Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bulk material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
RU
Разработана модульная схема расфасовочного комплекса и структурно-функциональные схемы наиболее сложных с точки зрения автоматизации модулей: устройства дозирования и устройства для манипулирования гибким контейнером при наполнении. Разработан ряд конструкций систем автоматической расфасовки. Проведено компьютерное моделирование процесса захвата гибкого контейнера вакумными захватными устройствами. Обработанные результаты экспериментальных исследований показали хорошую сходимость с теоретическими расчетами и компьютерным моделированием.
PL
W pracy przedstawiono modułowy schemat rozdzielającego kompleksu oraz strukturalno-funkcjonalne schematy najbardziej złożonych z punktu widzenia automatyzacji modułów: urządzenia dozujące i urządzenia dla manipulowania elastycznymi pojemnikami w trakcie napełniania. Opracowano szereg systemów konstrukcyjnych dla automatycznego rozdzielania. Przeprowadzono komputerowe modelowanie procesu chwytania elastycznego pojemnika za pomocą próżniowego urządzenia chwytnego. Opracowane wyniki badań eksperymentalnych wykazały dobrą porównywalność z obliczeniami teoretycznymi i modelowaniem komputerowym.
EN
The modular diagram of packaging system and structural-functional diagrams of the most complex with relation to automation modules have been developed. These modules are batching devices and devices for manipulating of flexible container at filling. Set of constructions of automatic packaging systems has been developed. Computer modeling of the gripping processes a flexible container by vacuum gripping devices has been carried out. Processed results of experimental investigations showed good precision with theoretical calculations and computer modeling.
2
Content available remote New vibroscreen with additional feed elements
EN
The article presents research results of the screening process of bulk materials with a new vibroscreen design with additional feed elements. Changes of the traditional screen structure is shown, the use of them increases the screening process efficiency and passage intensity of lower grade of bulk material to the sieve. It is established that the most simple, accessible, effective and efficient way to increase the effectiveness of the screening is the use of additional feed elements. According to the developed mathematical model of cell screening process, numerical studies to identify the effect of process parameters on the screening kinetics carried out. It is proved that the use of additional feed elements has a significant effect on the screening process kinetics and the state evolution of fine particle concentration in the bulk layer. It increases the screening effectiveness by improving the sieve filling and reduces the screening time. It is proved the performance, possibility to use, benefits, efficiency, and prospects for further research of the new vibroscreen scheme with feed elements. Description and results of comparative experimental studies of vibroscreens with different variants of additional bulk material excitation are presented.
RU
Выполнено математическое моделирование процесса взаимодействия рабочих элементов виброударного грохота и транспортируемого по его ситу слоя сыпучего материала. Приведен пример расчета основных характеристик динамики взаимодействия элементов грохота и скоC рости транспортирования слоя по ситу, колеблющемуся в виброударном режиме.
EN
The mathematical modelling of the interaction process of vibroimpact screen working elements and being transported on its sieve layer of bulk material has been performed. The specific example of the calculation of basic parameters of screen elements interaction dynamics and sieve oscillating in vibroimpact regime is submitted.
PL
W ocenie nośności granicznej ściskanych południkowo walcowych płaszczy silosów metalowych nie uwzględniano dotychczas korzystnego wpływu współpracy ośrodka sypkiego z płaszczem silosu w procesie utraty stateczności. W normie EN 1993-1-6 oraz w literaturze przedstawiany jest jedynie wpływ ciśnienia wewnętrznego materiału sypkiego na nośność graniczną ściskanego południkowo płaszcza silosu. Artykuł zawiera wyniki własnych analiz numerycznych, w których uwzględniono wpływ sztywności Eo ośrodka sypkiego na proces utraty stateczności ściskanych południkowo walcowych powłok silosów metalowych.
EN
In calculations concerning load bearing capacity of longitudinally compressed steel silo shells positive influence of cooperation with bulk solid was not taken into account so far. In code EN 1993-1-6 and in literature only influence of material pressures is being analyzed. In this paper numerical analysis including influence of rigidity Eo of bulk solid on load bearing capacity of longitudinally compressed silo shells are being presented.
PL
W pracy przedstawiono rozważania dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia materiału na wybrane właściwości charakterystyczne dla tego materiału. Analiza wykazała, że zwiększenie stopnia rozdrobnienia materiału zmienia wartości mające zasadniczy wpływ na obliczenia i dobór środków transportu i magazynowania tych materiałów.
EN
The paper presents a discussion of the effect of degree of material fineness on selected characteristic features for this material. The analysis showed that increasing the degree of material fineness changes values being essential for the calculation and selection of the means of transport and storage of these materials.
EN
This article describes application of the EDEM program to the design of the container shape. Modelling of the motion behaviour of the powder particles by using this software tool is an important step toward understanding the movement of the bulk material as a whole. This model enables us to examine the behaviour of the various parameters involved in the bulk material flow process in containers of different shapes and to develop new applications in this area.
PL
Artykuł ten opisuje zastosowanie programu EDEM w projektowaniu kształtu pojemnika. Modelowanie zachowania ruchu cząstek proszku przy użyciu tego narzędzie jest ważnym krokiem w kierunku zrozumienia przepływu materiału sypkiego jako całości. Model ten pozwala na zbadanie zmiany różnych parametrów wpływających na proces przepływu materiałów w przestrzeniach roboczych o różnym kształcie i opracowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
PL
Przedstawiono numeryczne wyniki analizy. Zachowanie materiału sypkiego opisano za pomocą hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Przeprowadzono analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową silosu bez imperfekcji geometrycznych i z imperfekcjami. Wyniki analizy wyboczeniowej MES z uwzględnieniem materiału sypkiego porównano z wynikami doświadczalnymi z literatury. Wyniki MES wyraźnie wskazują na zwiększenie o 6÷60% nośności wyboczeniowej silosu zawierającego materiał sypki w porównaniu z pustym silosem.
EN
The paper presents 3D buckling analysis results of a thin-walled cylindrical metal silo with and without bulk solids. The behaviour of the bulk solid was described with a hypoplastic constitutive model. Non-linear analyses with geometric and material non-linearity were performed with a perfect and an imperfect silo shell. Different initial geometric imperfections were considered. The influence of internally stored bulk solids on the buckling strength was compared with experimental results from the literature. The results clearly indicate a strengthening effect of 6-60% of the stored solid on the silo buckling strength.
EN
There is presented methods of measuring pressure and temperature of bulk materials against silo wall in this paper. This is results of work of silo team research in Institute of Building Engineering in Technical University of Technology in Wroclaw. Historical and modern solutions of gauges constructions and some examples of application are presented.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków ustalonego przepływu drobnych niekohezyjnych materiałów ziarnistych w węźle odbojowym z płaską płytą odbojową. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie, przebiegających z dużymi prędkościami. Przedstawiono matematyczny sposób opisu prędkości materiału opuszczającego płaską płytę odbojową węzła odbojowego oraz równanie końcowe umożliwiające wyznaczenie wartości prędkości drobnego niekohezyjnego materiału ziarnistego z dokładnością wystarczającą dla zastosowań praktycznych. W artykule przedstawiono również praktyczny przykład zastosowania proponowanego równania.
EN
The paper presents the analysis of a stationary flow of fine cohesionless materials in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical method of description of the velocity of material leaving the flat impact plate of the impact point as well as the final equation, which enables determination of the value of the velocity of the fine cohesionless material with the accuracy sufficient for practical use. The example of a practical application of the proposed equation has been also presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwość transportu drogowego biomasy roślinnej za pomocą naczep wyposażonych w ruchomą podłogę. Praca zawiera opis budowy i zasady działania nadwozia z przenośnikiem podłogowym. Ponadto porównano możliwość transportu biomasy za pomocą naczepy z ruchomą podłogą z innymi stosowanymi rozwiązaniami transportowymi. Przedstawiono zalety stosowania naczep z poziomym wyładunkiem w transporcie biomasy roślinnej do celów energetycznych.
EN
The paper presents the possibility of road transport biomass using trailers equipped with the walking floor system. The paper contains a description of the construction and operating principle of the conveyor floor. In addition, the ability to transport biomass compared with a walking floor trailers with other transport solutions used. The advantages of a horizontal unloading trailers to transport biomass for energy purposes are showed.
PL
Przedstawiono badania wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego takie jak: strumień masy materiału sypkiego, strumień masy powietrza, ciśnienie na dyszy ssącej. Podjęto również próbę oceny wpływu zaburzeń strugi materiału sypkiego wewnątrz dyszy ssącej na energochłonność podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Opis mechaniki powstawania zaburzeń w dyszy ssącej i jej wpływu na warunki transportu pneumatycznego pozwoli na opracowanie kryteriów doboru dysz ssących w zależności od transportowanego materiału sypkiego.
EN
This article presents the study of the impact of the shape of the suction nozzle on the pneumatic transport conditions such as mass flow of bulk material, the air mass flow, pressure on the suction nozzle. Studies have been conducted as an attempt to assess the impact of disturbances the stream of bulk material on the energy consumption of the suction nozzle vacuum pneumatic conveying. Description of mechanism of the disturbances formation in the suction nozzle and its influence on transport conditions could help to develop the criteria for the selection of suction nozzles, depending on the transported bulk material.
12
Content available remote A technique to investigate pulverising and abrasive properties of bulk materials
EN
A new method which covers the determination of a bulk material’s basic mechanical properties such as internal friction, shear strength, abrasiveness and grindability is presented and discussed. Several fine bulk materials have been tested and classified. The apparatus consist of a drive shaft and a disc rotating in a closed cylindrical chamber. A normal pressure is applied to the disc through the drive shaft. The wear element consists of a bar fixed to the underside of the disc. The space in the bottom of the cylinder is filled with a given mass of the sample of fine bulk material. The disc is then rotated for a given number of revolutions and the mass loss of the bar is determined as well as the size reduction of the bulk material. This newly proposed method has the advantages of easy testing procedures and the better defined attrition conditions than the standard test method.
PL
Przedmiotem tego artykułu jest nowa metoda, która obejmuje wyznaczanie podstawowych własności materiałów sypkich, takich jak tarcie wewnętrzne, odporność na ścinanie, ścierność i kruszalność. Za pomocą ww. metody przebadano kilka materiałów sypkich. Zasadnicza część stanowiska badawczego składa się z wałka napędzającego i tarczki umieszczonych w pojemniku cylindrycznym. Próbka poddawana procesowi zużywania ma kształt beleczki przymocowanej do tarczki, która jest dociskana do wypełniającego cylinder materiału sypkiego o określonej masie. W trakcie testu próbka – beleczka obraca się określoną liczbę obrotów, a po teście wyznacza się ubytek masy próbki i stopień skruszenia materiału sypkiego. Do zalet testera należy łatwość przeprowadzenia próby i precyzyjnej identyfikacji warunków procesu ciernego.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków ustalonego przepływu kohezyjnych materiałów ziarnistych w węźle zrzutowym z taśmą wznoszącą. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie, przebiegających z dużymi prędkościami. Przedstawiono matematyczny sposób opisu prędkości materiału opuszczającego węzeł zrzutowy oraz równanie końcowe umożliwiające wyznaczenie wartości prędkości materiału z dokładnością wystarczającą dla zastosowań praktycznych. W artykule przedstawiono również praktyczny przykład zastosowania proponowanego równania dla dwóch różnych przypadków.
EN
The paper presents the analysis of a stationary flow of cohesive materials in a throwing point with an ascending belt. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical method of description of the velocity of material leaving the throwing point as well as the final equation, which enables determination of the value of the velocity of the material with the accuracy sufficient for practical use. The example of a practical application of the proposed equation for two different cases has been also presented.
14
Content available remote Operation of pneumatic conveying systems in technological processes
EN
The use of energy from the pneumatically conveyed bulk material has become an essential part of technological processes in various branches of production industries. In foundry industry the pneumatic conveying systems, mostly high-pressure conveying, are used in such processes as injection of dry bulk material into liquid fluid, moulding sand reclamation, shortcreting of thermal equipment, burdening and feeding in mixing processes. Also, pneumatic conveying can be used in mining, industries of construction materials, chemical engineering as well as power sector.
15
Content available remote MECHATRON - Nowoczesny System Dozowania Materiałów Sypkich
PL
W wielu procesach przemysłowych bardzo ważne jest dokładne i stabilne podawanie materiałów sypkich pomimo ich różnych właściwości przepływowych. Bardzo często jakość produktu końcowego oraz koszt jego wytworzenia zależą w dużym stopniu od zastosowanych urządzeń dozujących. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom technologicznym, firma Schenck opracowała rodzinę nowoczesnych urządzeń dozujących, zapewniających ciągłe podawanie materiałów sypkich. Dozownik Mechatron może pracować wolumetrycznie (objętościowo) i grawimetrycznie (masowo). Jeśli materiał ma stabilny ciężar usypowy, to podawanie wolumetryczne wymagające nastawienia jedynie określonej prędkości podajnika, może w wielu przypadkach dać zadowalające rezultaty przy stosunkowo niskich kosztach urządzenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.