Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arch support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wielowariantowa odrzwiowa obudowa spłaszczona
PL
Spłaszczona obudowa odrzwiowa w polskich kopalniach węgla kamiennego stosowana jest od ponad dwudziestu lat. W tym czasie opracowanych zostało wiele różnych typoszeregów o zróżnicowanej geometrii, nośności i przeznaczeniu. Można tu wymienić typoszeregi oznaczone symbolami ŁPrP, ŁPrPJ, ŁPS, ŁPSp, ŁPSp3R, OŁSN, SPŁ i inne. Obudowa taka znajduje zastosowanie przede wszystkim do zabezpieczania rozcinek rozruchowych ścian. Rzadziej stosowana jest w innych wyrobiskach, najczęściej specjalnych, o znacznej szerokości przy niewielkiej wysokości. Jest ona kompromisowym rozwiązaniem pomiędzy obudową prostokątną (o niewielkiej nośności, lecz korzystnym kształcie przekroju ułatwiającym rozruch ściany) a łukową (o korzystnej nośności, ale utrudniającą rozparcie sekcji i uruchomienie ściany). Jednym z nowszych rozwiązań takiej obudowy jest typoszereg odrzwi WITMET. Odrzwia zostały opracowane w dwóch zasadniczych wariantach – lekkim oraz ciężkim – o większej nośności (ze zwiększoną zakładką stropnicową). Dodatkowo przewidziano możliwość dostosowania usytuowania złącza ciernego do wysokości zbrojonej ściany. W niniejszym artykule przedstawiono w skrócie przebieg i założenia procesu projektowego, konstrukcję odrzwi, wyniki badań laboratoryjnych i analiz wytrzymałościowych oraz badania i obserwacje dołowe obudowy.
EN
The flattened steel arch support has been used in Polish hard coal mines for over twenty years. During this time, many series of such kind of support with different geometry, load capacity and purpose were developed. Among those there are series marked with symbols: ŁPrP, ŁPrPJ, ŁPS, ŁPSp, ŁPSp3R, OŁSN, SPŁ and others. This kind of support is favorably used in longwall face development. Less frequently, it is used as a support of other special mining excavations - those with a considerable width at low height. The oblate arch support is a compromise solution between a rectangular frame (that is advantageous in the longwall face development) and an arched support (with a satisfying load capacity). The WITMET series is one of the newest types of oblate arch support. It has been developed in light variant and heavy one with a higher load capacity. Additionally, it is possible to adjust the position of the friction joint to the height of the reinforced wall. This article presents the design of the steel arches, the results of strength analyzes as well as research and underground observations of the housing.
PL
Problemy stosowania istniejących rozwiązań obudów przecinek ścianowych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych wymuszają potrzebę poszukiwania nowych konstrukcji. Zastosowana obudowa ŁPSp-V32/4 ma korzystny spłaszczony kształt, rozmieszczenie łuków, wysoką podporność oraz rozwiązania akcesoriów analogiczne do tych z obudowy ŁP. W artykule omówiono uzyskane korzystne doświadczenia.
EN
Problems with the use of existing solutions of obiatę steel support for cross-cuts of longwall panels in difficult mining and geological conditions force the need to search for new solutions. Applied support - ŁPSp-V32/4 has a favourable flatten (oblate) shape, the arrange of arch, high load-bearing capacity and also analogous solutions of accessories of ŁP supports. In the paper obtained favorable experiences are presented.
PL
Zaprojektowana obudowa, żelbetowo-metalowa wyrobisk korytarzowych, udostępniających przeznaczona jest dla warunków górniczo-geologicznych, w których występuje intensywne wyciskanie skał spągowych. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań stanowiskowych kształtowania się podporności tej obudowy.
EN
New reinforced concrete and steal closed lining design specialy against bottom raising is presented. In the paper selected test stand results of the lining supporting are discused.
PL
W pracy przedstawiane zostały wybrane metody badania obudów odrzwiowych wyrobisk korytarzowych. Analiza obejmuje badania stanowiskowe przy obciążeniach statycznych i dynamicznych oraz badania w warunkach rzeczywistych. Badania te poprzedzone są najczęściej analizami analityczno-numerycznymi, obecnie szeroko stosowanymi. Badaniom poddaje się także poszczególne elementy obudowy, takie jak: kształtowniki, strzemiona, rozpory stabilizujące oraz połączenia cierne. Przedstawione badania są częścią spośród wielu obecnie prowadzonych.
EN
This paper presents the selected methods of testing double timber supports of dog headings. This analysis comprises both static and dynamic tests as well as tests in real conditions. These tests are most frequently preceded by analytical-numerical analyses, which are widely applied nowadays. Particular elements of the support such as steel sections, stirrups, stabilizing sprags and frictional connections also undergo tests. Presented tests belong to a series of those carried out at present.
EN
One of the main safety problems of coal mines in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin are rockbursts. Their strong effect occur first of all in gateroads. To understand the mechanisms of damage the behavior of roadway steel arch support under dynamic loading was mathematically modelled. Numerical solution was done by program ANSYS with bilinear material properties of steel. Different shape and size of steel arches were modelled and inverse analysis of loading impulse was done. For investigating of strain and kinetic energy in course of dynamic response the macro in APDL language of ANSYS has been developed. Results of modelling including influence of contact quality between support and rock are discussed.
PL
Jednym z głównych problemów w kopalniach węglowych w Czechach są tąpnięcia górotworów. Ich efekty są najwidoczniejsze i najsilniejsze w chodnikach transportowych. W celu zrozumienia mechanizmu zniszczeń, łukowa stalówka obudowa podtrzymująca, została poddana dynamicznym obciążeniom i zamodelowana matematycznie. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS z bilinearnymi własnościami materiałowymi stali. Zamodelowano różne rodzaje kształtów i wymiarów łuków, a następnie przeprowadzono odwrotną analizę obciążenia impulsowego. W pracy przedstawiono i omówiono wyniki uzyskane z badań modelowych dotyczących wypływu jakości styku pomiędzy podporą i skałą.
PL
W referacie przedstawiono podział i rodzaje konstrukcji obudów przecinek ścianowych oraz problemy ich wykonania i utrzymania wynikające ze specyficznych pełnionych przez nie funkcji oraz lokalizacji w zróżnicowanych warunkach geologiczno -górniczych. Na podstawie doświadczeń, obserwacji, prowadzonych badań in situ i obliczeń numerycznych omówiono problemy ich bezpiecznego stosowania oraz przedstawiono przykłady poprawy ich nośności w trudnych warunkach geologiczno - górniczych.
EN
The paper presents classification, type of framework arch support for longwall entries and problems of their function and location in different geological and mining conditions. Special attention has been paid on the flatten standing support which is more and often used in coal mines. On the base of experience, observation and testing in situ discussed problem of destabilization of standing support an presents new applications in different geological and mining conditions.
EN
The steel arch tunnel support is damaged and destroied in consequence of rock dump. In our contribution we tried to appreciate influence of stowing on value of critical load. We compared influence of boundary condition of foot arch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.