Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezzałogowe statki powietrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Omówiono jakość powietrza w Polsce (z zaznaczeniem jego jakości w Europie) oraz przedstawiono przykłady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza. Opisano systemy pomiarowe wykorzystujące sensory, które służą do pomiaru parametrów niskiej emisji pyłów oraz gazów zawieszonych w powietrzu. Scharakteryzowano również metody pomiaru pośredniego polegającego na pobieraniu próbek powietrza i dostarczaniu ich do laboratorium.
EN
A review, with 23 refs., of air quality in Poland and use of unmanned aerial vehicles in assessing emissions of dust and gases suspended in the air.
2
Content available remote Ocena jakości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
PL
Przedstawiono przykłady obecnych i nowych możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych przez służby ratownicze i inne podmioty oraz możliwości pomiarowe czujników zanieczyszczeń powietrza o różnej budowie. Przywołano najważniejsze regulacje prawne dotyczące jakości powietrza. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań w tym zakresie. Zamieszczono rzeczywiste mapy rozkładu zanieczyszczeń zarejestrowane przy wykorzystaniu systemu Atmon FL i oprogramowania QGIS.
EN
The contents of NO2, SO2, H2S, PM2.5 and PM10 air pollutants were detd. in 2 areas of Poland by using unmanned aerial vehicles equipped with an air measurement system. The SO2 content std. was exceeded 20 times.
PL
Przedstawiono uregulowania prawne dotyczące możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w ochronie środowiska. Omówiono rodzaje platform pomiarowych do oznaczania czynników wpływających na jakość powietrza.
EN
A review with 46 ref., of legal aspects regarding classification and the possibility of using unmanned aerial vehicles for environmental research. Types of measuring platforms used to study factors affecting air quality were shown.
EN
Open-pit coal mines’ terrain is often complex and quickly and frequently changes. Therefore, topographic surveys of open-pit mines are undertaken on a daily basis. While these tasks are very time-consuming and costly with traditional methods such as total station and GNSS, the unmanned aerial vehicle (UAV) based method can be more efficient. This method is a combination of the “Structure from motion” (SfM) photogrammetry technique and UAV photogrammetry which has been widely used in topographic surveying. With an increasing popularity of RTK-enabled drones, it is becoming even more powerful method. While the important role of ground control points (GCP) in the accuracy of digital surface model (DSM) generated from images acquired by “traditional” UAVs (not RTK-enabled drones) has been proved in many previous studies, it is not clear in the case of RTK-enabled drones, especially for complex terrain in open-pit coal mines. In this study, we experimentally investigated the influence of GCP regarding its numbers and distribution on the accuracy of DSM generation from images acquired by RTK-enabled drones in open-pit coal mines. In addition, the Post Processing Kinematic (PPK) mode was executed over a test field with the same flight altitude. DSM generation was performed with several block control configurations: PPK only, PPK with one GCP, and PPK with two GCPs. Several positions of GCPs were also examined to test the optimal locations for placing GCPs to achieve accurate DSMs. The results show that the horizontal and vertical accuracy given by PPK only were 9.3 and 84.4 cm, respectively. However, when adding at least one GCP, the accuracy was significantly improved in both horizontal and vertical components, with RMSE for XY and Z ranging between 3.8 and 9.8 cm (with one GCP) and between 3.0 and 5.7 cm (with two GCPs), respectively. Also, the GCPs placed in the deep areas of the open-pit mine could ensure the cm-level accuracy.
PL
Tereny kopalni odkrywkowych w Wietnamie są często pozbawione roślinności o silnie zróżnicowanej morfologii utworzone w wyniku eksploatacji górniczej. Tradycyjne prace geodezyjne w kopalniach odkrywkowych są czasochłonne. W artykule, przedstawiono wyniki badania dotyczącego procesu technologicznego generowania 3D modeli i ortofotomapy na podstawie danych pozyskanych z pokładu bezzałogowej platformy UAV typu DJI Phantom 4RTK. Współcześnie bezzałogowe statki powierzchne (BSP) stanowią̨ dobrze rozwiniętą gałąź́ lotnictwa, która umożliwia pozyskiwanie danych z pułapu od kilku do kilkuset metrów. Własność́ ta stwarza nowe możliwości zastosowanie UAV w w kopalniach odkrywkowych. Omawiano metodę połączenia techniki fotogrametrii „Struktury z ruchu” (SfM) i fotogrametrii UAV, która jest szeroko stosowana w pomiarach topograficznych. Podczas gdy ważna rola naziemnych punktów kontrolnych (GCP) w dokładności cyfrowego modelu powierzchni (DSM) generowanego na podstawie obrazów uzyskanych przez „tradycyjne” UAV (a nie drony z obsługą RTK) została udowodniona w wielu poprzednich badaniach, nie jest to jasne w przypadek dronów obsługujących RTK, zwłaszcza na skomplikowanym terenie w odkrywkowych kopalniach węgla. W tym badaniu eksperymentalnie zbadano wpływ GCP pod względem jego liczby i rozmieszczenia na dokładność generowania DSM na podstawie obrazów uzyskanych przez drony z obsługą RTK w odkrywkowych kopalniach węgla. Dodatkowo, tryb Post Processing Kinematic (PPK) został uruchomiony na polu testowym na tej samej wysokości lotu. Generowanie DSM przeprowadzono z kilkoma konfiguracjami sterowania blokami: tylko PPK, PPK z jednym GCP i PPK z dwoma GCP. Zbadano również kilka pozycji GCP, aby przetestować optymalne lokalizacje do umieszczania GCP w celu uzyskania dokładnych DSM. Wyniki pokazują, że podana przez PPK dokładność pozioma i pionowa wyniosła odpowiednio 9,3 i 84,4 cm. Jednak po dodaniu co najmniej jednego GCP dokładność została znacznie poprawiona zarówno w komponentach poziomych, jak i pionowych, przy RMSE dla XY i Z w zakresie od 3,8 do 9,8 cm (z jednym GCP) i od 3,0 do 5,7 cm (z dwoma GCP), odpowiednio. Ponadto GCP umieszczone w głębokich obszarach kopalni odkrywkowej mogą zapewnić dokładność w granicach centymetrowych (cm).
PL
W ramach badań wykonano pomiary wpływu zakłóceń występujących w pobliżu dwutorowej linii WN (400kV) na pracę urządzeń latających (dronów) oraz na zakłócenia występujące podczas ich wzajemnej komunikacji w paśmie 433 MHz. Badania pozwoliły na określenie najbardziej istotnych źródeł zakłóceń.
EN
The impact of disturbances arising in the area of a two-ways HV grid (400 kV) on the aerial vehicles (drones) work was measured. The influence of these disturbances on the communication quality between devices for a 433 MHz band was investigated, as well. The research allowed to determine the main sources of disruptions.
6
Content available Selected threats to civil aviation
EN
The aim of this article is to discuss issues related to threats to civil aviation. The authors describe a relatively fresh subject which has been neglected so far due to the lack of knowledge and low popularity of this type of threat. The work identifies and characterises new threats to civil aviation. In order to achieve this aim, the article contains defined possibilities of using anti-aircraft mines and methods of using anti-aircraft rocket sets against civil aircraft in the operational area of the airport. The threats resulting from the use of unmanned aerial systems in the operational area of the airport are described together with the use of the cyberspace in a criminal manner in relation to civil aviation.
PL
W artykule poruszono tematykę nowych regulacji europejskich dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które określają zasady użytkowania systemów BSP w europejskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzane ramy prawne określają wymagania techniczne dotyczące BSP, klasyfikację BSP oraz podział wykonywanych operacji ze względu na ryzyko, kwestie certyfikacji BSP, zasady wprowadzania na jednolity rynek europejski oraz ich nadzór, a także warunki dla personelu, niezbędne dla zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Działania te mają na celu rozwój rynku BSP oraz integrację z lotnictwem załogowym, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Artykuł przedstawia proces tworzenia europejskiej struktury regulacyjnej dotyczącej cywilnych BSP.
EN
The article discusses the subject of new European regulations regarding unmanned aerial vehicles (UAV), which define the rules for the use of UAV systems in the European airspace. The introduced legal framework defines the technical requirements for the UAVs, UAV categorization and classification of performed operations in terms of risk, UAV certification matters, rules for the introduction on the uniform European market and their supervision, as well as personnel conditions necessary to ensure compliance with the general requirements. These activities are aimed at development of the UAV market and integration with manned aviation in a safe and environmentally friendly way. The article presents the process of establishing the European regulatory structure for civil UAVs.
8
Content available remote The risk of hazards analysis in unmanned aerial vehicle flight
EN
Along with development Commercial Air Transport were observed increase popularity of general aviation, include RPAS (Remotely Piloted Aircraft System). In manned air transport through years created a lot of standards and regulations. For still developing RPAS not created any official rules came from ICAO. This article is a trial to arranged available and commonly using methods risk management hazard to RPAS area. Prepared a list of 72 questions about the hazard sources occurring in the analyzed area. The answers allow to identify 45 sources of hazard. Based on them, 18 hazards were identified. Guided by the ideas and good practices of manned aviation, it is necessary to harmonize legal regulations concerning safety management in unmanned flights.
PL
Wraz z rozwojem lotnictwa komercyjnego, obserwuje się również rosnącą popularność lotnictwa ogólnego, w tym Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). W załogowym transporcie lotniczym przez lata powstało wiele norm i przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem. Dla wciąż rozwijających się BSP nie stworzono jeszcze, na tym obszarze zarządzania zaawansowanych zasad. Niniejszy artkuł jest, więc próbą adaptacji dostępnych i powszechnie wykorzystywanych metod zarządzania ryzykiem zagrożeń do obszaru BSP.Opracowano listę 72 pytań o występowanie źródeł zagrożeń w badanym obszarze analiz. Odpowiedzi pozwoliły na rozpoznanie 45 źródeł zagrożeń. Na ich podstawie zidentyfikowano 18 zagrożeń. Kierując się ideami i dobrymi praktykami lotnictwa załogowego, należy doprowadzić do ujednolicenia unormowań prawnych dotyczących zarzadzania bezpieczeństwem w lotach bezzałogowych.
9
Content available remote Risk assessment of remotely piloted aircraft systems
EN
The intensive growth in the popularity of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) used for recreational, sporting and other purposes, may lead to an increase in accidents and incidents involving them. Therefore, it is advisable to raise the awareness of all users, related to safety issues, to harmonize standards and procedures applicable at international and national level. The article presents the legal conditions for unmanned operations and the risk assessment methods used in areas of human activity. On this basis, an original method of risk assessment in unmanned systems was proposed. The method can be part of the operating instructions of the RPAS operator. At the end, final conclusions were drawn up.
PL
Intensywny wzrost popularności bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych zarówno w celach rekreacyjnych, sportowych, jak i innych, może być przyczyną zwiększenia liczby wypadków i incydentów z ich udziałem. Celowe jest więc podnoszenie świadomości użytkowników związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa oraz ujednolicanie norm i procedur obowiązujących na poziomie międzynarodowym i krajowym. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne dotyczące operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu metod oceny ryzyka wykorzystywanych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej. Zaproponowano autorską metodę oceny ryzyka zagrożeń w systemach użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, która może zostać częścią instrukcji operacyjnej operatora lotniczego. Na zakończenie, podano przykłady postępowania wobec ryzyka i sporządzono wnioski.
EN
Aviation is becoming more and more popular. It is influenced, inter alia, by the development of general aviation (GA) and unmanned aerial vehicles (UAV). Due to the increasing number of qualified UAV users (in April 2018 there were 6846 operators in Poland with a valid certificate of qualifications) and those performing only recreational flights, it is important to ensure an acceptable level of risk in these operations. Using the available methods, the risk of five exemplary unmanned operations was assessed. The results were compared to determine their validity.
PL
Lotnictwo staje się coraz bardziej powszechne. Wpływ na to ma między innymi rozwój lotnictwa ogólnego (general aviation, GA) i bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Liczba kwalifikowanych użytkowników BSP (w kwietniu 2018 r. było w Polsce 6846 operatorów z ważnym świadectwem kwalifikacji) i tych wykonujących tylko loty rekreacyjne zwiększa się. Istotne jest więc zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka zagrożeń w tych operacjach. Za pomocą dostępnych metod oceniono ryzyko zagrożeń podczas pięciu przykładowych operacji bezzałogowych. Wyniki zestawiono ze sobą celem określenia miarodajności otrzymanych rezultatów.
PL
Bezzałogowe statki powietrzne weszły do powszechnego użytku prosto z armii, podobnie jak np. GPS. I chociaż bez tego drugiego nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia (nawigację posiadamy nawet w komórce), to drony są technologią na tyle świeżą w cywilnym użytku, że wciąż odkrywamy nowe zastosowania ich wielkich możliwości.
PL
W pracy omówione zostały wybrane elementy badań i praktycznych testów wizyjnego układu antykolizyjnego, projektowanego z myślą o samolotach ultralekkich i lekkich oraz bezzałogowych statkach powietrznych. Na wstępie przedstawiono aktualne wymagania formalne związane z koniecznością instalacji systemów antykolizyjnych na statkach powietrznych. Przedstawiono koncepcję systemu IDAAS (ang. Intruder Detection And collision Avoidance System for light aircraft) oraz strukturę algorytmów związanych z przetwarzaniem obrazu. Zasadniczą cześć pracy stanowi omówienie wybranych scenariuszy realizowanych w trakcie badań.
EN
The work discusses selected elements of research and practical tests of the vision anticollision system, designed for ultralight and light aircraft and unmanned aerial vehicles. At the outset, current formal requirements related to the necessity of installing anti-collision systems on aircraft are presented. The concept of IDAAS (Intruder Detection And collision Avoidance System for light aircraft) and the structure of algorithms related to image processing were presented. The main part of the work is to discuss the selected scenarios implemented during the research.
PL
Jakość transmisji w łączu radiowym zależy w dużej mierze od wyboru właściwej metody kodowania kanałowego, biorąc pod uwagę wiele, często sprzecznych, wymagań. Niniejsza praca zawiera analizę i porównanie kilku metod kodowania kanałowego, możliwych do zastosowania w systemie łączności bezprzewodowej, zaprojektowanym dla bezzałogowych statków powietrznych krótkiego zasięgu. System ten wykorzystuje technikę MIMOOFDM do realizacji niezawodnego łącza radiowego o dużej przepływności, które może być zrealizowane w technologii radia definiowanego programowo.
EN
Reliability of a wireless data link depends strongly on the selection of an adequate channel coding scheme, taking into account several, often contradictory, factors. This paper concentrates on channel coding selection for a communication system designed for short range UAVs, operating in a harsh environment. The system is based on MIMO-OFDM transmission technique and provides a reliable, high throughput, two-way radio link, which may be implemented in SDR technology.
PL
W pracy przedstawiono zakres i stan obecny realizowanego w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) projektu DOB-1P/02/18/2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach projektu powstaje Przenośny System do Przechwytywania Miniaturowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (PSP-MBSP). System ten jest odpowiedzią na już występujące i stale zwiększające się zagrożenie, spowodowane nielegalnym i nieautoryzowanym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zwyczajowo nazywanych dronami, w tym zwłaszcza podczas imprez masowych, zgromadzeń, wydarzeń sportowych itp. Ideą rozwijanego rozwiązania jest fizyczne przechwycenie MBSP (o rozpiętości płatów lub wirnika poniżej 25 cm) znajdującego się na wysokości kilkudziesięciu metrów poprzez wystrzelenie w jego kierunku pocisku siatkowego, który w odpowiedniej odległości od celu ulegnie rozcaleniu, spowoduje wyrzucenie i rozłożenie siatki przechwytującej oraz uchwycenie MBSP, a następnie jego kontrolowane sprowadzenie na powierzchnię ziemi. Takie rozwiązanie zapewni dużą skuteczność przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osób i instalacji znajdujących się w rejonie operowania PSP-MBSP.
EN
The scope and the current status of the project DOB-1P/02/18/2016 is presented in this paper. The project is carrying out at the Institute of Armament Technology of the Faculty of Mechatronics and Aerospace of the Military University of Technology and it is granted by the National Centre for Research and Development. The Man-Portable Counter Miniature Unmanned Aerial Vehicle System (MPC-MUAVS) is being developed within the project. This system is the response to already existing and constantly increasing threat caused by illegal use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), usually named drones, especially during mass events, rallies, and sport events. The idea of this conception is to intercept the MUAV (the span of wings or rotor is under 25 cm) whose altitude amounts to scores of meters by launching the net projectile. After reaching the proper distance to the target, the projectile will disassemble and the net will spread and finally intercept the MUAV. Then, all key parts of the projectile and intercepted UAV will decent on the ground. This solution provide high efficiency while maintaining the maximum level of safety both the people and the infrastructure in the area of the MPC-MUAVS acting.
15
Content available Improvised charges placed on unmanned aircraft
EN
Improvised explosive device (IED) is an explosive, which is constructed and used in ways other than in conventional military actions mainly by terrorist groups. This article deals with the types, designs and possible applications of IED, focusing primarily on possibilities of attacking the air transport industry. It also describes the danger of deploying unmanned aircraft - drone carrying IED near airports and airport buildings with intention to cause damages.
PL
Improwizowane urządzenia wybuchowe (IED) są konstruowane i wykorzystywane w sposób inny niż konwencjonalne działania zbrojne, głównie przez grupy terrorystyczne. W tym artykule omówiono typy, budowę i możliwe zastosowanie IED, koncentrując się przede wszystkim na możliwościach ataku w branży transportu lotniczego. Opisano ponadto zagrożenie związane z rozmieszczeniem bezzałogowych statków powietrznych - dronów przenoszących IED, w pobliżu lotnisk i budynków portów lotniczych z zamiarem spowodowania szkód.
PL
W publikacji przedstawiono wybrane nowe technologie wykorzystywane na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, jak również inne, będące w fazie projektów, jeszcze nie wdrożone w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Skupiono się na prezentacji specjalistycznych bezzałogowych platform latających wykorzystywanych obecnie podczas działań ratowniczych oraz rezultatów jednego z projektów realizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Przedstawiono także preferowane kierunki rozwoju opisanych systemów.
EN
The paper presents selected new technologies that are used by the State Fire Service in Poland as well as other, in the development phase, that are not yet implemented in the National Fire and Rescue System. The focus is on the specialized unmanned aerial vehicles currently used during rescue operations and the results of selected project carried out at the Main School of the Fire Service in Warsaw. The preferred directions of the systems development are also presented.
PL
Komercyjnie dostępne bezzałogowe statki powietrzne (BSP) oraz części i podzespoły umożliwiające konstrukcję drona stają się coraz szerzej dostępne, a ich osiągi stale się poprawiają. Obecne możliwości drona skonstruowanego przez hobbystę predysponują go już nie tylko do roli narzędzia rozpoznania, lecz również sprawiają, że można wykorzystać go jako kierowany pocisk. Zastosowanie w pojeździe kamery wraz z nadajnikiem strumienia wideo i użycie gogli wirtualnej rzeczywistości z odbiornikiem strumienia wideo daje pilotowi wrażenie przebywania na pokładzie drona, co umożliwia mu sterowanie z niesłychaną precyzją, nawet przy dużych prędkościach. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie stopnia oraz typu uszkodzeń spowodowanych narażeniem drona na intensywne promieniowanie mikrofalowe.
EN
Commercially available drone type unmanned aerial vehicles (UAV), as well as parts and subsystems enabling the assemble of UAVs, are becoming more and more widely available, and their performance is constantly improving. The current possibilities of a drone assembled by a hobbyist predispose are not only to be used as a reconnaissance tool but also as a guided missile. The use of a camera with a video stream transmitter simultaneously with virtual reality goggles and video stream receiver gives the pilot an impression of being on the drone, which makes it possible to control it with extreme precision, even at high speeds. The article presents research aimed at determining the extent and type of damage made on exemplary racer drone caused by intense microwave field radiations.
18
Content available remote Bezzałogowe statki powietrzne w służbie administracji morskiej
PL
Wachlarz zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa stawiany organom administracji morskiej ciągle wzrasta. Dlatego zasadne jest wykorzystanie nowych środków, które mogę pomóc w ich realizacji. Do takich nowoczesnych środków należą bezzałogowe statki powietrzne (drony). Użycie ich pozwala w pełni realizować zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa, monitoringu strefy brzegowej czy interwencji w zakresie rozpoznania terenu oraz geodezji.
EN
The range of tasks related to ensuring security for maritime administration bodies is constantly growing. Therefore, it is justified to use new resources which can help in their implementation. Such modern means include unmanned aerial vehicles (drones). They allow full implementation of tasks in the field of crisis management, rescue, monitoring of the coastal zone or interventions in the field of land recognition and geodesy. The significance of non-military tasks affecting the security of maritime administrations in the field of crisis management has increased. The use of unmanned drone - drone allows us to fully implement the tasks of crisis management, rescue, monitoring of the coastal zone, interventions in the field of land recognition and geodesy.
PL
Rozwój technologii spowodował pojawienie się nowych metod diagnostyki obiektów budowlanych z wykorzystaniem obrazów cyfrowych uzyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Stosuje się je głównie do obserwacji. Łatwo jest jednak wyposażyć drona w dodatkowe moduły lub oprogramowanie, które zwiększą jego możliwości. Ze względu na nieniszczący i nieinwazyjny charakteru, badania mogą być zakończona bardzo szybko, przy minimalnych wymaganiach dotyczących dostępu. Skala możliwości związanych z użyciem drona sprawia, że może on stanowić niezwykle pomocne narzędzie w branży budowlanej. W artykule omówiono możliwości wykorzystania BSP w diagnostyce nieniszczącej obiektów budowlanych, uwarunkowania formalno- prawne użycia dronów w polskiej przestrzeni powietrznej oraz dokonano przeglądu dostępnych na rynku urządzeń.
EN
The development of technology has caused the emergence of new methods of building objects diagnostics using digital images obtained using unmanned aerial vehicles (BSP). They are mainly used for observation. However, it is easy to equip the drone with additional modules or software that will increase its capabilities. Due to the non-destructive and non-invasive nature, tests can be completed very quickly, with minimal access requirements. The scale of possibilities associated with the use of a drone makes it an extremely helpful tool in the construction industry. The article discusses the possibilities of using BSP in non-destructive diagnostics of building objects, formal and legal conditions for the use of drones in the Polish airspace, and a review of devices available on the market.
PL
Treści niniejszego artykułu koncentrują się na przedstawieniu wyników badań dotyczących rozwoju środków napadu powietrznego (ŚNP) jako głównego determinanta zmian, w tym modernizacji systemu obrony powietrznej w Polsce. W tym zakresie autorzy podkreślają rolę ŚNP jako swoistego stymulatora rozwoju przeciwlotniczych środków walki. W artykule głównym obszarem rozważań naukowych są techniczne i operacyjne aspekty i kierunki rozwoju, w tym zwiększenia możliwości bojowych załogowych i bezzałogowych ŚNP i prognozy ich użycia na współczesnym i przyszłym polu walki przeciwko obiektom wojskowym i niemilitarnym. Szczególnie dużą wartość poznawczą w poniższym artykule mają treści charakteryzujące przyszłe zagrożenie powietrzne systemu OP państwa oraz trendy ich rozwoju w XXI wieku.
EN
The contents of the article is focused on the presentation of the results of research on the development of Air Attack Means (AAM) perceived as the major determinant of changes, including the modernisation of the Air Defence System in Poland. In this respect, the authors underline the role of AAM as specific stimulus for the development of anti-aircraft combat measures. The main areas of research are technical and operational aspects and directions of development, including increase in capabilities of both manned and unmanned AAM and their prospective use on the modern and future battlefield against military and non-military facilities. The contents characterizing future air threat for the state Air Defence System as well as trends in their development in the 21st century are of particularly high cognitive value.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.