Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blast furnace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Economics of production of pig iron is decisive for the competitiveness of the steel production. Repeated fluctuations in both inputs and outputs increasingly affect the economics, competitiveness and viability of metallurgical enterprises. The one of the ways to reduce costs is to reduce the specific consumption of coke. The paper presents the possibility of replacement the expensive metallurgical coke by other alternative fuels including coal dust, which is currently used in integrated steelworks in both the Czech Republic and Poland. Another option to reduce the cost of blast furnace coke is to replace it with a nut coke in sinter layer in the blast furnace burden. The paper presents the results of an attempt to apply this fuel in a metallurgical plant in the Czech Republic.
PL
Ekonomika produkcji surówki wielkopiecowej jest dominującym czynnikiem konkurencyjności w produkcji stali. Powtarzające się wielokrotnie wahania strumieni wejściowych i wyjściowych w bardzo dużym stopniu wpływają na ekonomikę, konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstw metalurgicznych. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów produkcji jest zmniejszenie zużycia koksu wielkopiecowego. W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia kosztownego koksu wielkopiecowego innymi paliwami zastępczymi, w tym pyłem węglowym, co jest obecnie stosowane w hutach żelaza o pełnym cyklu produkcyjnym zarówno w Republice Czeskiej, jak i w Polsce. Inną możliwością obniżenia kosztów koksu wielkopiecowego jest zastąpienie go przez koks orzech w warstwie spieku w namiarze wielkopiecowym. W artykule przedstawiono wyniki próby zastosowania tego paliwa w zakładzie metalurgicznym w Republice Czeskiej.
EN
Possibilities of use of degassing and carbon gas in industry. Degassing gas represents a waste during coal mining so far and this issue is not effectively solved in Ostrava region up till now Ecological aspects, safety, economic aspects. Coal deposits represent a special case in which the deposit is both a source of coal and reservoir of gas. For the thing is that, in the process of coalification of plant residue, coal bed gas came into being of which the main component is methane. Gas from mining degassing can be used as a substitute fuel for the blowing of blast furnaces. This would not only make it possible to reduce the specific consumption of coke, but also contribute to a better blast furnace. An economic effect is also negligible if we characterize degassing gas as waste gas.
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia.
EN
The analysis of selected indicators of blast furnace operation efficiency was presented in the paper. Indicators, that were selected, allowed to access the efficiency of operating time of blast furnace and the quantity of production. The analysis was carried out for one of blast furnaces operating in Poland and covered one calendar year. Then, the analysis of factors influencing the reduction of efficiency of blast furnace was made.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczenia emisji dwutlenku węgla w procesie wielkopiecowym. W zależności od podziału zachodzących zjawisk na chemiczne i cieplne oraz obliczenia zapotrzebowania na węgiel cząsteczkowy jest łatwiej określić tzw. emisje procesowe w powstających w wielkim piecu, od których nie są pobierane opłaty przez Unię Europejską.
EN
The paper presents a method for calculating the carbon dioxide emission at the blast furnace process. Depending on the phenomena division into chemical and thermal and calculation of the demand for molecular carbon, it is easier to determine the process emissions in blast furnace, which are not charged by the European Union.
PL
Przedstawiono historię powstawania Huty, a w szczególności trzech wielkich pieców. Opisano zapobiegawczy remont urządzenia nr 2 przeprowadzony w sierpniu 2018 roku. Trwał on 45 dni. Prace modernizacyjne prowadzono w zakładzie nakładem ok. 1 mln PLN. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
EN
The history of the formation of Steel Plant and in particular three blast furnaces was presented. The preventive renovation of the No. 2 device carried out in August 2018 was described. It lasted 45 days. Modernization works were carried out at the plant which cost approx. 1 mln PLN. The company is constantly looking for new technological and conceptual solutions, thanks to which the products and components used every day are becoming more and more energy-efficient.
PL
Proces wielkopiecowy jest wciąż technologią dominującą w światowej produkcji stali, dlatego szczególnie istotne jest prowadzenie prac mających na celu zmniejszenie jego energochłonności jak i sprawienie by był on bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. W niniejszym projekcie inżynierskim przedstawiono algorytm oraz wyniki obliczeń, które dotyczączą dwóch wariantów wykorzystania egzergii produkowanego gazu wielkopiecowego-turbiny odzyskowej suchej (w układzie z mokrą oczyszczalnią gazu i palnikiem strumienicowym) oraz mokrej. Następnie porównano obie technologie m.in. z uwagi na bezpośrednią korzyść wynikającącą z instalacji turbozespołów (produkcja energii elektrycznej) oraz korzyści ekologiczne (zmniejszenie emisji CO2). Wyniki obliczeń świadczą o tym, że zastosowanie obu technologii wpływa na oszczędność energii chemicznej w krajowej gospodarce energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 względem kondensacyjnej elektrowni odniesienia, której sprawności wytwarzania energii elektryczneji przesyłu energii założono. Dokładna analiza obu przypadków znajduje się w Rozdziale 4.
EN
Blast furnace processis still most popular steel production method in the world, so it is important to make itless energy-intensive an dless harmful for environment. This thesis shows algorithm and results of calculations for both variants of blast furnace gasexergy usage–dry recovery turbine (layout with wet gas cleaning system and ejector burner) and wet recovery turbine. Both technologies were compared for the direct benefit of turbine (electricity generation) and ecological benefits (reductionof CO2 emission). The results of the calculations show that the use of both technologies affects the energy savings of the national energy economy and the reduction of CO2 emissions relative to the condensing power plant which efficiency of electricity generation and transmission were assumed. More complex analysisis showed in Chapter 4.
EN
Reduction of FeO-bearing molten slag using solid-carbon, existing in primary slag of blast furnace (BF), consumes much BF energy. It is also a limit for BF efficiency. In this paper, reduction kinetics behavior of FeO-CaO-SiO2-MgO-Al2O3 molten slag (primary slag of BF) was investigated, and the restrictive step of the reaction was identified. It has been found that the reduction process of FeO-CaO-SiO2-MgO-Al2O3 BF slag using solid-carbon is a second-order reaction. And the reduction process is controlled by both diffusion of FeO and gasification reaction of carbon in molten slag. The apparent activation energy of reaction is 342.37 kJ/mol, the diffusion activation energy of FeO in molten slag is 355 kJ/mol, and the gasification reaction activation energy of carbon is 152.98 kJ/mol. Additionally, it is also concluded that reduction rate is influenced by temperature (T), mass fraction of FeO (w(FeO)), and basicity (R) of the slag. Moreover, a reduction model of this slag system was established and verified by a series of experiments.
EN
The principle of work of many metallurgical shaft furnaces is based on the flow of reaction gas through the descending packed bed composed of metallurgical materials. Hot gases flow up the shaft furnace through the column of materials, give their heat to the descending charge materials. At the same time due to their reducing nature they interact chemically, causing the reduction of oxides inside the charge. In real conditions, during the course of the process, the powder is generated, the source of which is the batch materials or it is introduced into the as part of the process procedure. The powder in the form of thin slurry is carried by the stream of flowing gas. Such multiphase flow might considerably affect the permeability of the charge due to the local holdup of powder. The holdup of solid phase in packed beds of metallurgical shaft furnaces leads to radial changes in bed porosity. Radial changes in bed porosity uneven gas flow along the radius of the reactor and negatively affect the course and efficiency of the process. The article describes the model studies on radial distribution of carbon powder holdup in the packed bed composed of metallurgical materials. The powder was divided into fractions – "static" and "dynamic". Large diversity of carbon powder distribution was observed in the function of the radius of reactor in relation to the bed type, apparent velocity of gas carrying powder and the level of bed height.
EN
Applications of inverse methods in corrosion research and materials degradation are demonstrated. Two examples concern corrosion of reinforcement in concrete structures and one concerns a blast furnace. In the first example, a diffusion model and diffusion with reactions model are used to determine a chloride diffusion coefficient in concrete which can be applied to predict the lifetime of a building construction. In the second example, determination of corrosion state based on solution of inverse problems defined for transient response (galvanostatic pulse method) is shown. Finally, it is demonstrated how the inverse problem of the heat transport can be used to estimate degradation of refractory material being in contact with molten metal based on temperature readings in selected locations of the blast furnace.
PL
Przedstawiono zastosowania metody odwrotnej w badaniach nad korozją i degradacją materiałów. Dwa przykłady dotyczą korozji zbrojenia stalowego w konstrukcjach żelbetowych, a jeden dotyczy wielkiego pieca. W pierwszym przykładzie, model dyfuzyjny oraz dyfuzyjno- reakcyjny zostały użyte do wyznaczenia współczynnika dyfuzji chlorków betonie, który następnie może być wykorzystany w celu oszacowania czasu użytkowania konstrukcji budowlanej. W drugim przykładzie oszacowanie stanu procesu korozyjnego dokonano na podstawie rozwiązania problem odwrotnego zdefiniowanego dla czasowej odpowiedzi potencjałowej (metoda impulsu galwanostatycznego). Ostatni przykład demonstruje jak metoda odwrotna może być wykorzystana do problemu transport ciepła w celu oceny degradacji wyłożenia ogniotrwałego będącego w kontakcie ze stopionym metalem w oparciu o odczyty temperatury wielkiego pieca w wybranych punktach.
EN
The flow of gases in metallurgical shaft furnaces has a decisive influence on the course and process efficiency. Radial changes in porosity of the bed cause uneven flow of gas along the radius of the reactor, which sometimes is deliberate and intentional. However, holdup of solid particles in descending packed beds of metallurgical shaft furnaces can lead to unintentional changes in porosity of the bed along the radial reactor. Unintentional changes in porosity often disrupt the flow of gas causing poor performance of the furnace. Such disruptions of flow may occur in the blast furnace due to high level of powder content in gas caused by large amount of coal dust/powder insufflated as fuel substitute. The paper describes the model test results of radial distribution of static pressure and powder hold up within metallurgical reactor. The measurements were carried out with the use of 3D physical model of two-phase flow gas-powder in the moving (descending) packed bed. Sinter or blast furnace pellets were used as packed bed while carbon powder or iron powder were used as the powder. Wide diversity within both static pressure distribution and powder distribution along the radius of the reactor were observed once the change in the type of powder occurred.
EN
The paper studies coke quality. Blast furnace technique has been interested in iron ore charge; meanwhile coke was not studied because in those previous conditions seemed to be good enough. Nowadays, the requirements for blast furnace coke has risen, especially, requirements for coke reactivity [1]. The level of reactivity parameter is determined primarily by the composition and properties of coal mixtures for coking. The paper deals with a statistical analysis of the tightness and characteristics of the relationship between selected properties of coal mixture and coke reactivity. Software Statgraphic using both simple linear regression and multiple linear regressions was used for the calculations. Obtained regression equations provide a statistically significant prediction of the reactivity of coke, or its strength after reduction of CO2, and thus their subsequent management by change in composition and properties of coal mixture [2]. There were deter-mined indexes CSR/CRI for coke [3]. Fifty – four results were acquired in the experimental parts where correlation between index CRI and coal components were studied. For linear regresion the determinant was 55.0204%, between parameters CRI – Inertinit 21.5873%. For regression between CRI and coal components it was 31.03%. For multiply linear regression between CRI and 3 feedstock components determinant was 34.0691%. Final correlation has shown the decrease in final coke reactivity for higher ash, higher content of volatile combustible in coal increases the total coke reactivity and higher amount of inertinit in coal increases the reactivity. Generally, coke quality is significantly affected by coal processing, carbonization and maceral content of coal mixture.
EN
Segmentation of greenhouse gas emission into fuel combustion emissions and process emissions is very important in energy-intensive industries, including the steel sector. The ratio of process emissions to emissions from fuel combustion is different in various industries, e.g. in the cement industry is 60:40 (no data for the steel sector). A common feature of all energy-intensive industries are very limited opportunities to reduce process emissions. Most often, this would require the development of entirely new processes. Another solution could be the method of capturing and storage carbon dioxide underground (CCS), but for various reasons, including social, this technology does not develop too intensively towards the creation of practical possibilities of its use. Therefore, it seems advisable to accurately separate process emissions and fuel combustion emissions in each production process of energy intensive industries and to make efforts so that these emissions are excluded from the EU Emissions Trading Scheme (ETS). Currently, benchmarks set by the European Commission define the total emission cap, and the share of emissions from the combustion of fuels is determined based on gas combustion, which further deteriorates the competitiveness of these industries, the functioning of which is based on the combustion of coal, as the steel sector in Poland. In many manufacturing processes reactions of carbon with oxygen are triggered not in order to produce energy required in the process (fuel emission), but are the result of chemical reactions necessary to obtain the required physico-chemical semi-finished products or products (process emissions) – e.g. calcium carbonate decomposition during sintering of iron ore. The paper presents the results of analyses that are fundamental to making efforts to exclude process emissions from the EU ETS and cover the identification of the issue and the justification for exclusion. In the steel sector, the most promising in this area are the following processes: sintering, blast furnace, BOF and steel melting in an electric arc furnace. Other energy-intensive industries, such as industrial energy, heating, non-ferrous metals, chemicals, cement, glass and lime, also conducts similar analyses, and the consolidated results will be the subject of a request to the European Commission.
PL
Podział emisji gazów cieplarnianych na emisje ze spalania paliw i emisje procesowe jest bardzo ważny w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze stalowym. Stosunek emisji procesowych do emisji ze spalania paliw jest różna w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle cementowym wynosi 60:40 (brak danych dla sektora stalowego). Wspólną cechą wszystkich energochłonnych gałęzi przemysłu są bardzo ograniczone możliwości redukcji emisji procesowych. Najczęściej wymagałoby to opracowania zupełnie nowych technologii. Innym rozwiązaniem mogłaby być metoda wychwytywania i składowania dwutlenku węgla pod ziemią (CCS), ale z różnych powodów, w tym społecznych, ta technologia nie rozwija się zbyt intensywnie w kierunku stworzenia praktycznych możliwości jej wykorzystania. Dlatego też wydaje się wskazane dokładne rozdzielanie emisji procesowych i emisji ze spalania paliwa w każdym procesie produkcji w energochłonnych gałęziach przemysłu i podejmowania działań na rzecz wyłączenia tych emisji z systemu handlu uprawnieniami do emisji (tzw. ETS). Obecnie kryteria określone przez Komisję Europejską określają całkowity limit emisji, a udział emisji ze spalania paliw jest ustalany w oparciu o spalanie gazu, co dodatkowo pogarsza konkurencyjność tych gałęzi przemysłu, których funkcjonowanie opiera się na spalaniu węgla, jak sektor stalowy w Polsce. W wielu procesach produkcyjnych reakcje węgla z tlenem są przeprowadzane nie w celu wytworzenia energii potrzebnej w procesie (emisje ze spalania paliw), ale są wynikiem reakcji chemicznych niezbędnych do uzyskania półproduktów lub produktów o określonych wymaganiach fizyko-chemicznych (emisje procesowe) – np. rozkład węglanu wapnia podczas spiekania rudy żelaza. W artykule przedstawiono wyniki analiz, które mają fundamentalne znaczenie dla dołożenia starań, aby wykluczyć emisje procesowe z EU ETS, pokazać skalę zagadnienia i uzasadnić to wyłączenie. W sektorze stalowym, najbardziej obiecujące w tym obszarze są procesy: spiekania, wielkopiecowy, konwertorowy i topienia stali w piecu elektrycznym. Inne energochłonne gałęzie przemysłu również prowadzą podobne analizy, a skonsolidowane wyniki tych analiz będą przedmiotem wniosku do Komisji Europejskiej.
PL
W artykule przedstawiono model wskazujący na sposób ograniczenia zużycia paliwa w wielkim piecu. Warunki wsadowe wielkiego pieca nr 5 w Krakowie zmieniały się na przestrzeni ostatnich 4 lat w kierunku eliminowania grudek ze wsadu, a tym samym obniżenia bogactwa wsadu i zwiększenia jednostkowej masy żużla wielkopiecowego.
EN
The article presents an analysis of the fuel rate minimization model at different burden condition. Burden condition at the BF No 5 in Cracow Ironworks during last four years changed toward eliminations of pellets from the burden. Thus to lowering of the iron share in materials and increase the unit weight of blast furnace slag.
EN
Purpose: The paper presents the possibilities of using artificial intelligence for the prediction of sulphur content in hot metal produced in blast furnace. Design/methodology/approach: Three blast furnaces in ArcelorMittal, Unit in Dąbrowa Górnicza, provided the data for the model construction. The data reflect a number of variables, which describe the blast furnace process. Findings: Materials research performed with the use of data mining and neural networks is consistent with the results obtained during the real research in a real laboratory. The obtained results show that the construction of such neural networks is practical. There is a strong correlation between predicted value and real value. Practical implications: The presented model can be used in the industrial practice as an additional tool for blast furnace and steel plant operators. Originality/value: Prediction of sulphur content in hot metal at the stage of adjusting hot metal process parameters.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych związanych z przepływem gazowej zawiesiny pyłu węglowego przez palnik zasilający wielki piec. Spośród szeregu parametrów, od których przepływ ten jest uzależniony, w prezentowanej pracy uwzględniono jedynie dwa, tj. gęstość zawiesiny i średnicę palnika, określając ich wpływ na współczynnik oporu aerodynamicznego oraz siłę oddziaływania międzyfazowego.
EN
Results of the numerical modelling of the flow of the pulverized coal through the nozzle feeding the blast furnace has been presented in this paper. Influence of the mass concentration of the powder and the nozzle diameter on the drag coefficient and interfacial forces has been determined.
EN
It is known that the dynamic viscosity coefficient of slag – with an increased titanium compounds content in the reducing conditions of the blast furnace - may rapidly change. The products of the reduction reaction, precipitation and separation of titanium compounds are responsible for the thickening effect of the slag and the problems of permeability of blast furnace, causing anomalies in the dipping zone. The presence of solid components (particles) in the melts determines the rheological character of the entire system. Identifying the rheological character of semi-solid slag systems provides opportunities for the development of mathematical modeling of liquid phase flows in a dripping zone of the blast furnace, allowing e.g to indentify the unstable parts of a metallurgical aggregate. Author have performed study of synthetic aluminosilicates slag concentration of TiO2 in the range up to 30%, systems were doped solids TiN also, it was made in order to assess the impact of the type forming areas/units of the SRO nature on the rheological identification mentioned systems. The high-temp rheometric measurements were performed at temperatures in the range between 1310-1490°C. The obtained results made it possible to carry out the rheological characteristics of analyzed liquid and semi-solid slag systems.
PL
Powszechnie wiadomym jest, że współczynnik lepkości dynamicznej żużli wielkopiecowych wraz ze zmianami stężeń związków tytanu w warunkach redukcyjnych może ulegać gwałtownym zmianom. Związki tytanu wydzielając się z cieczy jonowej są odpowiedzialne za zagęszczanie układu powodując problemy z przepływem cieczy w dolnych partiach pieca. Zawartości stałych elementów w roztworze determinują jego charakter reologiczny. Jego identyfikacja daje możliwości rozwoju oraz nowego podejścia do modelowania numerycznego przepływu cieczy przez strefę ściekania. W pracy przedstawiono wyniki badań układów krzemianowych typu wielkopiecowego domieszkowanych TiO2 do 30% oraz domieszkowanych TiN, w celu oceny wpływu tworzących się obszarów typu SRO na charakter reologiczny systemu. W pracy przedstawiono wyniki badań reometrycznych dla układów krzemianowych typu wielkopiecowego domieszkowanych TiO2 w zakresie do 30% oraz do domieszkowanych TiN. Badania wykonano w zakresie temp. 1310-1490°C oraz w atmosferze redukcyjno-obojętnej. Wykonano identyfikację reologiczną badanych systemów żużlowych. Wykonano wysokotemperaturowe pomiary reometryczne oraz identyfikację reologiczną badanych systemów żużlowych.
PL
W artykule przedstawiono analizę, będącą częścią część badań związanych z problemem wpływu czynników produkcji na jakość surówki wielkopiecowej i wskaźniki procesu wielkopiecowego. Przedstawiono wpływ wybranych własności jakościowych materiałów żelazonośnych (bogactwa wsadu) oraz koksu (zawartość popiołu) na dwa wskaźniki procesu: uzysku surówki oraz jednostkowego zużycia paliw.
EN
This paper presents the analysis, which is part of the research related to the problem of the effect of production factors on the quality of pig iron and indicators of blast furnace process. The influence of selected quality parameters of ferrous burden materials (charge richness) and coke (ash content) on two technical indicators: yield of pig iron and unit fuel consumption in blast furnace process was presented.
PL
W pracy przedstawiono założenia, wyniki i ogólną strukturę komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej stosowanego aktualnie w ArcelorMittal Oddział Kraków. Autorzy prezentują jak na przestrzeni lat powstawał i rozwijał się jeden z nielicznych systemów ekspertowych na skalę światową. Możliwości dalszego jego rozwoju o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii zarówno w Polsce jak i w światowym hutnictwie. Tutaj głównie prezentuje się prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelowania redukcji związków tytanu, użycia sztucznej inteligencji do przewidywania jakości surówki jak i innych zagadnień technologicznych oraz możliwości symulacji przebiegu procesu w niektórych jego aspektach przed zmianami dokonywanymi w tym procesie.
EN
The paper presents the assumptions, results and general structure of the computer-aided support system for the blast furnace technology currently used at ArcelorMittal Section Krakow. The authors present how, over the years, one of rare expert systems was created and developed on a global scale. The opportunities for further development of the components that are currently under research; the opportunities for the development of techniques and technologies, both in Poland and in the global metallurgy. Presented here are studies already accomplished or currently under author research and concerning the following: titanium compound reduction modelling, the use of artificial intelligence for predicting the quality of pig iron and other technology issues, as well as the opportunities for simulation of a process in some aspects, prior to making changes to that process.
PL
W wielkim piecu podczas regulacji jego pracy parametrami wejściowymi następuje stan nieustalony, który się stabilizuje po pewnym czasie (5÷9 godzin). W większości przypadków podczas symulacji i modelowania pracy agregatu potrzebna jest odpowiedź układu w postaci analizy gazu na gardzieli (CO, CO2 i H2). Na podstawie obserwacji, analizy i przeprowadzonych badań oraz modelowania parametrów, które pozwalają na optymalizowanie procesu wykonano symulację zmian CO, CO2 i H2 w zależności od zmiennych parametrów obciążenia naboju koksowego R/K. Dzięki temu uzyskano odpowiedź układu (trend zmiany), który może być wykorzystywany w modelowaniu procesu wielkopiecowego.
EN
During the input parameters of the blast furnace adjustment system, a transient state takes place, which becomes stable after a certain time (about 5-9 hours). In most cases, the simulation and modeling of the blast furnace process demands the system response in form of top gas analysis (CO, CO2 and H2). On the basis of observation, analysis and testing, and also modeling parameters, which allow to optimize the process, the simulation of the top gas composition changing, which depends on various parameters of an ore/coke charge was carried out. Thus the system response (trend changes) was obtained, which can be used in modeling of the blast furnace process.
EN
The burden distribution in the blast furnace affects the efficiency of the upper part of the process and is, therefore, associated with smoothness of operation, coke rate and productivity. A burden distribution model is applied in this work to evolve charging programs fulfilling a goal given by the designer by evolving (mainly) angles for the rotating chute. The charging program is based on a genetic algorithm. It is demonstrated that the method can make efficient progress in the complex search space, finally designing charging programs that produce distributions of ore and coke which closely fit the target patterns. The technique holds promise for application in the ironmaking industry for evolving novel charging programs.
PL
Rozmieszczenie wsadu w wielkim piecu wpływa na wydajność procesu w górnej części pieca, a tym samym na płynność tego procesu, wskaźnik zużycia koksu oraz wydajność. W niniejszej publikacji opisano model rozmieszczania ładunku, który umożliwi opracowanie programów ładowania wsadu, realizujących konkretny cel postawiony przez projektanta, tj. zmianę kątów położenia obrotowej rynny zsypowej. W programie wykorzystano algorytm genetyczny. Przedstawiona metoda może skutecznie pomóc w procesie przeszukiwania złożonych przestrzeni rozwiązań dla tego zagadnienia i docelowo w opracowaniu programów załadowania wsadu, które doprowadzą do rozmieszczenia rudy oraz koksu zgodnie z przyjętymi założeniami. Technika ta ma szanse wdrożenia w przemyśle stalowniczym przy opracowywaniu nowatorskich programów ładowania wsadu.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.