Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem projektu było opracowanie nowoczesnej tecghnologii recyklingu telefonów komórkowych oraz płyt PCB pochodzących z zużytych laptopów i serwerów.
EN
The physicochemical foundations are being developed to form propellants using the loading method. The advantages of this method include the possibility of achieving a greater packing density of the particulates, no requirement for the use of costly equipment, and the absence of mechanical operations that could pose a risk of fire or explosion. The determined values were dimensions, helium and bulk density, closed pore content, (the content of intergranular spacing and open pore), and the thermal stability of ammonium perchlorate (AP) granules originating from various sources. The obtained materials differed in terms of size, sphericity, bulk density, closed pore density, (the content of intergranular spacing and open pore). The granulate having the greatest sphericity and bulk density was determined based on tests. The measurements, sphericity and density of aluminium dust originating from various sources were established. The pot life of the prepolymer cross-linking agent (diisocyanate) system was specified. Cross-linking agents with a pot life exceeding 3 hours at a temperature of 70ºC were selected. Based on the tests, materials were selected for the formation of heterogeneous rocket propellants using the loading method. The propellant samples created using the loading method were characterised in terms of their physicochemical parameters.
PL
Opracowano podstawy fizykochemiczne do formowania paliw metodą zasypową. Zaletami metody zasypowej jest możliwość uzyskania największej gęstości upakowania cząstek stałych, nie wymaga stosowania kosztownych urządzeń oraz nie przeprowadza się operacji mechanicznych, które stwarzają zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Określono wymiary, gęstość helową i nasypową, zawartość porów zamkniętych oraz wolnych przestrzeni międzyziarnowych i porów otwartych, stabilność termiczną granulowanego chloranu(VII) amonu (AP) pochodzącego z różnych źródeł. Pozyskane materiały różniły się pod względem wymiarów, kulistości, gęstości nasypowej oraz zawartości porów zamkniętych oraz wolnych przestrzeni międzyziarnowych i porów otwartych. Na podstawie badań wytypowano granulat o największej kulistości i gęstości nasypowej. Przeprowadzono pomiary wymiarów, kulistości i gęstości dla pyłu aluminiowego pochodzącego z różnych źródeł. Określono czas życia technologicznego dla układów prepolimer+środek sieciujący (diizocyjanian). Wytypowano środki sieciujące, których czasy życia technologicznego wynosiły powyżej 3,0 h w temperaturze 70ºC. Na podstawie przeprowadzonych badań wytypowano materiały, które stosowano w formowaniu heterogenicznych paliw rakietowych metodą zasypową. Otrzymane próbki paliw metodą zasypową scharakteryzowano pod względem parametrów fizykochemicznych.
EN
The evaluation of rapeseed oil production technology of reduced macronutrients content was executed on the specially made experimental production line. The scope of the study included the process of rape seed pressing and oil refining. Performance screw press FARMET DUO, level of oil yield and the impact of montmorillonite-based products to reduce phosphorus magnesium and calcium in raw rapeseed oil was evaluated. With the press capacity of about 10 kg of oil per hour, the oil yield was about 30%. The technology has allowed the reduction of phosphorus, magnesium and calcium to trace amounts <0.5 ppm. Based on the results, the compatibility of oil quality with the applicable quality standard of vegetable oil used as fuel for diesel engines DIN V 51 605 was proven.
PL
W pracy zaprezentowano stanowisko do wytwarzania pęcherzyków gazu. Omówiono konstrukcję modułu pozwalającego na generowanie pęcherzyków o określonej średnicy i udziale fazy gazowej w cieczy. Określono strumienie ciepła przekazywane między pęcherzykami a cieczą.
EN
The paper presents a equipment to produce gas bubbles. The design of the module allows the generation of bubbles of a certain diameter and concentration the gas phase in the liquid are presented. Heat fluxes transferred between bubbles and liquid are specified.
PL
Podstawowym celem przetwarzania węgla do paliw płynnych jest zwiększenie stosunku udziału atomów wodoru i węgla z około 0,8 w surowcu do około 2,0 w produkcie. Cztery różne teoretyczne reakcje dodawania lub dystrybucji wodoru w szkielecie węglowym stoją u podstaw różnorodnych procesów składających się na technologię upłynniania węgla, które można sklasyfikować w trzech głównych kategoriach: bezpośrednie uwodornienie, pośrednie uwodornienie i karbonizacja. Wybór technologii i procesów uzależniony jest od aspektów ekonomicznych i ekologicznych, z których w obecnym okresie podstawową rolę zaczyna odgrywać konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (ditlenku węgla). W artykule przedstawiono podstawy systemu modelowania modułów instalacji upłynniania węgla, które pozwalają na optymalizację schematu technologii z uwzględnieniem wymienionych wyżej aspektów.
EN
The main objective of coal conversion into liquid is to increase hydrogen to carbon atoms ratio from the level of 0.8 in the coal matter of feed to the level about 2.0 in the product. There are four different theoretical reactions of the additions or the distribution of hydrogen in the coal matrix which give the base for different processes constituting the technology of the coal liquefaction. Generally those processes can be classified in three main categories: the direct hydrogenation, the indirect hydrogenation and the carbonization. The choice of technologies and processes forming particular conversion pathway depends on economic and ecological factors. Currently apart from economic factors such as price of fuels and raw materials, the main constrain of application of processes for production of liquid fuels from coal is the need of limitation of the emission of greenhouse gases (the carbon dioxide). The paper describes the idea of modeling system of coal liquefaction plants allowing to optimise the coal liquids production schema with the respect to economic and environmental constrains.
11
Content available remote Nowe metody kształcenia studentów na kierunku Technologia Chemiczna
PL
Nauczanie na odległość (distance education) to rodzaj edukacji, która nie wymaga bezpośrednich (osobistych) spotkań nauczyciela ze studentami. W ostatnich latach, w wielu polskich uczelniach daje się zauważyć przenikanie tych metod do tradycyjnego procesu kształcenia studentów. Połączenie tych dwóch form edukacji (tradycyjnej i ”na odległość”) nosi nazwę blended learning i z powodzeniem może być stosowane do wspomagania procesu kształcenia studentów na kierunkach technicznych. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania platformy edukacyjnej e-chemia.pl do wspomagania kształcenia studentów na kierunku Technologia Chemiczna.
EN
Traditional vs. distance education and blended learning advantages in teaching Chem Technology are discussed.
PL
Odczynniki chemiczne stanowią nieodłączną część chemii stosowanej (chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej oraz technologii chemicznej). Można je podzielić ze względu na stopień czystości oraz przeznaczenie. W pracy opisano podział odczynników chemicznych oraz podano przykłady informacji zawartych na etykietach.
EN
Chemical reagents are inherent part of applied chemistry (analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry and chemistry technology). They can be divided according to degree of purity and application. The division of chemical reagents and examples of data from labels has been describes.
PL
Tezy wykładu dotyczą wykładu podstaw technologii chemicznej, przeznaczonego dla studentów wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Na tle ogólnej ewolucji studiów inżynierskich powraca od dawna dyskutowany problem kształcenia inżynierów chemików o profilu technologicznym. Przyjmuje się, że współczesny wykład technologii chemicznej główną uwagę powinien poświęcać podstawowym metodom organizacji procesów technologicznych, uwzględniając zagadnienia techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i in., istotne dla przemysłu chemicznego. Treść wykładu powinna obejmować trzy podstawowe poziomy organizacji: 1) organizację procesu zachodzącego w pojedynczym aparacie, 2) organizację typowych układów technologicznych (instalacji produkcyjnych) oraz 3) organizację całego przedsiębiorstwa (lub jego wyodrębnionej części – zakładu, oddziału). Referat nawiązuje do znanej opinii Józefa Zawadzkiego, że w nauczaniu technologii chemicznej ważna jest nie tylko odpowiedź na pytanie „jak?”, ale przede wszystkim „dlaczego?” W takim ujęciu wykładu, szczególne znaczenie ma jego część wstępna, której poświęcono najwięcej uwagi. W tej części omawia się wielkości opisujące przebieg i dynamikę procesu chemicznego oraz przykładowe charakterystyki termodynamiczne i kinetyczne typowych układów reagujących, jednak główną jej treść stanowi wyjaśnienie podstawowych zasad organizacji procesów w pojedynczych aparatach (reaktorach i in.) i w układach technologicznych. W tej części wykładu stosuje się uproszczone modele aparatów i schematów technologicznych. Pozostałą (większą) część wykładu wypełniają przykłady organizacji procesów technologicznych, zaczerpnięte z różnych gałęzi przemysłu chemicznego i dziedzin pokrewnych. Służą one do pogłębienia dyskusji nad zasadami organizowania procesów chemicznych w praktyce przemysłowej. Na zakończenie zwrócono uwagę na wpływ, jaki ma sposób prowadzenia egzaminu z podstaw technologii chemicznej, na opanowanie i zrozumienie przez słuchaczy złożonych problemów dotyczących organizacji procesów w przemyśle chemicznym.
EN
Remarks presented in the paper concern the lectures on fundamentals of chemical technology in the curricula of chemistry students in technical universities. It is commonly accepted now that the chemical technology comprises a large group of industrial processes for manufacturing materials of the definite composition, by means of chemical or physical transformations, often accompanied by changes in the energy content of the material. To this group belong not only processes usually applied in the chemical industry but also those occurring in other branches such as metallurgy, fuel industry, etc. The general feature common for those different branches lies in the principal methods being developed for organizing the processes in production units. It seems reasonable, therefore, to state that the essence of the contemporary chemical technology consists in the knowledge of the organization of technological processes, being the area of a number of technical, economic, ecological and other problems. Three kinds of tasks may be distinguished here: 1) to organize a process in a single apparatus (e.g. reactor), 2) to organize a production unit (plant) composed of a number of apparatus, 3) to organize the industrial company (or company’s department) having an established program of activity and composed of a number of plants. The elucidation of the main methods of the chemical processes organization is one of the principal tasks of the lectures on fundamentals of chemical technology. Of particular importance is, however, the introductory section including definitions of the quantities being used for describing chemical processes, the examples of thermodynamic and kinetic characteristics of typical processes, as well as the basic principles useful for organizing the processes both in a single apparatus and in a complex production unit. In this part of the lecture, use is made of simplified models of apparatus and of generally outlined technological systems. That introduction will prepare students to the larger part of the lecture where the selected examples of processes chosen from various branches of the chemical industry (and related domains), are presented and discussed. As has been formulated by J. Zawadzki, the main question to be answered there is not only “how” but first of all “why”. On the other hand, the attention should be drown to the form of examination which should test the students’ understanding of the principal methods developed in the modern chemical industry.
PL
W pracy przedstawiono metodologię obróbki cieplnej oraz cieplnochemicznej, i badań tribologicznych oraz wyniki badań zużycia tribologicznego kilku typowych systemów areologicznych: stalowy rdzeń-dyfuzyjna warstwa wierzchnia w funkcji prędkości tarcia, nacisków powierzchniowych i twardości warstwy wierzchniej. Rdzeniami były niektóre stale konstrukcyjne i narzędziowe poddawane typowej dla nich obróbce cieplnej i cieplnochemicznej. Podano również wyniki badań zużycia tribologicznego systemu areologicznego: stal 45-warstwa wierzchnia azotowana gazowo - bez następnej modyfikacji i z następną modyfikacją przez obróbkę cieplną zwykłą.
EN
In this report are presented: methodology of heat treatment and thermochemical treatment, tribological researches and results of tribological wear for some typical areological systems: core of steel-diffusion superficial layer in function speed, unit pressures and hardness of superficial layer. A core was same constructional and tool steels treated by typical heat treatment and thermochemical treatment. The results of tribological wear of areological system: steel 45-superficial gaseous nitriding layer - without follow modification and with follow modification by normal heat treatment also are given.
15
Content available remote Techniczno-ekonomiczna ocena procesu i instalacji w technologii chemicznej
PL
Przedstawiono w sformalizowanym ujęciu systemowym J. Dietrycha [1] metodę oceny technologii chemicznej i instalacji realizującej proces za pomocą zhierarchizowanych kryteriów technicznych i ekonomicznych. W przedstawionej metodzie kryterium ekonomiczne jest kryterium ostatecznej oceny. Metoda ma charakter i zastosowanie uniwersalne i pozwala zminimalizować lukę informacyjną przy podejmowaniu decyzji w szczególności inwestycyjnych. Przedstawiono jej zastosowanie do oceny procesu produkcji nitrocelulozy w trzech różnych instalacjach.
EN
A method of the techno-economic-effectiveness evaluation of chemical process and installation is presented by systemic approach of J. Dietrych. The proper hierarchy of technical and economical criterions is given, where the economical criterion is the last and crucial. The method has a universal character and allows minimizing the information gap in the decision process, especially in case of investment. As an example of application is given a process and production installation for nitration of cellulose and stabilisation of nitro-cellulose, the product for explosives, adhesives, paints and varnishes.
20
Content available remote Proekologiczne technologie garbowania skór
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.