Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 333

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  azot
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Efektywność nawożenia i wykorzystania azotu przez pszenżyto ozime
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z odmianami pszenżyta ozimego w celu określenia wskaźników wykorzystania azotu z nawozów w zależności od dawki azotu i sposobu uprawy gleby. Badania wykazały zmniejszenie efektywności fizjologicznej przy wzroście nawożenia azotem z 90 do 120 kg/ha. Efektywność rolnicza nie różniła się istotnie. Duże wykorzystanie azotu z nawozów i istotnie wyższy plon ziarna odnotowano dla obiektu, w którym azot stosowano w dawce 90 kg/ha, przy uprawie płużnej oraz u odmiany mieszańcowej.
EN
Four varieties of winter triticale (Meloman, Trapero, Rotondo and hybrid BOH 2415) were cultivated on wheat soils by using different doses of N fertilizers (0-120 kg/ha) in traditional (plow) and simplified (without plowing) cultivation systems. The indicators of N consumption from fertilizers were examd. by detn. of N content in grain and straw. High N utilization from fertilizers and significantly higher yields were recorded in the case of N fertilization at a dose of 90 kg/ha in plow cultivation and for hybrid BOH 2415 cultivar. A physiol. efficiency decreased with the increase of N fertilization from 90 to 120 kg/ha, while the agricultural efficiency did not differ significantly.
EN
The study presents the results of 3-year field experiments aimed at assessing the effect of nitrogen dose balanced on the basis of Nmin content, depending on the distribution in the soil profile and recognizing the effect of the type of nitrogen fertilizer on the formation of maize grain yield components. Nitrogen applied in the form of mineral fertilizer was characterized by greater efficiency in comparison to Nmin contained in the soil, as evidenced by a significantly higher grain number in the ear and 1000 grain weight. It was shown that mineral nitrogen (Nmin) present in soil in maize rooting zone significantly influenced the number of production ears per area unit. Inclusion of the pool of the component contained in the soil in the algorithm for calculating nitrogen dose significantly improves the quantitative status of the ears. It is sufficient to collect soil samples from two levels, i.e., 0-30 cm and 0-60 cm, to determine nitrogen dose based on the soil abundance in mineral nitrogen (Nmin).
PL
Przedstawiono wyniki trzyletnich badań polowych, których celem była ocena wpływu wielkości dawki azotu bilansowanej w oparciu o zawartość Nmin, zależnie od rozmieszczenia w profilu glebowym oraz rozpoznanie wpływu rodzaju nawozu azotowego na kształtowanie komponentów plonu ziarna kukurydzy. Azot zastosowany w formie nawozu mineralnego w porównaniu do azotu Nmin zawartego w glebie charakteryzował się większą efektywnością, o czym świadczyła istotnie większa liczba ziaren w kolbie oraz masa 1000 ziaren. Wykazano, że azot mineralny (Nmin) zawarty w glebie w strefie ukorzeniania się kukurydzy istotnie kształtuje liczbę kolb produkcyjnych na jednostce powierzchni. Uwzględnienie w algorytmie wyliczenia dawki azotu puli składnika zawartego w glebie istotnie poprawia stan ilościowy kolb. W celu wyznaczenia dawki azotu w oparciu o zasobność gleby w azot mineralny (Nmin) wystarczy pobrać próby glebowe z dwóch poziomów, tzn. 0-30 cm i 0-60 cm.
PL
W artykule opisano nowo stosowaną w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologię odgazowania miedzi do potrzeb wysokiej próżni. Wysoka próżnia jest wymagana, w celu zapewnienia skutecznego przyspieszania elektronów w akceleratorach. Etapem osiągnięcia wystarczająco wysokiej próżni w strukturze jest odgazowanie termiczne wnętrza miedzianych wnęk rezonansowych, które stykają się z próżnią. Dotychczasowy proces odgazowania opierał się na prowadzeniu odgazowania wnętrza rezonatorów poprzez grzanie zewnętrznej powierzchni struktury w pomieszczeniu laboratorium. Nowa technologia polega na prowadzeniu procesu odgazowania w ograniczonej, izolowanej termicznie przestrzeni.
EN
The article describes the newly used bake-out technology for copper to meet the needs of high vacuum. High vacuum is required to ensure effective acceleration of electrons in accelerators. The stage of achieving a sufficiently high vacuum in the structure is bake-out of the interior of the copper resonant cavities that are in contact with the vacuum. The previous bake-out process was done by heating the outer surface of the structure in the laboratory. The new technology is conducted by a bake-out process in a limited, thermally insulated space.
4
EN
High effectiveness of organic pollutants and nutrients removal is achieved in biological wastewater treatments plants – in case of proper exploitation of these objects. Nitrogen and phosphorus transformation or removal depends on many physic – chemical and biochemical conditions, deposit and environmental factors. A rule for treating wastewater consists in decomposition of organic compounds included in wastewater in water-soil environment. Removing contaminations is performed as a result of sorption of contaminations, bio-chemical oxidation-reduction reactions and biological activity of soil microorganisms and hydrophyte flora. The research has been carried out in the constructed wetland in Małyszyn (1300 EP). The treatment plant operates in horizontal system, with under-surface flow of wastewater.
PL
Badania prowadzono na jeziorze Bartąg (powierzchnia 72,3 ha, max. głębokość 15,2 m) pod Olsztynem. Zlewnia jeziora ma powierzchnię 400,3 ha, w której największy udział mają grunty orne – 68,9%, lasy zajmują 19,7%, a teren zabudowany – 11,4%. W wodach jeziora stwierdzono jednostkowe i duże ilości biogenów, sięgające 1,24 mg Pog∙dm–3 i 2,35 mg Nog∙dm–3 oraz wapnia – 61,0 mg Ca∙dm–3. Przyczyną dużej trofii tego zbiornika jest nadmierne jego obciążenie biogenami spływającymi ze zlewni. Rzeczywiste ładunki biogenów spływające do jeziora przekraczają wartości krytyczne obliczone wg Vollenweidera. Niska jakość wód tego jeziora, z jednoczesnym dużym obciążeniem ładunkiem zanieczyszczeń, ze zlewni wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych, polegających na zmniejszeniu obciążenia zewnętrznego.
EN
The study was carried out on Lake Bartąg (area 72.3 ha, maximum depth 15.2 m) near Olsztyn. The catchment area of the lake is 400.3 ha, in which arable land cover the largest share – 68.9%, forests occupy 19.7%, and built-up area – 11.4%. In the lake's waters, unitary and large amounts of nutrients were found, reaching 1.24 mg TP∙dm–3 and 2.35 mg TN∙dm–3 and calcium – 61.0 mg Ca∙dm–3. The reason for the high trophic status of this reservoir is its excessive load on biogenes flowing from the drainage basin. The actual loads of nutrients flowing into the lake exceed the critical values calculated according to Vollenweider. The low quality of the lake's waters, with a heavy load of pollutants, from the catchment points to the need to take protective measures, which consist in reducing the external load.
PL
Wykorzystano dane literaturowe dotyczące plonów rożnika przerośniętego w 3 miejscowościach położonych w południowym Chile. Zastosowano oprogramowanie komputerowe do określenia wpływu dawek azotu na plony upraw, na plon maksymalny oraz na plon znormalizowany w odniesieniu do plonu maksymalnego.
EN
Literature data on the cultivation of the tested plant in 3 cities located in the southern Chile and computer software were used to det. an effect of N dose on yields of its crops, on maximal yield as well as on normalized yields in relation to the max. yield.
PL
Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację.
EN
An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data.
PL
Celem pracy był wybór źródła azotu oraz optymalizacja stężenia azotu, potasu i magnezu w podłożu hodowlanym służącym do otrzymywania dihydroksyacetonu (DHA) metodą biokonwersji odpadowego glicerolu przez szczep Gluconobacter oxydans LMG 1385. Najlepszym źródłem azotu do otrzymywania DHA okazał się ekstrakt drożdżowy oraz siarczan amonu. Optymalizację stężenia siarczanu amonu i siarczanu magnezu oraz diwodorofosforanu potasu w podłożu hodowlanym wykonano metodą programowania celowego, uwzględniając jako kryterium maksymalizację końcowego stężenia DHA oraz szybkości objętościowej konwersji glicerolu do DHA. Optymalne stężenia (NH₄)₂SO₄, MgSO₄ 7H₂O oraz KH₂PO₄ wynosiły odpowiednio 12,216, 0,759 i 0 g/dm3, co pozwalało na uzyskanie końcowego stężenia DHA wynoszącego 40,861 g/dm3, przy objętościowej szybkości biokonwersji glicerolu równej 0,337 g/(dm3 h).
EN
A bioconversion of waste glycerol to dihydroxyacetone (DHA) was performed by the Gluconobacter oxydans strain LMG 1385 on the (NH₄)₂SO₄, NH₄NO₃, NH₄Cl, peptone and yeast extract-contg. culture media. The best source of N were the yeast extract and (NH₄)₂SO₄. The optimization of (NH₄)₂SO₄, MgSO₄ and KH₂PO₄ concns. in the culture medium was carried out using the multi-criteria goal attainment method. Their concns. 12.216, 0.759 and 0 g/L, resp., allowed to obtain a final DHA concn. of 40.861 g/L with a vol. rate of glycerol bioconversion equal to 0.337 g/(L h).
PL
Przeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metali ciężkich. Na podstawie składu chemicznego oszacowano przydatność badanych materiałów do produkcji nawozów organicznych. W glonach stwierdzono bardzo duże zawartości azotu, potasu i wapnia. Przy ich aplikacji w ilości ok. 3 Mg/ha wprowadzono by do gleby ok. 90 kg azotu, 150 kg wapnia i 50 kg potasu.
EN
Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNOз soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers.
EN
The paper presents the results of a multivariable research regarding the evaluation of variability of selected quantitative traits in two cultivars of maize (Zea mays L.): ES Palazzo and ES Paroli after using doses of nitrogen and magnesium. The study took into account 12 traits recorded for three years (2009-2011). The statistical analysis of obtained results was conducted using multivariable methods: multivariate analysis of variance, canonical variable analysis and Mahalanobis distances. The most varied objects were A4B1C2 and A1B2C1 (in 2009), A4B1C1 and A2B2C2 (in 2010), A4B2C1 and A1B2C2 (in 2011) and A4B2C1 and A1B2C2 (for all three years). The most similar objects (with regard to the 12 traits analyzed together) were A4B2C2 and A3B2C2 (in 2009), A4B2C2 and A3B1C2 (in 2010), A2B2C2 and A2B1C2 (in 2011) and A4B2C2 and A3B2C2 (for all three years). The Mahalanobis distances between particular objects in particular years of observations were positive and statistically significantly correlated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania zmienności wybranych cech ilościowych dwóch odmian kukurydzy (Zea mays L.): ES Palazzo i ES Paroli po zastosowaniu różnych dawek azotu i magnezu stosując wielowymiarowe metody statystyczne. W badaniach wzięto pod uwagę 12 cech ilościowych obserwowanych w doświadczeniu trzyletnim przeprowadzonym w latach 2009-2011. Analiza statystyczna uzyskanych wyników została przeprowadzona z użyciem metod wielowymiarowych: wielozmiennej analizy wariancji, analizy zmiennych kanonicznych i odległości Mahalanobisa. Najbardziej zróżnicowanymi obiektami były A4B1C2 i A1B2C1 (w 2009), A4B1C1 i A2B2C2 (w 2010), A4B2C1 i A1B2C2 (w 2011) oraz A4B2C1 i A1B2C2 (dla wszystkich trzech lat). Natomiast, najbardziej podobnymi obiektami (pod względem wszystkich 12 cech traktowanych łącznie) były A4B2C2 i A3B2C2 (w 2009), A4B2C2 i A3B1C2 (w 2010), A2B2C2 i A2B1C2 (w 2011) oraz A4B2C2 i A3B2C2 (dla trzech lat). Odległości Mahalanobisa pomiędzy poszczególnymi obiektami w poszczególnych latach prowadzenia obserwacji były dodatnio i istotnie statystycznie skorelowane. Słowa
EN
The tendency to increase the carrying capacity of the electric load in the supply networks can be done in two directions, namely: • the construction of several transmission and distribution lines linking the energy source to the consumer (current trend), having the effect of damaging the environment, or • limiting the construction of transport lines and, implicitly, the destruction of the environment by using technologies and materials capable of carrying a very large amount of electricity.
PL
Tendencja do zwiększania obciążenia elektrycznego w sieciach zasilających może być realizowana w dwóch kierunkach, a mianowicie: budowa kilku linii przesyłowych i dystrybucyjnych łączących źródło energii z konsumentem (obecny trend), powodujących uszkodzenie środowiska, lub ograniczenie budowy linii transportowych i w efekcie ograniczenia zniszczenia środowiska poprzez zastosowanie technologii i urządzeń zdolnych do przenoszenia bardzo dużej ilości energii elektrycznej.
PL
Poddano analizie wpływ warunków topnienia metodą TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartości tlenu w spoiwach na kinetykę absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połączeniu z innymi zjawiskami występującymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzędu, dzieląca całkowitą powierzchnię stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zależne od czasu zmiany zawartości azotu, a także współczynniki transportu masy i szybkości absorpcji azotu w różnych warunkach topnienia. Wykazano, że warunki absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn różnią się znacznie od mechanizmu sugerowanego dla czystego Fe i rozwiązań w systemie Fe-O. Reakcja odtleniania węglem zachodząca w wysokich temperaturach jest czynnikiem ograniczającym absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn. Wzrost szybkości absorpcji azotu i zawartości azotu, wynikający ze zmniejszenia prądu topnienia, związany jest ze zmniejszeniem intensywności odtleniania węglem i intensywności parowania manganu, a także z powstawaniem ciekłych tlenków, które zmniejszają desorpcję azotu z obszarów niepoddanych oddziaływaniu łuku elektrycznego.
14
Content available History of fire
EN
The history of fire is an important and fascinating topic, yet it is not covered in any school or university syllabus. In the present article, the author argues a case for its inclusion in chemistry teaching programs. He outlines some key points relating to investigations on the nature of combustion processes and the discovery of oxygen. Details are included for a class experiment with gunpowder, which is suitable for school pupils aged 13 to 15.
EN
Due to insufficient operation efficiency, the studied treatment plant has undergone modernization. The aim of this study was to assess whether this modernization improved quality of the STP effluent and water quality in the receiver. The research period of fifty months covered time before and after the modernization. Samples were collected in four sites – upstream and downstream of the STP and by the sewage discharge. Electrolytic conductivity, water temperature and pH were measured onsite. Chemical analyzes were based on ion chromatography and determined the concentration of NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, TDS. Microbiological analysis comprised serial dilutions to assess the number of mesophilic and psychrophilic bacteria and membrane filtration to enumerate E. faecalis, total and fecal coliforms as well as total and fecal E. coli. Values of most analyzed parameters did not improve after the modernization, or improved for a very short period of time (NH4+), while some of them even increased, such as PO43-, total and thermotolerant coliforms and E. coli. The maximum value of thermotolerant E. coli reached nearly 7 million CFU/100 ml and was observed after modernization. Also at the sites situated downstream of the STP some of analyzed parameters increased. The conducted modernization did not improve the quality of treated sewage and even a further deterioration was observed. It could have been a result of rapidly growing number of tourists visiting the studied area, thus generating large amounts of sewage causing STP overload coupled with poor water and wastewater management. Significant percentage of unregistered tourists hinders proper assessment of the STP target efficiency.
PL
Z powodu niewystarczającej efektywności, badana oczyszczalnia ścieków została poddana modernizacji, a celem badań była ocena czy modernizacja ta poprawiła jakość ścieków wypływających z oczyszczalni i jakość wody w odbiorniku. Okres badań (50 miesięcy) objął czas przed i po modernizacji. Próbki pobrano w czterech punktach – przed i za oczyszczalnią oraz przy zrzucie ścieków. Przewodnictwo elektrolityczne, temperaturę i pH wody mierzono na miejscu. Analizy chemiczne oparto na chromatografii jonowej i oznaczono stężenia NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, TDS. Analizy mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie liczby bakterii mezofilnych i psychrofilnych techniką seryjnych rozcieńczeń oraz filtrację membranową w celu oznaczenia liczebności E. faecalis, bakterii grupy coli i E. coli całkowitych i kałowych. Wartości większości badanych parametrów nie uległy poprawie po modernizacji lub poprawiły się na bardzo krótki okres (NH4+), natomiast wartości niektórych wzrosły, np. PO43-, bakterii grupy coli i E. coli. Maksymalną liczebność termotolerancyjnych E. coli – niemal 7 milionów jtk/100 ml – stwierdzono w okresie po modernizacji. Również w punktach położonych za oczyszczalnią nastąpił wzrost niektórych analizowanych parametrów. Przeprowadzona modernizacja nie poprawiła jakości mikrobiologicznej oczyszczanych ścieków, a nawet stwierdzono dalsze jej pogorszenie. Może być to wynikiem gwałtownie rosnącej liczby turystów odwiedzających badany region, generujących ogromne ilości ścieków powodujących przeciążenie oczyszczalni, a także może być spowodowane słabą gospodarką wodno-ściekową. Znaczny odsetek turystów, których pobyt nie jest rejestrowany, utrudnia właściwe zaprojektowanie docelowej skuteczności oczyszczalni ścieków.
EN
The detailed research of a gas mixture released from the thermal water, which is extracted from borehole KT-1 at Karpniki, showed the predominance of nitrogen (98.08% by volume) with subordinate Ar (1.52%) and He (0.32%) and trace amounts of CO2 (0.07%) and CH4 (0.01%). The 222Rn radionuclide is also dissolved in this water, showing an activity concentration of 245 Bq/dm3 at the outflow and 256 Bq/dm3 in the aquifer. A small value of the gas exponent (0.014), and also a value of the δ coefficient close to 1 (0.93) were calculated based on the dissolved Ar and N2 content in the water examined, as well as on concentrations of argon and nitrogen in water, assuming that atmospheric air is present above the water surface with a contemporary composition and under normal pressure. The data obtained indicate that these gases and additionally CO2 and CH4 are of atmospheric origin. These gases were either dissolved in rainwater, which infiltrated deep into the Karkonosze granite massif, orformed within the organic layer covering this exposed intrusion. This is evidenced by concentrations of these gases that can be comparable to their atmospheric equivalents. Helium is a radiogenic gas formed as a result of nuclear transformation of isotopes assigned to natural radioactive series. The radiogenic and also radioactive gas is represented by the 222Rn radioisotope which is released from reservoir rocks, in an amount of 5% of the atom poolforming in the reservoir rock, into thermal water that subsequently reaches borehole KT-1 from a distance of 34 m at most. The thermal paleoinfiltration water has been heated up as a result of the conduction, and the source of heat is the temperature of the rocks resulting from an average geothermal gradient of 2.96°C per 100 m. The results of the authors’research indicate that there are no traces of inflow of hotfluids (especially water) from the deeper layers of the crust or from the mantle. If the examined thermal water is considered as paleoinfiltration water, its static resources may be limited, non-renewable.
PL
Jednym ze sposobów zagospodarowania osadów ściekowych może być ich zgazowywanie po wcześniejszej toryfikacji. W pracy przedstawiono wyniki symulacji procesu zgazowania karbonizatu uzyskanego podczas toryfikacji osadu ściekowego. Modelowanie procesu zgazowywania karbonizatu przeprowadzono w zakresie temperatury od 973 K do 1473 K, przy zastosowaniu powietrza jako czynnika zgazowującego. W każdej z temperatur przeprowadzono dziesięć symulacji, podczas których zmieniano wartość stosunku molowego tlenu do węgla (O/C). Uzyskane wyniki wykazały, że karbonizat otrzymany w procesie toryfikacji osadu ściekowego przez 60 min w temperaturze 533°K pozwolił na uzyskanie w temperaturze zgazowywania 973 K i przy stosunku molowym O/C=0,1 gazu syntezowego o największej wartości ciepła spalania (16,44 MJ/m3). Przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej pozwoliła określić wpływ parametrów technologicznych (temperatura, stężenie czynnika zgazowującego) na uzyskane wartości ciepła spalania i wartości opałowej otrzymanego gazy syntezowego. Wykazano, że zmienną wpływającą w istotny sposób na proces zgazowania karbonizatu było stężenie czynnika zgazowującego, przy czym wraz z jego wzrostem następowało pogorszenie właściwości paliwowych gazu syntezowego. Parametrem technologicznym wpływającym nieistotnie na ten proces okazała się temperatura zgazowywania karbonizatu, ponieważ wraz z jej wzrostem nie odnotowano większych zmian w kaloryczności uzyskiwanego gazu syntezowego.
EN
One of the methods of sewage sludge management may be its gasification with prior torrefaction. Simulation results of gasification of the carbonized sewage sludge obtained in the process of torrefaction were presented. Modeling of the carbonized sludge gasification process was performed in temperatures ranging from 973 K to 1473 K with air applied as a gasifying agent. Ten simulations were performed at each temperature, during which the molar ratio of oxygen to carbon (O/C) was varied. The results showed that the carbonized sludge obtained by torrefaction for 60 min at 533 K allowed for production of syngas with the highest heating value (16.44 MJ/m3) at gasification temperature of 973 K and the molar ratio O/C=0.1. Multiple regression analysis allowed for determination of statistical significance of technological parameters (temperature, concentration of gasifying agent) on both the lower heating value (LHV) and the higher heating value (HHV) of syngas produced. The obtained results demonstrated that a variable that significantly influenced the gasification process was the gasification agent concentration. With its increase, the fuel properties of syngas deteriorated. There were no more significant changes in calorific value of the obtained syngas with the increase in temperature, therefore temperature was the technological parameter considered to affect the process in a less significant manner.
EN
Field studies were carried out to test the impact of nitrogen fertilizers, nitrogen dose and mineral nitrogen content in soil before maize sowing on the initial growth of maize, nitrogen content, nitrogen assimilation and on the efficiency of the ingredient in maize grown in juvenile phase. There was presented that in the juvenile maize (BBCH 15/16) phase, the calcium nitrate was the worst among the tested nitrogen fertilizers, as evidenced by the values of the tested features. Mineral nitrogen (Nmin) contained in the soil in the root zone of maize (0-0,6 m) significantly increases the accumulation of the component by maize. Mineral nitrogen (Nmin) significantly improves the value of nitrogen efficiency indicators. The agricultural and physiological efficiency as well as nitrogen utilization are directly proportional to the amount of soil Nmin included in the algorithm for calculating the nitrogen fertilizer for maize cultivation.
EN
The paper presents the results of field tests whose aim was to assess the effect of mineral (nitrogen) fertilization on the chemical composition of green fodder and milk production. The purpose of verification of the adopted assumptions was to determine the chemical composition of green fodder, the content of green fodder fraction, nutrient value of green fodder, green and dry matter of maize, the cost of maize silage production and milk production volume. Mineral fertilization has been shown to have a very large influence on the yield of the silage material. Fodder derived from maize fertilized is characterized by a higher concentration of total protein and starch in comparison to non-fertilized plants. In addition, fertilized maize plants are characterized by a higher energy and protein value in feeding cattle in relation to non-fertilized plants. From one ha of nitrogen fertilized maize cultivation it can be produced 5 309 kg of milk more than from non-fertilized cultivation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena wpływu nawożenia mineralnego na skład chemiczny zielonki i produkcję mleka. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono skład chemiczny zielonki, zawartość frakcji włókna zielonki, wartość pokarmową zielonki, plon zielonej i suchej masy kukurydzy, koszt produkcji kiszonki z kukurydzy oraz wielkość produkcji mleka. Wykazano, że nawożenie mineralne ma bardzo duży wpływ na wielkość plonu materiału kiszonkarskiego. Zielonka pochodząca z kukurydzy nawożonej charakteryzuje się większą koncentracją białka ogólnego i skrobi w porównaniu do roślin nienawożonych. Ponadto rośliny nawożone kukurydzy charakteryzują się wyższą wartością energetyczną i białkową w żywieniu bydła, w stosunku do roślin nienawożonych. Z 1 ha uprawy kukurydzy nawożonej azotem można wyprodukować o 5 309 kg mleka więcej niż z nienawożonej.
EN
The article consists comparative analysis of the gassing-up operation – purging cargo tanks with cargo vapour, on gas carriers carrying primarily Ethylene – one of the most expensive cargo of all hydrocarbons carrying by the sea. The source of the problem constitutes similar densities of both gases under specific conditions – Ethylene and Nitrogen – a gas that tanks are purged before gassing-up. The analysis is made for considerable optimization of the process. The comparison of gassing-up methods is based on tests and measurements on two particular twin gas carriers. In both cases different methods – parallel and cascade were chosen to do the gassing-up (parallel means to purge tanks separately at the same time, cascade means to purge tanks one after the other) what allows specifying beneficial procedure. What was estimated during voyages were technical parameters measured during gassing-up, time of the process and the most important information – loss of the cargo. Analysis of particular stages of the operation also allows estimate the level of gas mixing in the tank. The basic purpose of this profile, based on Ethylene loss, is selecting alternative for carrying this operation in more efficient way, what constitutes determining the most proper method of gassing-up – parallel or cascade and setting temperatures, pressures, mass flows which minimize vapour of Ethylene vented to the atmosphere.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.