Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Norway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Norweski rekord tunelowy
PL
Ma 14,4 km, osiąga maksymalną głębokość 292 m i jest najdłuższym i najgłębiej położonym drogowym tunelem podmorskim na świecie. To norweski Ryfylketunnel łączący Hundvag z miejscowością Solbakk, fragment 19,5-kilometrowej drogi Ryfast.
PL
Norwegia ze względu na swoje położenie geograficzne, była, jest i będzie ważnym komponentem systemu bezpieczeństwa państw NATO. Jej bezpośrednie graniczenie ze Związkiem Radzieckim (obecnie Rosją) na przestrzeni ponad 170 km, wpływało i wpływa na to, ze rejon ten postrzegany był i jest, jako newralgiczny. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy doszło do podziału Europy i świata na dwa ugrupowania polityczno-militarne, rozpoczął się dynamiczny proces zbrojeń konwencjonalnych i jądrowych, a tym samym świat zmierzał do konfliktu zbrojnego i zagłady cywilizacji. Dziś już wiemy, że zimna wojna, nie przekształciła się w wojnę gorącą. Ten rejon, północnoeuropejski miał szczególne znaczenie. Dawał on możliwość radzieckiej flocie atomowej wyjścia na Ocean Atlantycki i dokonanie uderzenia jądrowego na USA i Kanadę. Chcą nie dopuścić do takiej sytuacji, stworzono Północnoatlantycki TDW, a w jego skład wchodziły min. norweskie siły morskie. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki.
4
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
5
Content available Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii
PL
Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedycja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.
EN
When it comes to the implementation of e-mobility (electro-mobility) solutions, Norway is a world leader. The scientific expedition to the Norwegian fjords, organised as part of the ELMAR project in 2018, created an opportunity to visit selected passenger ferries and car and passenger ferries. The experience gained by the authors during that visit is presented in this article.
PL
Artykuł podejmuje problem miejsca i roli koncepcji zrównoważonego rozwoju w programach norweskich partii politycznych. Norwegia wydaje się szczególnie interesującym przypadkiem badań z racji wpływu, jaki Gro Harlem Brundtland, wieloletnia premier i przewodnicząca Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, odegrała w promocji zrównoważonego rozwoju w kraju i zagranicą. Autorka skupi się przede wszystkim na analizie deklaracji złożonych w partyjnych programach w wyborach parlamentarnych w 2013 r. oraz uwzględni praktykę kolejnych rządów: Partii Pracy (2005-2013) oraz Partii Konserwatywnej (2013-2017).
EN
The article addresses the problem of the place and role of the concept of sustainable development in the programmes of the Norwegian political parties. Norway seems to be a particularly interesting case study because of the impact of Gro Harlem Brundtland, Norwegian Prime Minister and Chair of the World Commission on Environment and Development, has played in the promotion of sustainable development in the country and abroad. The author will focus mainly on the analysis of the declarations made in the party programmes in the parliamentary elections in 2013 and include the practice of successive governments: Labour Party (2005-2013) and the Conservative Party (2013-2017).
7
Content available Aquifer thermal energy storage (ATES)
EN
Aquifer Thermal Energy Storage uses aquifers as the storage of heat or cold. Thermal energy is transferred by extracting groundwater from the aquifer. ATES is the most economic and energy efficient alternative of the Underground Thermal Energy Storage (UTES) applications. The paper gives a review of ATES systems and examples and recommendations suitable for Poland.
PL
Metoda ATES polega na magazynowaniu ciepła lub chłodu w podziemnych zbiornikach wodnych. Energia cieplna jest następnie odzyskiwana podczas eksploatowania wody z takich zbiorników. Pod względem ekonomicznym i energetycznym ATES jest najbardziej efektywną metodą podziemnego magazynowania energii cieplnej (ang. UTES – Underground Thermal Energy Storage). Artykuł zawiera przegląd systemów ATES, przykłady i rekomendacje przydatne dla Polski.
8
Content available Budynek na plusie
EN
The aim of the study is to investigate trends in selected hydroclimatic indices using novel and conventional tools, for future climate projections in the twenty-first century. Selected quasi-natural Norwegian and Polish catchments are used as a case study. The projected flows are provided by GR4J rainfall-runoff conceptual model, coupled with an ensemble of climate model projections from EURO-CORDEX initiative. The trends are analysed using conventional Mann–Kendall and modified Mann–Kendall statistical approaches, a time–frequency approach based on discrete wavelet transform (DWT) and the dynamic harmonic regression (DHR) method. Of all methods applied the DHR gives the most conservative trend estimates. Trends depend on the specific hydroclimatic character and flow regime of the catchment. The results confirmed that in catchments with a rainfall-driven flood regime, an increase in the amount of precipitation is followed by increased flows, with strong seasonal changes, whereas, in catchments with a snow-driven flood regime, despite an increase of mean annual flow, decrease in annual maximum flow is observed. Generally, positive trend is the most dominant in all catchments studied and the methods were consistent in detection of trend except in seasonal trend test.
EN
A decrease of flood damages in the future requires not only adaptation to flood caused by present day climate, but also climate change effects on floods should be taken into account. The paper illustrates the need to take into account changing climate conditions in flood adaptation strategies and to apply in practice the concept of integrated water resource management (IWRM). IWRM is based on a number of policy instruments, economic instruments, political signals, and also, on the effects of climate change on floods and collaboration across national, regional and local administrative units. The guidelines for a country adaptation to floods in a changing climate are outlined. A comparison of the adaptive capacities in Poland and Norway is used to illustrate the need for the implementation of proposed guidelines to assure flood risk management under climate change in a sustainable way.
11
Content available PORR buduje tunele w Norwegii
PL
Spółka PORR Nordic Construction Norge (PNC Norge) uzyskała od Nordland Fylkeskommune / Statens Vegvesen zlecenie na budowę 5,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 17 w gminie Nordland. Trasa ma przebiegać przez dwa tunele. Wartość kontraktu opiewa na ok. 340 mln koron norweskich (ok. 36,3 mln €).
12
Content available Norweski sukces polskich inżynierów
PL
PORR Polska Infrastructure SA finalizuje jeden ze swoich czterech prestiżowych projektów w Norwegii. 24 października 2015 r. został oficjalnie otwarty 19-przęsłowy most Tresfjord nad Morzem Norweskim. Inwestycja była realizowana wspólnie ze spółką Implenia.
EN
PORR Polska Infrastructure SA is currently completing one of its three prestigious projects in Norway. On 24 October 2015, the 19-span Tresfjord bridge over the Norwegian Sea was officially opened. This project was developed together with Implenia.
Mosty
|
2016
|
nr 6
22--23
PL
Polscy inżynierowie mogą pochwalić się nie tylko znakomitymi realizacjami mostowymi na terenach naszego kraju, ale także za granicą. Realizowane przez firmę PORR Polska Infrastructure obiekty mostowe w Norwegii są tego idealnym przykładem.
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
EN
Sustainable development is undoubtedly the key challenge of the contemporary world. On the way to this development Poland if far behind the other countries, especially Norway, which seems to be an unquestionable leader in this respect in Europe. There is a distance between Norway and Poland in all ten dimensions (themes) described in the EU Sustainable Development Strategy (socio-economic development, sustainable consumption and production, social inclusion, demographic changes, public health, climate change and energy, sustainable transport, natural resources, global partnership and good governance). Unfortunately it is not likely that the distance could be significantly reduced in the coming years. Poland must accept that fact and simultaneously learn from the leader and take advantage of its experience, but can also benefit from financial support, which is possible to obtain from the EEA and Norway Grants – the funds provided to particular programs aimed at reducing economic and social disparities and strengthening bilateral relations between Norway and Poland.
PL
Zrównoważony rozwój jest niewątpliwie kluczowym wyzwaniem współczesnego świata. Na drodze do tego rozwoju Polska pozostaje w tyle za wieloma krajami, a w szczególności za Norwegią, która wydaje się być niekwestionowanym liderem w Europie. Dystans dzielący Norwegię i Polskę występuje we wszystkich dziesięciu wymiarach (obszarach tematycznych) ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE (rozwój społeczno-gospodarczy, zrównoważona konsumpcja i produkcja, włączenie społeczne, zmiany demograficzne, zdrowie publiczne, zmiana klimatu i energia, zrównoważony transport, zasoby naturalne, globalne partnerstwo, dobre rządzenie). Niestety jest bardzo mało prawdopodobne, aby dystans ten uległ w najbliższych latach znaczącemu zmniejszeniu. Polsce nie pozostaje nic innego jak tylko pogodzić się z tym faktem i jednocześnie uczyć się od lidera i czerpać z jego doświadczeń, a także korzystać ze wsparcia udzielanego z funduszy norweskich i funduszy EOG – w celu zmniejszania dystansu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniania dwustronnych stosunków pomiędzy Norwegią a Polską.
16
Content available Technologia wykonania kesonu mostu Tresfjorda
PL
W artykule został opisany przebieg budowy i instalacji kesonu fundamentowego mostu Tresfjorda w Norwegii. Prace były wykonywane od lipca 2013 r. do sierpnia 2014 r. przez JV Bilfinger Tresfjorda. Wybudowany keson jest jedną z największych tego typu konstrukcji nie tylko w Norwegii, ale i na świecie. Prace podwodne związane z fundamentem wykonała norweska firma nurkowa EB Marine i zostały one tutaj jedynie zasygnalizowane.
EN
The article discusses the course of construction and installation of the foundation caisson of the Tresfjorda bridge in Norway. The work was carried out from July 2013 to August 2014 by JV Bilfinger Tresfjord. The caisson is one of the largest structures of this type in Norway and in the world. Underwater works on the foundation were executed by EB Marine of Norway, which is only briefly discussed in the article.
PL
Przedstawiciele austriackiego koncernu PORR podpisali z zarządem Bilfinger SE wstępną umowę kupna Bilfinger Infrastructure SA. Nowy branżowy inwestor to szansa na dalszy rozwój spółki oraz wzajemne wykorzystanie potencjałów przy kompleksowej realizacji dużych kontraktów.
PL
Od wieków poszczególne grupy i społeczności zamieszkujące tereny Norwegii były bardzo silnie powiązane z środowiskiem morskim. Odkrycia dużych złóż gazu i ropy mające miejsce pod koniec lat 60. XX w. związały jeszcze bardziej współczesnych Norwegów z środowiskiem morskim. Wywarło to także duży wpływ na naukę w Norwegii i rozwój technologii oraz innych dziedzin w tym kierunku. Silnie widoczne jest to w naukach humanistycznych w tym w archeologii, w której ze względu na specyfikę środowiska naturalnego w Norwegii często niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nowe technologie i urządzenia wykorzystywane w przemyśle naftowym zostały zaadaptowane przez naukowców z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim do badania głębin. Zarówno projekt Jedinorog i Ormen Lange wykazały jak nowoczesna archeologia łączy w sobie nauki humanistyczne i techniczne w celu lepszego poznania elementów norweskiej kultury morskiej.
EN
For millennia, the people living in what is today`s Norway have been intertwined with the marine environment. The discovery of large petroleum reserves in Norwegian waters in the late 1960s had an immeasurable impact on maritime research. Norway’s long coastline, and the sheer depth of its territorial waters, presented unique challenges for underwater archeologists wishing to survey and investigate sites from Norway’s maritime history. New technology and equipment initially developed by the petroleum industry was adapted by researchers at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim for use in deep-water archeological projects. Both the Jedinorog and Ormen Lange Marine Archaeological Project demonstrate how modern archaeology spans multiple disciplines – science, technology and the humanities – to provide a better understanding of early Norwegian maritime culture.
PL
Celem artykułu jest analiza polityki bezpieczeństwa Norwegii, jej priorytetów, uwarunkowań i zagrożeń w związku z szybko zmieniającą się sytuacją międzynarodową w obszarze euroatlantyckim. Autor stawia kwestię jakie są implikacje sąsiedztwa Norwegii z Rosją i jak interesy gospodarcze Norwegii w Arktyce są zdeterminowane względami jej polityki bezpieczeństwa. Ważną kwestią jest, jaką rolę Norwegia odgrywa w polityce USA na północnej flance Sojuszu. Punktem wyjścia analizy międzynarodowej pozycji Norwegii i jej roli w obszarze bezpieczeństwa jest wybór Jensa Stoltenberga na sekretarza generalnego NATO. Autor ocenia politykę arktyczną Norwegii i wskazuje, że Arktyka jest i może być miejscem współpracy, konkurencji i konfliktu interesów. W jego opinii, wpływ Norwegii na politykę międzynarodową wynika także z jej pozycji jako eksportera na rynku energetycznym i z jej przynależności do ekskluzywnego klubu państw przybrzeżnych Arktyki. Autor wysuwa wniosek, że pozycja Norwegii w NATO będzie wzrastać przede wszystkim z powodu wzrostu ekonomicznego i politycznego znaczenia Arktyki, jak też ze względu na jej pozycję jako państwa flankowego Sojuszu, posiadającego wspólną granicę lądową z Rosją.
EN
The aim of the article is to analyse the security policy of Norway, its priorities, conditions and threats against the rapidly changing international situation in the Euro-Atlantic area. The author raises the questions of what implications there are regarding Norway’s proximity to Russia and how Norwegian economic interests in the Arctic are determined by its considerations of security policy. An important issue is the role that Norway plays in US policy on the north flank of the Alliance. The starting point for the analysis of Norway’s international position and its role in the area of security was the selection of Jens Stoltenberg as NATO Secretary General. The author assesses the Norwegian Arctic policy and indicates that the Arctic is and can be an even greater area of cooperation, competition and conflict. According to his opinion, the influence of Norway in international politics is also defined by its position as an exporter on the energy market and by Norway’s membership in the exclusive club of shoreline Arctic countries. The author concludes that Norway’s influence in NATO will continue to increase, primarily due to the increase in economic and political importance of the Arctic, mainly because of its common land border with Russia as well as its position as a NATO flank state.
PL
Artykuł ma na celu zbadanie zależności pomiędzy interesami gospodarczymi Norwegii a jej polityką bezpieczeństwa. Jest też próbą odpowiedzi na pytanie o perspektywy i możliwości kontynuacji dotychczasowej polityki Norwegii, polegającej na balansowaniu pomiędzy tymi czynnikami w napiętej obecnie sytuacji międzynarodowej. Autor dokonuje oceny stosunków norwesko-rosyjskich z perspektywy historycznych, jak też współczesnych uwarunkowań. Przeprowadza analizę politycznych i gospodarczych relacji obu państw – potentatów na rynku energetycznym. Zwraca uwagę na wspólne i różne interesy w stosunkach pomiędzy Norwegią i Rosją. Wskazuje na różne afiliacje polityczne i militarne Norwegii oraz pozycję małego państwa wobec sąsiedniego mocarstwa. Ukazuje specyfikę polityki energetycznej obu państw, skupiając uwagę przede wszystkim na Arktyce. Autor podkreśla, że Norwegia, dzięki konsekwentnej i mądrej polityce zagranicznej, odgrywa w Arktyce rolę niewspółmiernie dużą w stosunku do swego potencjału. Wskazuje, że małe państwo może być poważnym partnerem także dla mocarstw na wybranym obszarze, w konkretnej dziedzinie i w określonych uwarunkowaniach. Kluczowym pytaniem jest jak rozwój Dalekiej Północy i Arktyki, jednego z najważniejszych priorytetów norweskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, jest determinowany przez czynnik bezpieczeństwa oraz jak wzmacnia on lub ogranicza możliwości osiągnięcia celów norweskiej polityki.
EN
The aim of the article is to examine the relationship between the economic interests of Norway and its security policy. It also attempts to discuss the prospects and possibilites of continuing the current policy of balancing between these factors in the light of a current tense international situation. The author assesses Norwegian-Russian relations from the perspective of historical as well as contemporary conditions. He analyses political and economic relations between these two moguls on the energy market. The article emphasises Russia’s and Norway’s common and particular interests. It points out Norway’s political and military affiliation and a small country’s position against its neighbouring world powers. It also brings up the specifics of both countries’ energy policy, focusing primarily on the Arctic. The author stresses that Norway, thanks to its consistent and wise foreign policy in the Arctic, plays a disproportionately large role in relation to its potential. It points out that a small country in a selected area in a specific field, as well as under certain conditions, can also be a serious partner for Russia. The key question is how the development of the High North and the Arctic, one of the most important priorities of Norwegian foreign and domestic policy, is determined by the security factor and how it enhances or reduces the possibility of accomplishment of Norway’s policy goals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.