumed: access to efficient resources of bituminous and brown coals (Fig. 5), obligate relations: raw material - desirable final products in adequate scale and necessity of increase of diesel fuel production about 2 Mt/year [1]. According to this in Poland there was found the first documented concept of the new investments in hydrogen and methanol production and IGCC [16]. Hence, it is necessary to extend resources basis by brown coal. Also necessity of CO2 emission reduction by implementation of zero-emission technologies was pointed out. Hence, CO2 sequestration is a new technological challenge. But for accepted plans of CCT development the new concepts of technological solutions appear based on CO2, mainly by methanol production.
PL
W artykule została przedstawiona ocena możliwości użytkowania polskich zasobów węgla brunatnego w różnych technologiach energetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na technologie przyszłości, ograniczające negatywny wpływ na środowisko. W wyniku wstępnej analizy wytypowano złoża Mosty NE i Babina - Żarki do produkcji energii w wyniku zgazowania podziemnego. Lokalizacja perspektywicznych geologicznych magazynów CO₂ pokrywa się częściowo ze złożami węgla brunatnego.
EN
This article presents valuation of possibilities of polish lignite deposits utilization, with various energetic technologies taken into consideration. Special attention has been put to future technologies, able to limit negative impact on environment. As the result of preliminary valuation Mosty NE and Babina-Żarki deposits has been selected as capable to produce energy through underground gasification. Localization of perspective geological magazines of CO₂ matches partially with lignite deposits.
11
Content available remote Technologie Czystego Węgla rozpoczynają się od jego wzbogacania
PL
Program Technologii Czystego Węgla składa się z czterech kierunków. Pierwszym jest oczyszczanie węgla przed spalaniem. Procesy oczyszczania węgla prowadzi się w zakładach przeróbki węgla kamiennego. W artykule omówiono procesy wzbogacania węgla, uśredniania parametrów jakościowych, selektywnego mielenia, tworzenia mieszanek. Omówiono przyczyny małego zainteresowania użytkowników otrzymywaniem czystego węgla. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia prac w pierwszym kierunku.
EN
Clean Coal Technologies is a program that consist of four directions. The first one is coal cleaning before its burning. The processes of coal cleaning arę carried on in coal preparation plants. The paper describes the processes of coal washing, standardization of coal quality parameters, selective grinding and mixtures production. The reasons of a Iow interest of coal users in buying clean coal arę explained. The attention is paid to the necessity of intensification of works in the first direction.
12
Content available remote Nowe technologie wykorzystania pierwotnych stałych nośników energii
PL
W artykule przedstawiono główne tendencje w rozwoju energetyki węglowej. Główną przesłanką ich ewolucji jest postulat ograniczenia emisji CO2. Dekarbonizacja energetyki jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem ekologicznym i gospodarczym dla UE i Polski.
EN
In the paper the main development tendency of coal energy technologies has been presented.The major postulate of the evolution of them is CO2 reduction issue.Decarbonisation of the energy industry is becoming of greatest ecological and economical challenge for EU and Poland also.
PL
W artykule jest przedstawiona kompleksowa analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla. Podstawą wykonanej analizy są opracowane modele matematyczne podstawowych elementów elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla, takich jak: generator gazu, chłodnica gazu z układem jego odsiarczania, bloku turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz obiegu turbiny parowej. Jako wielkość charakteryzującą efektywność energetyczną elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla wyznaczono sprawność wytwarzania energii elektrycznej, dla układów technologicznych z różnymi metodami zgazowania węgla, różnymi metodami odsiarczania gazu oraz różnymi parametrami turbin gazowych.
EN
The paper presents the complex energy analysis of technological systems of gas-steam power plants integrated with coal gasification. The basis of the performed energy analysis are the elaborated mathematical models describing the behaviour of main elements of the gas-steam power plants integrated with coal gasification, such as: gas generator, gas cooler with the gas desulphurisation system, gas turbine block (compressor, combustion chamber, and gas turbine), heat recovery steam generator and steam turbine cycle. The mathematical models of particular elements of power plant were the basis for computer programs for multivariant numerical simulation of energy effectiveness of power plants. The influence of: coal gasification technology, gasifying medium, gas fuel desulphurisation technology and gas turbine parameters on the efficiency of electric energy generation were taken into account.
PL
Jednym z najważniejszych problemów technicznych i ekonomicznych związanych z produkcją węgla kamiennego jest jego przeróbka mechaniczna (wzbogacanie), dzięki której z urobku uzyskuje się określone sortymenty węgla o żądanej jakości bądź sortymenty posiadające określone właściwości techniczne i technologiczne związane z jego dalszym wykorzystaniem. W Polsce problem uzyskiwania czystych węgli, ze względów rynkowych, zatrzymał się na etapie klasycznego wzbogacania (odkamieniania węgli). Produkcja czystych węgli jest uzależniona przede wszystkim od żądań jakościowych odbiorców węgla kamiennego. Możliwe też jest głębokie wzbogacanie węgla pozwalające osiągnąć koncentraty (z niektórych kopalń) o zawartości popiołu od 4% do 6%. Ale na węgle takie jest bardzo małe zapotrzebowanie.
EN
One of the most important technical and economical problems connected with production of hard coal is his mechanical processing (preparation), thanks which from output specific assortments of hard coal are obtained with demanded quality or assortments having given technical and technological properties connected with their utilization. In Poland the problem of procurement of clean coals, with market regards, slopped on the stage of classic preparation (destoning of coals). Production of clean coals depends first of all on qualitative demand of consumers of hard coal. The deep preparation of coal which allows reaching concentrates (from some mines) with content of ash from 4% to 6% is possible in Poland. But there is very small demand now for such coal.
15
Content available remote Zintegrowana karbo-energo-chemia
PL
Podstawą zawansowanych technologii wykorzystania węgla jest jego zgazowanie, które obecnie stosowane jest dość powszechnie w chemii oraz ciągle demonstracyjnie w energetyce. Rozważając kierunki rozwoju systemów wytwarzających "czystą" energię obydwa kierunki są często integrowane i rozważa się koncepcję tzw. "energopleksów" wiążących wytwarzanie energii elektrycznej oraz produktów chemicznych z węgla, głównie paliw płynnych silnikowych, metanolu lub wodoru. W pracy scharakteryzowano i przeanalizowano pod względem zmian efektywności energetycznej i ekonomicznej dwa główne kierunki czystych technologii węglowych, które rozwijają się niezależnie. Są to: zaawansowane spalanie, wykorzystywane głównie w energetyce zawodowej jako technologie pyłowe i fluidalne realizowane pod ciśnieniem atmosferycznym względnie wyższym; oraz zgazowanie, w szczególności zintegrowane układy gazowo-parowe (Inegrated Gasification Combined Cycle - IGCC) dające możliwości ukierunkowania na produkcję energii elektrycznej i chemicznej skumulowanej w czystych substancjach chemicznych (metanol, paliwa silnikowe, wodór).
EN
Gasification is regarded as a basic process for advanced concepts of future coal conversion technologies. At present the process is widely used in chemical industry mainly for petrochemical by-products conversion but only occasionally for power generation as demonstration plants. Considering different options for clean energy production both directions are integrated to take advantage of synergy effect and so called "energyplexes" are analysed. They combine power generation with chemicals production, namely methanol, liquid fuels or hydrogen. Two main directions of coal conversion technologies were characterised and analysed in respect of thermal efficiency and investment cost. Subcritical coal combustion technology was chosen as a reference plant including two additional cases with carbon dioxide removal and oxygen blown combustion. Those were compared with three cases of gasification systems integrated with combined cycle power generation. Finally two different arrangements of gasification combined with methanol production and power generation were evaluated. It might be concluded that the latter cases open new opportunity for clean and carbon free energy production using coal at relatively high energy efficiency and chipper investment cost. Integrated carbo-energy and chemistry can be regarded as a environmentally sound option for coal based energy generation both for direct grid supplying and indirect dispersed sources feeding using methanol as a chemically clean fuel for fuel cells.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.