Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FDM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article presents the results of basic tribological research of polylactide enriched with MoS2 powder. The research was conducted on a pin-on-disc station. Samples dimensions: 8 mm height, 8 mm diameter, printed in FFF/FDM method. Two mass percentages of addition were created: 1% and 2.5%. As counter-specimen steel (C45) disc was used. Ra roughness of counter-specimen was in the range of 0.3–0.4. The main purpose is to determine optimal, in the light of tribological properties, mass percentage values of additions in polylactide in the 3D printing application. The research has shown that materials with more MoS2 addition would not be a good material for use in the production of prototype bearings, due to increased linear wear. It is also worth noting that the MoS2 addition improves material properties in terms of the 3D printing process. Thanks to the addition, even up to 1%, the required temperature of the printing nozzle has been significantly reduced, as well as flow resistance in the nozzle.
PL
Artykuł przedstawia wyniki podstawowych badań tribologicznych polilaktydu wzbogaconego proszkiem MoS2. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku pin-on-disc. Jako próbki zostały zastosowane walce o średnicy 8 mm, wytworzone w technologii FFF/FDM, stopnie wzbogacenia próbek to 1% oraz 2,5% wag. Jako przeciwpróbkę zastosowano dysk ze stali C45 o chropowatości Ra = 0,3–0,4. Badania mają charakter wstępny mają na celu ustalenie optymalnych pod kątem właściwości tribologicznych, wartości zawartości dodatków w polilaktydzie stosowanym w druku 3D. Badania wykazały, że materiały z większą ilością dodatku MoS2 nie stanowiłyby dobrego materiału do zastosowania w produkcji prototypowych łożysk ślizgowych z powodu zwiększonego zużycia liniowego. Wartym odnotowania jest również fakt, iż dodatek MoS2 powoduje polepszenie właściwości materiałowych pod kątem procesu druku 3D – dzięki dodatkowi już nawet w wysokości 1% znacznie obniżona została wymagana temperatura dyszy drukującej, a także obniżone opory przepływu w dyszy.
EN
The paper presents the result of tribological test of ABS and steel samples sliding under dry friction. Polymeric samples were manufactured of ABS material using FDM technology. Testing was carried out in unidirectional sliding in a ring-on-flat contact in a PT-3 tribometer. The scope of tested parameters included volumetric and mass wear, the friction coefficient, and polymeric specimen temperature. Polymeric specimens used in the study were manufactured at various settings of the 3D printing process such as the orientation of the specimen in print with respect to the printer building tray and the thickness of a single layer of the deposited material. Comparisons of the impact of these parameters on tribological performance of the sliding contact were analysed.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych pary ABS – stal w warunkach tarcia suchego. Polimerowa próbka została wykonana z materiału ABS przy użyciu metody FDM. Testy jednokierunkowego tarcia w układzie pierścień – tarcza przeprowadzono na Tribometrze PT-3. Analizowanymi parametrami były zużycie masowe i objętościowe, współczynnik tarcia oraz temperatura próbki polimerowej. Próbki polimerowe zostały wyprodukowane przy różnych parametrach procesu druku 3D, takich jak: orientacja próbki w stosunku do platformy drukarki oraz grubość drukowanej warstwy. Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu tych parametrów na charakterystyki tribologiczne badanego skojarzenia ślizgowego.
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
EN
Additive manufacturing in recent years has become one of the fastest growing technologies. The increasing availability of 3D printing devices means that every year more and more devices of this type are found in the homes of ordinary people. Unfortunately, air pollution is formed during the process. Their main types include Ultra Fine Particles (UFP) and Volatile Compounds (VOC). In the event of air flow restriction, these substances can accumulate in the room and then enter the organisms of people staying there. The article presents the main substances that have been identified in various studies available in literature. Health aspects and potential threats related to inhalation of substances contained in dusts and gases generated during the process are shown, taking into account the division into individual types of printing materials. The article also presents the differences between the research results for 3d printing from individual plastics among different authors and describes possible causes of discrepancies.
EN
The article presents the results of tensile strength tests taking into account the influence of the printing nozzle diameter. The 3D printing method in FDM technology is described. The aim of the research was to investigate the effect of the printing nozzle diameter installed in the head. Samples printed with two types of filling were tested. The obtained results were summarized and compared. The printing time of the samples was compared with a diameter of each nozzle. Based on the strength tests, it can be concluded that the tensile strength of the samples made with the FDM printing technology is proportional to the used printing nozzle diameter.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych na rozciąganie z uwzględnieniem wpływu średnicy dyszy drukującej. Opisano metodę druku 3D w technologii FDM. Celem badań było zbadanie wpływu średnicy dyszy drukującej zainstalowanej w głowicy. Wykonano badania próbek wydrukowanych przy dwóch rodzajach wypełnienia. Otrzymane wyniki zostały zestawione i porównane. Porównany został czas wydruku próbek poszczególną średnicą dyszy. Na podstawie prób wytrzymałościowych można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii druku FDM jest proporcjonalna do zastosowanej średnicy dyszy drukującej.
6
EN
New materials and filaments dedicated to 3D printing were obtained using the fused deposition modeling method, and the properties of the produced materials were investigated. Polylactide was used as a polymer base for the assays because of the desired properties of the polymer, mainly biodegradability, and the matrix was refilled by the addition of metallic nanofillers, such as bronze, copper, brass, and steel. For the composites obtained, mechanical properties were investigated to determine the dependence of the obtained results on the content and type of filler used and on the method of fabrication of the fittings. It was found that the additives present in the polymer matrix increased the fluidity of the material. The best results were obtained for the compositions with bronze and steel in which the mass flow rate was 72.97 and 79.99 g/10 min, respectively. The filled material that had lower hardness was measured by Rockwell and the impact strength was measured by Charpy. In addition, it was found that injection-molded parts obtained much better mechanical properties than those obtained by 3D printing.
EN
The paper describes the experiment of assessing the chosen geometric characteristics of test models with simple geometry, shaped by the FDM (fused deposition modelling) method of different materials. The influence of the material grade and the degree of infill density on the shrinkage affecting their dimensional deviations and selected surface topography parameters of printed parts was examined and compared. Three different types of materials were used to fabricate the test models, namely HDGLASS and NANOCARBON, two new fibre reinforced composites available in the market and, additionally ABS, a popular monoplastic material. An infill density ratio of 10, 50 and 90% was assumed for each material. Three specimens were made on the same printer for each infill density, which allowed to assess the repeatability of the analysed characteristics. From among many possible shapes of models, a cube was chosen as representing the simplest geometry, facilitating the measurements themselves and the interpretation of the results. New fibre-reinforced materials are more attractive in industrial applications than pure plastics (ABS) due to their mechanical properties or appearance. They are characterized by a relatively low melting point and short cooling time, after which they can return to their original geometry; however, there is a lack of detailed data on the geometric accuracy of parts made of used composite materials. The presented work was to explanatorily broaden the knowledge about the properties of composite made parts. The practical purpose of the research was that on the basis of measurements, it would be possible to indicate among the materials used that particular material whose properties and method of application would allow obtaining the best quality surface and would be the most resistant to thermal loads. An attempt was also made to explain the possible causes of the differences in the observed characteristics of the tested materials.
EN
This article presents the results of studies on the tribological properties of linear wear and kinetic friction of polylactide processed by 3D printing (FFF) and injection moulding. Research was conducted on a pin on disc apparatus, and the test specimens used were polylactide cylinders with the counter specimen of C45 steel disc. Research was planned and executed with the planned experiment method for two variables: velocity of the counter specimen and pressure. The range of specified values was in the following sections: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . The conducted experiment had a target of defining the influence of a somewhat new method of 3D printing on the tribological properties of materials that might find application in prototyping plain bearings.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych: zużycia liniowego oraz tarci kinetycznego dla polilaktydu przetworzonego w procesie druku 3D (FFF) oraz w procesie wtryskiwania. Badania przeprowadzone zostały na aparaturze pin on disc, próbkę stanowił materiał badany, przeciwpróbkę – tarcza stalowa C45. Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone przy pomocy eksperymentu rotalnego dla dwóch zmiennych – prędkości obrotowej tarczy stalowej oraz nacisku. Zakres określonych wartości zawierał się w przedziałach: p = (0.2;0.6) MPa and v = (0.2;1.0) m/s . Przeprowadzony eksperyment miał na celu przedstawienie wpływu stosunkowo nowej metody druku 3D na właściwości tworzyw sztucznych, mogących znaleźć zastosowanie w wytwarzaniu prototypowych lub krótkobieżnych łożysk ślizgowych.
EN
The article presents research conducted with the project: "Additive manufacturing in conduction with optical methods used for optimization of 3D models’’. The article begins with the description of properties of the materials used in three different additive technologies – Fused Deposition Modelling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS) and Material Jetting (MJ). The next part focuses on the comparative analysis of macro- and microstructure of specimens printed in order to test selected materials in additive technologies mentioned above. In this research two types of specimens were used: dumbbell specimens and rectangular prism with hole specimens. In order to observe macrostructure specimens, they were subjected to load test until it broke. In the case of observing microstructure, they were cut in some places. Each of described additive technologies characterizes by both different way of printing and used materials. These variables have a significant influence on macro- and microstructure and fracture appearance. FDM technology specimens printed of ABS material characterized by texture surface appearance. SLS technology specimens printed of PA12 material characterized by amorphous structure. MJ technology specimens printed of VeroWhite Plus material characterized by fracture appearance which had quasi- fatigue features. The microstructure of these specimens was uniform with visible inclusions.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki testów, które powstały w trakcie realizacji projektu „Addytywne wytwarzanie w połączeniu z metodami optycznymi stosowane do optymalizacjii modeli przestrzennych”. Artykuł rozpoczyna się opisem właściwości materiałów użytych w trzech wybranych technologiach przyrostowych – Fused Deposition Modeling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS) oraz Material Jetting (MJ). W dalszej części dokonano analizy porównawczej makrostruktury oraz mikrostruktury dla próbek referencyjnych wydrukowanych na potrzeby testu z wyselkcjonowanych materiałów w podanych technologiach przyrostowych. Ze względu na rodzaj obserwacji, w badaniach użyto dwóch rodzajów próbek: próbki wiosełkowe oraz płaskie, prostokątne próbki z otworem. W celu obserwacji makrostruktury próbki poddane zostały obciążeniu aż do zerwania. Natomiast, w celu obserwacji mikrostruktury zostały pocięte w kilku miejscach. Każda z opisanych w tym artykule technologii przyrostowych charakteryzuje się innym sposobem drukowania oraz zastosowanym materiałem. Zmienne te mają znaczący wpływ na makrostrukturę, mikrostrukturę oraz przełom. Próbki wydrukowane z materiału ABS w technologii FDM charakteryzują się widoczną teksturą materiału. Próbki wydrukowane z PA12 w technologii SLS charakteryzują się strukturą amorficzną. Charakterystyczny dla próbek wydrukowanych z VeroWhite Plus w technologii MJ był przełom, który miał cechy pseudo-zmęczeniowe. Mikrostruktura tych próbek była jednorodna z widocznymi wtrąceniami.
10
Content available remote Badanie właściwości mechanicznych materiałów stosowanych w technologii FDM
PL
Wraz z postępem technologii druku 3D rozwijane są nowe materiały stosowane do druku. W praktyce zdarza się, że konstruktor nie dysponuje wszystkimi danymi o materiale, którego chce użyć. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie próbek drukowanych metodą FDM. Drukowanie 3D metodą FDM jest rozpowszechnione, jednak właściwości stosowanych w tej metodzie materiałów nadal nie są w pełni poznane. Celem badań było uzyskanie informacji o parametrach wytrzymałościowych stanowiących podstawę dalszych analiz.
EN
With the development of 3D printing technology, there is a development in the use of new printing materials. In practice, it often happens that the constructor does not have full data about the material that he wants to use. The article presents the results of tests of tensile strength of samples printed using the FDM method. 3D printing using the FDM method is widespread, however, the properties of the materials used in this method are still not fully understood. The aim of the research was to obtain information on strength parameters that form the basis for further analyzes.
EN
Virtual additive manufacturing (AM) is one of the new directions of research that is necessary to improve AM technology. Abaqus/SIMULIA software allows to simulate the whole process using user subroutines to expand solver capabilities. Two of the most important subroutines are UepActivationVol and UMATHT. The UepActivationVol is related to an activation of elements in accordance with the defined path of the process. The second one the UMATHT is used to implement and combine thermal and crystallization process [2]. The presented investigations describe the dual crystallization kinetics model for considered high temperature thermoplastic material Polyetheretherketone (PEEK). Furthermore, it is shown how to analyse the overall process with use of Abaqus/SIMULIA software. The innovation of the presented approach lies in the proper interpreting of the G-Code from Computeraided manufacturing software (CAM), which is an input for the real machines dedicated to AM. The path (coordinates of discrete points) and time of particular steps of the manufacturing process are extracted from the G-Code and are included as input parameters in the simulation code. The discretized part is simplification of the Computer-aided design (CAD) geometry. The final results show the effect implemented in user subroutines. Additionally, Differential Scanning Calorimetry (DSC) test results are presented in order to calculate crystallization and melting parameters. The presented work is the basis of the following investigations covering prediction of residual stresses, volumetric shrinkage and deformations.
EN
The exponential increase in the potential applications of graphene has forced its inclusion in composites. Presently, composites containing graphene have been manufactured by many conventional processes. Since 3D printing (additive manufacturing) offers a wide range of advantages for manufacturing, researchers from the composite industry are now adopting novel techniques to manufacture graphene based composites via additive manufacturing. When selecting materials for composites, polymers stand out as the top choice for manufacturers because polymers require a low temperature to mold their shape and they are easy to handle when compared to ceramics and metals. Hence, substantial focus of the composite industry is now shifting towards manufacturing graphene based polymer matrix composites. In this regard, this paper provides a brief review of the 3D printing (additive manufacturing) processes which to date have been adopted to manufacture ‘graphene based polymer matrix composites’. The promising physical properties of graphene based polymer matrix composites and the future prospects of functionalizing graphene in polymer based composites is also highlighted.
EN
3D printing in FDM (Fused Deposition Modelling) technology is commonly used, mainly in the preparation of prototypes, but also for the production of ready-made elements. Objects printed using the FDM method have characteristic, adverse surface features related to the limitations of this technology. That is why surface treatment of 3D prints becomes crucial. One of the method is metal plating of elements. The most frequently used material in FDM technology is PLA (polylactic acid) and ABS (acrylonitrile butadiene styrene). Study of surface parameters determination for ABS prints after galvanic copper plating is presented in this paper. For this purpose, samples printed with ABS were smoothed in acetone vapour. Most favorable parameters of the surface were obtained for samples that had contact with acetone vapour for 60 minutes. Ultimately, surface analysis of samples after graphite coating and subjected to copper plating was performed. It was found that surface parameters are close to results obtained with traditional methods of metal processing.
EN
Thermal processes in domain of thin metal film subjected to an ultrashort laser pulse are considered. A mathematical description of the process discussed is based on the system of four equations. Two of them describe the electrons and lattice temperature, while third and fourth equations represent the generalized Fourier law, it means the dependencies between the electrons (lattice) heat flux and the electrons (lattice) temperature gradient. In the generalized Fourier law the heat fluxes are delayed in relation to the temperature gradients which consequently causes the appearance of heat fluxes time derivatives in the appropriate equations. Depending on the order of the generalized Fourier law expansion into the Taylor series, the first- and the second-order model can be obtained. In contrast to the commonly used first-order model, here the second-order two-temperature model is proposed. The problem is solved using the implicit scheme of the finite difference method. The examples of computations are also presented. It turns out that for the low laser intensities the results obtained using the first- and the second-order models are very similar.
EN
This paper presents results of a research on the possibilities of applying 3D printed casting models for small production series as alternative to traditional tooling production on automated DisaMatch mould production lines. The main task was to verify and compare the dimensions of the 3D printed models before and after moulding process. The paper discusses main advantages and disadvantages of the 3D printing methods used like FDM (Fused Deposition Modeling)/FFF (Fused Filament Fabrication), SLA (stereolitography) and DPP (Daylight Polymer Printing). Measurement of casting model outside dimension change resulting from moulding sand friction on their surface was made with the use of GOM INSPECT software on the basis of 3D scans made with ATOS TripleScan optical scanner. Hardness of 3D printed models made of ABS, Z-ULTRAT, three different photopolymer resins (from FormLab and Liquid Crystal companies) was verified. The result of the research printed models usability for the foundry industry was presented.
EN
The paper presents a method and results of breaking of samples that undergo elongation, printed in the FDM (Fused Deposition Modelling) technology including various height of a layer. A method of description of the FDM print was described. A developed methodology of research was presented - it was analogous to the research on breaking steel samples. The aim of the research was investigation of the height of a single layer of print on the strength parameters of the produced object. The studies on samples printed with two types of filling were made. The obtained results were set and compared. Based on the research that was carried out, it may be concluded that the tensile strength of samples made in the FDM print technology is proportional to the thickness of a single layer of print.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki zrywania próbek podlegających rozciąganiu, wydrukowanych w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) z uwzględnieniem różnej wysokości warstwy. Opisano metodę wydruku FDM. Przedstawiono opracowaną metodykę badań - analogiczną do badań zrywania próbek stalowych. Celem badań było zbadanie wpływu wysokości pojedynczej warstwy wydruku na parametry wytrzymałościowe wytwarzanego obiektu. Wykonano badania próbek wydrukowanych przy dwóch rodzajach wypełnienia. Otrzymane wyniki zostały zestawione i porównane. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wytrzymałość na rozciąganie próbek wykonanych w technologii druku FDM jest proporcjonalna do grubości pojedynczej warstwy wydruku.
EN
This paper presents research on the impact of printing speed on the strength of a manufactured object and is the next stage of the author's research on the impact of technological parameters of 3D printing on the strength of printed models. The tested universal specimens were printed using the FDM (Fused Deposition Modeling) method from PLA (polylactic acid, polylactide). The paper presents the maximum breaking force of the samples and the time of printing samples depending on the printing speed, which varied from 20 mm·s -1 to 100 mm·s -1. The research indicates that the strength of samples decreases with increasing speed. In the range of 50-80 mm·s -1, the strength of the specimens remined at a similar level, however, above 80 mm·s -1, it decreased significantly.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono badania nad wpływem prędkości drukowania na wytrzymałość wytwarzanego obiektu. Badane kształtki uniwersalne wydrukowano metodą FDM (Fused Deposition Modeling) z tworzywa PLA (ang. polylactic acid, polylactide). Artykuł jest kolejnym etapem badan autora nad wpływem parametrów technologicznych druku 3D na wytrzymałość wydrukowanych modeli. W artykule przedstawiono maksymalne silę zrywającą próbki oraz czas wydruku próbek w zależności od prędkości drukowania. Prędkość drukowania zmieniano od 20 mm·s -1 do 100 mm·s -1 . Z przedstawionych badań wynika, że wraz ze wzrostem prędkości maleje wytrzymałość próbek. W zakresie 50-80 mm·s -1 wytrzymałość kształtek była na porównywalnym poziomie. Natomiast powyżej prędkości 80 mm·s -1 wytrzymałość już znacząco spada.
EN
The paper presents the design and manufacturing process of an individualized wrist orthosis. The patient’s upper limb was 3D scanned and the orthosis was designed using a CAD system. Each part of the orthosis consists of two different materials that fulfill different functions. By using the double-head Fused Deposition Modelling machine it was possible to produce these parts in a single process without the need for additional assembly operations. The orthosis has been tested for mutual fit of parts, strength and comfort of use.
EN
The paper presents the results of tribological tests for sample models made by FDM technology. The ringshaped samples were made of the ABS P430 material using the Dimension 1200es machine. Disc-shaped counter-samples were made of C45 steel. The analysed technological parameter of the process of building sample models was the “printing” direction (between the friction surface of the sample and the building platform), determined at three degrees of variability (0°, 45°, and 90°). Using the T-15 tribological tester of the ring-on- disc type, a study was carried out to determine the effect of printing direction on the friction force and the total friction wear. In addition, metrological measurements of the tested surfaces were carried out.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych modeli próbek wykonanych w technologii FDM osadzania topionego materiału. Próbki w kształcie pierścieni wykonane zostały z materiału ABS P430 przy wykorzystaniu maszyny Dimension 1200es. Przeciwpróbki wykonane zostały ze stali C45 w kształcie tarczy. Analizowanym parametrem technologicznym procesu budowy modeli próbek był kierunek „wydruku” (pomiędzy płaszczyzną tarcia próbki a platformą budowania), ustalony na trzech stopniach zmienności (0°, 45° i 90°). Wykorzystując tester tribologiczny T-15 typu pierścień–tarcza, przeprowadzono badania polegające na wyznaczeniu wpływu kierunku rozmieszczenia modeli na platformie budowania na wartość siły tarcia oraz sumaryczne zużycie pary ciernej. Ponadto przeprowadzone zostały pomiary metrologiczne badanych powierzchni.
20
Content available remote Filament z kompozytu PVB do zastosowań w druku 3D (FDM)
PL
Techniki przyrostowe są coraz częściej stosowane w procesach produkcyjnych. Ich rozwój w znacznym stopniu determinowany jest nowymi materiałami. Najbardziej dynamicznie rozwija się druk w technologii FDM (ang. Fused Deposition Modelling) gdzie filament wytworzony jest z tworzywa termoplastycznego. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania recyklatu PVB do wytworzenia kompozytu polimerowego przeznaczonego do druku 3D. Z materiału wytworzono techniką ekstruzji filament, wykonano wydruki próbek, które następnie poddano badaniom. Porównano również właściwości próbek drukowanych i wytwarzanych technologią przetwórstwa wtryskowego. Stwierdzono, że nowy materiał może mieć zastosowanie na wyroby elastyczne oraz jego adhezja do podłoża szklanego jest dobra.
EN
Additive techniques are increasingly used in manufacturing processes. Their development is determined mostly by new materials. FDM (Fused Deposition Modeling) is the most dynamically developing 3D printing technique where the filament is made of a thermoplastic. The paper presents the possibility of using recyclate PVB to produce a polymer composite intended for 3D printing. Filament were prepared by the technique of extrusion and then prints of samples were made which were tested. The properties of printed samples and those produced by injection processing technology were compared. It has been found that the new material can be applied to flexible products and its adhesion to the glass substrate is good.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.