Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Dania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dania to jeden kraj jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Czy aby na pewno? Niestety, badania wykazały, że dobrobyt idzie w parze z ilością przyjmowanych leków antydepresyjnych oraz liczbą wykrywanych nowotworów.
PL
Jednym z kluczowych elementów kolejnych strategii biznesowych Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) jest rozszerzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej firmy poza granice Polski. Uzyskanie dostępu do złóż zagranicznych pozwala na rozbudowę potencjału własnych zasobów oraz wyjście spółek GK na rynki zagraniczne. Artykuł szczegółowo omawia zakres prac prowadzonych przez specjalistów PGNiG SA na koncesjach za granicą oraz przybliża zagadnienia związane z geologią poszczególnych regionów. Przykładem wspomnianej aktywności jest działalność PGNiG Upstream International na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka eksploatuje tam złoża ropne i ropno-gazowe (Skarv, Morvin, Vale i Vilje, a niebawem również Gina Krog i Snadd), prowadzi także prace poszukiwawcze w sąsiedztwie eksploatowanych złóż oraz w rejonach słabiej rozpoznanych geologicznie. Innym przejawem aktywności firmy jest jej działalność w Danii (Południowa Jutlandia) i Niemczech (Południowa Bran-denburgia), gdzie poszukiwania skupiają się na, dobrze znanym polskim geologom, poziomie zbiornikowym dolomitu głównego (Ca2). W poziomie tym PGNiG SA odkryło, udokumentowało i udostępniło do produkcji dwa największe złoża ropno-gazowe w Polsce (BMB i LMG). W Pakistanie z kolei PGNiG SA z powodzeniem prowadzi poszukiwania na, zlokalizowanej w prowincji Sindh, koncesji Kirthar, gdzie od niedawna trwa eksploatacja złoża Rehman, a w nieodległej perspektywie czasowej do produkcji zostanie włączone nowoodkryte złoże Rizq. Całość uzupełnia działalność w Libii i Egipcie. Prace poszukiwawcze prowadzone w Libii przez POGC Libia BV koncentrują się w basenie naftowym Murzuq na obszarze koncesyjnym 113 i trwają nadal, mimo ogłaszanego stanu siły wyższej, w praktyce zawieszającego prace polowe. W Egipcie PGNiG SA prowadziło poszukiwania na koncesji Bahariya, zlokalizowanej w północnej części egipskiej Pustyni Zachodniej, jednak niesatysfakcjonujące wyniki prac skłoniły do opuszczenia tego kraju.
EN
Among the key elements of the PGNiG Group business strategies is the expansion of exploration and production activities outside Poland. Gaining access to foreign deposits allows for the expansion of the potential of own resources and entering foreign markets. The article provides both a detailed description of the scope of works carried out by PGNiG SA specialists at licenses located abroad, and information of issues related to the geology of individual regions. Operations carried out by PGNiG Upstream International on the Norwegian continental shelf are an example of the activities. The company operates oil as well as oil and gas deposits (Skarv, Morvin, Vale, Vilje, and soon, also Gina Krog and Snadd), and carries out exploration works in the vicinity of the operated deposits, as well as in the areas that are less recognized from the geological point of view. Another forms of the company activities are operations in Denmark (South Jutland) and Germany (South Brandenburg) where the research focuses on the Main Dolomite (Ca2) reservoir level that is well-known to the Polish geologists. Two of the largest oil and gas deposits in Poland (BMB and LMG) have been discovered, documented and developed for the production by PGNiG SA at this level. In Pakistan, in turn, PGNiG SA successfully conducts exploration at the Kirthar license, located in the Sindh Province, where exploitation of the Rehman deposit has recently been launched; the exploitation of the newly discovered Rizq deposit will also be launched in the near future. Operations are complemented by activities in Libya and Egypt. The exploration works conducted in Libya by POGC Libya BV are focused in the Murzuq petroleum basin at concession area no. 113, and are continued despite the announced force majeure state that, in practice, means holding up the field works. PGNiG SA has conducted exploration works at the Bahariya license located in the northern part of the Egyptian Western Desert, however, unsatisfactory results led the company to leave this country.
PL
W poniższym artykule przedstawiono analizę efektywności nowej koncepcji połączenia intermodalnego w duńskim systemie transportowym. Podstawowa analiza pozwoliła określić istniejące ograniczenia, zagrożenia oraz możliwości rozwoju. Stwierdzono, że dzięki wybudowaniu nowej infrastruktury w Danii nastąpią zmiany w rozkładzie korytarzy transportowych oraz wzrośnie zainteresowanie nowymi środkami transportu. Oprócz korzyści ekonomicznych przemawiających za wprowadzeniem nowej koncepcji, bardzo istotne są walory ekologiczne połączeń intermodalnych. Dzięki długofalowemu ustaleniu cen energi elektrycznej potrzebnej do zasilania firmy będą miały szansę na określenie poziomu kosztów w dłuższej perspektywie. A zakup energi z odnawialnych źródeł energi pozwoli na ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Dzięki synergii transportu drogowego i kolejowego zaproponowane rozwiązanie intermodalne ma realną szansę na realizację i rozwój.
EN
The article describes the feasibility analysis of new intermodal concept in Danish traffic system. Basic analysis allowed pointing existing boundaries, threats and opportunities for development. Thanks to upcoming infrastructure development changes on the transport market will happen. It needs to be point out here the transport corridors relocations and interest in new transport solutions. Apart of the economical profits coming out from concept, the ecological footprint has to be highlighted. Thanks to long-time supply energy price agreements, companies will have a chance for reliable costs estimation in long-term perspective. Delivering energy from renewable sources will limit the use of fossil fuels. Thanks to the synergy of road and rail transportation proposed intermodal solution has a real chance for development and implementation.
5
Content available remote Realizacje geologiczne w utworach czwartorzędu Zelandii
PL
Na duńskiej wyspie Zelandia przeprowadzono prace geologiczne, polegające m.in. na wykonaniu wierceń badawczych i instalacji kolumn piezometrycznych. Zadanie realizowano w miejscowościach Nivå, Sikbstrup i Kopenhaga.
EN
Seventeen taxa of exotic trilobites representing eight families are described from the olenid- and agnostoid-dominated strata of the uppermost Cambrian Series 3 and lower Furongian alum shale facies of Sweden and from glacial erratic boulders of Denmark. Only five taxa are assigned to species level, i.e., Maladioidella abdita (Salter, 1866), Olentella rara (Westergård, 1922), Pedinocephalus peregrinus (Henningsmoen, 1957), Ptychoparia pusilla (Westergård, 1922), and Westergaardella olenorum (Westergård, 1922), whereas the others are left under open nomenclature or remain unrecognized. Most are described for the first time from the Cambrian of Scandinavia. Their affinities point to a strong connection with East Gondwana, Laurentia, Kazakhstania and Siberia. Exotic trilobites appear in the succession directly after periods of very low oxygen concentration in the Alum Shale Sea; their occurrences correspond to the ranges of agnostoid arthropods in the succession and seem to be linked to global transgressive events causing an influx of cool and/or oxygen-depleted waters onto the shelf of the Baltica palaeocontinent.
7
Content available remote Król małp i wytatuowana świnia
EN
Introduction and aim: History of healthcare in the range of rare diseases is not well described. The aim of the analysis of reports of a few Danish hospitals and sanatoria from the first half of the 1920s is to characterize medical care on people suffering from rare diseases. Material and methods: The analysis of activity of Samfundet og Hjemmet for Vanføre in Copenhagen, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens Hospital in Hellerup, Kolonien Filadelfia in Dianalund, sanatorium of Dansk Røde Kors in Bækkelund and Silkeborg Bad in Silkeborg was undertaken using reports (primary sources) attached to Ugeskrift for Læger, the journal of the Danish Medical Association (Den Almindelige Danske Lægeforening). Results: Among patients of described hospitals and sanatoria there were persons with rare diseases, e.g. osteogenesis imperfecta and rare neoplasms as gliomatosis cerebri, vaginal cancer and retroperitoneal sarcoma. Conclusion: Medical care given by hospitals and sanatoria included treatment of rare diseases.
PL
Wstęp i cele: Historia opieki medycznej w zakresie chorób rzadkich nie jest dokładnie opisana. Celem analizy raportów kilku duńskich szpitali i sanatoriów z pierwszej połowy lat 20. XX wieku jest charakterystyka opieki nad chorymi na choroby rzadkie. Materiał i metody: Analiza działalności Samfundet og Hjemmet for Vanføre w Kopenhadze, Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens Hospital w Hellerup, Kolonien Filadelfia w Dianalund, sanatorium Duńskiego Czerwonego Krzyża (Dansk Røde Kors) w Bækkelund i Silkeborg Bad w Silkeborg była przeprowadzona z wykorzystaniem raportów (źródła pierwotne) załączonych do Ugeskrift for Læger, czasopisma Duńskiego Towarzystwa Lekarskiego (Den Almindelige Danske Lægeforening). Wyniki: Wśród pacjentów i kuracjuszy opisanych szpitali i sanatoriów były osoby chorujące na choroby rzadkie, np. osteogenesis imperfecta i rzadkie nowotwory jak glejakowatość mózgu, rak pochwy i mięsak przestrzeni zaotrzewnowej. Wnioski: Opieka medyczna w duńskich szpitalach i sanatoriach w pierwszej połowie lat 20. XX wieku obejmowała leczenie chorych na choroby rzadkie.
PL
Celem zaprezentowanego w tym miejscu eseju jest zapoznanie czytelnika polskiego z, niestety niedocenianą nadal, architekturą krajów skandynawskich i Finlandii w dziewiętnastym stuleciu. Podstawową trudnością niniejszego opracowania pozostaje nader skromna, wręcz uboga, baza źródłowa w literaturze polskiej o neoklasycyzmie, historyzmie i eklektyzmie w tym regionie północnej Europy. Tym problemem interesował się niegdyś Piotr Krakowski, współtwórca, wraz z Zofią Ostrowską-Kębłowską, podwalin wiedzy na temat środkowoeuropejskiego historyzmu i eklektyzmu. Przedmiotowy esej jest przeto hołdem złożonym pamięci Profesora Piotra Krakowskiego, który onegdaj zachęcił niżej podpisanych autorów do wypełnienia znaczącego naukowego niedostatku wiedzy o architekturze tego obszaru kultury europejskiej.
EN
The aim of this essay is acquainting the Polish leader with the still not sufficiently appreciated architecture of the Scandinavian countries and Finland in the nineteenth century. The basic diffi culty in this study has been an extremely limited, not to say poor, resource base in Polish literature concerning neo-classicism, historicism and eclecticism in that region of northern Europe. The problem was once of interest to Piotr Krakowski who, together with Zofi a Ostrowska-Kębłowska, created the foundations of knowledge concerning the centralEuropean historicism and eclecticism. The current essay is therefore a homage paid to the memory of Professor Piotr Krakowski who once encouraged the authors of this article to fi ll in the signifi cant scientifi c gap in the knowledge regarding architecture of this area of European culture.
PL
Przestrzeń cmentarna rzadko charakteryzuje się spójną i funkcjonalna strukturą. Dlatego tym bardziej warto podpatrzyć rozwiązania zastosowane w Danii, w której miejsca pochówku nie tylko przywołują na myśl miniaturowe ogrody, ale także ukazują racjonalne wykorzystanie przestrzeni.
PL
Technologia otacza nas w dzisiejszym świecie z każdej strony. Dlatego warto wykorzystać ją także do szerzenia wiedzy o niej także wśród najmłodszych. Naukę poprzez zabawę zarówno dla tych większych, jak i mniejszych odkrywców można zgłębić właśnie w Danii w doświadczalnym ogrodzie Danfoss Universe.
PL
Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana w krajach skandynawskich osiągnęła bardzo wysoki poziom, a stosowane tam rozwiązania uznawane są przez wielu specjalistów za wzorcowe.
18
Content available remote Gwardia Królewska Sił Zbrojnych Danii
EN
The author of the article in a synthetic way describes 350-year old history of the most elite and recognizable regiment of the Danish Army. Since its beginnings, the Royal Guard has been closely connected with the monarchy, its traditions, and in spite of the time passed and changes taking place in contemporary world, it has been a guarantee of the independent Danish state for centuries. According to the author, the Royal Guards is not only a military unit but also a kind of social phenomenon connecting both educational and patriotic elements. Characteristic bearskin of soldiers taking guard at the most representative landmarks of Copenhagen contributes to their recognition among both local residents and tourists. Watching the guards’ colourful uniforms, it is hard to believe that these soldiers serve a role of a front line combat unit who might be seen in Iraq or Afghanistan. Soldiers belonging to former Guards associations, both in Denmark and spread all over the world, are a perfect example of positive impact of the Armed Forces from behind their structures on the society. The article also features valuable remarks on the structure of the conscription binding in the Danish Defence.
PL
Most i tunel, łącznej długości 16,4 km, biegnące przez cieśninę Oresund, położoną między Danią i Szwecją, łączą duńską stolicę Kopenhagę ze szwedzkim miastem Ma/md. Inwestycja została ukończona w lipcu 2000 r., kosztem 1,58 mld euro. Z każdym rokiem liczba użytkowników - począwszy od momentu przekazania całości inwestycji do eksploatacji - zwiększa się o 17% rocznie, przyczyniając się do szybszego wzrostu gospodarczego regionów obu krajów.
20
Content available remote Dańskie amonity - obecny stan wiedzy i perspektywy badań
EN
To date, the strongest arguments for ammonite survival into the Danian (earliest Paleogene) are based on material from the lower Danian Cerithium Limestone at Stevns Klint (Denmark), where ammonites occur above a clay layer with impact products at its base, the latter defining the Cretaceous-Paleogene (K-Pg) boundary. The best-preserved specimen is filled with Danian sediment rather than with Maastrichtian chalk, which would be expected had this been reworked material. Arguments for ammonite survival into the Danian have also been provided by specimens from the sporomorph and calcareous nannoplankton-dated lowermost Danian strata of Meerssen Member unit IVf-7, the Netherlands. Their good preservation indicates that they were not subject to any significant transport or redeposition. However, there are no unequivocal impact-related signatures in unit IVf-7, except for rare shocked quartz grains, recorded from burrows at its base. Sections in the Manasquan Basin, New Jersey, USA, provide equivocal data as far as the problem of ammonite survival into the Danian is concerned. At the top of the Tinton Formation there is a Pinna layer replete with fossils, inclusive of ammonites. Their exquisite preservation and occurrence in monospecific clusters rule out redeposition. The Pinna layer contains exclusively late Maastrichtian microfossils. However, a clear iridium anomaly has been noted at its base. Either the New Jersey ammonites survived the K-Pg event for a short time or the iridium is not in situ due to post-depositional repositioning by percolating water. Planned work is to focus on: 1) a detailed centimetre by centimetre sampling of some Cerithium Limestone basins in Denmark in search of additional ammonite material, 2) palaeontological and taphonomic analysis of ammonites and search for impact signatures in unit IVf-7 in the Netherlands, and 3) geochemical study of the iridium anomaly in New Jersey in order to determine whether its position in respect to the ammonite-bed is original or secondary.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.