Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NOx emission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The combustion and emission characteristics of homogeneous charge compression ignition (HCCI) fuelled by methyl decanoate (MD) with different engine speeds and dimethyl ether (DME) mixing ratios are investigated in this work. Engine data of a MAN B&W 6S70MC low-speed two-stroke marine diesel engine were used for the reactor. The results show that a decrease of engine speed has little effect on the in-cylinder temperature and pressure of the engine at constant excess air coefficient of 1.5. Meanwhile, NOx emissions decrease with a decrease of engine speed in pure MD HCCI combustion. The results also indicate that NOx and CO2 emissions decrease significantly with an increase in the percentage of DME in MD and DME mixing combustion at a constant total mole fraction and engine speed of 85 revolutions per minute (r/min).
PL
Ciepłownicze kotły rusztowe muszą być dostosowane do wymagań emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska D.U. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. Istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami emisji tlenków azotu. Osiągnięcie podanych w ustawie emisji jest uwarunkowane zastosowaniem wtórnych metod redukcji NOx, dlatego pojawia się coraz więcej metod odazotowania spalin z kotłów rusztowych. Jest to jednak wciąż temat stosunkowo nowy, a nieprawidłowo działające nstalacje deNOx są powodem problemów eksploatacyjnych, m.in. wzrost zawartości NH3 w spalinach oraz popiele. Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym popiół lotny może być użytecznym materiałem odpadowym z procesu spalania i znaleźć zastosowanie w branży budowlanej, musi jednak spełnić szereg wymagań. Jednym z nich jest zawartość amoniaku przypadająca na kilogram popiołu. Aby określić wpływ instalacji deNOx na stężenie amoniaku w produktach spalania (spalinach i popiele lotnym) sporządzono bilans związków amonowych w procesie odazotowania spalin metodą SCR emitowanych z kotła rusztowego WR-25 pracującego w jednej w polskich ciepłowni.
EN
Stoker boilers have to be adapted to the emission requirements in accordance with the Regulation of polish Ministry of the Environment (DU. 2018 item 680 of March 1, 2018). Existing Medium Combustion Plants (MCP) will be covered from 01.01.2025 with new emission limits for nitrogen oxides. Achievement of the emissions specified by law is strongly dependent on the use of secondary NOx reduction methods, which is why more and more denitrification methods dedicated to stoker boilers appear. However, this is still a relatively new topic on polish energy market. DeNOx installation can be a reason of operational problems, including increase in NH3 content in flue gas and fly ash. According to the principles of the circular economy, fly ash can be a useful material for application in construction industry, however it has to meet a number of requirements. One of them is ammonia content per kilogram of ash. For WR-25 grate boiler operating in one of the Polish heat plants a balance of ammonium compounds in the process of denitrification of flue gas by SCR method has been compiled. This procedure allows to determine the impact of deNOx installation on concentration of ammonia in combustion products (flue gas and fly ash).
PL
Rozporządzenie Ministra Środowiska DU. 2018 poz. 680 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadziło obostrzenia emisyjne dla średnich obiektów spalania energetycznego. W wyniku wdrożonego dokumentu istniejące średnie obiekty ciepłownicze (MCP) zostaną objęte od 01.01.2025 r. nowymi limitami. Osiągnięcie podanych w ustawie limitów jest uwarunkowane zastosowaniem metod wtórnych redukcji NOx. Powszechnie stosowane są metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) oraz katalitycznej (SCR). Artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych instalacji wykorzystującej metodę SNCR oraz jej rozszerzenie o wkład katalityczny zlokalizowany w II ciągu kotła, tworząc układ hybrydowy – połączenie metod SNCR i SCR. Realizacja metody SNCR była prowadzona przez zastosowanie rozwiązania FJBS (Furnace Jet Boiler System). Technologia FJBS wykorzystuje zespół wentylatorów strumienicowych składający się z 8 dysz wtryskowych ulokowanych na 4-ech poziomach komory paleniskowej kotła, przez które wtryskiwany jest wodny roztwór mocznika, jako reagent oraz sprężone powietrze jako medium napędowe dysz wtryskowych. W pracy zawarte zostały również wyniki symulacji numerycznej, które użyto do określenia miejsca wtrysku reagenta przy nominalnej pracy kotła. Natomiast badania eksploatacyjne pozwoliły na dostosowanie działania instalacji dla pełnego zakresu pracy kotła oraz jej optymalizację. Otrzymane wyniki wskazują, że zastosowanie metody SNCR przy wykorzystaniu systemu FJBS pozwala na dostosowanie emisji kotła do wymaganego ustawicznie poziomu dla istniejących obiektów. Dodatkowo przeprowadzona analiza ekonomiczna przemawia za stosowaniem sprężonego powietrza jako medium napędowego dysz zamiast wody stosowanej w klasycznej metodzie SNCR. W przypadku dalszego zaostrzania norm emisyjnych rozwiązanie stanowić będzie połączenie istniejących systemów SNCR z reaktorami SCR. Zaprezentowane wyniki wskazują na możliwość uzyskania skutecznej redukcji NOx przy ulokowaniu wkładów katalitycznych w przestrzeni II ciągu kotła bez ingerencji w część ciśnieniową.
EN
On 1 March 2018, Polish law introduced emission restrictions for medium-sized combustion plants. As a result of the implemented document, the existing medium-size heating facilities (MCP) will be covered by new limits from 01.01.2025. Achievement of the limits set out in the Act in the vast majority of cases depends on the application of secondary NOx reduction methods - the method of selective non-catalytic SNCR reduction and selective catalytic SCR reduction. The paper presents the results of exploitation tests of the installation using the SNCR method and its extension by the catalytic converter located in the boiler’s second duct, creating a hybrid system - a combination of SNCR and SCR methods. The implementation of the SNCR method was carried out by applying the FJBS (Furnace Jet Boiler System) solution. FJBS technology uses a set of jet blowers located on 4 levels of the boiler combustion chamber, through which water solution of urea is injected as a reagent and compressed air as a driving medium of injection nozzles. The paper also includes results of numerical simulation, which was used to determine the place of reagent injection at nominal boiler operation and optimization of the algorithm. The obtained results indicate that the application of the SNCR method using the FJBS system allows to adjust the boiler emission to the level required by law for the existing facilities. In addition, the conducted economic analysis supports the use of compressed air as a driving medium for nozzles instead of water used in the classic SNCR method. In case of further tightening of emission standards, the solution will consist in connecting existing SNCR systems with SCR reactors. The presented results indicate that it is possible to achieve an effective NOx reduction by locating the catalytic converters in the space of the second boiler series without interfering with the pressure part of the boiler.
EN
With the implementation and expansion of international sulfur emission control areas, effectively promoted the marine low sulfur diesel fuel (MLSDF) used in marine diesel engines. In this study, a large low-speed, two-stroke, cross-head, common rail, electronic fuel injection marine diesel engine (B&W 6S35ME-B9) was used for the study. According to diesel engine’s propulsion characteristics, experiments were launched respectively at 25%, 50%, 75%, 100% load working conditions with marine low sulfur diesel fuel to analyze the fuel consumption, combustion characteristics and emissions (NOx, CO2 , CO, HC) characteristics. The results showed that: Marine diesel engine usually took fuel injection after top dead center to ensure their safety control NOx emission. From 25% to 75% load working condition, engine’s combustion timing gradually moved forward and the inflection points of pressure curve after top dead center also followed forward. While it is necessary to control pressure and reduce NOx emission by delaying fuel injection timing at 100% load. Engine’s in-cylinder pressure, temperature, and cumulative heat release were increased with load increasing. Engine’s CO2 and HC emissions were significantly reduced from 25% to 75% load, while they were increased slightly at 100% load. Moreover, the fuel consumption rate had a similar variation and the lowest was only 178 g/kW·h at 75% load of the test engine with MLSDF. HC or CO emissions at four tests’ working conditions were below 1.23 g/kW·h and the maximum difference was 0.2 or 0.4 g/kW·h respectively, which meant that combustion efficiency of the test engine with MLSDF is good. Although the proportion of NOx in exhaust gas increased with engine’s load increasing, but NOx emissions were always between 12.5 and 13.0 g/kW·h, which was less than 14.4 g/kW·h. Thus, the test engine had good emissions performance with MLSDF, which could meet current emission requirements of the International Maritime Organization.
EN
The paper presents a theoretical analysis of the impact of injection timing on the parameters of the combustion process and the composition of exhaust gas from a 4-stroke engine designed to shipbuilding. The analysis was carried out based on a three-dimensional multi-zone model of the combustion process. This model has been prepared on the basis of properties of the research facility. The input data to the model were obtained through laboratory tests. Results of calculations showed that the change of the start of injection angle (SOI) from the value of 14 degrees before TDC to 22 degrees before TDC results in changes in the combustion rate and thus an increase in the temperature of the combustion process as well as the increase of nitric oxides fraction in the exhaust gas. Simultaneously the maximum combustion pressure increases also.
EN
The article presents an analysis of phenomena affecting the formation of nitrogen oxides during the combustion of a hydrogen-air mixture in a spark-ignition engine. Studies have been carried out to determine the strategy of creating and burning a hydrogen-air mixture that guarantees a low concentration of nitrogen oxides. This strategy limits the synthesis of nitrogen with atmospheric oxygen during engine operation.
PL
W polskich ciepłowniach powszechnie użytkowane są wodne kotły rusztowe o średnich mocach, w których standardowym paliwem jest węgiel kamienny. W takich kotłach można zastosować pośrednie współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) przez integrację z zewnętrznym reaktorem zgazowania. W artykule przedstawiono wyniki badań testowych innowacyjnej instalacji zgazowania zbudowanej przy parowym kotle węglowym znajdującym się w miejskiej elektrociepłowni na południu Polski. Proces zgazowania jest prowadzony z wykorzystaniem spalin pobieranych z kotła. Powstały w procesie gaz palny (syngaz) jest recyrkulowany do komory spalania kotła. W drugiej części artykułu opisano parametry instalacji i procesu (wymiary reaktora, spodziewany skład syngazu) technologii zgazowania zintegrowanej z kotłem WR 8. Instalacja składa się z rektora w postaci bębna z obrotowym wirnikiem, który jest zasilany paliwem od góry. Obroty wirnika zapewniają ciągły ruch paliwa wewnątrz reaktora, zapobiegają tworzeniu się aglomeratów i zapewniają transport stałej pozostałości procesu w kierunku zsypu. Czynnik zgazowujący (spaliny) jest pobierany z kotła i doprowadzany do reaktora kanałem spalin. Przepływ gazu przez reaktor jest wymuszany wentylatorem strumienicowym napędzany parą lub sprężonym powietrzem. Syngaz zawierający składniki palne (CO, CH4, H2, CnHm) jest recyrkulowany do komory spalania i zasila wybrane palniki. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie technologii zgazowania pozwala na współspalanie paliw alternatywnych (biomasy, RDF, odpadów) w istniejących kotłach ciepłowniczych i może być częścią lokalnej gospodarki odpadami.
EN
Grate boilers are very popular in Polish energy system. Research presented in this paper proved that such boilers can realize indirect combustion of alternative fuels (biomass, RDF, waste) by use of external gasification reactor. This paper presents results of innovative gasification process with use of flue gas as a gasifying agent. Gasification reactor is connected to the power boiler in local boiler room in the south of Poland. Combustible gas (syngas) which is a product of a process can be recirculated to the boilers combustion chamber and fed some of the burners. During tests of gasification installation a composition of the syngas as well as lower calorific value were determined. Syngas composition (CO, CH4, H2, CnHm) was determined by on-line gas analyzer.
EN
The Polish Energy Sector is one of the most difficult lines of business because among other things, of the existing legal provisions, and standards relating to pollutant emissions. In the coming years, in the Polish Energy Sector breakthrough changes related to develop the energy facilities and with respect to the environmental protection will have to be introduced. During the generation of electricity harmful residues are produced, which are counteracted by equipment designed for flue gas cleaning. The Energy Sector should be concentrating on searching for the implementation of innovations to achieve emission standards.
9
Content available remote Postępy w kontroli emisji SO2 i NOx w chińskim przemyśle hutniczym
PL
Dokonano przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie technologii kontroli emisji SO₂ i NOₓ w przemyśle hutniczym w Chinach. Technologie mokrego odsiarczania gazów (WFGD), w tym metodę wapienną FGD z produkcją gipsu, dwualkaliczną FGD, amoniakalną FGD oraz magnezytową FGD stosuje się w 85,2% działających instalacji odsiarczania. Metody te charakteryzuje dojrzałość, duża wydajność oraz zadowalające możliwości dostosowawcze. Mimo to największymi problemami pozostają korozja, wtórne zanieczyszczenie powietrza oraz niepożądane produkty uboczne. W porównaniu z technologiami WFGD technologie suchego i półsuchego odsiarczania mają mniejszy udział w rynku, pomimo małego zużycia rozpuszczalników i małego wtórnego zanieczyszczenia powietrza. Technologia de-NOx dla przemysłu hutniczego wciąż pozostaje na wczesnym etapie rozwoju, zaś w chińskim przemyśle hutniczym pracuje obecnie zaledwie kilka instalacji de-NOx. W technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) drzemie wielki potencjał dotyczący kontroli emisji NOₓ, pod warunkiem że katalizatory niskotemperaturowe będą dostępne w rozsądnych cenach. Trwa rozwój technologii jednoczesnego usuwania SO₂ i NOₓ, tak aby sprostać surowym normom emisji zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu hutniczego w Chinach.
EN
A review, with 53 refs., of wet and semi-dry flue gas desulfurization technols. as well as of processes for catalytic redn. of N oxides. In particular, maturity, high efficiency, reasonable adaptability, corrosion, secondary air pollution, and unwanted byproducts were taken into consideration.
PL
Obecnie jednym z najważniejszych problemów w przemyśle cementowym jest spełnienie wymagań dokumentu BREF z 2013 r. w sprawie limitów emisji NOx w procesie wypalania klinkieru cementowego. Wysokotemperaturowemu, złożonemu procesowi wypalania towarzyszy wysoka emisja NOx. W artykule przedstawiono wyniki badań redukcji NOx z procesu wypalania klinkieru cementowego w piecu obrotowym. Spełnienie warunku emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 wymaga skojarzenia kilku metod redukcji. W związku z tym badania obejmowały zarówno metody pierwotne, jak i wtórne - chemiczne. W pierwszym etapie emisję można ograniczyć poprzez modyfikację procesu technologicznego, a następnie przez zastosowanie metod wtórnych, np. SNCR.
EN
Nowadays, one of the important problems faced by cement industry is meeting requirements of BREF (BAT Reference Document) of 2013 regarding NOx emission limits in clinker burning process. High-temperature burning and complexity of generation of nitrogen oxides are two reasons why this process is accompanied by high emissions of NOx. This paper presents results of broad research on various methods of NOx reduction in rotary kiln, both primary or secondary chemical SNCR or oxidation of NO by hydrogen peroxide aqueous solution. In order to achieve target emission level NOx <200mg/Nm3 it will be necessary to combine few different reduction methods. First, emission shall be reduced by modifying technological process and only after that by the application of secondary methods, e.g. SNCR.
EN
The paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of combustion of biogas fuels in a combustion piston engine. The study highlights the variability of exhaust gases parameters produced by the engine running in an idle mode and in a generation mode. The experimental analysis includes research about variability of temperature in the cylinders, depending on the composition of fuel used to supply the engine. The qualitative and quantitative analysis of exhaust gases extends on biogas substitutes with different proportions of CH₄ and CO₂. Characteristics of a piston combustion engine were created, including CO, CO₂, NOx emission indicators, for a range of engine load and fuel composition.
12
Content available remote Możliwości wykorzystania modelu neuronowego układu napędu statku
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania modelu neuronowego układu napędu statku. Model ten opracowano na potrzeby optymalizacji nastaw układu napędu żaglowca STS „Pogoria”, na podstawie pomiarów przeprowadzonych na żaglowcu podczas jego normalnej eksploatacji.
EN
The article presents several examples of utilizing the ship’s propulsion system neural model. This model was developed for the purpose of optimizing the settings of the ship's propulsion system tall ship Pogoria. Measurements carried out on a tall ship during ordinary operation of the vessel.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań dotyczących eksperymentalnego wzbogacania i spalania paliw ciekłych typu diesel w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym KIPOR KM178F, który został zamontowany w agregacie prądotwórczym KIPOR KDE3500E. W pracy zwrócono uwagę na zmienność parametrów spalin silnika pracującego w trybie biegu jałowego oraz pod obciążeniem zasilanego paliwem ciekłym i wzbogaconym wodorem o różnych udziałach objętościowych, względem objętości całkowitej cylindra silnika. Przeprowadzono dokładną analizę jakościową i ilościową spalin przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Określony został charakter zmian składu spalin, w tym cząstek CO, CO2, NOx, w zależności od obciążenia silnika zasilanego różnymi paliwami.
EN
This paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of enrichment and combustion of liquid fuels in a KIPOR KM178F CI engine mounted in the electric generator KIPOR KDE3500E. The study highlighted the variability of exhaust gases parameters produced by engine running in an idle mode and in a generation mode. Liquid diesel fuel and liquid diesel fuel enriched with hydrogen were used to supply the engine. Various volumetric proportions of hydrogen were calculated. Qualitative and quantitative analysis of exhaust gases was carried out by using specialized measuring equipment. The composition of the exhaust gases, including particulate CO, CO2, NOx, depending on the load of working engine powered by different fuels was defined.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań dotyczących eksperymentalnego generowania i spalania paliw ciekłych typu diesel w silniku tłokowym o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na zmienność parametrów pracy silnika uruchamianego w trybie biegu jałowego oraz pod obciążeniem. Dokonano analizy zmienności temperatury w poszczególnych cylindrach, w zależności od rodzaju generowanego paliwa wykorzystywanego do jego zasilania. Przeprowadzono dokładną analizę jakościową i ilościową spalin przy wykorzystaniu jako paliwa substytutu biogazu o różnych proporcjach metanu i dwutlenku węgla. Określony został charakter zmian składu spalin, w tym cząstek CO, CO2, NOx w zależności od obciążenia silnika zasilanego różnymi paliwami.
EN
This paper presents the methodology and results of research focused on experimental investigation of generation and combustion of liquid fuels in a combustion piston engine. The study highlights the variability of exhaust gases parameters produced by the engine running in an idle mode and in a generation mode. The experimental analysis includes research about variability of temperatures in the cylinders, depending on the type of fuel used to supply the engine. The qualitative and quantitative analysis of exhaust gases extends on biogas substitutes with different proportions of methane and carbon dioxide. Characteristics were created depending on the composition of exhaust gases, including particulate CO, CO2, NOx, for a range of engine load and fuel composition.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia emisji NOx z kotłów automatycznych zasilanych peletami drzewnymi. Dla potrzeb analizy zagadnienia emisji NOx wybrano wyniki rzeczywistych badań energetyczno-emisyjnych różnych konstrukcji kotłów c.o. o mocy nominalnej około 20 ÷ 25 kW zasilanych peletami drzewnymi wykonanych na zlecenie klientów w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki IChPW w Zabrzu. Przeanalizowano wpływ zawartości azotu w paliwie, wpływ konstrukcji kotła, jego obciążenia na emisję tlenków azotu.
EN
This paper presents the issues of NOx emissions from automatic boilers fueled by wood pellets. Results from energy and emission tests of various designs of heating boilers 20 ÷ 25 kW output fueled by wood pellets were chosen for the analysis of NOx emissions. These tests were performed on behalf of clients in the Laboratory of Combustion Technology and Power Generation from IChPW in Zabrze. The influence of the nitrogen content in the fuel, the impact of the construction of the boiler and his power output on emissions of nitrogen oxides were analyzed.
EN
Ecological problems associated with operation of diesel engine in underground excavation areas are discussed. Characteristic features of diesel drives operating in excavation zones threatened by explosion hazard, including technical problems with use of selective catalytic reduction, are presented. The results of stationary tests of flameproof diesel drive, in which selective catalytic reduction of nitrogen oxides (NOx) was used, are given.
PL
W artykule omówiono problemy ekologiczne związanie z pracą silnika z zapłonem samoczynnym w wyrobiskach podziemnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne spalinowych układów napędowych pracujących w wyrobiskach zagrożonych wybuchem, uwzględniając problemy techniczne związane z zastosowaniem metody selektywnej redukcji katalitycznej. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań stanowiskowych ognioszczelnego, spalinowego układu napędowego, w którym zastosowano metodę selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania węgli: kamiennego oraz brunatnego z różnymi rodzajami biomasy, w postaci kulistych brykietów, stanowiących mieszankę paliwową. Celem badań było ustalenie oddziaływania udziału biomasy w paliwie i jego uwęglenia na maksymalną emisję spalin, powstałych podczas procesu współspalania paliw w strumieniu powietrza. Do przeprowadzenia badań wykorzystano rotalno–uniformalny plan badań PS/DS-P:λ (λ), który dzięki równoczesnej odpowiedniej zmianie przyjętych wejściowych parametrów procesu umożliwił uchwycenie interakcji między nimi. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że istnieje możliwość wyznaczenia udziału danego rodzaju biomasy w mieszance paliwowej z: węglem kamiennym i węglem brunatnym wpływającego na optymalną wartość maksymalnych emisji NOx i SO2 w procesie współspalania.
EN
In the paper the experimental results of hard coal and brown coal with biomass co-combustion are presented. The aim of research was to explain the influence of biomass and carbon participation in fuel-mixture (in briquette form) on NOx and SO2 maximum emission during fuels co-combustion in air. The “rotal” and “uniformall” schedule PS/DS-P:λ (λ) was used in the research. The analysis of results showed that it is the optimal participation of different types biomass in fuel-mixture (biomass and hard coal, biomass and brown coal) on the values of NOx and SO2 maximum emission during co-combustion of hard coal and brown coal with biomass.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania węgla kamiennego z różnymi rodzajami biomasy, w postaci kulistych brykietów, stanowiących mieszankę paliwową. Celem badań było ustalenie oddziaływania udziału biomasy w paliwie i jego uwęglenia na emisję spalin, powstałych podczas procesu współspalania paliw w strumieniu powietrza. Do przeprowadzenia badań wykorzystano rotalno–uniformalny plan badań PS/DS-P:λ (λ), który dzięki równoczesnej odpowiedniej zmianie przyjętych wejściowych parametrów procesu umożliwił uchwycenie interakcji między nimi. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że istnieje możliwość wyznaczenia udziału danego rodzaju biomasy w mieszance paliwowej z węglem kamiennym, wpływającego na optymalną wartość emisji NOx i SO2 w procesie współspalania.
EN
The experimental results of hard coal and biomass co-combustion are presented in the paper. The aim of research was to explain the influence of biomass and carbon participation in fuel-mixture (in briquette form) on NOx and SO2 emission during fuels co-combustion in air. The “rotal” and “uniformall” schedule PS/DS-P:λ (λ) was used in the research. The analysis of results showed that it is the optimal participation of different types biomass in fuel-mixture (biomass and hard coal) on the values of NOx and SO2 emission during co-combustion of hard coal and biomass.
19
Content available remote Emisja toksycznych związków ze spalania biodiesla : raport z badań
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych poziomu emisji CO, węglowodorów i NOx w spalinach silnika 2CA90, zasilanego estrami metylowymi oleju rzepakowego B100, olejem napędowym i ich mieszaninami (B10, B20). Badania przeprowadzono w hamowni silnikowej przy prędkościach obrotowych silnika odpowiadających największemu momentowi obrotowemu oraz mocy znamionowej, w pełnym zakresie obciążenia. Poziom emisji składników toksycznych w spalinach określono przy użyciu wielogazowego absorpcyjnego analizatora spalin.
EN
Com. rape seed oil-derived biodiesels, a com. gas oil and their mixts. were combusted in a test engine at 2250 and 3000 rpm to study compn. of the off-gases. The pure biodiesel showed the lowest CO and hydrocarbon emissions but the highest NOx emission. The NOx emission decreased with increasing engine speed and increasing real power of the engine.
EN
The paper presents the results of experiments on the effect of carbon dioxide addition during natural gas air combustion on the concentrations of CO and NOx in the combustion chamber. Numerical simulations were also performed using the Chemkin-Pro program. As part of the presented experiments, an innovative method of introducing carbon dioxide through the central nozzle of a kinetic burner was tested. This technique allows CO2 to be fed directly into the high-temperature zone, thus not hindering the mixing of the fuel with the oxidizer. The tests were carried out for an excess combustion air ratio of λ=1.1, 1.15 and 1.2, respectively, during the addition of CO2 to 15% vol. of oxidizing mixture (air + carbon dioxide). From combustion gas analyses made at a distance of 740mm from the burner outlet in the furnace axis and 20 and 40 mm from the axis, it was found that combustion chamber CO concentrations depended on the amount of CO2 introduced, the distribution of CO2 in the combustion chamber cross-section associated with the CO2 addition method and the excess air ratio. The highest CO concentrations were only noted in the combustion chamber axis with a considerable fraction of added CO2. Based on the computations and experiments it has been confirmed that diluting combustion gas with CO2 delivers a reduction in NOx concentration.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.