Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GIS systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualnie aplikacje GIS oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób są sukcesywnie wdrażane oraz wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz przede wszystkim w zarządzaniu infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa. Głównymi aspektami mającymi na celu uniknięcie potencjalnych negatywnych skutków w postaci braku dostawy wody, wynikających z funkcjonowania systemu wodociągowego, jest przede wszystkim rozległa znajomość struktury analizowanej sieci, jej poszczególnych obiektów, znajomość aktualnych parametrów pracy sieci, wiedza o stanie technicznym oraz wiedza o zdarzeniach niepożądanych w postaci awarii sieci wodociągowej skutkujące ograniczeniem dostaw wody do konsumenta. Pomocne w tym działaniu mogą być aplikacje GIS współpracujące z innymi systemami komputerowymi np. SCADA, systemem monitoringu czy coraz szerzej stosowanym modelem hydraulicznym sieci. Również istotną funkcją GIS, z punktu widzenia zarówno producenta wody jak i konsumenta, jest możliwość ewidencjonowania awarii sieci wodociągowych. Prowadzenie systematycznej ewidencji awarii przewodów wodociągowych, stanowi cenne źródło wiedzy i informacji dla operatora możliwe do wykorzystania w procesie planowania prac remontowo-naprawczych.
EN
Currently, GIS applications and co-creating data bases are increasingly being successively implemented and used in water supply companies, not only to protect the health and life of water consumers, but also in managing the network infrastructure of the company. The main aspects aimed to avoiding a potential, negative consequents such as lack of water supply, resulting from the operation of the water supply network, are definitely large knowledge about the structure of analyzed network, its par- ticular facilities, knowledge of actual network operation parameters, knowledge about technical conditions of the system and about the undesirable events (failures of water pipes) which may be a result as a restriction of water supply to water consum- er. It is difficult to imagine the operation of a water supply company without proper IT tools. GIS applications can cooperate with other computer systems, eg SCADA, a monitoring system or an increasingly used hydraulic model of the water network. Also an important function of GIS, from the point of view of both the water producer and the consumer, is the ability to record failures of water supply networks. Systematic failure record process, is a valuable source of knowledge and information for the water network operator in planning of renovation process. The main purpose of the article is to present the possibility of expanding the functionality of GIS with the failure record, presenting the advantages resulting from it, practical aspects directly affecting increase safety of water supply to its consumers in a selected water supply company.
2
Content available remote Systemy informacji geoprzestrzennej w zarządzaniu procesami biznesowymi
PL
Systemy Informacji Geoprzestrzennej (GIS), zazwyczaj kojarzone z zastosowaniami kartograficznymi, rozszerzają swój zakres wykorzystania. Internet Rzeczy w połączeniu z formułą otwartych danych zwiększa powszechność i dostępność danych geograficznych. Możliwe więc staje się zwiększenie zakresu zasobów informacyjnych utrzymywanych dotychczas w postaci znakowej. Narzędzia GIS wzbogacają funkcjonalność rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania poprzez coraz szersze wykorzystanie zarówno analiz geoprzestrzennych, jak również własności samych systemów GIS. Artykuł jest próbą pokazania możliwości wykorzystania wymiaru geograficznego dla potrzeb analiz biznesowych.
EN
Geospatial Information Systems, usually associated with cartographic, are expanding their range of use. The Internet of Things combined with the open data formula increases the universality and availability of geographic data, which allows to increase the range of information resources held so far in the alphanumeric form. Thanks to the availability of GIS tools, it becomes possible to enrich the functionality of business management solutions through the increasing use of geospatial analyzes and GIS systems. The article is an attempt to show the possibility of using the geographical dimension for the needs of business analyzes.
PL
Wstęp i cele: W pracy zaprezentowano przegląd zastosowania systemów informacji przestrzennej SIP (systemów informacji geograficznej GIS) we wspomaganiu planowania i zarządzania. Wskazano zalety i przydatność GIS w szczególności planowaniu rozwoju przestrzennego miasta Szczecina. Ponadto określono zastosowania systemów GIS w ochronie środowiska w identyfikacji źródeł i zasięgu zanieczyszczenia oraz planowaniu działań ochronnych i zapobiegawczych. Opisano Szczeciński System Informacji Geograficznej (SSIG) i wskazano wykorzystanie systemu dla minimalizacji strat w sytuacji kryzysu i klęski żywiołowej podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. Materiał i metody: Metody syntezy, przegląd literatury Wyniki: Wskazanie roli i znaczenia systemu GIS w procesach zarządzania obszarami miasta Szczecina i regionu. Wniosek: Celowość utrzymywania i dalszego doskonalenia systemu GIS miasta Szczecina oraz regionalnych GIS w ochronie środowiska.
EN
Introduction and aims: The review of GIS – Geographical Information Systems applications and its usage in supporting the planning and management processes was presented. The advantages of GIS especially at planning of the municipal development of the city of Szczecin in Poland were pointed. Additionally the application of GIS systems at supporting the environmental monitoring with identification of sources and range of potential contamination with possible preventional actions were listed. The municipal GIS system of Szczecin city (SSIG) and its helpful utility in managing support at the crisis situation to minimize the material losses as during great flood in 1997 were emphasized. Material and methods: method of synthesis, bibliographical review. Results: Pointing the special functions and advantages of GIS system in processes of management the Szczecin city in Poland and region. Conclusion: The maintenance and improving of the existing GIS system for Szczecin city should support the planning the optimal municipal strategy of development. The GIS system for environmental monitoring is also useful in supporting the sustainable development of the region.
EN
The article focuses on selected issues related to creating documentation of cartographic departments of geological surveying of mines. It highlights the problem of creating three-dimensional models from fl at digital maps. This article presents a new solution to this problem based on the AutoCAD platform. The visual lisp environment has enabled to build MapDraw package, which uses non-explicit object attributes so that it has become possible to obtain additional information necessary to carry out the transformation of fl at digital map to a fully qualifi ed three-dimensional model. The base of these solutions is studies on the generalization of mining maps MapDraw environment published in the D. Biegun dissertation. The article presents the methodology of obtaining the required information from the flat digital map using a group of procedures called ‘Mini GIS’. Step by step we present the method of creating TIN surface obtained from the raw data and a tool for optimizing the resulting surface. Then, the tools available to use the model to create profi les and generate contour formed on the surface are presented. The program enables users to smooth the resulting contours using for this purpose an original algorithm in conjunction with third-degree polynomial approximation. Thanks to these forms of handling course of generated contour it is very simplistic. Additionally, we present various automatic and manual methods of labeling contours, the use of surface gradient fill to improve the effect of 3D visualization. The developed methodology to generate contours allowed us to implement in an overlay of MapDraw AutoCAD one of the typical functions for GIS programs without using advanced mechanisms off ered by, for example, AutoCAD Civil. This solution enhances both the comfort, quality and the possibility of obtaining new information from the map resources with minimal effort from the user’s side.
PL
Artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z tworzeniem dokumentacji kartograficznej w działach mierniczo-geologicznych kopalni. Zwrócono w nim uwagę na problem tworzenia trójwymiarowych modeli z płaskich map cyfrowych. W niniejszym artykule zaprezentowano nowe rozwiązanie tego problemu bazujące na platformie AutoCAD. Środowisko visual lisp pozwoliło na zbudowanie pakietu MapDraw, który wykorzystuje atrybuty niejawne obiektów, dzięki czemu możliwe stało się pozyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia transformacji płaskiej mapy cyfrowej do w pełni kwalifikowanego modelu trójwymiarowego. Bazą rozwiązania są badania nad generalizacją mapy górniczej w środowisku MapDraw, opublikowane w dysertacji D. Bieguna. Artykuł przedstawia metodologię pozyskiwania wymaganych informacji z płaskiej mapy cyfrowej z wykorzystaniem grupy procedur o nazwie „Mini GIS”. W kolejnych krokach prezentowana jest metoda tworzenia powierzchni TIN z uzyskanych danych pierwotnych oraz narzędzie do optymalizacji uzyskanej powierzchni. Następnie prezentowane są narzędzia wykorzystujące powstały model do tworzenia profili oraz generowania warstwic na powstałej powierzchni. Program pozwala na wygładzanie powstałych warstwic wykorzystując do tego celu autorski algorytm w połączeniu z aproksymacją wielomianem trzeciego stopnia. Dzięki tym zabiegom przebieg powstałych warstwic jest bardzo naturalny. Dodatkowo zaprezentowano różnorakie metody etykietowania warstwic automatyczne i manualne oraz wykorzystanie gradientowego wypełnienia powierzchni w celu poprawy efektu wizualizacji 3D. Opracowana metodyka generowania warstwic pozwoliła w środowisku nakładki MapDraw programu AutoCAD na implementację jednej z typowych funkcji dla programów GIS bez wykorzystywania zaawansowanych mechanizmów jakie oferuje na przykład AutoCAD Civil. Prezentowane rozwiązanie zwiększa zarówno komfort, jakość jak i możliwości pozyskiwania nowych informacji z zasobu mapowego przy minimalnym nakładzie pracy ze strony użytkownika.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z systemami GIS i możliwościami ich stosowania w dziedzinie technologii energetycznych. Na początek, przybliżono pojęcia związane z danymi przestrzennymi oraz narzędziami GIS. Następnie, na wybranych przykładach, rozważono możliwości stosowania GIS, zwłaszcza w energetyce solarnej i wiatrowej oraz w poszukiwaniu złóż. Wskazano także na zasadność stosowania tego rodzaju narzędzi w zarządzaniu i projektowaniu sieci dystrybucji. Jako studium przypadku, autorzy przybliżyli proces analizy lokalizacji farmy wiatrowej, stanowiący opracowanie obrazujące w sposób konkretny, przydatność omawianej technologii GIS. W podsumowaniu zawarto argumenty, przemawiające za zasadnością stosowania GIS w technologiach energetycznych, co jednocześnie stanowiło cel niniejszego artykułu.
EN
The article raises issues of GIS systems and possibilities of their use in the field of energy technology. At the beginning, the concepts related to spatial data were presented. Then, on selected examples the possibilities of using GIS tools were considered, especially in the solar and wind energy, and in the field of searching for mineral deposits. It was also pointed the rationality to use such tools in management and designing the distribution networks. As a case study, the authors described the process of analyzing the location of the wind farm, which shows in a concrete way, the usefulness of GIS technology. The summary contains arguments for the legitimacy of the use of GIS in energy technologies, which also was the objective of this article.
PL
W publikacji omówiono możliwości systemów GIS jako narzędzia wspomagającego gospodarkę złożami w wybranych etapach ich funkcjonowania tzn. na etapie rozpoznania i udostępniania złoża oraz na etapie zagospodarowania wyrobiska po eksploatacji kopaliny. Na podstawie literatury wykonano charakterystykę procesów związanych z poszczególnymi etapami funkcjonowania złoża, na przykładzie wybranego złoża granitu. Dla każdego z tych procesów wyszczególniono kategorie oddziaływań związanych z działalnością górniczą mających wpływ na poszczególne elementy środowiska oraz na człowieka. Do analiz wykorzystano dane przestrzenne pochodzące z wielu źródeł wskazanych w artykule. W artykule przedstawiono rezultaty analiz uwzględniające jedynie wybrane etapy funkcjonowania złoża granitu.
EN
The publication discusses the possibilities of GIS as a tool to support the deposits management in selected stages of their operation, ie. at the stage of identification and giving access to the deposit and at the stage of establishment of the excavation post mineral exploitation. Based on the available literature, characteristics of the unit processes which were related to the specific stages of functioning of the granite mine was performed. Each of these processes indicated categories of effects related to the mining works impacting the particular elements of environment and on human. In the analyzes we used spatial data from multiple sources mentioned in the article. The article presents the results of analysis taking into account only some stages of the operation granite deposits.
EN
This paper shows possibilities of using GIS packages for creating complete information system about buildings. The building of Faculty of Environmental Engineering and Geodesy was used as an example possibilities of integration data from Department of Geodesy and Cartography with data from architectural stocktaking expanded about attributes and descriptive information. The aim of the work is analysis of possibilities of using this kind of system and available functions for end user.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania pakietów GIS w tworzeniu systemów informacji o budynkach. Na przykładzie budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pokazano możliwości wykorzystania i integracji danych przestrzennych pochodzących z Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z danymi z inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, danymi branżowymi oraz uzupełnienie tych danych atrybutami i informacjami opisowymi. Praca prezentuje analizę możliwości wykorzystania tak budowanego systemu i dostępnych funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
PL
Nowoczesne systemy informatyczne oraz współtworzące je bazy danych w coraz szerszy sposób wykorzystywane są w przedsiębiorstwach wodociągowych nie tylko do ochrony zdrowia i życia konsumentów wody, lecz również w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstw oraz w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń wynikających z funkcjonowania systemu. Istotnym zamiarem stosowania systemów informatycznych jest ocena i analiza ryzyka zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z funkcjonowaniem całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jak i wszystkich podsystemów, które go tworzą, jego operatorów oraz dostępne możliwe środki wykorzystywane w celu osiągnięcia miana ryzyka na poziomie tolerowanym. W pracy odniesiono się do uregulowań prawnych związanych z wdrożeniem na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy INSPIRE dotyczącej infrastruktury informacji przestrzennej, wymiernych skutków stosowania systemów informatycznych, a także możliwości wykorzystywania baz danych oraz ich źródeł w ocenach i analizach ryzyka.
EN
Modern information systems, and co-creating the database are more and more widely used in water supply companies, not only to protect the life and health of water consumers, but also businesses and capital management in order to avoid a potential risks arising from the operation of the system. An important intention of using information systems is to assess and analyze risk management in the company. Risk management is associated with operation of the whole system of collective water supply system (SZZW) and all the subsystems that constitute the SZZW, its operators, and the available measures which are used to achieve the risk on tolerable level. In this paper reference was made to the regulatory framework related to the implementation in European Union the INSPIRE Directive, concerning the spatial information infrastructure, measurable effects of using information systems and the ability to use databases and their sources in the assessments and risk analyzes.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane problemy projektowania i integracji komputerowych rozproszonych symulatorów działań bojowych dla potrzeb wspomagania dowodzenia oraz szkoleń dowódczo-sztabowych. Omówione zostały w szczególności zagadnienia wielorozdzielczego zobrazowania mapowego i udostępniania jednolitego obrazu w spójnej przestrzeni modelowanego obszaru działań. Programową platformą integracji oraz wymiany danych jest Runtime Infrastructure standardu High Level Architecture. Podstawowym systemem symulacyjnym jest Złocień, natomiast funkcje graficzne wypełnia zmodyfikowana wersja oprogramowania OpenMap. Rozważania kończy krótki opis eksperymentu, którego celem było badanie wydajności rozwiązania.
EN
The paper presents some aspects of modelling, building and integrating computer distributed combat simulators for Computer Assisted Exercises and decision support. Multiresolution Common Operational Picture is discussed. As an integration platform the HLA Runtime Infrastructure has been chosen. A basic combat simulator called Zlocien plays the main role during exercises. Graphical tasks are accomplished with open-source software OpenMap. The conducted work is concluded with short description of the experiment aimed to quantitative assessment of the proposed solution.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps). Pokazano podstawową funkcjonalność wybranych narzędzi dedykowanych do zarządzania danymi przestrzennymi. Pokazane rozwiązania korzystają z przestrzennych rozszerzeń bazy danych dostępnych w systemie komercyjnym Oracle. Zasady gromadzenia w bazach relacyjnych danych przestrzennych oraz korzystania z nich pokazano w pierwszej części pracy "Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne".
EN
In the paper some selected aspects of working with digital maps are presented. A basic functionality of systems dedicated to management of spatial data is shown. Those systems use spatial extensions of commercially available Oracle database. Background information on spatial data in relational databases is presented in the first part of the work: "Spatial Data in Relational Databases. Data Model and Spatial Queries".
11
Content available remote Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące pracy z tzw. mapami cyfrowymi (ang. Digital Maps) w kontekście wykorzystania do ich obsługi specjalizowanych rozwiązań dostępnych w systemach relacyjnych baz danych. Zademonstrowano rozwiązanie oferowane przez firmę Oracle w postaci pakietu o nazwie Oracle Spatial. Przykłady użytecznych systemów zarządzających danymi przestrzennymi pokazano w drugiej części pracy "Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych i systemy zarządzania danymi przestrzennymi".
EN
In the paper some problems related to digital maps in the context of using classical relational databases were presented. A solution called Oracle Spatial was briefly demonstrated. Some more detailed information as well as some useful solutions of systems for spatial data management was presented in the separated paper entitled "Spatial Data in Relational Databases. Using of Spatial Data and Spatial Data Management Systems".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.