Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wykorzystanie technologii systemu zakwaszenia gnojowicy w budynkach inwentarskich, zbiornikach lub bezpośrednio na polu pozwala na zmniejszenie emisji amoniaku, co wpływa pozytywnie na ochronę środowiska i polepsza strukturę gleb¹⁾. Pozwala również ograniczyć ilość nawozów mineralnych stosowanych w uprawach polowych. Rozwiązaniem tego problemu zajmują się naukowcy i farmerzy na całym świecie. Oczywistym sposobem minimalizacji emisji amoniaku jest zmniejszenie pH gnojowicy poprzez dodawanie kwasów lub innych substancji, działających w podobny sposób²⁾. Takie rozwiązania stosowane są m.in. w Danii, a ich skuteczność minimalizacji emisji NH₃ została udokumentowana w pracach naukowych³⁾ Zakwaszenie zmniejsza emisję NH₃ przechowywanej gnojowicy do 10% w porównaniu z gnojowicą bez zakwaszenia, a emisja NH₃ w polu była mniejsza o 63%⁴⁻⁶⁾.
EN
Cattle slurry was acidified with H₂SO₄ to reduce pH and NH₃ emission during its use for fertilizing meadows. In field expts., the acidification resulted in decreasing the NH₃ emission by 63% and increasing the grass crop yield from 8 t/ha up to 25 t/ha.
EN
Aim: The purpose of this article is to create a method of mathematical modeling of an energy component of chemical and physical processes that occur in wood when it is heated prior to the flaming phase. This method will make it possible to determine the impact of using flame retardants in the surface layers of wooden building constructions on the processes of wood inflammation. Methodology: Using experimental data regarding the development in time of chemical and physical processes (derivatograms and data of gas chromatographic analysis of sample material during thermal degradation) that occur during heating of wood prior to its ignition, approximation formulas were obtained. These formulas describe the relationship between the amount of substance emitted in the thermolysis process. Based on the obtained data, we then obtain dependencies between the desired stored energy which is released during the formation of each substance (as a result of heating wood samples) and the temperature, as well as the accumulated total desired energy. Subsequently the required cumulative energy of all components and their transformations is determined, taking into account the absorption and release of energy generated by the temperature. Introduced is the concept of effective heat capacity of the transformation process of a sample piece of wood (within the temperature range of this study) including all the components and their structural transformations that occur during the heating process. Then a one-dimensional problem is solved of heat spread in an isotropic solid, taking into account a variable, effective heat capacity that depends on temperature. Formulas were obtained for the elementary volume, placed directly on the surface of the wood sample, as well as inside it and in the back. Results: Using the presented methodology we obtain a mathematical model of an energy component of chemical and physical processes that take place in a sample of pine wood (10 mm thick, density 400-550 kg/m3), when it is heated prior to the flaming phase. Conclusions: The presented method presents the ability to predict the required amount of flame retardants (for a variety of fire-retardant impregnating compositions) to be entered into the outer layers of wood (different species, thickness, density, quality of surface treatment, etc.) to ensure the extension of the time period from the heat exposure point until the ignition point.
PL
Cel: Celem pracy jest opracowanie metodyki modelowania matematycznego składnika energetycznego procesów chemiczno-fizycznych, które zachodzą w drewnie podczas jego nagrzewania przed nastąpieniem fazy spalania płomieniowego. Metodyka ta pozwoli określać wpływ zastosowania antypirenów w warstwie powierzchniowej drewnianych obiektów budowlanych na inhibicję procesów zapłonu drewna. Metodologia: Wykorzystując dane eksperymentalne na temat rozwoju w czasie procesów chemiczno-fizycznych (dane z termogramów i analizy chromatografii gazowej degradacji termicznej próbki materiału), które zachodzą podczas nagrzewania drewna do momentu jego zapłonu, otrzymano wzory aproksymacji, opisujące zależności między ilością substancji wydzielających się w procesie termolizy. Na podstawie określonych danych następnie otrzymywane są zależności między nagromadzoną poszukiwaną energią, która wydziela się przy powstawaniu każdej substancji (wskutek nagrzewania próbki drewna) a temperaturą, oraz ogólna wartość wydzielanej zgromadzonej energii. Następnie określa się zgromadzoną poszukiwaną energię wszystkich składników i ich przemiany/transmutacji, z uwzględnieniem pochłaniania i wydzielenia energii wytwarzanej przez temperaturę. Wprowadza się pojęcie poszukiwanej efektywnej pojemności cieplnej procesu transmutacji próbki drewna (w zakresach temperatury objętych badaniem) z uwzględnieniem wszystkich składników i zmian zachodzących w ich strukturze podczas nagrzewania. Rozwiązano jednomiarowe zadanie rozprzestrzeniania ciepła w izotropowym ciele stałym, uwzględniające zmienną, zależną od temperatury pojemność cieplną. Otrzymano równania dla objętości elementarnej, bezpośrednio na powierzchni próbki drewna, w środku próbki i z tyłu. Wyniki: Wykorzystując przedstawioną metodykę, opracowano model matematyczny składnika energetycznego procesów chemicznofizycznych, które zachodzą w drewnie sosny o grubości 10 mm, gęstości 400-550 kg/m3, podczas jego nagrzewania do nastąpienia fazy spalania płomieniowego. Wnioski: Przestawiona metodyka ukazuje możliwość prognozy potrzebnej ilości antypirenów (dla różnych ogniochronnych środków impregnacyjnych), które należy wprowadzić do warstw zewnętrznych drewna (różnego gatunku, grubości, gęstości, jakości obróbki powierzchniowej itd.) w celu wydłużenia czasu od momentu rozpoczęcia oddziaływania cieplnego do momentu zapłonu.
EN
This paper discusses the extraction of cadmium from phosphate ore by the washing method. Various parameters were investigated for the cadmium extraction from phosphate ore. The results from extraction tests showed that cadmium extraction depends on the nature and concentration of the extracting agent, the liquid/phosphate ore ratio, the temperature and the solution pH. The effi ciency of the nine extracting agents for removing cadmium from phosphate ore was found to be in the order: Na2EDTA > citric acid > tartric acid > ammonium citrate > calcium chloride > ammonium acetate > ammonium chloride > oxalic acid > ammonium hydroxide. In this study cadmium extraction kinetics was best described by the product layer diffusion control model.
4
Content available remote Zawęglanie katalizatorów w ważnych procesach technologicznych
PL
Zmiany obserwowane w czasie stosowania katalizatorów prowadzą do zmniejszania aktywności oraz selektywności i mają często charakter nieodwracalny. Jedną z przyczyn jest powstawanie depozytów węglowych, towarzyszących wielu reakcjom katalitycznym z udziałem węglowodorów lub tlenków węgla. Przedstawiono skutki zawęglania katalizatorów w trzech procesach technologicznych (kraking katalityczny, reforming benzyn i reforming parowy węglowodorów) oraz wpływ modyfikacji katalizatorów dla ograniczenia czy eliminowania niebezpieczeństwa tworzenia się depozytów węglowych.
EN
A review with 57 refs. covering coking of cracking FCC catalysts, gasoline-reforming bifunctional catalysts, and syngas and H manufg. catalyst (esp. Ni/α-Al2O3)
PL
W ostatnich latach, wskutek wzrostu popytu na dodatki do benzyn bezołowiowych, proces destylacji reaktywnej (RD) zaczął cieszyć się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Zaprezentowano główne zalety płynące z zastosowania RD w procesach przemysłowych. Przedstawiono kilka najciekawszych aktualnych aplikacji oraz dokonano identyfikacji obszarów, dla których zastosowanie RD, może być szczególnie interesującym rozwiązaniem. Przybliżono również termodynamikę, sposób projektowania oraz modele wykorzystywane w procesie destylacji reaktywnej.
EN
A review with 27 refs. covering RD thermodynamics, RD design, selection of hardware for homo and heterogeneous RD, the side reactor concept, column scale-up, RD modelling, and processes for making Me acetate, fuel ethers, and for hydrolysis of esters.
6
Content available remote Optymalizacja wybranych etapów synetz substancji farmaceutycznych
PL
Optymalizacja warunków prowadzenia procesów chemicznych odgrywa w przemyśle farmaceutycznym szczególnie ważną rolę. Procesy te są zazwyczaj wieloetapowe a ponadto muszą spełniać wymogi dobrej praktyki produkcyjnej GMP (good manufacturing practice). W związku z tym minimalizacja kosztów procesowych oraz maksymalizacja selektywności reakcji w poszczególnych stadiach procesu ma kluczowe znaczenie dla ekonomiki tych procesów. Praca stanowi przegląd 25 źródeł literaturowych, obejmujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie syntezy pioglitazonu, exemestane, tibolone oraz leków przeciwhistaminowych.
EN
A review with 25 refs. covering recent developments in reaction response methodology including steps like reduction of an olefin in the synthesis of pioglitazone, dehydration of the exo-hydroxymethyl group in an androstane derivative in the synthesis of exemestane, optimization of the selective methylation of an estradienone derivative in the synthesis of tibolone, and optimization of condensation of a piperidine derivative with a thiouracyl derivative.
PL
Przedstawiono strukturalne wypełnienia katalityczne intensyfikujące transport masy i ciepła w katalitycznych procesach dopalania i selektywnego utleniania. Opisano metody osadzania katalizatorów na powierzchni metalu. Użyteczność wypełnień strukturalnych potwierdzono doświadczalnie dla procesów selektywnego utleniania.
EN
Structured catalytic packings are presented intensifying mass and heat transfer during catalytic processes of full or selective oxidation. Methods of catalyst deposition on metal surface are described as well as the results for different materials. Utility of the structured packings for selective oxidation is experimentally confirmed.
PL
Procesy zachodzące w elektrostalowniczych piecach łukowych odznaczają się znacznymi nieliniowościami. Przy braku dokładnych modeli matematycznych sterowanie tymi obiektami jest znacznie utrudnione. Obecnie dysponujemy w miarę dokładnymi statycznymimodelami zużycia energii, przy czym dotyczą one głównie procesów elektrotermicznych. Przy obecnym stanie wiedzy mozliwe jest uwzględnienie również proces ów chemicznych.Procesy te we współczesnych piecach łukowych są znaczącym źródłem energii. W artykule scharakteryzowano główne reakcje chemiczne i określono ich energię. Przedstawiono ideę wykorzystania modeli procesów chemicznychoraz rozmytych sieci do identyfikacji i sterowania pieca.
EN
Usually the processes in the electric arc furnace are nonlinear. Because of the lack of precise mathematical models the control od those objects may be significantly difficult. Presently we have quite precise statistic models energyconsumption, which are usually conect to electrothermal processes.It is however possible to include chemical processes.Those processes are a siggnificant energy sourace in today's arc furnaces.Thies paper describes main chemical reactions and their energy. It shows the idea of using chemical processes models and neural fuzzy-logic systems to identify and control the arc furnace.
PL
Zaprezentowano metody opisu przemian chemicznych zanieczyszczeń w modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Opis metod poprzedza ogólna klasyfikacja modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza. Pierwsza z przedstawionych metod jest metodą najprostszą spośród wszystkich znanych i jednocześnie najstarszą. W tej metodzie opis procesów chemicznych zachodzących w atmosferze bazuje na pojedynczym parametrze, którym najczęściej jest czas połowicznej przemiany. Uproszczoną metodę parametryzacji przemian chemicznych można wykorzystywać we wszystkich modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, jakkolwiek obecnie metodę tę stosuje się prawie wyłącznie w modelach gaussowskich oraz modelach trajektoryjnych cząstek. W metodzie drugiej, bardziej dokładnej, modelowanie przemian chemicznych zanieczyszczeń w atmosferze wymaga zastosowania schematów chemicznych. Metoda ta jest stosowana powszechnie w modelach pudełkowych i numerycznych modelach teorii K. Śledząc w czasie zmianę opisu przemian chemicznych z użyciem schematów chemicznych w numerycznych modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń teorii K w atmosferze, można je podzielić na trzy klasy 'wiekowe'. W tzw. pierwszej generacji uwzględnia się głównie przemiany chemiczne w fazie gazowej. W modelach zaliczanych do modeli drugiej generacji przemiany chemiczne zanieczyszczeń w fazach gazowej i wodnej są opisywane przy zastosowaniu oddzielnych modułów. W obecnie opracowywanych, najbardziej rozbudowanych systemach modelowania zanieczyszczeń w atmosferze w opisie procesów chemicznych uwzględniane są przemiany zachodzące w trzech fazach.
EN
Within the last twenty years the big progress was achieved in the atmospheric chemistry discipline. It is expected that this progress will be continued. Currently homogenous gas phase chemical reactions are known the best. The further examination is needed to get to know better the chemical reactions taking place in the liquid and solid phases as well as the heterogeneous reactions. In this article methods of description of the chemical processes in the air pollution models are described. Theory and application of these methods into different types of models are preceded by the classification of the air pollution models. As the chemical processes are complex their description in the models has to be simplified. In this article two basic types of methods of chemical processes parametrizations in the air quality models are distinguished. First the simple method based on the single parameter is given. For this purpose the half-life of pollutant is commonly used, which is defined as the period of time during which the pollutant concentration drops to the value equal half of the beginning concentration. This method can be applied to any kind of the air quality model. Next the more advanced method of parametrization of the chemical processes of atmospheric pollutants is described. In this method the chemical processes taking place in the atmosphere are modelled using the chemical module. This method is commonly used in the numerical air quality models particularly in K-theory models. Taking into account the complexity of chemical schemes used in the chemical modules the constant improvements are observed. In the oldest so-called first-generation K-theory models only the gas phase chemical reactions were considered. In the so-called second-generation K-theory models the two separate chemical modules describing the chemical transformations in the gas phase and liquid phase are present. Recently developed so-called third-generation K-theory models atmospheric chemical processes in all three phases are described.
EN
Process optimization plays an increasingly important role in design and operation of chemical processes. This paper presents an overview of the recent developments of optimization approaches and their applications in process engineering. The forms of optimization problems are classified and their properties analyzed. In particular, we concentrate our selves on the dynamic optimization, optimization under uncertainties and real-time optimization. Characteristics of such problems are addressed and state of the art solution approaches to these problems are presented. Applications of these approaches to several separation processes are given to demonstrate their effectiveness in practical application. Finally, some challenges and new trends in process optimization are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.