Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 256

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Germany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
A new genus, Hypowaagenia (type species: H. endressi nov. sp.), is introduced for previously unknown large-sized macroconchiate aspidoceratid ammonites with an umbilical and a ventrolateral row of spines. In the medium and adult stages irregular ribs interconnect these spines. The oldest unequivocal record of this genus comes from the Early Kimmeridgian Planula Zone, whereas the type material of H. endressi nov. sp. comes from the upper Platynota Zone/? lowermost Hypselocyclum Zone. Corresponding microconchs have not yet been identified. Although all unequivocal records come from Southern Germany, a Tethyan origin is most likely for these aspidoceratids. Another, stratigraphically younger species tentatively included in Hypowaagenia is Aspidoceras acanthomphalum (Zittel, 1870), which is, however, only recorded yet by mesoconchiate specimens. The ammonite fauna of the type horizon of H. endressi nov. sp. is briefly characterized and termed as the geniculatum Biohorizon of the late Platynota Zone.
EN
The coarse-ribbed and big-sized Arietites solarium (Quenstedt, 1883) is one of the largest-grown and most iconic ammonite taxa in the entire Swabian Lower Jurassic; however, despite previous revisions including the designation of a lectotype, there has been some confusion concerning its correct identification, and its type horizon within the Lower Sinemurian Arietenkalk Formation was not exactly known. Arietites solarium characterises the herein introduced solarium Biohorizon of the upper Bucklandi Zone of the Sinemurian. For nomenclatorial stability, we designate a neotype based on the only surviving specimen of Quenstedtʼs original type series. In addition, we provide a preliminary succession of recognized biohorizons in the Lower Sinemurian of Swabia, which will make correlations with other areas more reliable.
EN
The previously unknown microconch which corresponds to the recently introduced Late Jurassic aspidoceratoid ammonite genus Hypowaagenia Schweigert and Schlampp, 2020, is reported from beds of the topmost Platynota Zone or basal Hypselocyclum Zone of Franconia. This record indicates that these exotic ammonite findings are not of long-drifting necroplanktonic shells, but stem from animals that have spread over this area after immigration from the Tethys
EN
The article deals with the features of the architectural and urban organization of the health care system and the network of medical and preventive institutions of Germany and Great Britain of state and private levels of subordination. The levels of health care delivery and their share in the overall provision of medical services to the population of the countries are examined. The total number of treatment and prevention facilities across countries is analyzed. Particular attention is paid to determining in German and English health care systems the location of a network of child care facilities.
EN
The aim of the article is to show the relationship between immigration and the social aspect of sustainable development. Data from the German General Social Survey (ALLBUS) study conducted in 2016 on a sample of 3490 respondents (residents of Germany) was used. Research suggests that this relationship is negative: mass immigration from culturally foreign countries and social environments can significantly reduce the quality of life of residents in developed societies. This manifests in opinions about the need to limit or stop immigration. The case of Germany can probably be generalized to other developed countries, especially from the European Union.
PL
Celem artykułu jest ukazanie związku między imigracją i społecznym aspektem zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano dane pochodzące z badań German General Social Survey (ALLBUS) przeprowadzonych w 2016 roku na próbie 3490 respondentów – mieszkańców Niemiec. Wyniki badań sugerują, że związek ten jest negatywny – masowa imigracja z krajów i środowisk obcych kulturowo może znacząco obniżać jakość życia mieszkańców rozwiniętych społeczeństw. Przejawia się to w opiniach o konieczności ograniczenia lub zatrzymania imigracji. Przypadek Niemiec może być prawdopodobnie uogólniony na inne kraje rozwinięte, zwłaszcza z Unii Europejskiej.
6
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
PL
Tematem artykułu jest architektura domów Towarzystwa Mieszkaniowego Urzędników (Beamten-Wohnungsverein zu Breslau eGmbH) oraz Towarzystwa Mieszkaniowego Miejskich Urzędników i Nauczycieli (Wohnungsverein städtischer Beamten und Lehrer zu Breslau eGmbH) – najstarszych i największych we Wrocławiu przed I wojną światową spółdzielni, których celem było dostarczenie zdrowych, solidnie wykonanych, nowocześnie wyposażonych mieszkań, o czynszach konkurencyjnych dla budownictwa komercyjnego. Zbadanie zachowanej dokumentacji archiwalnej pozwoliło na rozpoznanie uwarunkowań prawnych ich powstania oraz działalności inwestycyjnej, jak wybór i zakup terenu, finansowanie przedsięwzięcia, sposób wykonania projektów, ich autorstwo i organizacja budowy. W opracowaniu została omówiona architektura ośmiu zespołów budynków spółdzielczych wraz z ich otoczeniem, kameralnymi ogrodami i placami zabaw na dziedzińcach. Domy wznoszone w tradycyjnej zabudowie obrzeżnej wyróżniały się spośród sąsiednich kamienic czynszowych prostotą bryły i dekoracji elewacji. Już wtedy można było dostrzec tendencję do ujednolicania planu i elewacji długich budynków z kilkoma klatkami schodowymi, co prowadziło do powstania pierwszych domów typu „bloków mieszkalnych”. W artykule przeanalizowano sposób kształtowania mieszkań, ich rozplanowania, podziału funkcjonalnego, wielkości, udogodnień technicznych oraz wspólnego zaplecza gospodarczego, odpowiadających wymaganiom spółdzielców i współczesnym tendencjom reformatorskim, które znajdą swoją kontynuację w budownictwie mieszkaniowym w czasach Republiki Weimarskiej.
EN
The subject of the article is the architecture of the houses of the Housing Association of Civil Servants (Beamten-Wohnungsverein zu Breslau eGmbH) and the Housing Association of Municipal Civil Servants and Teachers (Wohnungsverein städtischer Beamten und Lehrer zu Breslau eGmbH) – the oldest and biggest cooperatives in Wrocław before World War I, the purpose of which was the construction of healthy, solid and modernly equipped apartments with rents competitive for commercial construction. Examination of the preserved archival documentation made it possible to identify the legal conditions of their establishment and investment activities such as land selection and purchase, project financing, project implementation, their authorship and organization of construction. The study discusses the architecture of eight complexes of cooperative buildings along with their surroundings, intimate gardens and playgrounds in the courtyards. The houses built in traditional perimeter development stood out from the neighbouring tenement houses by the simplicity of their shape and façade decorations. Already at that time a tendency to unify the plan and façade of long buildings with several staircases could be seen, which led to the creation of the first houses of the "residential blocks" type. The article analyzes the way apartments were shaped, their layout, functional division, size, technical facilities and common economic facilities, which met the requirements of cooperatives and modern reform tendencies, which would find their continuation in housing construction in the times of the Weimar Republic.
EN
The purpose of this paper is to show directions for promoting alternative modes of transport in Europe and Poland in order to limit the dynamic growth of road transport. The recommendations of the European Commission in relation to the development of intermodal transport are discussed. The structure and size of intermodal transport in Europe are presented. An attempt is made to determine the forecast of intermodal transport in Poland. The basic undertakings determining the development of intermodal transport in Poland are indicated. On the basis of the experience of selected Western European countries, general conclusions regarding the development of intermodal transport in our country are formulated.
9
Content available remote Medialne ujęcie problemu migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Niemiec
PL
Artykuł wpisuje się tematyką w problematykę poruszaną w kręgach nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady. Problem manipulacji medialnej, tzw. post-prawdy czy fake newsów zdominowały debatę na temat reakcji odbiorców na powierzchowność, a często nieprawdziwość otrzymywanych informacji. Celem artykułu jest charakterystyka przekazu medialnego na temat migracji w kontekście polityki bezpieczeństwa Niemiec. Przeanalizowano wybrane lokalne przekazy medialne. Przekaz medialny pozostaje ściśle związany z czynnikami historyczno-kulturowymi oraz polityką bezpieczeństwa kraju, co widać na przeanalizowanych przykładach.
EN
The article one of the most important issues raised in the social sciences and humanities, especially over the last decade. The problem of media manipulation, the so-called post-truth or fake news dominate the debate on the reaction of recipients to superficiality, and often falsehood of the received information. The aim of the article is to describe the media concept of migration in the context of Germany's security policy. Selected local media were analysed. The media message is closely related to the country's history as well as security policy, which can be seen on the analysed examples.
10
EN
The article presents the beginnings of the use of containers in transport. The Reich Railway played a major role in this. The transport of containers was to make it easier for railways to compete with the road general cargo. Small containers, up to 3 m3 and load capacity up to one ton were considered to be the most suitable technically and economically. Larger containers had the limited use. They were used mainly in the international transport.
PL
Artykuł przedstawia początki zastosowania pojemników (kontenerów) w transporcie. Główną rolę w tym odgrywała Kolej Rzeszy. Przewóz pojemników (kontenerów) miał ułatwić kolei konkurencję z samochodowymi przewozami ładunków drobnicowych. Za najbardziej odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym uznano małe pojemniki , do 3 m3 i nośności do jednej tony. Większe pojemniki miały ograniczone zastosowanie. Korzystano z nich głównie w przewozach międzynarodowych.
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
EN
For long time Germany had many atomic power plants and was important exporter of this nuclear technologies, but right now german government decided to close all their reactors upto 2020. In this presentation we will try to answer for one important question. “Why?”, and second one “is it a good idea?”. We will try to find out answer for first question and later prove that withdrawing from nuclear energetics is one of the greater mistakes that developed countries are making right now, and please take into consideration that despite the fact i always believed that right now atomic energy is second to none of what we have right now i carried my research with open mind looking for answers forcing myself to not be biased about subject. Right now I believe in what i believed before, but the change is that now this is not “I think so”, but “I know that”.
EN
A microfauna of small shelly fossils (SSF) is reported here for the first time from middle Cambrian (Series 3, Stage 5) subsurface strata of the Torgau-Doberlug Syncline (TDS), Central Germany. Considering that this microfauna is strongly limited and poorly preserved the material is quite abundant and diverse. The assemblage consists of molluscs (pelagiellids, bivalves), coeloscleritophorans (chancelloriids, halkieriids), poriferids, protoconodonts, cambroclaves, hyoliths, brachiopods, and disarticulated echinoderm remains. Additionally, a probable pterobranch hemichordate is noted. The assemblage is dominated by epifaunal suspension feeders from mid- to outer shelf depositional settings. Stratigraphically it represents (together with rare trilobites) the oldest middle Cambrian (Series 3, Stage 5) fauna known from Central Germany and the entire Saxothuringian Zone. Regardless the taphonomic problems related to the SSF occurrence, close palaeobiogeographic relations are indicated with the Mediterranean shelf of West Gondwana (especially with the areas of southwestern Europe and Morocco). The reported microfauna coupled with recent trilobite and palynomorph research supports assumptions that the Cambrian succession in the TDS is by far more complete than hitherto suggested, emphasizing its importance as a region yielding Cambrian rocks in Central Europe.
PL
10 grudnia 2017 r. został podjęty rozkładowy ruch pociągów pasażerskich na nowo zbudowanym odcinku o długości 107 km Ebensfeld–Erfurt. W ten sposób zakończyła się realizacja wielkiego projektu komunikacyjnego VDE 8 (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit nr 8), którego celem było stworzenie nowego połączenia kolejowego Berlina z Norymbergą. Nowe połączenie jest wykorzystywane przez pociągi ICE kursujące w relacji Monachium–Berlin–Hamburg. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane na tym nowo oddanym do eksploatacji odcinku.
EN
On 10 December 2017 started passenger high speed service on the newly built section between Ebensfeld and Erfurt 107 km length. In this way a completion of the great communications VDE 8 project ended (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit No. 8), creating the new rail link of Berlin with Nuernberg. The new route is used by ICE trains running in the connection – Munich–Berlin–Hamburg. In the article an outline of the history and of the development of rail links was described between Berlin and Munich and assumptions and the implementations of investment being included into composition in a VDE 8 project.
PL
W sytuacji niestabilności i zmian, które charakteryzowały Związek Radziecki w latach dwudziestych ubiegłego wieku, grupa architektów-konstruktywistów pod przewodnictwem Moisieja Ginzburga zajmowała się problemem braku mieszkań dla pracowników w dużych sowieckich miastach. Rozwiązania wypracowane przez zespół Ginzburga zostały opracowane pod patronatem Sowieckich platform OSA i Strojkom. Zostały przeprowadzone w trzech kolejnych etapach zwieńczonych budową Domu Narkomfinu. Niemniej, architektoniczna nowoczesność osiągnięta w Narkomfinie była związana z postępami w sektorze budownictwa mieszkaniowego poczynionymi przez ich kolegów z Europy. Niniejszy artykuł podejmuje analizę faktycznych powiązań pomiędzy owym moskiewskim prototypem a zachodnimi modelami, które zaczynały być opracowywane w Europie, a zwłaszcza w Niemczech. Przedmiotowa koncepcja umieszcza badania prowadzone przez zespół Ginzburga w procesie skomplikowanej i niezwykle ważnej asymilacji, która integrowała nowe modernistyczne techniki Zachodu.
EN
In the scenario of instability and change that characterised the USSR during the 1920s, the group of constructivist architects led by Moisey Ginzburg were tackling the problem of the lack of housing for workers in large Soviet cities. The solutions provided by Ginzburg’s team were developed under the aegis of the Soviet platforms OSA and Stroykom. They were conducted in three successive stages culminating in the building of the Narkomfin House. However, the architectural modernity achieved in Narkomfin was associated to the advancements in the housing building sector made by their European contemporaries. This article analyses the actual connections between the building of this Moscow prototype and Western models that were beginning to be developed in Europe, especially in Germany. This conception repositions the research conducted by Ginzburg’s team within a process of complex and critical assimilation that integrated the new modern Western techniques.
16
Content available remote Wiedza w pigułce
PL
Zmiany demograficzne dotarły do hal produkcyjnych, a duże firmy często wychwytują najzdolniejsze osoby. Niektórzy wystawcy AMB, Międzynarodowej Wystawy Obróbki Metali, która odbędzie się w Stuttgarcie w dniach 18-22 września 2018 r., pokażą wiele pozytywnych przykładów tego, jak można znaleźć dobrych stażystów w czasach niedoboru personelu. Samo wydarzenie będzie również upubliczniać fantastyczną branżę przez ekscytujący program towarzyszący.
17
Content available remote German reparations to Poland for World War II on global background
EN
No other country in the world suffered a greater measurable and verifiable loss of human and material resources than Poland during World War II in 1939-1945. According to the first approximation, the value of human and material losses inflicted to Poland by Nazi Germany amounts to 6.495 trillion US dollars of 2018. However, Poland never received war reparations from Germany. The article is a preliminary survey of the complex issue – conducted in an interdisciplinary way combining elements of legal, economic, and political analysis, because the topic belongs to the wide and multidisciplinary field of national and international security. Refuted in the article is an internationally popular myth that communist Poland unilaterally renounced German war reparations in 1953. Then the article discusses the global background of the topic in the 20th and 21st centuries – in particular, the case of Greece whose reparations claims Germany rejects like the Polish claims, and major cases of reparations actually paid: by Germany for World War I, by Germany to Israel and Jewish organizations for the Holocaust, by Japan for World War II – at 966 billion US dollars of 2018, the largest reparations ever – and by and Iraq for the Gulf War. The article concludes with a discussion of necessary further research with advanced methodology of several sciences, and of a possible litigation before the International Court of Justice – or a diplomatic solution to the problem of war reparations.
PL
Żaden inny kraj świata nie doznał tak wielkich, a możliwych do zmierzenia i weryfikacji strat w zasobach ludzkich i materialnych jak Polska podczas II wojny światowej w latach 1939-1945. Według pierwszych szacunków wartość strat ludzkich i materialnych zadanych Polsce przez nazistowskie Niemcy sięga 6,495 bilionów dolarów amerykańskich z 2018 roku. Jednak Polska nigdy nie otrzymała reparacji wojennych od Niemiec. Artykuł jest wstępnym studium skomplikowanego tematu – studium interdyscyplinarnym, łączącym elementy analizy prawnej, ekonomicznej i politycznej, ponieważ należy do szerokiej i wielodyscyplinarnej dziedziny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Obalony w artykule zostaje popularny międzynarodowo mit, że komunistyczna Polska jednostronnie zrzekła się niemieckich reparacji wojennych w 1953 roku. Następnie artykuł przedstawia globalne tło tematu w XX i XXI wieku – w szczególności sprawę Grecji, której roszczenia odszkodowawcze Niemcy odrzucają tak jak roszczenia polskie, oraz przypadki wielkich reparacji realnie wypłaconych: przez Niemcy za I wojnę światową, także przez Niemcy dla Izraela i organizacji żydowskich za Holokaust, przez Japonię za II wojnę światową – japońskie reparacje, wynoszące 966 miliardów dolarów z 2018 roku, były największe w dziejach – i przez Irak za wojnę w Zatoce Perskiej. Artykuł kończy się przedstawieniem konieczności dalszych badań z użyciem zaawansowanej metodologii wielu nauk oraz zarysem możliwego procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze – lub dyplomatycznego rozwiązania problemu reparacji wojennych.
DE
Hintergrund und Ziel: Das Ziel ist, aufgrund der Zitate von den ausgewählten Artikeln der polnischen Presse das Bild der Deutschen auf Jahr 2002 darzustellen und es mit bis heute in der polnischen Gesellschaft existierenden Stereotypen von Deutschen zu konfrontieren. Zusätzlich werden bestimmte historische Kontexte angeführt, um deutsch-polnische Relationen besser zu verstehen. Material und Methoden: Untersucht wurden die polnischen Wochenzeitschriften (Wprost, Polityka) und Tageszeitungen (Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Nasz Dziennik und Fakt). Der Untersuchungsraum umfasste den Zeitraum vom Juni bis zum Dezember 2002. Die gesammelten Zitate wurden mit entsprechenden Kommentaren versehen und mit dem heutigen Bild von Deutschen gegenübergestellt. Ergebnisse: Es stellte sich heraus, dass im Jahre 2002 viele negative Stereotype gegenüber Deutschen in der polnischen Gesellschaft funktionierten (z. B. deutsche Sprache als etwas schlecht Klingendes, Angst vor deutscher Expansion auf polnische Güter). Außer der negativen Aspekte wurden auch ein paar positive (vor allem in Polityka) Zitate entdeckt (z. B. Deutsche und ihre Ordnung, Deutsche als Sportmeister). Fazit: Im Vergleich zum Jahr 2002 lässt sich beobachten, dass sich deutsch-polnische Relationen verbesserten. Den großen Beitrag dazu gaben verschiedene deutsch-polnische Projekte und Initiativen, die gegenseitige Verhätnisse positiv beeinflussten.
EN
Introduction and aim: The purpose of article is to present the image of the Germans in 2002 and to confront it with still existing stereotypes of Germans in today’s Polish society. The materials to comparison was taken from the articles from Polish press. In addition, certain historical contexts are cited to better understand German-Polish relations. Material and methods: Polish weekly magazines (Wprost, Polityka) and daily newspapers (Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Nasz Dziennik and Fakt) were investigated. The study area covered the period from June to December 2002. The collected quotations were provided with appropriate comments and juxtaposed with the current image of Germans. Results: It turned out that in the year 2002 existed many negative stereotypes against Germans in the Polish society (eg German language as something bad sounding, fear of German expansion on Polish goods). Apart from the negative aspects, a few positive (especially in Polityka) citations were also discovered (eg Germans and their order, Germans as sports champions). Conclusion: Compared to 2002, it can be observed that German-Polish relation improved. The great contribution came from various German-Polish projects and initiatives that positively influenced mutual relations.
PL
Wstęp i cele: Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku Niemców w 2002 roku i skonfrontowanie go z wciąż istniejącymi stereotypami Niemców w dzisiejszym polskim społeczeństwie. Materiały do porównania pochodzą z artykułów z polskiej prasy. Ponadto przytoczono niektóre konteksty historyczne, aby lepiej zrozumieć stosunki niemiecko-polskie. Materiał i metody: Przebadano polskie tygodniki (Wprost, Polityka) oraz dzienniki (Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Nasz Dziennik i Fakt). Badany obszar obejmował okres od czerwca do grudnia 2002 r. Zebrane cytaty zostały opatrzone odpowiednimi komentarzami i zestawione z obecnym wizerunkiem Niemców. Wyniki: Okazało się, że w 2002 roku w polskim społeczeństwie istniało wiele negatywnych stereotypów przeciwko Niemcom (np. Język niemiecki jako coś źle brzmiącego, obawa przed ekspansją Niemiec na polskie towary). Oprócz aspektów negatywnych odkryto także kilka pozytywnych (szczególnie w Polityce) cytowań (np. Niemcy i ich kolejność, Niemcy jako mistrzowie sportu). Wniosek: W porównaniu z rokiem 2002 można zaobserwować poprawę relacji niemiecko-polskich. Ogromny wkład pochodził z różnych polsko-niemieckich projektów i inicjatyw, które pozytywnie wpłynęły na wzajemne relacje.
19
Content available remote Challenges in German subsidence research – retrospectives and perspectives
EN
Due to the fact of a multilateral underground use, mining subsidence relocates more and more from mining to other issues, like post-mining topics, storage or geothermal utilization. This and the infl uence of the energy policy is why the situation in Germany also describes a transition from active to abandoned mining. Many PhD-theses with different subjects were written within the last 20 years. Every single one with a different topic but all with the same issue: Mining subsidence and its effects and challenges. These challenges start with the research regarding geological and hydrogeological conditions, which is the basis for calculations like the angle of draw or predictions of subsidence due to water table drawdown. Furthermore, the research investigates issues like risk-management and fi nancial planning. One of these issues are post-mining calculations and another for example potential hazards of storage or the use of geothermal energy. This paper outlines an overview of German Mining and its consequences due to subsidence. It deals with an overview of the circumstances relating to hard coal mining, lignite mining the use of geothermal energy, gas and opportunities regarding underground storage. Basically it describes the essential steps of processing of mining subsidence, starting with monitoring to forecast and up to safety measures. With a glance back to the applied research of the prior two decades, we compare given forecasts with experiences already gained. Even though mining decreases, ground control does not.
EN
Among many factors affecting economic security of the Eurozone, performance of banks play especially important role. The aim of this study is to investigate factors influencing performance of banking sector in UK and Germany. Performance is being estimated using indicators of liquidity and cost efficiency in the biggest banks of both indicated countries. For analysis data of eight banks from each country have been used, two periods of years 2009-2010, and 2012-2014 have been distinguished. Fixed effect model has been employed. The obtained results revealed some significant relationships. Specifically, liquidity is negatively influenced by interest margin in banking sector of both countries during both considered periods, what initiated more active lending. That, in its turn, reduced banks’ liquidity and conditioned lower margins. Bank size did affect liquidity (loan to asset ratio) neither in UK, nor in Germany. Obtained results can be used for respective policy implications directed to sustaining better performance of banks, and therefore for increased economic security of the Eurozone economies.
PL
Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne strefy euro szczególną rolę odgrywają wyniki banków. Celem niniejszgo badania jest analiza czynników wpływających na wyniki sektora bankowego w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wyniki są szacowane na podstawie wskaźników płynności i efektywności kosztowej w największych bankach obu wskazanych krajów. Do analizy wykorzystano dane z ośmiu banków z każdego kraju, wyróżniono dwa okresy z lat 2009-2010 i 2012-2014. Wykorzystano model poprawionego efektu. Uzyskane wyniki ujawniły kilka istotnych związków. W obu krajach, w obu okresach szczególnie negatywny wpływ na płynność ma marża odsetkowa w sektorze bankowym, co zapoczątkowało aktywniejszą akcję kredytową. To z kolei zmniejszyło płynność banków i uwarunkowało niższe marże. Wielkość banku nie wpłynęła na płynność (stosunek kredytów do aktywów) ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do odpowiednich implikacji politycznych ukierunkowanych na utrzymanie lepszych wyników banków, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek strefy euro.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.