Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Końcowa część zwałowiska wewnętrznego odkrywki Władysławów (KWB "Adamów") zbudowana jest głównie z utworów piaszczystych. Ich odczyn jest zasadowy. Ubogie są w wodę i składniki pokarmowe dla roślin. Zasobne są w związki siarki. Możliwa jest jednak w tych warunkach realizacja rekultywacji rolniczej. Plony uprawianych roślin będą bardzo niskie. Znacznie korzystniejsze będzie przeznaczenie tej powierzchni pod rekultywację rekreacyjną.
EN
The properties of post mining area which builds the final part of inner dump opencast Władysławów indicates the possibility of agricultural use of this area. The agricultural reclamation will not be sufficiently effective and the area will be abandoned by farmers. Realization of recreational reclamation of that area will prevent wasteland from coming into existence and the area will be more attractive.
PL
W artykule przedstawiono paleogeńskie żwiry z odkrywki Koźmin Południe KWB Adamów S.A., które mogą być traktowane jako kopalina towarzysząca eksploatacji węgla brunatnego. Niemniej jednak w tej pracy nie zostały omówione możliwe kierunki utylizacji, a skoncentrowano się na ich charakterystyce litos traty graficznej i petrograficznej. Ze względu na swoją unikatowość w skali całego Niżu Polskiego zostały one wyróżnione jako tzw. żwiry z Koźmina. Natomiast Sudety uznano wstępnie za ich najbardziej prawdopodobny obszar alimentacyjny.
EN
The gravels, forming the basal layer in the northernmost and axial part of the Adamów Graben, were discovered in the Koźmin South lignite open-cast in the vicinity of Turek in 2004. These deposits should be determined as gravelly sands because they contain more than 75% of sands, ca. ISVo of gravels and less than 5% of muds. In fact, the above-mentioned gravel grains belong mainly to the pebbles and sporadically to the cobbles. Among the gravels from the Koźmin South lignite open-cast two various mainly angular and rounded rock groups may be indicated. The angular grains consist of local Miocene sandstones and Cretaceous marls and/or gaizes. On the other hand, the rounded grains are represented by flints with lidytes and primarily by quartzes. Additionally, the quartz pebbles can be divided into six groups, i.e.: white, milky-white, honey-yellow, pink, grayish-blue and gray in colour They are disc-shaped as well as very well-rounded. Moreover, their surface quite often is excellently smoothed. Such extraordinary coarse gravels, diversifying in size and shape as well as in petrographical composition, are not known within Paleogene and Neogene deposits in the whole Polish Lowlands. That is the reason why, they are named the Koźmin Gravels. On the basis of all information they are regarded as the Paleogene residually-marine beach sediments, which were redeposited into the Neogene fluvial sands. Finally, the Koźmin Gravels were probably supplied from the Sudetes rocks.
4
Content available remote Stan i perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego
PL
Od połowy lat 60-tech węgiel brunatny stał się w Polsce drugim obok węgla kamiennego strategicznym paliwem w krajowej energetyce. Polska pod względem posiadanych zasobów węgla brunatnego należy do ścisłej czołówki światowej. Jego zasoby szacunkowe ocenia się na 140 mld ton, w tym w złożach perspektywicznych znajduje się 58 mld ton. Rozpoznane zasoby prognostyczne węgla brunatnego o cechach bilansowych wynoszą 23,578 mld ton. Złoża węgla brunatnego występują głównie w zachodniej i centralnej części kraju. Dotychczas udokumentowano łącznie 77 złóż o łącznych zasobach bilansowych w ilości 13,984 mld ton, w złożach zagospodarowanych zalega 2,136 mld ton z czego 1,779 mld ton są to zasoby przemysłowe przewidziane do eksploatacji. Ocenia się, że przy utrzymaniu wydobycia na aktualnym poziomie, zasobów w dokumentowanych złożach wystarczy na przeszło 400 lat, a uwzględniając zasoby ze złóż perspektywicznych na około 950 lat.
EN
Since 1960s lignite has become second, beside hard coal, strategic fuel in Polish power industry. Poland, as regards lignite deposits, is the small group of worlds leaders. Its deposits are assessed at 140 milliards tones, including 58 milliards tones in perspective deposits. Recognized prognostic deposits with balance values come to 23,578 milliards tones. Lignite deposits are situated in west and central part of the country. Until now, 77 beds with 13.984 milliards tones deposits have been evidenced. It is situated 2,136 milliards tones- 1,779 milliards tones industrial deposits provided for exploitation including, within developed deposits. It is said that those deposits are enough for more than 400 years, if the exploitation will stay on the same level, (including perspective deposits for about 950 years).
5
Content available remote Wykorzystanie kopalin towarzyszących w KWB Adamów
PL
Zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań iłów oraz piasków nadkładowych i powęglowych wykonanych na złożu Adamów. Omówiono próby przemysłowego wykorzystania surowców towarzyszących w KWB Adamów.
EN
The article presents the results of the studies of clays and overlay and underlignite sands performed at the deposits of Adamów. It discusses attempts at industrial utilisation of accompanying minerals in Adamów Lignite Surface Mine.
6
Content available remote Ocena przydatności surowcowej skał mezozoicznych z odkrywek KWB Adamów
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań skał mezozoicznych występujących w odkrywkach KWB Adamów. Wspomniane skały są gezami wapiennymi, a ich wiek określa się na dolny mastrycht. Na podstawie wstępnych badań można zasugerować kierunki wykorzystania tych skał, które obecnie są traktowane jako odpady przy wydobyciu węgla brunatnego. Te trudno urabialne skały węglanowo-krzemionkowe nie nadają się do wykorzystania w przemyśle cementowym. Gezy wapienne mogą być używane jako kruszywo łamane niskiej klasy na terenie odkrywek. Ponadto badane skały mezozoiczne mogłyby znaleźć zastosowanie w rolnictwie jako nawóz wapienny, co wymaga jednak dalszych badań.T
EN
The results of investigations of the Mesozoic rocks from Adamów Lignite Surface Mine are presented in the article. The mentioned rocks belong to carbonate gaizes and their age is described as Lower Maastrichtian. Basing on the introductory research it is possible to suggest the directions of utilisation of the gaizes. Nowadays, they are treated as waste materials in the lignite exploitation, These hard diggable rocks can not be applied to the cement production. On the other hand, the gaizes could be used as the substitute for sands and gravels to road building in the open cast mine area. Moreover, the gaizes can be used in agriculture as carbonate fertilizer to make the soil acidity lower. The last aim of the ustilisation of the described Mesozoic rocks is the most possible but it needs further investigation.
PL
Wśród kopalin ilastych występujących w złożu węgla brunatnego Adamów stwierdzono obecność iłu smektytowego charakteryzującego się wysoką zawartością Ca, Mg-smektytu (ok. 80%) i wyjątkowo drobnym uziarnieniem. Ił ten łatwo ulega aktywacji chemicznej, zarówno zasadowej jak i kwasowej. W wyniku pierwszej z nich powstaje Na-smektyt, drugiej zaś - H-smektyt, co stwierdzono głównie na podstawie badań rentgenograficznych.P�
EN
Among clay minerals in the lignite deposits of Adamow there is smectite clay characterised by high content of Ca, Mg-smectite (c. 80%) and exceptionally low granulation. The clay is easily activated chemically, both with bases and acids. In the base activation Nasmectite is obtained while in the acid activation - H-smectite, which was observed mainly in X-ray radiography.
9
Content available remote Procesy glebowe na rekultywowanych terenach kopalń węgla brunatnego
PL
Określono procesy glebowe i glebotwórcze w wyniku 25 - 30 letniej rekultywacji na dwóch zwałach kopalń węgla brunatnrgo Adamów i Turów. Utwory te różnią się rodzajem nakładu. W zwałach adamowskich dominują w nakładzie czwartorzędowe, a w turowskich iły mioceńskie. Analizowano profile glebowe wytworzone pod zróżnicowana pokrywą roślinną. Stwierdzono, że w obu zwałach postępują procesy glebotwórcze, czego przejawem jest tworzenie się poziomu próchniczego z korzystnym stosunkiem C:N wynoszącym ok. 18. W turowie w głąb profilu skutek ten ulega rozszerzeniu, ponadto dolna część profilu jest silnie zakwaszona i wykazuje korzystne właściwości sorpcyje.
EN
The main aim of our paper was to describe the progress of soil forming process on the brown-coal dumps in Adamów and Turów after 25-30 yers of reclamation (forestation). Brown coal pit mines are situated in differnet parts of Poland and differ in their overburden material: quarternary deposits being the main overlaind rock in Adamów and miocene (tertiary) material in Turów. Two solid profiles were situated on the dumps on the sites covered with plants typicalfor the dumps: locust Robinia psedoacatia, poplar Populus spp. and maple Acer spp. in Adamów, and locust, alder Alnus slutinosa, birch Betula verrucosa, B. pubescens and oak Quercus rubra in turów. It was found that a soil-forming procesed progressed well, wich resulted in development of humus horizon with a favourable C:N of 18. This ration increased dramatically downwards the profile in the dump Turów where in the deeper layers material showed ghigh acidity and sanility. This fact should be associated with the poor grawth of trees on the Turów dump in comparison with the dump in Adamów where soil reaction is neutral trought the wole soil profile.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.