Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza kinetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Jack bean urease has been used as a good catalyst for hydrolysis of urea in various applications such as biotechnology and biomedical engineering. The wide range of applications require proper understanding of the thermal inactivation of the enzyme. Consequently, the theoretical analysis of the enzyme kinetic of the thermal inactivation is required. In this paper, a new iterative method proposed by Daftardar-Gejiji and the Jafari method is applied to analyse the kinetic of thermal inactivation of jack bean urease (EC3.5.1.5). The kinetics of the urease consist of three-reaction steps and included the Arrhenius equation for temperature-dependent rate constants as well as the temperature change in the initial heating period. The approximate analytical solutions are verified with results of numerical method using Runge-Kutta with the shooting method, and good agreements are established between the results of the methods. From the analytical investigation, it is established that the molar concentration of the native enzyme decreases as the time increases while the molar concentration of the denatured enzyme increases as the time increases. The time taken to reach the maximum value of the molar concentration of the native enzyme is the same as the time taken to reach the minimum value of the molar concentration of the denature enzyme. It is hoped that the information given in this theoretical investigation will assist in the kinetic analysis of thermal inactivation of the experimental results over handling rate constants and molar concentrations.
EN
Experimental biodesulfurization (BDS) data for dibenzothiophene (DBT) (1.0-7.0 mM) with Rhodococcus rhodochorus immobilized by adsorption on silica, were adjusted with liquid-film kinetic model (Fisher coefficient, F = 592.74 and probability value p << 0.05 and r 2 = 0.97). Simulations predict the presence of considerable amounts of DBT surrounding the particles, which would be available for the cells adsorbed on the surface of silica. The greatest percentage removal (50 %) was obtained for adsorbed cell system over the suspended bacterial cells (30 %), showing that sulfur substrates are more bioavailable when the bacterial cells are adsorbed on silica. The liquid-film modelling with diffusional effects provides proper theoretical basis to explain the BDS performance obtained using adsorbed cells.
3
Content available remote Kinetyka reakcji następczej. Cz. 2, Odwracalne reakcje I rzędu
PL
Szybkość tworzenia produktu w reakcjach z odwracalnym etapem tworzenia lub rozkładu produktu przejściowego opisano równaniem potęgowym zmiennej stopnia przereagowania substratu. Pokazano jak parametry przyjętego równania wiążą się ze stałymi szybkości obu reakcji oraz stężeniem początkowym substratu.
EN
Rate of product formation in a reversible consecutive reaction was evaluated for varying values of all reaction consts. (0.01-10⁶). Equations for calculation of product concns. were developed.
4
Content available remote Kinetyka reakcji następczej. Cz. 1, Nieodwracalne reakcje I rzędu
PL
Szybkość tworzenia produktu w reakcji S → X → P oraz stężenie produktu opisano równaniem potęgowym zmiennej stopnia przereagowania. Pokazano jak parametry przyjętego równania wiążą się ze stałymi szybkości oraz stężeniem początkowym substratu.
EN
Rate of product formation in a consecutive reaction was evaluated for varying ratio of both rate consts. Equations for calculation of product concns. were developed.
EN
Although phosphinic acid (H3PO2) has a powerful reduction potential, the reduction of silver ions by phosphinic acid salt has not yet been reported. In this work, colloidal silver has successfully synthesized by reducing silver ions in ethanol with phosphinic acid as a reducing agent. The effects of [AgNO3]/[H3PO2] ratios and reaction temperature were considered. Spherical silver nanoparticles with cubic structure were successfully prepared and their diameters were measured to be 8.5±0.9 nm − 11.3±0.2 nm. Half-life analysis showed that the reduction of silver ions proceeded with the reaction order of 1.30 on concentration of phosphinic acid and activation energy of 120.7 kJ/mol.
EN
From the analysis of Theo Jansen walking mechanism and of the path curve that it describes the reduced capability for crossing over obstacles of the Jansen leg (1 DOF) is pointed out. By using a 5 link belt mechanism with 2 DOF can be adapted for generating similar Jansen mechanism path curve, where the step height of this path can be increased. For this purpose a mathematical model is conceived in order to analyse and determine the parameters for driving and control of the operation of the novel walking leg solution.
EN
Analytical formulas describing the kinematics and dynamics of a multibody system of a new polar positioning system dedicated to mechatronic laser glass or other transparent dielectrics engraving system will be presented in this work. The analytical results will become in the later stages of the research the basis of numerical simulations. They will optimize the proposed solution of the positioning system.
EN
Existing commercial solutions of the CPM (Continuous Passive Motion) machines are described in the paper. Based on the analysis of existing solutions we present our conceptual solution to support the process of rehabilitation of the knee joint which is necessary after arthroscopic surgery. For a given novel structure we analyze and present proprietary algorithms and the computer application to simulate the operation of our PCM device. In addition, we suggest directions for further research.
EN
In the present paper, kinetics of aluminium evaporation from the Ti-6Al-7Nb alloy during smelting by means of the VIM method at 5 to 1000 Pa has been discussed. To determine the liquid titanium meniscus area and the liquid titanium mean velocity for the experimental conditions of the study, a methodology based on the coupled model of the electromagnetic field and the hydrodynamic field of liquid metal was applied.
PL
W prezentowanej pracy omówiono kinetykę procesu odparowania aluminium ze stopu Ti-6Al.-7Nb wytapianego metodą VIM w zakresie ciśnień od 5 do 1000Pa. Do wyznaczenia powierzchni| menisku ciekłego tytanu oraz średniej prędkości ciekłego tytanu wykorzystano model matematyczny procesu topienia i nagrzewania ciekłego metalu w piecu indukcyjnym uwzględniający sprzężenie pola elektromagnetycznego i pola hydrodynamicznego ciekłego metalu.
EN
The esterification of acetic acid with methanol was studied in the presence of heterogeneous acidic catalyst - sulfonic acid functionalized silica mesoporous cellular foam (MCF) in order to determine its potentials. The effects of catalyst loading, molar ratio of substrates and temperature on the reaction rate were discussed. The kinetic model for this reaction was proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substratów oraz temperatury na szybkość reakcji. Zaproponowano model kinetyczny reakcji przeprowadzonej w obecności otrzymanego katalizatora.
11
Content available remote Carbon dioxide sequestration by chemically accelerated aqueous mineral carbonation
EN
The subject of the paper is related to the methods of mineral carhon dioxide sequestration. The process is based on the reaction of C02 with metal oxides bearing materials to form insoluble carbonates. The fundamentals of application of (he method of indirect carbonation with the use of acetic acid are described. Results of thermodynamic and kinetic analysis of the process arc presented.
PL
Przedmiotem pracy są metody sekwestracji ditlenku węgla przez wspomagana chemicznie karbonatyzację mineraiów. W metodzie tej wykorzystuje się reakcję chemiczną CO2 z minerałami zawierającymi tlenki metali i prowadzącą do wytworzenia nierozpuszczalnych węglanów. Na przykładzie kwasu octowego omówiono podstawy zastosowania metody pośredniej karbonaiyzacji z wykorzystaniem słabego kwasu. Przedstawiono także analizę termodynamiczna i kinetyczną rozważanego procesu.
12
Content available remote Oczyszczanie i nawęglanie nc-TiC/C w argonie. Analiza kinetyczna
PL
Przedstawiono wyniki analizy procesu oczyszczania i nawęglania n-TiC/C w argonie, otrzymanego metodą zol-żel. Cząstki obrazowano metodą TEM. Strukturę i wielkość cząstek określano metodą XRD. Produkty gazowe oznaczano metodą MS. Pomiary TG-DSC przeprowadzono w warunkach nieizotermicznych i izotermicznych. Próbki w seriach ogrzewano do 1200, 1300, 1400 i 1500°C. Odpowiednie nawęglenie i właściwą wielkość cząstek uzyskano w serii do 1300°C. Dla tej serii podano opis kinetyki procesu. Wyróżniono trzy etapy. W etapie pierwszym następowało uwalnianie i desorpcja produktów lotnych . W etapie drugim zachodziło utlenianie nie nawęglonego nc-TiC/C tlenem zawartym w śladowych ilościach w argonie. W etapie trzecim przebiegała piroliza domieszek i nawęglanie nc-TiC/C. Kinetykę opisano stosując równanie Coatsa-Redferna. Zidentyfikowano dla etapów modele kinetyczne (postacie funkcji g(&)) i wyznaczono parametry Arrheniusa. Stosując uzyskane dane kinetyczne przeprowadzono analizę procesu. Badano zależności &(T) i r(&,T) od szybkości ogrzewania próbek i od temperatury.
EN
The analysis results of purification and carbonization process in argon with use of nc-TiC/C powder, obtained by sol-gel method, are presented. The particles have been depicted by TEM method, while characterization of structure and particles size was performed by XRD method. MS method was used to determine evolved gaseous products. TG-DSC measurements were carried out under non-isothermal and isothermal conditions. The samples were heated up in series to 1200, 1300, 1400 and 1500oC. Appropriate carbonization and particles size were obtained for series heated up to 13000C. For this series description of process kinetics is presented. Three stages of the process hale been distinguished. In the first stage evolution and desorption of volatile products took place. In the second stage occurred oxidation of uncarbonized TiC/C by the oxygen present in argon at trace level. In the third stage the pyrolysis of admixtures and carbonization of nc-TiC/C proceeded. Kinetics were described using Coats-Redfern equation. The kinetic models (forms of g(?) function) and Arrhenius parameters were determined for particular stages. Using obtained kinetic data, the analysis of the process was performed. The ?(T) and r(?,T) dependencies on heating rate and temperature were investigated.
13
PL
Omówiono zjawisko parowania związków lotnych kąpieli metalowej (stali) w warunkach obniżonego ciśnienia, wraz z opisem kinetyki tego procesu. Przedstawiono możliwości oceny wartości współczynników przenikania masy w fazie ciekłej i gazowej.
EN
The effect of evaporation of volatile components of metal bath (steel) under the reduced pressure is discussed and kinetics of this process is described. The possibilities for evaluation of the values of mass transfer coefficients in the liquid and gaseous phase are presented.
EN
It was found that, 4,5-trans-2,3,3-triphenyl-4-nitro-5-karbomethoxyisoxazolidine decomposes during the heating in the boiling benzene. The mechanism of the process was discussed in terms of quantumchemical considerations.
PL
W artykule przeprowadzono analizę termodynamiczną reakcji zachodzących w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C)-pary magnezu. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że obróbka ciekłego żeliwa parami magnezu prowadzi do znacznego obniżenia aktywności tlenu i siarki w tym stopie. Proces wiązania tlenu i siarki prowadzi do wzrostu napięcia powierzchniowego na granicy: ciekłe żeliwo − zarodek grafitu poprzez obniżenie aktywności powierzchniowej tlenu i siarki. Nadmiar magnezu (przy małym stężeniu tlenu i siarki) może być przyczyną spadku wartości napięcia powierzchniowego wskutek dużej aktywności powierzchniowej tego pierwiastka. Przeprowadzono także analizę kinetyki w układzie: ciekły nasycony węglem stop (Fe-C) – pary magnezu. Podano równania opisujące zmianę koncentracji tlenu i siarki w czasie kontaktu stopu z parami magnezu.
EN
This paper presents a thermodynamic analysis of the reaction between [S] and [O] dissolved in liquid cast iron and magnesium in a vapour state. It has been shown that liquid cast iron treatment by magnesium increases the surface tension on a phase boundary: liquid cast iron – graphite. Excess of magnesium disolved in liquid iron may be a source of decreasing the surface tension as well. The model of magnesium, oxygen and sulphur transfer throw Nernst’s static diffusion layer in the liquid (Fe-C) alloys – Mg vapour has been presented as well. Equtions for calculation final concentration of [S] and [O] have been determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.