Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  basicity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Manufacture of Low Sulphur Pig Iron from Copper Slag
EN
Copper slag differs by chemical composition and structure, depending on the type of processing. Copper slag typically contains about 1 wt.% copper and 40 wt.% iron depending upon the initial ore quality and type of furnace used. The aim is to produce a typical foundry pig iron with the chemical composition of C > 3.40 wt.%, Si 1.40 to 1.80 wt.%, Mn 0.30 to 0.90 wt.%, P < 0.03 wt.% and S < 0.03 wt.% from copper slag. But foundry pig iron manufactured from copper slag contains a high sulphur content. Therefore, this study examines how to conduct desulphurization. Desulphurization roasting and reduction smelting with desulphurization additives used to remove sulphur from the copper slag. The results showed that desulphurization effect of desulphurization roasting is poor but when combined with reduction smelting with CaO addition is possible to manufacture low sulphur pig iron from copper smelting slag.
EN
Molecular models derived from results of quantum-chemical calculations present an important category of didactic instruments in chemistry education in upper secondary school and, particularly, at university. These models can be used especially as tools for supporting the students’ understanding by visual learning, which can adequately address complexity of many chemical topics, incorporate appropriate didactic principles, as well as utilize the benefits brought up by the actual information technology. The proposed molecular models are non-trivial examples of didactic application of computational chemistry techniques in illustration of electron interactions in amidic group, namely the interaction of the free electron pair on the nitrogen atom with the carbonyl group and also the interaction of atoms in the amide group with other surrounding atoms in the molecule. By these molecular models it is possible to explain acid-base properties of amides applying knowledge of electron density distribution in the molecules and the resulting electrostatic potential. Presentation of the structure and properties of the amides within education is important also for the reason that amidic functions are involved in many important natural substances (e.g. proteins, peptides, nucleic acids or alkaloids), synthetic macromolecular substances (e.g. Silon) or pharmaceutical preparations (e.g. paracetamol). Molecular models then serve to support better understanding of the structure of these substances and, in relation to it, their properties.
EN
The effects of the change of chemical composition and temperature on the viscosity of CaO-Al2O3-SiO2 oxide system with basicity from 0.78 to 1.63 were investigated in this paper. Experimental measurements of viscosity were performed with use of the high-temperature viscometer Anton Paar FRS 1600. Viscosity was measured in a rotational mode during heating at the rate of 2.2 K/min in the temperature interval from 1673 to 1873 K. Viscosity is often sensitive to the structural changes in molten oxide systems, which implies that the analysis of viscosity is an effective way to understand the structure of molten oxide systems. Exact clarification of the change of structure of the oxide system caused by increased content of CaO was performed by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy and X-ray diffraction (XRD).
PL
W artykule badano wpływ zmian składu chemicznego i temperatury na lepkość układu tlenków CaO-Al2O3- SiO2 o zasadowości od 0.78 do 1.63. Pomiary doświadczalne lepkości przeprowadzono z użyciem wiskozymetru wysokotemperaturowego Anton Paar FRS 1600. Lepkość mierzono w układzie obrotowym w czasie ogrzewania z szybkością 2.2 K/min w zakresie temperatur 1673-1873 K. Lepkość jest często wrażliwa na zmiany strukturalne w ciekłych układach tlenkowych, co oznacza, że analiza lepkości jest skutecznym sposobem, aby zrozumieć strukturę układu ciekłych tlenków. Przeprowadzono dokładne wyjaśnienie zmiany struktury systemu tlenków spowodowane zwiększeniem zawartości CaO przy użyciu metody FTI R (Fourier transform infrared spectroscopy), spektroskopii Ramana i XRD (X-ray diffraction).
4
Content available Modeling Physicochemical Properties of Mold Slag
EN
This paper deals with the mathematical modeling of physicochemical properties of mold slag such as: viscosity, surface tension, temperature liquidus, basicity. Computer simulation of slag viscosity was made by the Nakamoto structural model. The effect of addition CaF2 to the mold slag was estimated by using of Urbain model. The results were compared with the results of the experiment. Surface tension for the basic slag composition: CaO - SiO2 - Al2 O3 was calculated with using Nakamoto model. The results of calculations indicate that the content of the SiO2 lowers the surface tension, but increase the content of CaO and Al2 O3 in the slag increases its value. Calcium fluoride (CaF2 ) reduces the viscosity of the slag. The increase in temperature reduces the viscosity of the slag, simultaneously increasing the surface tension.
PL
Praca zajmuje się modelowaniem właściwości fizykochemicznych żużli krystalizatorowych. takich jak: lepkość, napięcie powierzchniowe, temperatura liquidus, zasadowość. Korzystając z modelu strukturalnego Nakamoto obliczono lepkość żużla. Wpływ dodatku CaF: na lepkość określono wykorzystując klasyczny model Urbainá. Uzyskane z obliczeń wyniki porównano z wynikiem eksperymentu. Korzystając z modelu Nakamoto obliczono napięcie powierzchniowe żużla dla podstawowego układu tlenkowego: CaO - SiO2 - Al2 O3 . Wyniki symulacji komputerowych wskazują, że zawartość SiCh obniża napięcie powierzchniowe żużli, z kolei równoczesne zwiększenie zawartości CaO i Al2 O3 powoduje wzrost tej wielkości. Wyniki modelowania wskazują, że dodatek CaF: oraz wzrost temperatury obniżają lepkość, z kolei podwyższenie temperatury powoduje wzrost napięcia powierzchniowego.
5
Content available remote Influence of CaO content on viscosity of molten CaO-Al2O3-SiO2 system
EN
Purpose: The objective of this work is experimental determination of temperature dependences of viscosity of the molten CaO-Al2O3-SiO2 system and assessment of impact of CaO on the viscosity of this system. Design/methodology/approach: The ternary oxide system CaO-Al2O3-SiO2, which represents a simplified basis of the casting powder, was chosen for the experiment. Dependencies of viscosity on the concentration of CaO and on the temperature were determined experimentally. For this purpose were prepared a concentration series with additions of 3, 6, 9, 12 and 15 wt.% of calcium oxide. Experimental measurements of viscosity was performed with use of the high-temperature viscometer Anton Paar FRS 1600. Findings: Viscosity of the studied systems decreases exponentially with the increasing temperature. Viscosity decreases with the increasing addition of CaO. Viscosity reaches its minimum value of 0.447 Pa.s (at T = 1723 K) at the basicity of CaO/SiO2 = 1.13. Viscosity increases with the further addition of CaO (CaO/SiO2 > 1.2). Influence of addition of CaO is more pronounced at higher temperatures. Research limitations/implications: Viscosity in molten oxide system is determined by the internal structure. Exact clarification of the change of structure of the oxide system caused by the increased content of CaO requires additional analyses, such as Fourier transformation infrared spectra and Raman spectra. Practical implications: The choice of an optimum slag mode influences not only the main metallurgical processes, but also the values of technical-economic indicators of the whole steelmaking process. Viscosity is an important factor affecting the service properties of slags, as it plays an important role in the area of mass transfer at chemical reactions in metallurgical processes. Originality/value: The viscosities of CaO-Al2O3-SiO2 system were measured under conditions of CaO/SiO2 = 0.78-1.44, 47.20-35.98 wt.% SiO2, 36.90-51.90 wt.% CaO and 15.90-12.12 wt.% Al2O3.
EN
Six prehydrolyzed commercial Al polychlorides of various basicity and aluminium sulphate (alum) were analyzed to determine the reliable method of Al speciation. The tests were carried out on the basis of colorimetric reaction of ferron with aluminum species. The analysis results were calculated based on two commonly used methods. The results have shown that the traditional ferron method may introduce errors when monomeric and polynuclear Al (Ala and Alb) do not react with ferron reagent within 0-2 min and 2 h, respectively. The effect of inaccuracies in the calculation assumptions appears to be significant for aluminum speciation. The method based on reaction rate constants allows determining the form of monomeric and polymeric forms, including polycation Al13, which is particularly desirable in coagulation based on neutralization of the negative charge of contaminants present in treated water.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było ustalenie wiarygodnej metody analizy specjacyjnej glinu dla siarczanu glinu oraz sześciu komercyjnych koagulantów wstępnie zhydrolizowanych – polichlorków glinu, o różnej zasadowości. Testy zostały przeprowadzone na podstawie reakcji kolorymetrycznej ferronu z glinem o różnym stopniu polimeryzacji. Wyniki analizy obliczono w oparciu o dwie powszechnie stosowane metody. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że tradycyjna metoda jest niewiarygodna, gdyż jest oparta o nieścisłe przedziały czasowe. Skutkiem różnych przedziałów czasowych przyjętych do obliczeń są znaczące różnice w wynikach analizy specjacyjnej glinu. Wiarygodną metodą jest natomiast metoda oparta na analizie stałych szybkości reakcji, co pozwala na określenie udziału form monomerowych, jak i polimerowych, w tym polikationu Al13, który jest szczególnie pożądany podczas koagulacji realizowanej w oparciu o neutralizację ujemnego ładunku zanieczyszczeń obecnych w wodzie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazafy, że udział 40^50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25-K30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej dokładnego określenia roli zasadowości mieszanki oraz ilości spieku zwrotnego w mieszance w odniesieniu do ilości tworzonego spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza.
EN
In the article the results of investigations on the impact of share of hematite and magnetite ores in sintering blend, basicity of the blend and coke breeze consumption on the sinter fines formation are described. The results showed that the 50 % share of hematite ores in the blend resulted information of sinter fines on the level of 25+30 %. A need for further continuation of investigations was stated, in which the role of basicity of sintering blend in a more precise way and the share of the sinter fine itself in sintering mix should be taken into account.
9
Content available remote Spiekanie wybranych mieszanek rudnych o zasadowości spieku CaO/SiO2=1,0÷1,9
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań mieszanek spiekalniczych składających się w 60% z rud hematytowych i w 40% z koncentratów magnetytowych, o zasadowości spieku od 1,0 do 1,9. Zidentyfikowano charakterystyczny zakres zasadowości spieku od 1,4 do 1,8, w którym wydajność procesu i właściwości spieku ulegają pogorszeniu. Jest to wynikiem zmian mineralogicznych zachodzących w spieku, które postępują wraz ze wzrostem zasadowości.
EN
The article presents test results of sintering mixes comprising 60% of hematite ores and 40% of magnetite concentrates, with sinter basicity of 1.0 to 1.9. Characteristic range was identified in the basicity of about 1.4 to 1.8 where productivity of the process and property of the sinter decrease. It is the result of mineralogical changes in sinter, which appears while basicity is increasing.
EN
The largest value of the homoconjugation constant in acetonitrile has been found for tribenzylamine KHOMO = 7.73 and the lower for N-methylpiperidine KHOMO = 3.44. For triethylamine, tri-n-propylamine, tributylamine, 1,3-diphenylguanidine, 2-tert-butyl- 1,1',3,3'-tetramethylguanidine, 1,1',2,2',3-pentamethylguanidine, 1,8-bis(dimethylamino) naphthalene, and 1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene bases no homoconjugated complexes BH+B were formed. Additionally the basicity of tribenzylamine pKa = 16.13, 1,3-diphenylguanidine pKa = 18.79, 1,1',2,2',3-pentamethylguanidine pKa = 23.12, and 2-tert-butyl-1,1',3,3'-tetramethylguanidine pKa = 23.56 in acetonitrile are given.
EN
The statistical analysis of the slag basicity influence on copper losses in the reverberatory furnaces No. 1 and No. 2 in Copper Smelter and Refinery Works Bor (Yugoslavia) from 1988 till 1997 is presented in this paper. The equation for the slag basicity calculation is obtained, and connected to the copper distribution coefficient between the slag and copper matte.
PL
Przedstawiono analizę statystyczną wpływu zasadowości żużla na straty miedzi w piecach płomiennych nr 1 i 2, w Hucie i Rafinerii Miedzi Bor (Jugosławia) za okres 1988-1997. Wyprowadzono równanie do obliczania zasadowości żużla i powiązano je ze współczynnikiem rozdziału miedzi między żużel i kamień.
EN
Semiempirical geometry optimizations were performed for gaseous betaines. Four conformers were characterized and their PA values estimated. The PA values fulfilled the linear correlation with the aqueous pK values estimated in ref.1.
EN
Basicities of p-toluidine, m-toluidine, p-chloroaniline, m-chloroaniline and m-nitroaniline N-glucopyranosylamines have been determined by potentiometric titration in methanol at 25 degree C. The pK(b) values of successive N-glucosides have been derived from the Bronsted relation, log k=(pK(b)), using the rate constants of mutarotation, k. The same ralationship served for the determination of basicities of several substituted anilines in methanol at 25 degree C. Basicity constants of the aniline derivatives and of the N-arylglucopyranosylamines in methanol have also been correlated with analogous constants of the compounds in water.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.