Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza termograwimetryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Polypropylene matrix composite with charcoal filler
EN
Purpose: The aim of the article is to present the thermal, electrical and mechanical properties of the produced polymer composites with a filler in the form of charcoal powder. Design/methodology/approach: The tests were carried out on samples of pure polypropylene (PP) and polymer composites, the matrix of which is polypropylene (PP), and the filler was charcoal powder with a volume fraction of 10%, 20%, 30%, 40% and 50%. The tested polymer composites in the form of granules were produced by extrusion, and then standardised test profiles were made by injection moulding. Findings: The hardness of the tested composites was determined by the Shore D method, the grain size distribution of the filler used was determined using the laser method and its thermal stability was tested using the TGA thermogravimetric analysis. The volume and surface resistivity were also determined and the density was determined. It was found that the charcoal powder used as a filler is characterised by high thermal stability – up to 600°C – and with an increase in its volume share in the polymer matrix, the hardness and density of the produced composites increases. Practical implications: The tested composites can be used as structural composites for complex elements requiring high hardness and strength. Originality/value: The research results indicate the possibility of using charcoal as a filler in polymer matrix, which, due to its low production cost, may be an alternative to expensive carbon fillers.
EN
Purpose: Cement concrete is characterized as brittle in nature, the loading capacity of which is completely lost once failure is initiated. This characteristic, which limits the application of the material, can in one way be overcome by the addition of some small amount of short randomly distributed fibers (steel, glass, synthetic). Design/methodology/approach: The present study deals with the inclusion of alkali resistant glass fibers in concrete by percentage weight of cement. The mechanical properties such as compressive strength and split tensile strength have been studied after exposing the concrete samples to elevated temperatures of up to 500°C. Water binder ratios of 0.4, 0.45, 0.5, 0.55 and 0.6 have been used to prepare design mix proportions of concrete to achieve a characteristic strength of 30 MPa. The depth of carbonation post elevated temperature exposure has been measured by subjecting the concrete samples to an accelerated carbonation (5%) condition in a controlled chamber. Findings: Conclusions have been drawn in accordance to the effect of fiber replacement and temperature increment. The concrete mixes with fiber content of 1% by weight of cement had shown better strength in compression and tension compared to the other dosages and conventional concrete (without fiber). Microcracking due to internal stream pressure reduced the mechanical strengths of concrete at elevated temperatures. Also, from TGA it was observed that the amount of calcium carbonate in samples with fiber added, post carbonation was less than the mixes without fiber in it. Research limitations/implications: The present study has been limited to alkali resistant glass fibers as the conventional glass fibers undergo corrosion due to hydration. Practical implications: The glass fiber reinforced concrete can be used in the building renovation works, water and drainage works, b ridge and tunnel lining panels etc. Originality/value: Based upon the available literature, very seldom the studies are addressing the behaviour of alkali resistant glass fiber concrete and its exposure to elevated temperatures.
PL
Odpady wielomateriałowe stanowią ok. 1,6% całkowitej masy opakowań wprowadzanych na rynek. Wielomateriałowe opakowania po produktach farmaceutycznych (tzw. blistry) stanowią znaczną ilość odpadów medycznych, które, traktowane jako niebezpieczne, kierowane są obecnie do spalarni. Pomimo że jest to znaczna grupa odpadów, w dalszym ciągu nie opracowano zrównoważonej metody przetwarzania ich z odzyskiem frakcji metalicznej, która spełniałaby założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zagospodarowania odpadów wielomateriałowych ze szczególnym naciskiem położonym na opakowania po produktach farmaceutycznych. Przedstawiono metodologię pomiarową, wyniki przeprowadzonych analiz termograwimetrycznych oraz krzywe TG i DTG odpadu pre- oraz postkonsumenckiego.
EN
Two types of wasted plastics and Al-contg. multi-material pharmaceutical packages (pre- and post-consumer) were analyzed by thermogravimetric method carried out under Ar at up to 700°C. The total mass losses were 68.27% and 58.43% for pre- and post-consumer waste, resp. A single thermal decompn. reaction was obsd. at 330°C for preconsumer waste and two reactions were obsd. at 312°C and 328°C for post-consumer waste. Sepn. of the materials for thermal processing was not necessary.
EN
The requirements set for engine oils are nowadays very high, varied, often contradictory and significantly go beyond the classic functions of engine oils. Also for the testing of engine oils, many different and advanced research methods are currently used. This article describes tests of fresh and used oil from a diesel engine using thermogravimetric analysis. This method was also used to determine the soot content of the used oil. The tests showed that the thermograms of fresh and used oil are similar, however in the oil used in the diesel engine the soot content increases.
PL
W celu uzyskania danych na temat charakterystyki morfologicznej i właściwości fizykochemicznych danego przedmiotu wykonanego z tworzyw sztucznych (lub gumy) powszechnie wykorzystywane są takie techniki, jak: spektroskopia w podczerwieni, różnicowa kalorymetria skaningowa, analiza termograwimetryczna, analiza dynamicznych właściwości mechanicznych, chromatografia żelowa czy skaningowa mikroskopia elektronowa.
EN
Three products were obtained from the condensation of citric acid with: propane-1,2-diol with the catalyst Tyzor TPT (HDCA1), propane-1,2-diol without a catalyst (HDCA2) and ­propane-1,3-diol with the catalyst Tyzor TPT (HDCA3). We measured the viscosities (from 3972 mPa • s for HDCA1 to 27 986 mPa • s for HDCA3), densities (about 1200 g/cm3), hydroxyl values (280–427 mg KOH/g), and acid values (­23–52 mg KOH/g) of the HDCAs. The thermal resistance of the HDCAs were assessed under dynamic conditions. The temperature ranges of 5, 10, 20 and 50 % weight loss for HDCA polyols were, respectively: 174–194 °C, 230–234 °C, 263–303 °C, and 314–364 °C. The HDCAs were used in the further synthesis of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR) and their physical qualities assessed with reference to foams produced from an industrial standard (Rokopol RF551). The authors examined the thermal properties (thermogravimetry, differential thermogravimetry and differential scanning calorimetry) of the foams, as well as the thermal stability: dimensional, volume and mass. The number of foam degradation stages was determined, as well as the speed of degradation of specific chemical bonds and percentage mass loss during all stages. We determined the temperature of the foam’s first weight loss, the extrapolating temperature of the foam’s weight loss, the temperature of the start of the foam’s rapid decomposition, and the temperature of the foam’s highest speed of weight loss, the temperatures of 5 %, 10 %, 20 % and 50 % mass loss were measured (respectively: 208–223 °C, 230–260 °C, 280–300 °C, 345–366 °C). The enthalpy related to each individual stage of foam degradation was examined using DSC (three endotherms and one exothermic peak).
PL
Otrzymano trzy produkty kondensacji kwasu cytrynowego z: propano-1,2-diolem w obecności katalizatora Tyzor TPT(HDCA1), propano-1,2-diolem bez katalizatora (HDCA2) oraz propano-1,3-diolem w obecności katalizatora Tyzor TPT (HDCA3). Zbadano ich lepkość (od 3972 mPa • s dla HDCA1 do 27986 mPa • s dla HDCA3), gęstość (ok. 1200 g/cm3), liczbę hydroksylową (280–427­mg KOH/g) i kwasową (23–52 mg KOH/g) oraz odporność termiczną w warunkach dynamicznych. Zmierzono temperaturę 5, 10, 20 i 50-procentowego ubytku masy polioli HDCA (odpowiednio: 174–194°C, 230–234°C, 263–303°C, 314–364°C). Wytworzone hydroksyalkilowe pochodne użyto do syntezy sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych (PUR-PIR). Zbadano właściwości termiczne pianek (metodami analizy termograwimetrycznej, różnicowej analizy termograwimetrycznej i różnicowej kalorymetrii skaningowej) oraz ich stabilność termiczną: wymiarową, objętościową i masową. Określono liczbę etapów degradacji pianek, szybkość degradacji poszczególnych wiązań chemicznych i procentowy ubytek masy na wszystkich etapach, temperaturę 5, 10, 20 i 50-procentowego ubytku masy pianek (odpowiednio: 208–223°C, 230–260°C, 280–300°C, 345–366°C). Określono entalpię poszczególnych etapów degradacji pianek metodą DSC (trzech pików endotermicznych i jednego egzotermicznego).
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd literatury dotyczącej zastosowań analizy termograwimetrycznej (TGA) w badaniu żywności. Opisano także zasadę pomiaru, wykorzystywaną aparaturę, sposób prezentacji wyników otrzymanych w tej metodzie.
EN
The article presents a short review of the literature on thermogravimetric analysis (TGA) applications in food testing. The principle of measurement, the devices used and the presentation of the results obtained in this method are also described.
EN
Thermal behaviour of epoxy-polyester powder coatings (EP) unmodified and modified with 3% of hybrid silicone-acrylic nanoparticles (NANO) was investigated using differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Silicone-acrylic nanoparticles with hybrid core-shell structure were obtained through spray drying of aqueous polymer dispersions. DSC studies were carried out using a dynamic methodology under different heating and cooling rates. The experiments revealed influence of nanoparticles presence and different temperature regimes on the polymeric coatings phase transitions. TGA and derivative thermogravimetric analysis (DTG) investigations confirmed increase in thermal stability of the modified EP as compared to unmodified EP.
PL
Termiczne właściwości epoksydowo-poliestrowych farb proszkowych (EP) niemodyfikowanych i modyfikowanych 3%-owym dodatkiem hybrydowych nanocząstek silikonowoakrylowych (NANO) analizowano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetryczną (TGA). Silikonowo-akrylowe nanocząstki o hybrydowej strukturze core-shell otrzymano w wyniku suszenia rozpyłowego polimerowych dyspersji wodnych. Badania DSC przeprowadzono według standardowej dynamicznej metodologii stosując różne prędkości ogrzewania i chłodzenia. Wyniki badań ujawniły wpływ obecności nanocząstek oraz zmian prędkości ogrzewania i chłodzenia na przejścia fazowe polimerowych powłok. Analiza TGA oraz termograwimetryczne krzywe różniczkowe (DTG) potwierdziły wzrost stabilności termicznej modyfikowanych EP w porównaniu do niemodyfikowanych EP.
PL
Polizasady Schiffa zsyntetyzowano metodą polimeryzacji utleniającej 2-hydroksybenzaldehydu (2-HBA) w środowisku alkalicznym, w obecności NaOCl jako utleniacza, a następnie szczepiono otrzymany polialdehyd za pomocą amin zawierających grupy pirydynowe i pirymidynowe. Uzyskane polimery charakteryzowano metodami GPC i SEM, a ich struktury potwierdzono za pomocą spektroskopii FT-IR, 1H NMR, 13C NMR i UV-Vis. Właściwości optyczne polizasad Schiffa analizowano spektroskopią fluorescencyjną i UV-Vis, a właściwości termiczne określono metodami TG, DTA i DSC. Korzystając z woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz pomiarów przewodności ciała stałego metodą czteropunktową badano właściwości elektrochemiczne otrzymanych polimerów. Pomiary te wskazują na półprzewodnikowy charakter polimerów. Stwierdzono, że wartości liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego (Mn), wagowo średniego ciężaru cząsteczkowego (Mw) i stopnia polidyspersji (Đ) ­poli(2-hydroksybenzaldehydu) (P-2HBA) wyznaczone na podstawie analizy GPC są równe, odpowiednio, 5900, 5450 oraz 1,08. Szerokość elektrochemicznej przerwy energetycznej (E'g) oznaczono metodą CV, natomiast szerokość optycznej przerwy energetycznej (E'g) za pomocą spektroskopii UV-Vis.
EN
Schiff bases polymers were synthesized from 2-hydroxybenzaldehyde (2-HBA) via oxidative polymerization method in an aqueous alkaline medium in the presence of NaOCl as an oxidant. Then, these polymeric Schiff bases were prepared from the polyaldehyde by grafting each of them with different amines containing pyridine and pyrimidine groups. The structures of polymers were confirmed by FT-IR, 1H NMR, 13C NMR, and UV-Vis measurements. The polymers were characterized by GPC and SEM analyses. Furthermore, their optical properties were determined by UV-Vis and fluorescence spectroscopy, their electrochemical properties by cyclic voltammetry (CV) analysis and solid state conductivity measurements by the four-point probe technique, their thermal behavior by TG, DTA, and DSC measurements. The electrical conductivity of the polymers was also measured and found that they are semiconductive. The number average molecular weight (M'n), the weight average molecular weight (M'w), and dispersity (Đ) values of the polymers were found from GPC analysis and were equal 5900, 5450 and 1.08, respectively, for poly(2-hydroxybenzaldehyde) (P-2HBA) polymer. Electrochemical energy gap (E'g) was found by CV, whereas optical band gap (E'g) was determined by UV-Vis measurements.
EN
In this study, flame retardant modification of partially oriented (POY, partially oriented yarn) poly(ethylene terephthalate) (PETPOY) fibers were applied using a high temperature bath method similar to dyeing fibers with disperse dyes. The flame retardant modifier used in this work – water-glass (WG) – was commercially available technical product. The flammability of fibers was evaluated by limiting oxygen index (LOI) method. Samples of the modified fibers were examined by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Effect of the flame retardant on change in the supermolecular structure of PETPOY fibers was evaluated using wide- and small-angle X-ray diffraction (WAXS and SAXS). As a result of the applied modification, PETPOY fibers were provided with effective and durable flame retardant properties. Also noteworthy is the relatively low cost and simplicity of applying the proposed technology.
PL
Do modyfikacji trudnozapalnej częściowo zorientowanych włókien z poli(tereftalanu etylenu) (PETPOY) zastosowano, podobnie jak w wypadku procesu barwienia włókien PET barwnikami zawiesinowymi, wysokotemperaturową metodę kąpielową. W charakterze modyfikatora użyto technicznego produktu handlowego – szkła wodnego (WG). Palność włókien oceniano metodą wskaźnika tlenowego (LOI). Próbki zmodyfikowanych włókien badano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Wpływ dodatku WG na zmianę struktury nadcząsteczkowej włókien PETPOY oceniano na podstawie wyników szeroko- i małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS i SAXS). Otrzymane modyfikowane włókna PETPOY wykazywały trwale zmniejszoną palność. Dodatkową zaletą zastosowanej metody modyfikacji jest jej stosunkowo niski koszt oraz prostota aplikacji.
13
Content available Termograwimetria i analiza gazów. Cz. 1, TGA-MS
EN
Eksperymenty TGA w połączeniu z odpowiednią techniką analizy powstających gazów (EGA - evolved gas analysis) dostarczają nie tylko informacji ilościowych o zmianie masy próbki, lecz także informacji jakościowych o powstających produktach gazowych reakcji lub rozkładu. W tej serii artykułów dyskutujemy możliwości, jakie oferuje METTLER TOLEDO. W części 1 przedstawiliśmy przegląd zalet połączenia termowagi z analizatorem gazu do analizy jakościowej produktów reakcji lub rozkładu [1]. W tej części pokazujemy bardziej szczegółowo, w jaki sposób wykonywane i oceniane są eksperymenty TGA-MS.
EN
Composites of polyethylene matrices and fillers consisting of finely ground pistachio shells and sunflower husks were manufactured. These materials were subjected to a series of tests for the purpose of examining their processing qualities, physical, mechanical and thermal characteristics, flammability and resistance to environmental factors, determining their feasibility and application paths. The relationship between the natural fiber composites' morphology and stability was described. Based on the obtained test results, the influence of the lignin content and secondary components in the fillers' structure on the thermal stability of the composites was confirmed. It was also proven that the porosity of the composites and the hemicellulose content in the filler influenced the composites' capacity to take up considerable amounts of water.
PL
W ramach pracy wytworzono kompozyty na osnowie polietylenu napełnione drobno mielonymi łupinami pistacji oraz łuskami słonecznika. Materiały te poddano serii badań mających na celu poznanie ich właściwości przetwórczych, fizycznych, mechanicznych i termicznych, palności oraz odporności na działanie czynników środowiskowych, warunkujących możliwości i kierunki ich zastosowania. Określono związek między morfologią a stabilnością badanych kompozytów polimerowych z napełniaczami roślinnymi (NFC, z ang. natural fibre composites). Zbadano wpływ zawartości ligniny i pozostałych składników napełniaczy na stabilność termiczną NFC. Dowiedziono również, że na zdolność NFC do pochłaniania znacznych ilości wody zasadniczy wpływ ma porowatość kompozytów oraz zawartość hemicelulozy w napełniaczu.
PL
W artykule omówiono różne kwestie odnoszące się do pomiarów TGA. Wykazano również, że inne techniki analizy termicznej takie jak różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termomechaniczna (TMA), dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) i analiza termooptyczna (TOA) mogą w istotny sposób ułatwiać interpretację wyników pomiarów TGA.
PL
W przypadku wielu praktycznych badań wykonanie pojedynczego pomiaru DSC nie wystarczy, aby ocenić właściwości cieplne próbki. Wykonanie dodatkowych pomiarów przy pomocy innych technik analizy termicznej takich jak analiza termograwimetryczna (TGA), analiza termomechaniczna (TMA) i dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje. W niniejszym artykule omówiliśmy kilka praktycznych przykładów.
PL
Przeprowadzono badania pirolizy zrębków brzozowych v reaktorze laboratoryjnym w 300, 400 oraz 500°C. Badania w reaktorze poprzedzono testami termograwimetrycznymi. produkty pirolizy podzielono na pięć części: karbonizat, woda, gaz, smoły lekkie i smoły ciężkie. Określono udziały masowe każdej frakcji w zależności od temperatury. Oznaczono zawartości węgla, wodom oraz tlenu za pomocą analizatora elementarnego. Ilościowy skład frakcji niskowrzącej oznaczono chromatograficznie za pomocą GC-MS, a frakcji gazowej za pomocą GC-TCD.
EN
Experiments on birch wood pyrolysis in a laboratory-scale batch reactor at temperatures 300, 400 and 500°C were performed. The investigations were preceded by thermogravimetric tests. Pyrolysis products were separated into five fractions: gases, tar, water, char and low-boiling liquid fraction. The mass concentrations of each fraction as a function of temperature were found. The content of carbon, hydrogen and nitrogen were determined using an elementary analyser. The quantitative composition of low-boiling fraction was determined using GC-MS, while the gas fraction - using GC-TCD.
PL
W niniejszym artykule scharakteryzowano wybrane metody analizy termicznej, w tym analizę termograwimetryczną, analizę termomechaniczną, dynamiczną analizę mechaniczną oraz dynamiczną sorpcję pary. Opisano różnicową kalorymetrię skaningową oraz jej warianty, różnicową kalorymetrię skaningową z modulowaną temperaturą oraz różnicową mikrokalorymetrię skaningową. Przedstawiono sposoby analizy i interpretacji danych oraz wyznaczania pojemności cieplnej i ciepła właściwego za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej. Scharakteryzowano także możliwości zastosowania omawianych metod w analizie właściwości termicznych wybranych produktów spożywczych.
EN
Presented work describes methods of thermal analysis, including thermogravimetric analysis, thermomechanical analysis, dynamic mechanical analysis, and dynamic vapor sorption and differential scanning calorimetry. The work also characterize scanning calorimetry method and its variations: modulated temperature differential scanning calorimetry and micro differential scanning calorimetry. The interpretation methods of data provided by DSC, including determination of heat capacity and specific heat of foods is described, as well as potential uses of these methods in thermal analysis of food.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.