Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1555

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
PL
Artykuł został oparty na wieloletnich badaniach autora i akcentuje mało dotąd omawianą kwestię Zamościa jako ważnej twierdzy wbudowanej w europejski system obronny przeciw ekspansji Imperium Osmańskiego, realizowany w drugiej połowie XVI wieku. Przypomina też, że polska wersja miasta idealnego wyprzedziła o 15 lat wzorzec, za jaki powszechnie uważana jest włoska Palmanova. Zamość jest także unikalnym przykładem umiejętnego połączenia nowoczesnych zasad inżynierii wojskowej z zapleczem społeczno-gospodarczym, gdzie wielokulturowość i tolerancja religijna stanowiły podstawę identyfikacji społeczeństwa rubieży Rzeczypospolitej z celami państwa i gwarancję skutecznej obrony przed wrogiem zewnętrznym.
EN
This paper was based on many years of the author’s research and accentuates previously little-discussed matters concerning Zamość as an important fortress, incorporated into the European system of defense against the expansion of the Ottoman Empire and built throughout the second half of the sixteenth century. It also reminds us that the Polish version of the ideal city preceded Palmanova, which is widely regarded as the concept’s predominant model, by fifteen years. Zamość is also a unique example of the skilful combination of modern-period military engineering principles with socio-economic infrastructure, wherein multi-culturality and religious tolerance formed the basis of the identification of the Commonwealth borderland’s population with the state’s goals and a guarantee of effective defense against an external enemy.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba podsumowania dotychczasowych działań konserwatorskich podejmowanych w stosunku do historycznych kamienic mieszczańskich w Toruniu. Najstarsze prace prowadzili już na początku XX wieku niemieccy konserwatorzy, a w okresie międzywojennym polscy. Dotyczyły one głównie fasad. Dopiero po II wojnie światowej przyjęto jasno określone kryteria postępowania. Konserwacji i restauracji podlegały nie tylko elewacje, lecz także układ przestrzenno-funkcjonalny oraz wystrój. Zakres ingerencji konserwatorskiej wynikał ze stopnia zachowania historycznej struktury: od pozostawienia świadków w elewacjach po odtworzenie pierwotnego układu przestrzennego. Ewolucja podejścia konserwatorskiego do kamienic odzwierciedlała ogólne zmiany w teorii ochrony zabytków. Dziś natomiast konieczna wydaje się intensyfikacja prac badawczych, których celem powinna być synteza rozwoju jednego z najważniejszych zespołów domostw w Polsce.
EN
The aim of this paper is to summarize the restoration activities carried out so far in relation to historic tenement houses in Toruń. The earliest procedures were conducted at the beginning of the twentieth century by German conservators, and in the interwar period by Polish ones. They mainly concerned the facades. Only after the Second World War, clearly defined restoration criteria of were adopted. It was not only the facades that were subjected to conservation and restoration, but also the spatial and functional layout and ornamentation. The scope of the conservation intervention resulted from the degree of preservation of the historical structure: from leaving witnesses in the facades to recreating the original spatial arrangement. The evolution of the conservation approach to tenement houses reflected general changes in the theory of monument protection. Today, however, it seems necessary to intensify research work, the aim of which should be to synthesize the development of one of the most important complexes of households in Poland.
PL
Artykuł omawia problematykę badawczo-konserwatorską gotyckiej elewacji północnej ratusza w Kożuchowie. Na wstępie przedstawiono opis ściany sprzed ostatnich prac remontowych oraz omówiono historię siedziby władz municypalnych na podstawie wzmianek źródłowych, dotychczasowych badań i literatury. Opisano metodologię prac badawczych wykonanych przez autorów oraz ich wyniki, które umożliwiły weryfikację prezentowanych w literaturze tez. Rozpoznana technologia budowy wykazała, że ratusz powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIV w. lub na początku kolejnego stulecia, a nie – jak twierdzili dotychczasowi badacze – u schyłku XV w. Ostatnie badania architektoniczne dały możliwość weryfikacji także zakresu działań rekonstrukcyjnych dokonanych na elewacji północnej ratusza w latach 1959–1966. Uszkodzony podczas II wojny światowej obiekt częściowo odbudowano, a gotycką ścianę – zasłoniętą do roku 1945 przez barokowe kamienice – wyeksponowano. Jednym z głównych celów prac konserwatorskich z lat 2016–2017 było zachowanie gotyckich reliktów, a także rekonstrukcja i wiarygodna ekspozycja częściowo zniekształconego w latach sześćdziesiątych XX w. średniowiecznego wystroju.
EN
Research and conservation issues concerning the Gothic north elevation of Kużuchów’s town hall are discussed in this paper. First, it presents the condition of the wall from before the latest repair work and the history of the building where the municipal authorities seat based on source materials, the research work that has been performed so far and the literature. The methodology of the research work performed by the authors is further described. Then, the paper highlights the results of that work, which created a chance to verify the town hall origin theses presented in the literature. The construction technology indicated that the town hall had probably been built in the second half of the fourteenth century or at the beginning of the fifteenth century, and not at the very end of the fifteenth century as other researchers had thought. The recent architectural research also raised the possibility for verifying the extent of the north elevation reconstruction work between 1959 and 1966. The structure, which was damaged during the Second World War, was partly reconstructed and the Gothic wall, which had been obscured until 1945 by Baroque tenement houses, was enhanced. Finally, the paper presents the recent conservation work performed in 2016 and 2017 and aimed at maintaining the Gothic relicts and at reconstructing and reliably exhibiting the medieval decoration, which was partly distorted in the 1960s.
4
Content available Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony
PL
Ochrona dóbr kultury współczesnej, zwłaszcza obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych, elementów krajobrazowych, które powstały w Polsce po roku 1960 i są częścią Narodowego Dziedzictwa Kultury, należy do zadań społecznych, które powinny być realizowane przez administrację rządową i samorządową oraz organizacje pozarządowe. Powołanie w roku 2017 przez ministra kultury, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki stworzyło systemowe przesłanki do uregulowania tej kwestii. Zamierzeniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury współczesnej, w tym wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych konserwatorów, architektów i urbanistów.
EN
The protection of the assets of modern culture, and in particular the works of architecture, urban complexes, and landscape elements that were created in Poland after 1960 and are part of National Cultural Heritage, is a social task that should be carried out by governmental and local administration and non-governmental organizations. The National Institute of Architecture and Town Planning established by Deputy Prime Minister and the Minister of Culture Professor Piotr Gliński in 2017, created systemic conditions for regulating this issue. The intention is to undertake a series of measures to conserve Modern Cultural Heritage, including the exchange of views and professional experience of conservators, architects and town planners.
EN
The quest for sustainable development and biodiversity protection leads to the creation of a new generation of urban parks where man allows natural plant succession, soil regeneration, and rainwater infiltration. New urban nature parks are also places for the promotion of social contacts and physical activity. They can be regarded as health-affirming places. The common features of urban parks presented in this paper can be seen in modern eco-neighbourhoods in France. Public parks of this new generation are planned for the centres of new eco-neighborhoods. These parks are being constructed in the first stages of development. Similar commonalities have been observed for eco-neighbourhoods around the world. The paper presents three examples of good practices: three new parks of this new generation in the eco-neighbourhoods of Paris.
PL
Dążenie do zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej doprowadziło do stworzenia nowej generacji parków miejskich, w których człowiek pozwala przyrodzie na naturalną sukcesję roślin, regenerację gleby i infiltrację wód opadowych. Można je uznać za miejsca promocji zdrowia. Nowy miejski park przyrody jest także miejscem promocji kontaktów społecznych i aktywności fizycznej. Na terenach nowoczesnych ekoosiedli we Francji można zauważyć następujące prawidłowości – w centrum ekoosiedla zaplanowano park publiczny nowej generacji, jest on realizowany w pierwszym etapie inwestycji. Podobne prawidłowości zauważono w przypadku ekoosiedli na całym świecie. W pracy przedstawiono trzy przykłady dobrych praktyk: trzy parki nowej generacji zrealizowane na terenie ekoosiedli w Paryżu.
7
Content available remote The Edge spacerując w przestrzeni
8
Content available remote Francja elegancja...
9
Content available remote Cztery dni z designem
PL
Od 6 do 9 lutego 2020 r. katowicki Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe zamieniły się w inkubator dla polskiego przemysłu, architektury, sztuki i designu. Już po raz piąty, przez cztery dni, Katowice były miejscem dialogu dla szeroko rozumianej branży projektowej.
10
Content available remote Aurora borealis… przez szklane iglo
PL
W Laponii, 250 kilometrów na północ od koła podbiegunowego, wioska małych, szklanych kopuł wygląda spod śniegu. Te szklane „bąble”, to domki do wynajęcia w fińskim hotelu Kakslauttanen, przeźroczyste konstrukcje nawiązujące do typowej, tradycyjnej zabudowy ludów północy – igloo.
EN
The paper is dedicated to the typology of modern industrial facilities. A typological classification was distinguished according to the structure: objects that are enclosures for industrial processes, single-storey blocked buildings and multi-storey buildings. In line with the types of functional and spatial organisation there were distinguished: an additive-linear organisation : center, comb and directional, two-way additive organisation: mesh, ring - peripheral systems, agglomerate and integration organization of industrial buildings. The work hypothesizes that some of the organisation types of industrial buildings can be adapted by public use buildings utilities due to the flexibility and adaptability of typological solutions in the architecture of industrial facilities.
PL
Praca poświęcona jest typologii współczesnych obiektów przemysłowych. Wyodrębniono podział typologiczny ze względu na strukturę: obiekty będące obudowami procesów przemysłowych, obiekty zblokowane jednokondygnacyjne oraz obiekty wielokondygnacyjne. Ze względu na organizację funkcjonalno - przestrzenną wyodrębniono organizację addycyjno- linearną: ośrodkową, grzebieniową i kierunkową, addycyjną-dwukierunkową: siatkę, pierścień i układy obwodowe, aglomerat oraz organizację integracyjną. Praca stawia hipotezę, że część typologicznych organizacji funkcjonalno- przestrzennych obiektów przemysłowych może być adaptowana przez obiekty użyteczności publicznej ze względu na elastyczność i adaptacyjność typologicznych rozwiązań architektury obiektów przemysłowych.
12
Content available Synergic use of drawings and models in teaching
EN
The drawing and the model are fundamental means of presenting a work of architecture. At present, drawings are made both by hand and digitally. Models and mock-ups are made in a similar manner. The balance between the material and virtual dimensions impacts the training of future architects. The objective of this paper is to present the results of the synergic use of traditional techniques - drawing and model-making - in teaching against a background of their evolution. The analyses and conclusions presented in the paper, formulated on the basis of the author’s teaching assignments, enabled the observation of effects of synergy, measured against educational outcomes.
PL
Rysunek i model to podstawowe sposoby prezentacji dzieła architektonicznego. Współcześnie, rysunek tworzony jest odręcznie i cyfrowo. Podobnie modele-makiety. Równowaga pomiędzy wymiarem materialnym, a wirtualnym ma wpływ na kształcenie przyszłych architektów. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów synergicznego wykorzystania tradycyjnych technik w dydaktyce: rysunku i modelu na tle ich ewolucji. Przedstawione w tekście analizy i wnioski z zadań dydaktycznych, umożliwiły wyszczególnienie efektów synergii, mierzonych względem efektów dydaktycznych.
13
Content available Re-use of the 20th century aviation infrastructure
EN
This article explores issues related to the adaptation of former aviation infrastructure. For research purposes, several adaptations of former airports and airplane hangars are selected and presented. Those examples show the importance of this infrastructure in today's urbanized landscape, as well as in history, and thus the social and cultural values it brings. The benefits of the redevelopment of former airport sites are also presented.
PL
W niniejszym artykule poruszone zostają kwestie związane z adaptacjami dawnej infrastruktury lotniskowej. W celach badawczych z grupy opuszczonych lotnisk wybrano i przeanalizowano kilka zaadaptowanych obiektów. Wyselekcjonowane przykłady pozwoliły na przedstawienie istotnej roli XX-wiecznej infrastruktury lotniskowej w dzisiejszym krajobrazie zurbanizowanym oraz jej wartości społeczne i kulturowe. Ukazano również zalety ponownego wykorzystania dawnych terenów lotniczych i znajdujących się tam obiektów.
14
Content available Avant-garde and contemporary architecture
EN
The text attempts to present contemporary architecture with its commercial connotations against the background of the aspirations of the early 20th century avant-garde artists. After years of modernist order, the shapes of architecture have exploded anew and those forgotten for years or known only from drawings have become important again. However, the perception of architecture and its social overtone have changed. The commercial and advertising value of art is nowadays the most important. The artists’ thought of the past can be perceived today as continuity of architecture, although similar, it is already different.
PL
W tekście starano się przedstawić współczesną architekturą z jej komercyjnymi konotacjami na tle dążeń twórców awangardy początków XX wieku. Kształty architektury po latach modernistycznego uporządkowania wybuchły na nowo i te przez lata zapomniane lub znane tylko z rysunków, znowu stały się ważne. Zmieniło się jednak postrzeganie architektury i jej społeczny wydźwięk. Komercyjna i reklamowa wartość sztuki jest współcześnie najważniejsza. Myśl twórców sprzed lat, może być odbierana współcześnie jednak jako ciągłość architektury, choć podobna jest już inna.
EN
At present, not only works of art and curatorial activity, but also the exhibition space seems crucial in the process of exhibiting art. The message formulated by exhibitions is influenced by their architecture through the architectural forms applied and the organisation of the space, along with its transformations, in order to create the individual character of a given exhibition. The paper analyses permanent and temporary exhibitions devoted to recognized artists (Felix Nussbaum Haus; Wyspiański and Wyspiański.Unknown exhibitions; Escher x nendo. Between Two Worlds exhibition). The aim of the work is an attempt to describe contemporary trends in exhibition design, pointing to the history of the phenomenon.
PL
Obecnie w procesie eksponowania dzieł sztuki ważne stają się nie tylko dzieła, działalność kuratorska, ale również przestrzeń wystaw. Na formułowany przekaz wystaw wpływa ich architektura poprzez zastosowane formy architektoniczne i organizację przestrzeni wraz z jej transformacjami w celu stworzenia indywidualnego charakteru danej wystawy. W pracy analizie zostały poddane stałe i czasowe wystawy poświęcone uznanym artystom (Felix Nussbaum Haus; wystawy Wyspiański i Wyspiański.Nieznany; wystawa Escher x nendo. Between Two Worlds). Celem pracy jest próba opisu współczesnych tendencji w projektowaniu wystaw, wskazując przy tym na historię zjawiska.
EN
The paper deals concerns the problem of energy optimization of single-family housing in Poland in Western Pomerania. The problem is considered because of the changing climate in the region and the consequences. This results in the search for changes in the architectural paradigm of single- family houses design and the use of appropriate technical solutions that minimize the environmen- tal impact of these buildings. The problem of changes is considered in the category of building ma- terials selection and the architectural form shape. In the analytical part, the following analyzes were carried out: in terms of the structures of the building in minimizing CO2 emissions and energy con- sumption of the building materials used and environmental factors (light, shade, wind) influencing energy consumption through the building's shape in the region.
PL
Artykuł dotyczy problemu optymalizacji energetycznej budownictwa jednorodzinnego w Polsce na Pomorzu Zachodnim. Problem jest rozważany ze względu na zmieniający się klimat w regionie i jego konsekwencje. Skutkuje to poszukiwaniem zmian w paradygmacie architektonicznym projek- towania domów jednorodzinnych oraz zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych mini- malizujących oddziaływanie budynków na środowisko naturalne. Problem zmian rozpatrywany jest w kategorii doboru materiałów budowlanych oraz kształtowania formy architektonicznej. W części analitycznej przeprowadzono analizy: struktury budynku w znaczeniu minimalizacji emisji CO2 i energochłonności zastosowanych materiałów budowlanych oraz czynników środowiskowych (świa-tła, cienia, wiatru) wpływających na konsumpcję energetyczną poprzez kształt budynków występu-jących w regionie.
PL
W artykule przedstawiono przykłady najnowszej polskiej architektury betonowej, odkrywając bogactwo rozwiązań handlowych w różnych technologiach betonowych. Pomocne w zdefiniowaniu idei współczesnej architektury betonowej jest wskazanie dwóch trendów projektowych – ekspresyjnego i racjonalnego. Podejście do detalu architektonicznego odpowiada temu.
EN
The article presents examples of the latest Polish Concrete Architecture by discovering the wealth of retail solutions in various concrete technologies. Helpful in defining the idea of contemporary concrete architecture is to point to two design trends – expressive and rational. The approach to architectural detail corresponds to this.
PL
W artykule zaproponowana została architektura korzystająca z chmury Microsoft Azure umożliwiająca uruchomienie algorytmów uczenia maszynowego służących do wykrywania guzów mózgu z zestawu obrazów DICOM. Przedstawiony został proces wdrożenia modelu z uwzględnieniem integracji z infrastrukturą jednostki wykonującej badania medyczne. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo danych i ograniczenia typowe dla danych medycznych. Wskazano dalsze perspektywy rozwoju omawianego rozwiązania.
EN
This paper proposes architecture based on Microsoft Azure Cloud that uses machine learning algorithms to detect brain tumours from a set of DICOM images. The process of implementing the model is presented, including integration with the infrastructure of the unit performing medical research. Data security and limitations typical for medical data are described. Further development perspectives for the discussed solutions are indicated.
PL
Artykuł przedstawia dwie współczesne metody wytwarzania realistycznych pomieszczeń 3D. Porównanie obejmuje skanowanie 3D za pomocą skanera FARO Focus 3D X330 oraz modelowanie 3D w programie Blender 2.8. Analiza sposobów generowania realistycznych pomieszczeń może okazać się przydatna w wielu dziedzinach np.: w architekturze, druku 3D, grach, wizualizacjach, kryminalistyce, inżynierii wstecznej czy dokumentacji zabytków. Artykuł opisuje proces generowania wybranego pomieszczenia dla każdej z metod. Dokonano porównania obu rozwiązań pod kątem kosztów, dokładności oraz stopnia oddania rzeczywistości. Dodatkowo opisano napotkane problemy oraz wskazano ich możliwe źródła. Oceniono stopień przydatności oraz opłacalności obu metod. Przeprowadzono również badania dotyczące stopnia immersyjności wizualizacji poszczególnych metod w wirtualnej rzeczywistości.
EN
Article shows two modern methods of creating realistic 3D spaces. The comparison includes 3D scanning with FARO Focus 3D X330 and 3D modelling in Blender 2.8. Analysis of methods for creating realistic 3D spaces can be useful in many fields e.g.: architecture, 3D printing, games industry, visualization, criminalistics, reverse engineering or monument documentation. The paper also describes process of generating a chosen space for each method. Each of the two approaches is assessed in terms of the expenses, precision and degree of reflecting reality.. Article includes an analysis of encountered problems and their possible sources. The paper also evaluate usefulness and profitability for each method. A research was carried out and focused on degree of immersion for VR visualizations depending on the used method.
PL
Od połowy XIII wieku do połowy XV wieku urodzajnymi ziemiami pradolin Dolnej Wisły zarządzało państwo krzyżackie. Jego zamki z tego regionu (Świecie nad Wisłą, Grudziądz, Nowe, Gniew, Tczew) są mniej znane od monumentalnych budowli w Malborku, czy Kwidzynie. Jednak osobliwością wszystkich zamków krzyżackich były wieże ustępowe, określane spolszczoną nazwą jako gdaniska lub loci private (łac.).
first rewind previous Strona / 78 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.