Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 377

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Papiery higieniczne należą do grupy wytworów papierowych, które powinny charakteryzować się m.in. miękkością i wysoką absorpcyjnością cieczy. Jedną z metod poprawy tych właściwości jest wytłaczanie określonych wzorów w gotowym produkcie. Proces wytłaczania powoduje zwiększenie objętości wstęgi papierowej i poprawia obydwa wymienione parametry, a także zwiększa estetyczne walory końcowego produktu. Odciśnięty wzór może stanowić unikalny identyfikator producenta danego wyrobu. W ramach prezentowanych badań opracowano technikę identyfikacji wzorów tłoczonych na papierach higienicznych, która może znaleźć zastosowanie w przemyśle papierniczym, a w szczególności w produkcji i wykańczaniu papierów higienicznych do oceny jakości i powtarzalności wzorów tłoczonych na papierach tissue, a także do porównywania wytłaczanych wzorów pod kątem ewentualnego naruszania praw autorskich.
EN
Hygienic papers belong to the group of paper products which should be characterized by, among others, softness and high absorption of liquids. One method to improve these properties is to emboss specific patterns in the finished product. The embossing process increases the volume of the paper web and improves both of the above parameters as well as increases the aesthetic value of the final product. The embossed pattern may be also the unique identifier of the producer of a given product. In the presented research, a technique has been developed to identify embossed patterns on hygienic papers, which can be used in the paper industry, in particular in the production and finishing of hygienic papers to assess the quality and repeatability of patterns embossed on tissue papers, as well as to compare extruded patterns for possible violation of copyright.
2
Content available Comparison of selected shading correction methods
EN
Shade effect is a defect of the images very often invisible for human vision perception but may cause difficulties in proper image processing and object detection especially if the aim of the task is to proceed detection and quantitative analysis of the objects. There are several methods in image processing systems or presented in the literature, however some of them introduce unexpected changes in the images, what may interfere the final quantitative analysis. In order to solve this problem, authors proposed a new method for shade correction, which is based on simulation of the image background based on analytical methods which return pixel values representing smooth grey level changes. Comparison of the effects of correction by applying standard methods and the method proposed are presented.
EN
Automatic image analysis is nowadays a standard method in quality control of metallic materials, especially in grain size, graphite shape and non-metallic content evaluation. Automatically prepared solutions, based on machine learning, constitute an effective and sufficiently precise tool for classification. Human-developed algorithms, on the other hand, require much more experience in preparation, but allow better control of factors affecting the final result. Both attempts were described and compared.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę nagrania zderzenia klatki kabiny maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT). Przedmiotem badań była klatka kabiny maszynisty pojazdu szynowego Impuls I produkcji Newag S.A.. Badania doświadczalne przeprowadzono na zlecenie firmy Newag S.A. na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Węglewie koło Żmigrodu zgodnie z normą PN-EN 15227. Zderzenie zarejestrowano, stosując trzy kamery do rejestracji szybkozmiennych. W artykule przedstawiono niektóre wyniki z badań na podstawie
EN
The article presents the video analysis of Cash test of „Impuls I” Electric Multiple Unit (EMU). The subject of the study was the cage of the driver of the “Impuls I” rail vehicle of Newag S.A. Experimental research was carried out on the order of Newag S.A. on the experimental track of the Railway Institute in Węglewo near Żmigród according to PN-EN 15227. The crash test was recorded by three high speed cameras. The article presents some results from experimental research based on image motion analysis. Motion analysis was carried out in TEMA Motion environment.
EN
This article presents the results of tests on geogrids conducted using the Digital Image Correlation (DIC) method and those of numerical simulations of laboratory tests on the geogrid using the wide-width strip method. DIC allowed for the non-contact determination of displacements and strains for the entire surface of the samples of geosynthetics tested. The results of the laboratory tests and numerical simulations have been compared. The results of the tests and analyses indicate that the DIC method is an effective tool for evaluating the parameters of geogrids used in GRS systems and in pavement structures. In addition to the standard deformation image for the averaged base, analysis of deformations in any direction and at any point on the surface of the geogrid is possible. The measurement method applied also opens possibilities for validation of numerical models of geogrids made using the finite element method (FEM).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań geosyntetyków przeprowadzonych z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation) oraz ich porównanie z wynikami uzyskanymi tradycyjną tensometryczną metodą pomiarową. Badaniom wytrzymałościowym metodą szerokich próbek poddano geosiatki poliestrowe i szklane. W artykule zaprezentowano również numeryczny model przeprowadzonego badania. Wyniki symulacji numerycznych odniesiono do wyników badań laboratoryjnych. Zrealizowane badania materiałów geosyntetycznych oraz analizy uzyskanych wyników pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków. Pierwszym spostrzeżeniem było, iż dwuwymiarowa analiza deformacji metodą DIC pozwala na bezkontaktowe określenie całościowego charakteru pracy powierzchni badanego geosyntetyku. Daje to możliwość określenia rejonów najbardziej wytężonych, również poza obszarem bazy. Kolejną ważną zaletą metody jest możliwość analizy zagadnienia wartości i wektorów własnych wraz z wyznaczeniem pól przemieszczeń i odkształceń dla całej powierzchni badanej próbki. Rozwiązanie to nie jest możliwe przy wykorzystaniu tradycyjnej tensometrycznej metody pomiarowej. Istotne jest również otwarcie możliwość walidacji modeli numerycznych wykonanych przy użyciu metody elementów skończonych.
EN
The image analysis consists in extracting from the information which is available to the observer of the part that is important from the perspective of the investigated process. This process usually accompanies a considerable reduction in the amount of information from the image. In the field of two-phase flows, computer image analysis can be used to determine flow and geometric parameters of flow patterns. This article presents the possibilities of using this method to determine the void fraction, vapor quality, bubble velocity and the geometric dimensions of flow patterns. The use of computer image analysis methods is illustrated by the example of HFE 7100 refrigerant methoxynonafluorobutane condensation in a glass tubular minichannel. The high speed video camera was used for the study, and the films and individual frames received during the study were analyzed.
PL
Rachunek fraktalny jest jedną z szybko rozwijających się dziedzin matematyki i znajduje zastosowanie między innymi w opisie struktur porowych. Stanowi nowe spojrzenie na ich nieregularność i chaotyczność. Aby mógł być stosowanym poprawnie, powinien być wspomagany analizą błędu. W artykule przedstawiono i zweryfikowano niedoskonałości związane z analizą obrazu oraz możliwe sposoby ich korekcji. Jednym z kluczowych aspektów podczas takich badań jest miejsce oraz ilość wykonanych zdjęć. Sfotografowano powiększony obraz gruboziarnistego piaskowca w płytce cienkiej, uzyskany przy użyciu lupy binokularnej. Następnie wykonane zdjęcia zostały połączone w jedno. Otrzymane rozkłady parametrów fraktalnych pokazują ich zmienność oraz potwierdzają, że poprawnie wykonana seria zdjęć struktury porowej powinna zawierać zarówno obszary bardziej, jak i mniej porowate, a ich ilość należy dostosować do próbki. Zbadano wpływ rozdzielczości zdjęcia na wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Wykorzystano zdjęcia wapienia wykonane w SEM z użyciem elektronów wstecznie rozproszonych w zakresie powiększeń 120–2000×. Dodatkowo badaniu poddany został pojedynczy por. Otrzymane wyniki wskazują, że dla dużego zakresu powiększeń wartości wymiaru fraktalnego są zbliżone, natomiast lakunarność każdorazowo się zmienia. Jest to związane ze zmieniającą się jednorodnością zdjęcia. Analizie poddana została również metodyka wyznaczania rozkładu przestrzennego parametrów fraktalnych w oparciu o binaryzację. Stosowane metody zakładają, że binaryzacja następuje przed lub po podziale zdjęcia na mniejsze prostokąty, z których wyznaczane są wartości wymiaru fraktalnego oraz lakunarności. Indywidualna binaryzacja, pomimo czasochłonności, zapewnia lepsze wyniki, które są bardziej zbliżone do rzeczywistości. Nie jest możliwe zdefiniowanie jednej, słusznej metodyki do eliminowania błędów. Przedstawiono zbiór wskazówek, które mogą posłużyć do udoskonalenia wyników w przyszłej analizie obrazu struktur porowych.
EN
Fractal analysis is one of the rapidly evolving branches of mathematics and finds its application in different analyses such as pore space description. It constitutes a new approach to the issue of their natural irregularity and roughness. To be properly applied, it should be encompassed by an error estimation. The article presents and verifies uncertainties along with imperfections connected with image analysis and expands on the possible ways of their correction. One of key aspects of such research is finding both appropriate place and the number of photos to take. A coarse-grained sandstone thin section was photographed and then pictures were combined into one, bigger image. Fractal parameters distributions show their change and suggest that the accurately gathered group of photos include both highly and less porous regions. Their amount should be representative and adequate to the sample. The resolution influence on the fractal dimension and lacunarity values was examined. For SEM limestone images obtained using backscattered electrons, magnification in the range of 120x to 2000x was used. Additionally, a single pore was examined. The acquired results point to the fact that the values of fractal dimension are similar to a wide range of magnifications, while lacunarity changes each time. This is connected with changing homogeneity of the image. The article also undertakes a problem of determining fractal parameters spatial distribution based on binarization. The available methods assume that it is carried out after or before the image division into rectangles to create fractal dimension and lacunarity values for interpolation. An individual binarization, although time consuming, provides better results that resemble reality to a closer degree. It is not possible to define a single, correct methodology of error elimination. A set of hints has been presented that can improve results of further image analysis of pore space.
EN
The paper concentrates on post-processing of data necessary for pressure measurements using Pressure Sensitive Paints (PSP). The purpose of the study was to develop and test procedures for extraction of the surface pressure distribution from the images captured during PSP tests. The core issues addressed were reduction of the influence of model movement and deformation during wind tunnel run and synchronization between conventional pressure tap measurements and PSP data, necessary for in-situ calibration. In the course of the studies, two approaches on image registration were proposed: the first based on geometric transformation of control points pairs with cross-correlation tuning and the second based on similarity finding and estimation of geometric transformation of the images. Performance of the developed algorithm was tested with use of experimental setup allowing for controlled movement of the imagined target with micrometer resolution. Both of the proposed approaches to PSP image resection proved to perform well. After testing of the software, the PSP system was used for determination of the pressure field on flat plate exposed to impinging jet. The presented procedures and results can be useful for research groups developing in-house PSP measurements systems for wind tunnel tests and internal flow investigations.
PL
W artykule przedstawiono procedury konieczne i wystarczające do przeprowadzenia pomiarów techniką farb czułych na ciśnienie. Celem pracy było opracowanie oraz sprawdzenie procedur wyznaczenia rozkładu ciśnienia na powierzchni ze zdjęć pomiarowych farb czułych na ciśnienie. Głównymi podjętymi tematami była redukcja wpływu przemieszczenia i deformacji modelu podczas dmuchu w tunelu aerodynamicznym oraz synchronizacja pomiędzy pomiarem ciśnienia a rejestracją zdjęć. W pracy zaproponowano dwie metody uzgodnienia pozycji modelu pomiędzy zdjęciami: pierwsza metoda oparta na transformacji geometrycznej punków kontrolnych z dodatkowym uzgodnieniem wykorzystującym korelację obrazów znaczników oraz drugą metodę opartą na odnajdywaniu podobnych cech obrazów i estymacji przekształcenia geometrycznego obrazów. Skuteczność algorytmów została sprawdzona przy wykorzystaniu stanowiska pomiarowego umożliwiającego wykonanie zdjęć obiektu testowego przesuwanego z rozdzielczością poniżej jednego mikrometra. Testy zaproponowanych rozwiązań potwierdziły ich skuteczność. Kolejnym krokiem, po testach opracowanego oprogramowania, było wyznaczenie rozkładu ciśnienia na płaskiej płycie poddanej strumieniowi sprężonego powietrza. Przedstawione procedury oraz wyniki mogą być użyteczne dla grup badawczych wdrażających technikę farb czułych na ciśnienie do pomiarów w tunelach aerodynamicznych oraz badań przepływów wewnętrznych.
PL
Papier jest materiałem o strukturze kapilarno-porowatej. Właściwości hydrofilowe włókien celulozowych używanych w produkcji papieru również powodują, że materiały papierowe silnie chłoną wodę zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej. W większości przypadków, nadmierne wchłanianie cieczy przez papier nie jest korzystne, ponieważ prowadzi np. do osłabienia struktury materiału oraz gorszego odwzorowania nadruków. Dlatego znajomość interakcji papieru z cieczami stanowi ważną informację o cechach użytkowych tego materiału. Istnieją liczne metody pomiaru tego zjawiska, jednak w większości przypadków nie są one dostosowane do współczesnych wymagań. Celem niniejszych badań było opracowanie metody pomiaru przenikania cieczy przez materiały papierowe w oparciu o analizę obrazu. W tym celu zbudowano specjalne urządzenie nazwane eXtended Liquid Penetration Analyser (XLPA). Parametrem mierzonym była zmiana jasności powierzchni papieru podczas przenikania cieczy przez jego strukturę. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że zastosowana zasada pomiaru pozwala określić prędkość przenikania cieczy oraz wyznaczyć dyna-mikę tego procesu. Zaobserwowano również, że zastosowanie analizy obrazu pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o naturze badanego zjawiska.
EN
Paper is a material of capillary-porous structure. Hydrophilic properties of cellulose plant fibers used in paper production also result in intensive water absorption in both the liquid and the gas phase. In most cases, this phenomenon is not beneficial for paper quality. Excessive liquid absorption makes paper structure weaker and – during printing, for example – leads to poor reproduction of an applied pattern. As a result, a knowledge of paper-liquid interaction belongs to the most important functional properties of paper pro-ducts. A number of methods related to the measurement of the interaction between water and paper are already used but of them are not corresponding to today’s requirements. The aim of the presented research was to develop the method of measurement of the liquid penetration through paper based on image analysis. Special device named eXtended Liquid Penetration Analyser (XLPA) was built for this purpose. Changes of brightness of permeated paper surface were measured. Based on the obtained results, the method developed allows also to analyse the dynamics of liquid permeation through paper. It was found that image analysis can bring additional information about the investigated phenomenon.
EN
The paper presents an analysis of the pictures, recorded from the testing ground investigations, obtained with application of the fast-digital camera Phantom v9.1. The analysis was focused on determination of the kinematics of motion of the launcher-missile system. TEMA Motion program was used for motion analysis of the investigated system. The courses of variability of kinematic values characterising motion of the selected points of the launcher were determined. The results analysis showed that the launcher undergoes the linear displacement (X, Y) and angular one (alpha) that cause significant differences in the flight trajectory of the successively launched missiles.
PL
W pracy przedstawiono analizę zarejestrowanych obrazów z badań poligonowych przy użyciu szybkiej kamery cyfrowej Phantom v9.1. Celem analizy jest określenie kinematyki ruchu układu wyrzutnia – pocisk rakietowy. Do analizy ruchu badanego układu użyto programu TEMA Motion. Określono przebiegi zmienności wielkości kinematycznych charakteryzujących ruch wybranych punktów wyrzutni. Analiza wyników wykazała, że wyrzutnia ulega przemieszczeniu liniowemu (X, Y) oraz kątowemu, które prowadzą do istotnych różnic w trajektorii lotu wystrzeliwanych po sobie pocisków rakietowych.
PL
Struktura jest bardzo ważną cechą charakterystyczną dla różnych rodzajów żywności, dlatego też zachowanie jej odpowiedniej formy, bądź możliwość jej modyfikowania są głównym celem wszystkich stosowanych metod przetwarzania. Jest również podstawowym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości owoców i warzyw. Do badań nad właściwościami fizycznymi żywności coraz częściej wykorzystywana jest mikroskopia oraz komputerowa analiza obrazu jako nie inwazyjne metody obrazowania cech struktury żywności.
EN
The structure is a very important characteristic characteristic for various types of food, and therefore the preservation of its appropriate form or the possibility of modifying it is the main goal of all the processing methods used. It is also a basic factor affecting the assessment of fruit and vegetable quality. Research into physical properties of food increasingly uses microscopy and computer image analysis as noninvasive methods of imaging food structure characteristics.
12
Content available Wizyjny monitoring i analiza granulometryczna nadawy
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzania obrazów trójwymiarowych w porównaniu z dwuwymiarowymi. Przedstawiono potencjalne obszary zastosowań związane z nadzorowaniem transportu materiałów, optymalizacją procesów wzbogacania grawitacyjnego oraz pomiarami gęstości nasypowej.
EN
This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image acquisition and processing have been compared to 2-D image analysis. Several possible areas of application related to the supervision of material transportation, optimization of mineral processing systems, and bulk density measurements have also been presented.
EN
This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image acquisition and processing have been compared to 2-D image analysis. Several possible areas of application related to the supervision of material transportation, optimization of mineral processing systems, and bulk density measurements have also been presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzania obrazów trójwymiarowych w porównaniu z dwuwymiarowymi. Przedstawiono potencjalne obszary zastosowań związane z nadzorowaniem transportu materiałów, optymalizacją procesów wzbogacania grawitacyjnego oraz pomiarami gęstości nasypowej.
EN
In recent years, there has been a growing interest in the use of modern IT tools in agricultural engineering. Both image analysis methods and artificial neural networks, designed to reproduce the work of the human brain, serve to build predictive and classification models, highly useful for modern agriculture. Correct identification of both the seed material and the produced crops becomes a priority of agricultural engineering, ensuring adequate efficiency and cost-effectiveness of agrotechnical operations. This article presents a project whose aim was to develop an effective neural model for qualitative identification of the variety of stored consumer potato tubers by using input data obtained in the process of digital image analysis. The designed and created artificial neural network model (multilayer perceptron), using informations in the form of selected graphic descriptors, classifies three selected varieties of edible potato (Denar, Gala, Vineta).
PL
W ostatnich latach dostrzec można wzrastające zainteresowanie wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w inżynierii rolniczej. Zarówno metody analizy obrazu, jak i sztuczne sieci neuronowe, mające odwzorowywać pracę ludzkiego mózgu, służą budowaniu modeli predykcyjnych i klasyfikacyjnych, wysoce użytecznych dla współczesnego rolnictwa. Właściwa identyfikacja zarówno materiału siewnego, jak i wytworzonych plonów, staje się priorytetem inżynierii rolniczej, zapewniając odpowiednią efektywność i opłacalność przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych. Niniejszy artykuł przedstawia projekt, którego celem było opracowanie efektywnego modelu neuronowego służącego do identyfikacji jakościowej odmiany magazynowanych bulw ziemniaków konsumpcyjnych przy użyciu danych wejściowych pozyskanych w procesie analizy obrazów cyfrowych. Zaprojektowany i wytworzony model sztucznej sieci neuronowej (perceptron wielowarstwowy), korzystający z informacji w postaci wybranych deskryptorów graficznych, klasyfikuje trzy wybrane odmiany ziemniaka jadalnego (Denar, Gala, Vineta).
EN
Composting is one of the most efficient ways of managing municipal sewage sludge. Recently, due to the increased demand for composting, the issue of conducting this process in cost effective way is of particular importance. Determining the early maturity stage of the composted material can significantly improve the efficiency of surface management of relatively expensive compost plant. The following research presents classification of neural models for determining the early stage of composted mixture of sewage sludge and rapeseed straw, basing on information contained in images of material samples obtained with UV-A illumination. The topology of the MLP network was used in the construction of classification models. As input variables, 25 color parameters and 21 texture parameters were originally used, but also steps were taken to eliminate their number. The classification error for the developed neural models ranged from 1.83 to 4.27%. The best model in terms of the lowest value of error, and the smallest number of input variables required, included 16 neurons in the input layer, 50 neurons in the hidden layer and 2 neurons in the output layer. The following model is characterized by a slightly lower classification error and a slightly simpler structure than the best possible model developed in earlier studies for visible light illumination.
PL
Kompostowanie jest jednym z najwłaściwszych sposobów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. W ostatnim czasie, ze względu na wzmożone zapotrzebowania na kompostowanie tych osadów, szczególnego znaczenia nabiera kwestia prowadzenia tego procesu w sposób wydajny. Odpowiednio wczesne wykrywanie osiągnięcia przez kompostowany materiał stadium wczesnej dojrzałości może znacząco poprawić efektywność gospodarowania powierzchnią relatywnie drogiej płyty kompostowej. W pracy opracowano klasyfikacyjne modele neuronowe do określania tego stadium dla kompostowanej mieszaniny osadu ściekowego i słomy rzepakowej, bazujące na informacjach zawartych w obrazach próbek materiału, pozyskanych przy oświetleniu UV-A. Przy budowie modeli klasyfikacyjnych wykorzystano topologię sieci MLP. Jako zmienne wejściowe pierwotnie wykorzystano 25 parametrów dotyczących barwy oraz 21 parametrów dotyczących tekstury, przy czym wykonano również działania dążące do eliminacji ich liczby. Błąd klasyfikacji dla opracowanych modeli neuronowych zawierał się w przedziale od 1.83 do 4.27%. Najlepszy model pod względem najniższej wartości tego błędu, a przy tym najmniejszej liczby wymaganych zmienny wejściowych, zawierał 16 neuronów w warstwie wejściowej, 50 neuronów w warstwie ukrytej i 2 neurony w warstwie wyjściowej. Model ten cechował się nieco niższym błędem klasyfikacji i nieco prostszą strukturą, niż najlepszy z modeli opracowanych we wcześniejszych badaniach dla oświetlenia w postaci światła widzialnego.
EN
This paper shows that imaging and analysis of morphological features of the surface of modern structured abrasives in the pre-machining state can be carried out by means of electron microscopy supported by image processing and analysis techniques. The acquisition of SEM micrographs for active surfaces of the four (A6, A30, A65, A160 grades) monolayer abrasive discs 237AA (3M) with Trizact™ abrasive grains was carried out by the use of Quanta 200 Mark II (FEI Company) high-resolution scanning electron microscope. Visual analysis allowed for the observation of abrasive grains mainly in terms of the occurrence on their surface of various defects resulting from the technology of their production. For a parametric analysis, the authors used the Fiji 1.51s software (J. Schindelin et al.) which, in turn, made it possible to determine the values of the basic geometrical parameters characterizing the abrasive grains in the selected area of the active surface of assessed abrasive tool. The observation and measurement instruments used in the experimental studies described in this work and the proposed methodology may present an interesting alternative approach to the assessment of the surface morphology of advanced structured abrasives.
PL
Przedstawiono budowę i zasadę działania systemu monitorowania składu wieloskładnikowych mrożonek warzywnych i owocowych przemieszczających się na przemysłowej linii produkcyjnej. System składa się z układu kamer cyfrowych, rejestratora obrazu oraz komputera z algorytmem do analizy obrazu, który określa przybliżony skład mrożonek w oparciu o zawartość poszczególnych barw w zarejestrowanym obrazie. Przedstawiony system umożliwia monitorowanie prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnej oraz identyfikację możliwych przyczyn występowania niejednorodności składu mrożonek.
EN
The structure and operation principle of the system for monitoring the composition of multicomponent frozen vegetables and fruit transported in the industry-scale production line are presented. The system consists of a set-up of digital cameras, an image recording device and a computer with an algorithm for image analysis that determines the estimated frozen food composition based on the content of specific colors in the recorded images. The presented system enables monitoring of the proper operation of the production line and identifying possible causes of inhomogeneous composition of the frozen food.
18
Content available remote Mieszanie materiałów ziarnistych w poziomym mieszalniku łopatkowym
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności między prędkością obrotową mieszadła a stopniem zmieszania mieszaniny fasoli czerwonej i białej fasoli karłowatej oraz zależności między dwiema wybranymi cechami tekstury obrazu powierzchni mieszaniny a stopniem zmieszania w masie. Najlepszy efekt mieszania uzyskano przy prędkości 50 obr/min, gdy wartość stopnia zmieszania wynosiła około 0,9. Ocena stopnia zmieszania mieszaniny uzyskana metodą próbkowania w dużym stopniu została potwierdzona przez wyniki analizy obrazu powierzchni mieszaniny.
EN
The paper presents results of experimental study aimed at the investigation of relationship between the rotation speed of paddle mixer and the mixing degree of mixture of red beans with white dwarf beans, and also the relationship between two selected texture features of mixture surface image and mixing degree in the mass. It was found that the best mixing effect was obtained at 50 tpm when the mixing degree was about 0.9. The assessment of mixing degree obtained by the sampling method largely confirmed the results of the computer image analysis of mixture surface.
PL
W pracy przedstawiono oryginalne wyniki badań parametrów morfologicznych kłaczków osadu czynnego pobranego z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym. Wykazano, że zawiesina osadu czynnego składała się z kłaczków małych poniżej 10 μm proporcjonalnie włóknistych oraz kulistych, o niskiej chropowatości krawędzi. Wśród kłaczków średnich (od 10 μm do 100 μm) wraz ze wzrostem średnicy zwiększało się wydłużenie oraz chropowatość, a zmniejszała kolistość. Kłaczki o dużych średnicach występowały bardzo rzadko. Ich rozmiar spowodowany jest z reguły dużą obecnością bakterii nitkowatych, których nie stwierdzono w nadmiarze w badanych próbkach osadu czynnego. Badania potwierdziły, że wykorzystanie zautomatyzowanego analizatora obrazu Morphologi pozwala na szczegółową analizę budowy kłaczków osadu czynnego.
EN
The study presents the original research results of morphological parameters of activated sludge flocs taken from the Wastewater Treatment Plant located in Brzeg Dolny. It has been shown that activated sludge suspension consisted of small flocs below 10 μm in proportion of fibrous and circular shape with low edge roughness. Among the flocs from 10 μm to 100 μm with increasing diameter increased elongation and roughness, and decreased circularity. Flocs of large diameter were very rare. Their size is generally due to a large presence of filamentous bacteria, which were found in abundance in the presented samples of activated sludge. Studies have confirmed that the use of automated image analyzer allows for a detailed analysis of the activated sludge flocs size and shape.
EN
The article presents research on the development of a system based on a PLC controller used to perform a shape mapping from a photo. The first part of the article shows the system scheme and the operating principle of the developed system. In the second part of the article, the author describes his own research on the comparison of the quality of mapping and drawing time. The author has developed a dedicated algorithm that allows for mapping quality improvement while maintaining a similar drawing time. The article concludes with presentation of the results of practical measurements.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.