Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pakistan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Background: The objective of this study is to determine the impact of concentrated leverage and ownership (high levels of control and power) on firm performance in the case of Pakistan’s logistics sector separately in the presence and absence of growth options available to the firm. Both leverage and ownership concentration can have a significant influence on firm performance in either a positive or a negative way. Methods: In the data sample of this study, 141 companies in Pakistan listed on the Karachi Stock Exchange were selected with a study window from 2008 to 2018. The selection criteria for our sample study are based on firms with the highest market capitalization. Using a Panel based regression methodology, Generalized Methods of Estimating Equations are applied, which cover for 1st and 2nd order serial correlation and controls for endogeneity and autocorrelation problems. Results: The overall results indicate that the availability and non-availability of growth options to firms are very important factors in analyzing ownership concentration and debt influence on firm performance. This paper takes growth option availability and non-availability as dummy variables and finds that in the presence of growth options, non-linear relations are found between firm performance and ownership concentration and positive significant relations of debt with firm performance. Whereas, in the absence of growth opportunities, inverse parabola relations are depicted of ownership concentration and firm performance, and negative relations between debt and firm performance. Conclusions: Financial leverage represents a two part structure, negative in the presence of growth options and positive in the absence of growth options. The study demonstrates that high levels of power concentrated in the hands of owners leads to a convergence and entrenchment effect depicting non-linear relations with financial performance in both the availability and non-availability of growth options. Furthermore, the study also revealed that the explanatory power of results with a sales rate of growth (as a growth options measurement proxy) is higher than the Price to Earnings Ratio measurement proxy.
PL
Wstęp: Celem pracy jest określenie wpływu struktury własnościowej firmy na efekty jej działalności w obszarze sektora logistycznego w Pakistanie w przypadku opcji możliwości rozwojowych firmy oraz jej braku. Struktura własnościowa ma istotny wpływ zarówno pozytywny jak i negatywny na efekty działalności firmy. Metody: W celu uzyskania danych do analizy, wybrano 141 firm pakistańskich, będących obecnych na giełdzie w Karachi. Dane pochodziły z okresu 2008-2018. Kryterium wyboru tych firm była najwyższa rynkowa kapitalizacja. Dane poddano analizie statystycznej za pomocą metody GEE (generalized estimating equation) stosowanej dla problemów endogeniczności i autokorelacji. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują możliwości i ich brak dla różnych opcji wzrostu firm jako bardzo ważny czynnik wpływu struktury własnościowej oraz zadłużenia na efekty działalności firmy. W przypadku istnienia możliwości rozwoju dla firmy, wykryto zależność pomiędzy efektami działalności firmy and pozytywną istotną zależność pomiędzy zadłużeniem a efektami działalności firmy. W przypadku braku możliwości rozwoju zaobserwowane negatywną zależność pomiędzy strukturą własnościową a efektywnością firmy jak również negatywną zależność pomiędzy zadłużeniem a efektami działalności firmy. Wnioski: Dźwignia finansowa ma dodatni wpływ w przypadku istnienia możliwości rozwoju i negatywny w przypadku jego braku. Uzyskane wyniki wskazują, że skupienie władzy w małym gronie właścicieli prowadzi do konwergencji i efektu „okopania się” w połączeniu z nieliniową zależnością od wyników finansowym w przypadku zarówno brak jak i występowania możliwości rozwoju firmy.
EN
Background: The current study reveals the effectiveness of gender diversity in the boardroom and considers its impact on a firm’s corporate social responsibility, financial performance and reputation, which leads towards business sustainability.The study is based on stakeholder theory assumptions which state that female directors play a vital role in board diversification. Methodology: 100 index firms listed on the Pakistan Stock Exchange were chosen as a sample size. The firm’s financial performance was measured by using three proxies in order to get robust results. Panel data of 6 years from 2010 to 2015 was applied for data analysis. The data was analyzed by applying the Fixed-Random OLS regression, which revealed that gender diversity in the boardroom has no significant relationship with corporate social responsibility (CSR), financial performance, and the reputation of a firm. Results: Study results revealed that HODI mitigates corporate social responsibility activity. According to the Fixed-Random Regression results, PW has no significant impact on shareholder return. Sales and ROA have a significant positive relationship with SHR. Conclusions: There is a negative relationship between boardroom gender diversity and a firm’s financial performance. Females in boardrooms either cause negative effects or have no impact on the firm’s financial performance. Similarly, there is no significant relationship between the presence of women in boardrooms and a firm’s reputation.
PL
Wstęp: Obecne badania ujawniają efektywność dla firmy wynikającą ze zróżnicowania płciowego członków zarządu oraz na społeczną odpowiedzialność tej firmy, jak również jej wyniki finansowe i reputację, co prowadzi do zrównoważonego rozwoju biznesowego firmy. W pracy poddano analizie wpływ udziału żeńskich członków zarządu na dywersyfikację działań firmy. Metody: Jako próbę losową wybrano 100 firm umieszczonych na liście giełdy pakistańskiej. Wyniki finansowe były mierzone przy pomocy trzech wskaźników w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników. Dane do analizy pobrano za okres od roku 2010 do 2015. Uzyskane dane zostały poddane analizie regresji Fixed-Random OLS, która wykazała brak wpływu zróżnicowania płci członków zarządu na społeczną odpowiedzialność (CSR), wyniki finansowe oraz reputację firmy. Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że HODI łagodzi aktywność związaną ze społeczną odpowiedzialność. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy regresji, PW nie ma istotnego wpływu na zyski finansowe udziałowców. Sprzedaż oraz ROA wykazały pozytywną korelację z SHR. Wnioski: Uzyskano negatywną korelację pomiędzy zróżnicowaniem płciowym członków zarządu a wynikami finansowymi firmy. Obecność kobiet w zarządzie albo miała negatywny wpływ albo nie miała wpływu na wyniki finansowe firmy. Podobnie, nie zaobserwowano istotnej zależności pomiędzy obecnością kobiet w zarządzenie a firmą.
EN
Background: Purpose of this study is to investigate the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial and logistics sector of Pakistan. Impact of corporate governance practices on performance is under discussion for many years. Ownership structure has a significant effect on the performance of the firms either positively or negatively. Performance of the firms operating under the financial sector becomes more critical due to the reason that a well-functioning financial sector is vital for the economic development of any Country or Nation, in all areas especially in such crucial ones as logistics. The underline empirical study investigated the impact of ownership concentration on the performance of the firms operating in the financial sector of Pakistan, which has a strong influence on other sectors including logistics one. Methods: There are 36 firms those have been considered for data collection process. These firms are listed on Karachi stock exchange (KSE) of Pakistan. Last five years' data from annual reports has been analyzed. Quantitative data descriptive statistics, correlation matrix and regression models are used for data analysis. Results: Ownership concentration has a significant negative impact on ROA, Family-based ownership concentration has a significant negative impact on ROA, and Nonfamily based ownership concentration have a significant positive impact on Tobin's Q and ROA. Findings of this study are consistent with the agency theory. Conclusions: Concentrated ownership can influence firm performance either positively or negatively. Study shows that the agency theory is applicable in the context of Pakistan. The power of decision-making is held by top shareholders in the concentrated ownership structure. Shareholders will make such decisions those are beneficial for them but not for the firm.
PL
Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu koncentracji własności na sposób postępowania przedsiębiorstw, działających w sektorze finansowych i logistycznym w Pakistanie. Od wielu lat trwa dyskusji na temat wpływ praktyk sektora państwowego na działania przedsiębiorstw. Struktura własnościowa ma istotny wpływ na sposób postępowania firm, zarówno pozytywny jak i negatywny. Wpływ sposobu postępowania sektora finansowego ma istotne znaczenia dla rozwoju gospodarczego zarówno kraju jak i narodu we wszystkich sektorach, np. w tak istotnym sektorze, jakim jest logistyka. Prezentowana praca przedstawia badania pod wpływem koncentracji typu własności na działanie firm operujących w sektorze finansowych, co przekłada się również na działanie innych sektorów gospodarki, w tym logistycznego. Metody: Badania przeprowadzono na losowej próbce 36 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te są zarejestrowane na giełdzie w Karachi, w Pakistanie. Analizie poddano okres ostatnich 5 lat, na podstawie raportów rocznych. Jako narzędzi do obróbki danych zastosowano statystykę opisową, macierz korelacji oraz modele regresji. Wyniki: Koncentracja własności ma istotny negatywny wpływ na ROA, koncentracja własności rodzinnej ma istotny negatywny wpływ na ROA, natomiast koncentracja własności nierodzinnej ma istotny pozytywny wpływ na wskaźnik Tobin's Q i ROA. Otrzymane wyniki są spójne z teorią agencji. Wnioski: Koncentracja własności może wpływać na działanie formy zarówno pozytywnie, jaki i negatywnie. Wyniki badań wskazują, że teoria agencji może być zastosowana w kontekście Pakistanu. W strukturze ze skoncentrowaną własnością, decyzje są podejmowane przez głównym udziałowców. Podejmują oni decyzje korzystne przede wszystkich dla siebie a nie zawsze dla całości firmy.
EN
The purpose of the present study is to analyze the relationship between transactional leadership style and factors of employees’ reactions towards organizational change in the telecommunication companies of Pakistan. Furthermore, to understand the importance of followership this study has also incorporated followership as a moderating variable. Quantitative methodology is applied to investigate the underline relationships. The Pearson correlation results have identified that transactional leadership is positively related to all three factors (frequency of change, trust in management, and employees’ participation) of employees’ reactions towards change. The moderation results further clarify that followership significantly moderates the relationship between transactional leadership style, frequency of change and employees participation. However, there is no moderation effect found between transactional leadership style and trust in management.
PL
Celem niniejszego badania jest analiza związku między stylem przywództwa transakcyjnego a czynnikami reakcji pracowników na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych w Pakistanie. Ponadto, aby zrozumieć znaczenie podążania za przywódcą, zostało ono włączone jako zmienna moderująca. W celu zbadania istniejących zależności, zastosowana została metodologia ilościowa. Wyniki korelacji Pearsona wykazały, że przywództwo transakcyjne jest pozytywnie powiązane ze wszystkimi trzema czynnikami (częstością zmian, zaufaniem do zarządzania i udziałem pracowników) reakcji pracowników na zmiany. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wyniki moderacji dodatkowo wyjaśniły, że podążanie za przywódcą znacząco moderowało związek pomiędzy stylem przywództwa transakcyjnego, częstotliwością zmian a udziałem pracowników. Jednak nie znaleziono efektu powiązania pomiędzy stylem przywództwa transakcyjnego a zaufaniem do zarządzania.
EN
The research is undertaken to investigate the impact of brand equity on consumer willingness to pay the premium price by using an extended model of the theory of planned behavior. Role of consumer attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls in shaping consumer intention towards paying a premium price for a brand are explored. The theory is further extended to demonstrate the role of brand equity towards consumer intention to pay a premium price. This research is conducted explicitly in Pakistan. The data was analyzed statistically by performing regression analysis with SPSS. The findings indicate that there is a significant impact of brand equity, attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls on consumer intention to pay a premium price for the brand. The research findings depict that consumers are willing to pay a premium price for a brand if the high brand equity is established.
PL
Podjęte badania mają na celu przeanalizowanie wpływu wartości marki na skłonność konsumentów do płacenia ceny premium za pomocą rozszerzonego modelu teorii planowanych zachowań. Dokonano analizy roli postawy konsumenckiej, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych w kształtowaniu intencji konsumenta w zakresie płacenia wyższej ceny za markę. Teoria ta jest dalej rozwijana, aby pokazać rolę marki w dążeniu konsumenta do zapłacenia wyższej ceny. Badania wykorzystane w niniejszym artykule przeprowadzono w Pakistanie. Dane analizowano statystycznie, przeprowadzając analizę regresji za pomocą oprogramowania SPSS. Ustalenia wskazują, że istnieje znaczący wpływ wartości marki, postawy, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych na intencję konsumenta, aby zapłacić wyższą cenę za markę. Wyniki badań wskazują, że konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę za markę, jeśli ustanowiony zostanie wysoki kapitał własny marki.
6
Content available Drivers of green supply chain management
EN
Background: In the manufacturing business, producers have been facing the problem to decrease the environmental effects during the manufacturing procedure. There is a need for the dedication and resources to address these issues. Management concerns, environmental controls and stakeholder concerns in environment control should be addressed. However, the managerial concerns and size of firms, account as a critical component for influencing the selection of green innovation practices. Along these lines, the reason for research is to explore the impact of those elements affecting producer to adopt green innovation practices. Method: The data is collected through a quantitative approach. Questionnaires were distributed among 150 manufacturing enterprises. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 23 is used for data analysis. Simple liner, corrections and KMO analysis are applied to the data. Results: Results show that managerial concern is the essential driver for the selection of green practices. Significant connections have been found between government regulation, stakeholder pressure and business size with the selection of green innovation practices. Conclusions: Study throws light on the elements that affect the adoption of green innovation practices in supply chain management of the manufacturing industry. Green supply chain management is essential for the enterprise's sustainability. Green supply chain management is still under developing stage in Pakistan. The study has identified several factors those can play a vital role in the adoption of green supply chain management. This research will be helpful in developing policies and to the better understanding towards adopting green innovation practices.
PL
Wstęp: Przedsiębiorcy działający w obszarze produkcji często spotykają się z problemem redukcji efektów środowiskowych procesu produkcyjnego. Jest to istotny problem, wymagający szybkiego rozwiązania, uwzględniającego zarówno zagadnienia zarządzania, kontroli czynników środowiskowych jak i interesów udziałowców. Niemniej jednak czynniki związane z zarządzaniem i wielkością firmy wyróżniają się krytycznym wpływem na wybór stosowanych innowacji ekologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu tych czynników na producenta we wprowadzaniu ekologicznych innowacji. Metody: Dane zostały zebrane w ujęciu ilościowych, poprzez przeprowadzenie ankiety wśród 150 przedsiębiorstw produkcyjnych. Do analizy danych zostało użyte oprogramowanie Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) we wersji 23. Użyte analizy to analiza liniowa, korekta oraz analiza KMO. Wyniki: Wykazano wpływ metod zarządzania na wybór praktyk ekologicznych. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy regulacjami prawnymi, presją wywierają przez udziałowców oraz wielkością przedsiębiorstwa na wybór innowacji ekologicznych. Wnioski: Praca pokazuje elementy mające wpływ na zaadoptowanie zielonych innowacji w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego. Proekologiczne zarządzanie jest istotne dla rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa. Zielone zarządzanie łańcuchem dostaw jest nadal w fazie rozwojowej w Pakistanie. W pracy zidentyfikowano kilka czynników mających istotną rolę w adoptowaniu zielonego zarządzania w łańcuchu dostaw. Praca wspomaga rozwój polityki proekologicznej i lepsze zrozumienie wprowadzania zielonych innowacji w praktyce.
EN
Two separate experiments were conducted during the months of June and September, 2014 to investigate the nutrient (nitrogen and phosphorous) removal from leachate by growing duckweed, Lemna minor in various leachate dilutions under natural climatic conditions of Islamabad, Pakistan. The highest uptake of nitrogen and phosphorous by duckweed was 95% and 90%, respectively, whereas the highest growth rate of duckweed was 6.4 g·m–2·day–1 during both experiments. The highest rates of nitrogen and phosphorous removal from leachate media were 380 and 200 mg·m–2·day–1, respectively, during both experiments. Nutrient uptake by duckweed and its growth rate was rapid at more diluted leachate whereas the nutrient removal rates from leachate media were higher in more concentrated leachate. The duckweed growth and its nutrient uptake ability under natural climatic conditions were directly affected by seasonal climatic variations. Relatively higher temperature and more intense solar radiation were more favorable for the duckweed growth and its nutrient uptake ability. Both parameters can be improved by pre-acclimation of duckweed with leachate which prevents the lag phase of the duckweed growth.
EN
Private schools have been growing in urban and rural areas to improve the quality of education in Pakistan and have become the second largest employer after textile industry. With a little government budget on education, there is a lack of monitoring on the minimum standard of education in Pakistan. Therefore the quality of education depends primarily on the way schools are managed. The objective of this study is to explore the leadership competencies of private school principals in Pakistan urban and rural areas. Content analysis was utilized to analyze written responses from 26 private schools. This study reveals that in urban and rural areas private school principals are perceived to have strong personal characters but lack the competencies to drive results. The main finding of this study is that leadership competencies of personal characters and driving results are perceived as two independent aspects, instead of complimenting to one another. This is one of the reasons why many private schools fail to retain students to complete a full cycle of basic education.
PL
Szkoły prywatne wykazują poprawę jakości edukacji w Pakistanie zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich; i stały się drugim największym pracodawcą po przemyśle włókienniczym. Niewielki rządowy budżet przeznaczony na edukację powoduje brak monitoringu w kwestii zapwenienia minimalnego poziomu edukacji w Pakistanie. Dlatego jakość edukacji zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób szkoły są zarządzane. Celem artykułu jest zbadanie kompetencji przywódczych dyrektorów szkół prywatnych na obszarach miejskich i wiejskich w Pakistanie. Analiza problemu została oparta na studiach wywiadów pisemnych z 26 szkół prywatnych. Badanie to pokazuje, że na obszarach miejskich i wiejskich dyrektorzy szkół prywatnych posiadają silne cechy osobowe, ale również brak kompetencji do osiągania wyników. Głównym wnioskiem artykułu jest to, iż kompetencje przywódcze dyrektórów i osiągane wyniki odbierane są jako dwa niezależne aspekty, zamiast wskazania wzajemnie silnych relacji. Jest to jeden z powodów niskiej jakości kształcenia i problemów szkół z utrzymaniem uczniów do ukończenia pełnego cyklu kształcenia podstawowego.
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
EN
The in situ growth rates of dinoflagellates along the Karachi coast off Pakistan was studied by the size fractionated method during winter (February 2006) and summer (May 2007). The growth rate per day ranged from -2.87 to 2.3 d–1(20 species) in winter and from 1.20 to 1.95 d–1 (13 species) in summer. Growth rates (μmax d–1) of the dominant species were as follows: Prorocentrum gracile, Prorocentrum minimum, Prorocentrum arcuatum (1.0-1.10), Protoperidinium steinii (0.92), Gonyaulax spinifera (0.69), Dinophysis acuminata (2.3), Dinophysis caudata (0.92), Ceratium lineatum, Prorocentrum micans (1.95), Gyrodinium sp. (1.88), Ceratium furca (1.70), and Alexandrium ostenfeldii (1.34). The declining growth rates were observed for Pyrophacus stein (-1.10), Scrippsiella trochoidea (-1.61 to -0.82), Prorocentrum donghaiense (-1.94) and Karenia mikimotoi (-2.48). Our results suggest that a higher temperature induce an increase in dinoflagellate growth rates.
EN
A deadly factory fire in Karachi, Pakistan caused the death of 289 workers on September 11, 2012. The havoc played by fire could have been avoided if the concerned authorities had better fire safety measures and strategy. This article presents an exploratory study designed to obtain first-hand information about this issue in which data were collected from 135 organizations within various industries of Pakistan. The results of this study are alarming because most of the organizations are not even equipped with basic fire safety equipment and are devoid of fire exit paths. Incompetence and negligence on the part of government agencies and many stakeholders frequently allows fire to play havoc with the lives of workers in Pakistani organizations, confirming the famous saying ‘Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium’ (A spark neglected has often raised a conflagration).
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia, w jaki sposób mocarstwa regionalne w Azji Środkowej i Południowej - Rosja, Iran, Chiny, Pakistan i Indie - postrzegają problem Afganistanu po zakończeniu misji ISAF w 2014 roku. Można stwierdzić, że pomimo konfliktów, różnorodnych priorytetów politycznych i militarnych, potęg regionalnych Iranu, Pakistanu, Indii czy aspirujących do grona potęg globalnych Rosji i Chin, w ich polityce wobec Afganistanu istnieje punkt wspólny, który łączy te kraje w dążeniu do utrzymania dotychczasowego status quo. Jest to obawa przed destabilizacją regionu po wycofaniu sił ISAF po roku 2014. Pomimo deklarowanej przez lokalnych potentatów niechęci wobec obecności sił NATO u podnóża Hindukuszu, Indie, Chiny, Pakistan, Iran, czy nawet Rosja są w gruncie rzeczy zadowolone, że to zachodnie wojska biorą na siebie ciężar walki z talibami i Al-Kaidą, powstrzymując groźbę rozlania się ekstremizmu w regionie. Firmy z tych krajów, dzięki ochronie militarnej NATO, mogą eksploatować bogactwa lokalne, a także realizować politykę pomocową swoich państw. W ten sposób soft power lokalnych potęg Azji Środkowej realizowane było pod ochroną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Brak sił ISAF może spowodować zaognienie wzajemnych relacji Afganistanu z jego sąsiadami, głównie z Pakistanem i Iranem. Kraje te posiadają broń atomową. Wszystko to niesie ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa regionalnego, a nawet światowego.
EN
This article is an attempt to present the way in which regional powers in Central and South Asia: Russia, Iran, China, Pakistan and India perceive the problem of Afghanistan after the ISAF mission in 2014. It can be concluded that, despite the conflict, a variety of political and military priorities, regional powers, Iran, Pakistan, India, or aspiring to be among the world powers Russia and China, in their policies towards Afghanistan, there is a common point that connects these countries in an effort to maintain the current status quo. It is the fear of destabilizing the region after the withdrawal of ISAF forces after 2014 despite declared by local potentates resentment against the presence of NATO forces in the foothills of the Hindu Kush, both India, China, Pakistan, Iran, and even Russia are in fact satisfied that it is Western troops take the brunt of the fight against the Taliban and al-Qaida, stopping the threat of spillage extremism in the region. Companies from these countries, by protecting NATO military may exploit local wealth, as well as implement aid policies of their countries. In this way, the soft power of local powers in Central Asia was carried out under the protection of NATO. No ISAF forces can cause the fiery mutual relations of Afghanistan with its neighbors, mainly from Pakistan and Iran. These countries possess nuclear weapons. All this poses a threat to regional security, and even the world.
EN
Freshwater green algal biofouling of boats refers to the accrual of freshwater green algae on boats immersed in water. The current research focused on the morphological characteristics of the isolates, species ecology, and the physicochemical properties of the water at the sampling sites. Two localities, Haji Zai and Sardaryab, were sampled at the Kabul River in the district of Charsadda, Pakistan. Freshwater green algae causing biofouling were isolated from the boats. A total of three genera: Cladophora, Rhizoclonium, and Spirogyra with fifteen species belonging to the families Cladophoraceae and Zygnemataceae were observed. Statistical analysis reveals significant stimulation of green algal species in the boats’ fouled communities by increases in water temperature, conductivity, and Total Suspended Solids (TSS). The algal growth at the Haji Zai site is suppressed by TDS in autumn (Pearson −0.56) and is stimulated by water temperature in spring (Pearson 0.44). At the Sardaryab site, algae were stimulated in spring by pH of water (Pearson 0.61), and suppressed by Total Dissolved Solids (TDS) in autumn (Pearson −0.43). Statistical analysis indicates that pH, conductivity, and temperature are the main factors determining the algal biofouling in the Kabul River.
14
Content available Albian ammonites from northern Pakistan
EN
The occurrence of rich Albian ammonite faunas in what is now northern Pakistan has been known for more than 80 years, but there has been no comprehensive account of the assemblages present. A total of 36 taxa are described below. The middle part of the Lumshiwal Formation yields Upper Aptian ammonites south of the Samana Range. Elsewhere, it yields Douvilleiceras leightonense Casey, 1962, of the lower Lower Albian Leymeriella regularis Zone and the Sonneratia perinflata and S. kitchini Subzones of the Sonneratia chalensis Zone of the northwest European sequence. The top one to two metres of the Lumshiwal yields an abundant fauna of rolled and phosphatised ammonites that includes elements from much of the Albian. Of these, Prolyelliceras gevreyi (Jacob, 1907) first appears in the lower Lower Albian Leymeriella tardefurcata Zone. The commonest ammonite is Douvilleiceras mammillatum (Schlotheim, 1813) sensu lato, which ranges from the perinflata Subzone of the chalensis Zone to the Otohoplites bulliensis Subzone of the O. auritiformis Zone of the Lower Albian. The presence of Lyelliceras pseudolyelli (Parona and Bonarelli, 1897) indicates the uppermost, pseudolyelli Subzone of the auritiformis Zone. The presence of Lyelliceras lyelli (d’Orbigny, 1841) indicates the basal Middle Albian lyelli Subzone of the Hoplites dentatus Zone. There is no evidence for the higher parts of the Middle Albian. Dipoloceras (Rhytidoceras ) sp. indicates the presence of lower Upper Albian, possibly the pricei Zone. There is evidence, in the form of specifically indeterminate Mortoniceras (Mortoniceras) sp., of a level within the inflatum to fallax Zone inteval from a single locality, but no evidence of the succeeding parts of the upper Upper Albian. The base of the Kawagarth Formation that succeeds the Lumshiwal yields lower Upper Albian Mortoniceras (M.) geometricum Spath, 1932 of the Mortoniceras pricei Zone, northwest of Darmasand in the Samana range.
16
Content available remote The determinants of foreign investment in Pakistan: a gravity model analysis
EN
Background: During the last two decades Pakistan was one of the most attractive countries that received Foreign Direct Investment (FDI) among developing economies, and especially in first half of the last decade the growth was so rapid and sustainable in different industries as well as in agriculture. In Pakistani economy the role of Foreign Direct Investment is very important. Policies are clear about the foreign investment even then adjustments are made according to the time, objective, needs and economic circumstances in the country. Methods: The present study aims to investigate the determinants of foreign investment in Pakistan by using Gravity model. By using panel data of FDI which is used as dependent variable and Gross domestic product, Gross domestic product per capita, Gross domestic product growth rate, Inflation rate, Trade, Total government expenditure, Population growth and Distance used as independent variable from 1999 to 2009 for empirical consequences, the study encompasses the examination of Foreign Direct Investment inflows from different countries and their geographical distance from Pakistan. Results: Two type of test is used (1) fixed and (2) random effect to check the relationship among foreign direct investment and independent variables. In our both models distance shows a negative impact on the decision to make an investment by investing partner while GDP and GDP growth have a positive and significant impact. Gravity in this regards does not effect that much for foreign direct investment attraction because results are negatively significant in this case that shows higher distance is a hurdle for the inflow of foreign investment but rest of the variables are significantly positive and related to the inflow of foreign investment except population growth which is negatively correlated. Conclusion: This research concludes that there is a strong evidence of existence of gravity between Pakistan and its investing partners. It is also conclude that those countries have less distance from Pakistan, having more investment in Pakistan, therefore, attracting these countries for investment in Pakistan would cause a greater chance of economic growth in Pakistan.
PL
Wstęp: W ciągu ostatnich dwóch dekad Pakistan był jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów wśród krajów rozwijających się, które otrzymały bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Szczególnie w pierwszej połowie ostatniej dekady wzrost był szybki i zrównoważony w różnych gałęziach przemysłu, jak również w rolnictwie. W pakistańskiej gospodarki bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają bardzo ważną rolę. Ich zasady są jasne, jednak pewne zmiany i poprawki są dokonywane w zależności od czasu, celu, potrzeb i uwarunkowań gospodarczych w kraju. Metody: Celem pracy było zbadanie uwarunkowań inwestycji zagranicznych w Pakistanie za pomocą modelu grawitacyjnego. Dane dotyczące inwestycji zagranicznych zostały potraktowane jako zmienna zależna natomiast zmiennymi niezależnymi były produkt krajowy brutto, produkt krajowy brutto na mieszkańca, wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto, stopa inflacji, handel, łączne wydatki rządu, wzrost liczby ludności oraz odległość za lata od 1999 do 2009. Na tej podstawie zbudowano panel służący do określenia przepływu inwestycji zagranicznych z różnych krajów oraz ich odległości geograficznej od Pakistanu. Wyniki: Zastosowano dwa typy testów ze stałym i losowym wpływem w celu sprawdzenia zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a zmiennymi niezależnymi. W obu modelach otrzymano następujące zależności: odległość ma ujemny wpływ na decyzję o inwestycji przez partnera, podczas gdy wielkość produktu narodowego brutto jak i jego wzrost mają pozytywny i istotny wpływ. Grawitacja nie miała wpływu na atrakcyjność dla zagranicznych inwestycji, gdyż wyniki są ujemnie istotne w tym przypadku i wskazują, że większa odległość jest ogranicznikiem inwestycji zagranicznych, jednak pozostałe zmienne są istotnie dodatnio skorelowane z napływem inwestycji zagranicznych, z wyjątkiem wzrostu populacji, który jest skorelowany ujemnie. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły, że istotnie silna zależność istnienia grawitacji pomiędzy Pakistanem a jego partnerami inwestującymi. Stwierdzono, że kraje leżące bliżej Pakistanu wykazują się większymi inwestycjami w Pakistanie, w związku z czym pozyskanie tych krajów w obszarze inwestycji w Pakistanie może zwiększyć szansę wzrostu ekonomicznego w Pakistanie.
EN
The Polish Armed Forces have been actively participating in International missions and peace operations for 56 years. The main tasks of these undertakings is to ease International tensions, resolve violent conflicts, preventive protection of brokered earlier ceasefire, truce, as well as observation activities etc. Peace operations are one of the major mechanisms of solving conflicts which pose threat to peace and world security, and at the same time are a permanent and extremely important element of international politics. The author of the article presents Poland’s engagement in two observation missions. The first one is the United Nations Observer Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan (UNGOMAP) in 1988 - 1990 set up after a few years’ war in Afghanistan. Ten countries delegated their representatives to participate in UNGOMAP, The observers’ work concentrated mainly on three essential tasks: monitoring of non-interference and non- intervention by the parties; monitoring of the Soviet troops’ withdrawal from Afghanistan; monitoring the voluntary return of refugees. The second part of the article focuses on the work of Polish officers within United Nations Iran - Iraq Military Observer Group (UNIMOG) established after Iran - Iraq war in 1980 - 1988. The UN Secretary General defined the mandate observers’ task in the following way: (a) to establish with the parties agreed ceasefire lines on the basis of the forward defended localities occupied by the two sides on D-Day but adjusting these, as may be agreed, when the positions of the two sides were judged to be dangerously close to each other; (b) to monitor compliance with the ceasefire; (c) to investigate any alleged violations of the ceasefire and restore the situation if a violation took place; (d) to prevent, through negotiation, any other change in the status quo, pending withdrawal of all forces to the internationally recognized boundaries; (e) to supervise, verify and confirm the withdrawal of all forces to the internationally recognized boundaries; (f) thereafter, to monitor the ceasefire on the internationally recognized boundaries, investigate alleged violations and prevent, through negotiation, any other change in the status quo, pending negotiation of a comprehensive settlement; (g) to obtain the agreement of the parties to other arrangements which, pending negotiation of a comprehensive settlement, could help to reduce tension and build confidence between them, such as the establishment of areas of separation of forces on either side of the international border, limitations on the number and calibre of weapons to be deployed in areas close to the international border, and patrolling by United Nations naval personnel of certain sensitive areas in or near the Shatt al-Arab.
18
Content available remote Rola państw Unii Europejskiej w operacji ISAF w Afganistanie
19
Content available remote Niespokojny Pakistan
PL
Ekstensometry i tensometry są instrumentami wykorzystywanymi w próbnych obciążenaich statycznych, służącymi zarówno weryfikacji nośności pali jak i optymalizacji rozwiązań projektowych fundamentów głębokich. Te nowoczesne metody pozwalają niejednokrotnie na zaprojektowanie pali krótszych o nośności wystarczającej do przeniesienia projektowanych obciążeń. Znakomitym tego przykładem są badania wykonane przez polskich inżynierów na budowie ekskluzywnych apartamentowców w jednym z najbardzie zaludnionych miast świata - Karachi w Pakistanie. W atykule opisano technologię wykonania pali i program badań.
EN
Ekstensometry i tensometry są instrumentami wykorzystywanymi w próbnych obciążeniach statycznych, służącymi zarówno weryfikacji nośności pali jak i optymalizacji rozwiązań projektowych fundamentów głębokich. Te nowoczesne metody pozwalają niejednokrotnie na zaprojektowanie pali krótszych o nośności wystarczającej do przeniesienia projektowanych obciążeń. Znakomitym tego przykładem są badania wykonane przez polskich inżynierów na budowie ekskluzywnych apartamentowców w jednym z najbardziej zaludnionych miast świata - Karachi w Pakistanie. W artykule opisano technologię wykonania pali i program badań.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.