Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  California bearing ratio
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Natural airfield pavements divide into soil and turf pavements. Turf pavement is a soil pavement covered with a developed grass layer that reduce soil moisture level, thus increasing its' resistance and extending exploitation period. Natural airfield pavements are formed through appropriate ground preparation. This pavement should be constructed in such a way as to have sufficient load-bearing capacity, which directly affects the safety of flight operations by aircraft. The current research indicates that a significant part of natural airfield pavements in Poland does not meet the requirements for load bearing capacity and require reinforcing. The article provides an example of reinforcing the natural airfield pavement with a system of geogrids. The paper describes what research was performed in order to measure the load-bearing capacity of natural airfield pavements and analyses the obtained results.
PL
W artykule przybliżono pojęcie naturalnych nawierzchni lotniskowych, które dominują na lotniskach aeroklubowych, sportowych i użytku wyłącznego, ale występują także na lotniskach wyższych klasach technicznych. Zarówno na lotniskach klas niższych, jak i na lotniskach klas wyższych dobrze przygotowana nawierzchnia naturalna jest podstawą do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Jak wynika z dotychczasowych wyników badań, stan naturalnych nawierzchni lotniskowych w Polsce, w dużej części nie spełnia wymagań odnośnie nośności i wymaga wzmocnienia. W pracy zaproponowano wzmocnienie nawierzchni naturalnej poprzez zastosowanie systemu geokrat, czyli geosyntetyków komórkowych. W tym celu wykonano szereg badań poligonowych mających na celu określenie nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych przed zastosowaniem wzmocnienia oraz po jego zastosowaniu. Analiza wyników z przeprowadzonych badań dostarczyła informacji, że nośność badanej nawierzchni naturalnej po wzmocnieniu systemem geokrat wzrosła o około 30%. Wartość modułu sprężystości dla niewzmocnionej nawierzchni naturalnej wyniosła 54 MPa, natomiast moduły odkształcenia warstw ulepszonych wyniosły średnio 81 MPa z badania płytą VSS oraz 128 MPa z badania ugięciomierzem lotniskowym HWD. W omawianym przypadku oprócz geosyntetyków komórkowych zastosowanych do wzmocnienia nawierzchni naturalnej, zaprojektowano i wykonano technologię wzmocnienia podłoża, która również miała wpływ na polepszenie nośności nawierzchni. W związku z tym, kolejnym etapem prac będzie wykonanie badań poligonowych polegających na pomiarze nośności naturalnych nawierzchni wzmocnionych systemem geokrat, ale bez zastosowania ulepszenia warstw gruntu leżących poniżej warstwy darniowej. Badania będą polegały na użyciu geokraty w rzeczywistych warunkach gruntowych.
EN
One of the most important elements of road construction is its substructure, which constitutes the base on which the next layers of road are placed. Mixture of crushed-stone aggregate is very often used as material for substructure. The most frequently used type of aggregate is magma rocks, due to its good physicalmechanical properties. However, it is not always available, so it is substituted by sandstone or even concreto rubble aggregates. The bearing ratio CBR is a parameter determining the suitability of a certain aggregate for road substructure. It is also one of the most popular quality tests of aggregate as it does not require complex apparatus. This paper analyses the results of physical and geotechnical tests with particular focus on CBR bearing ratio of crushed aggregates and their application as substructure for road construction. There has also been an attempt to find the correlation between CBR bearing ratio and other physical and geometrical properties.
PL
Melafiry, występujące w obrębie badanego złoża, są zróżnicowane między sobą pod względem cech litologicznych, co wynika z różnego przebiegu procesów wulkanicznych oraz pomagmowych i hipergenicznych zachodzących na tym obszarze. Zarówno kopalina, jak i surowiec z niej pozyskiwany (kruszywo o ciągłym uziarnieniu), wykazują zróżnicowanie właściwości fizyczno-mechanicznych i cech użytkowych. Najbardziej wartościowe pod względem surowcowym są zwięzłe melafiry o teksturze afanitowej, jednak ze względu na parametry uziarnienia i wartość wskaźnika nośności uzyskaną po ich zagęszczeniu, znajdują one ograniczone zastosowanie w budownictwie drogowym. Kruszywa wykonane z melafirów użylonych oraz z brekcji melafirowych są źle uziarnione i trudne do zagęszczenia. Zupełnie nieprzydatne do stosowania w budownictwie drogowym, ze względu na złe uziarnienie oraz niską wartość wskaźnika CBR, są kruszywa uzyskane z melafirów o strukturze porowato-migdałowcowej. Dla poprawy jakości produkowanego kruszywa możliwe jest opracowanie technologii jego przeróbki, zapewniającej uzyskanie ciągłości uziarnienia oraz poprawę zagęszczalności i wskaźnika nośności.
EN
Melaphyres of the deposit in question differ among themselves in their lithological features, resulting in the differences of the volcanic, postmagmatic and hypergenic processes within the area. Therefore, both the rocks and the all-in aggregate manufactured have diversified physical-mechanical properties and usable qualities. The most valuable are compact melaphyres with the aphanitic texture, although the values of the graining parameters and load bearing coefficients (CBR ratio) of the consolidated aggregates limit their applicability to the road construction. In turn, the aggregates produced of the veined melaphyres and the melaphyre breccias are poorly grained and make problems with their consolidation. Completely useless for the road constructing are the aggregates produced of the melaphyres with the porous-amygdaloidal structure with the regard to their graining and low values of the CBR ratio. The quality of the aggregates could be improved developing a technology which provides all-in aggregate products that could be easier consolidated and would have higher CBR ratios (higher load-bearing capacity).
PL
W artykule przedstawiono problem określania i interpretacji Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR w przypadku gruntów „wątpliwych” stanowiących podłoże gruntowe dla nawierzchni drogowych i lotniskowych. Zwiększający się ruch kołowy powoduje konieczność stosowania złożonego układu warstw konstrukcyjnych generujących zróżnicowane obciążenia stałe na grunt. Obciążenia na podłoże gruntowe i naprężenia przez nie wywoływane są zmienne w zależności od kategorii ruchu oraz ciężaru warstw konstrukcyjnych. Na podstawie proponowanych zestawów typów nawierzchni z Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (od KR1 do KR7) przeprowadzono wiele oznaczeń CBR w przypadku gruntów „wątpliwych”. Pozwoliło to określić zmienność parametru CBR od zastosowanego w czasie badania obciążenia stałego imitującego naciski od układu warstw konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki badań umożliwiły również analizę wpływu nośności podłoża gruntowego w zależności od stosowanego układu nawierzchni i pośrednio kategorii ruchu.
EN
The paper presents the problem of defining and interpreting the Californian Bearing Ratio, which is a subsoil for road and airport pavements. Increasing circular motion makes it necessary to use a complex set of construction layers generating differentiated fixed loads on the ground. The load on the subsoil and the stresses generated by them are variable depending on the traffic category and the weight of the above construction layers. Based on the proposed pavement type sets from the Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (from KR1 to KR7) a number of CBRs have been performed for problematic soils. This allowed us to determine the variability of CBR parameters from the applied static load implicitly applying pressure from the structural layers. The obtained results also made it possible to analyze the influence of soil substrate load depending on the surface system and traffic categories.
EN
The paper aimed at the determination of the California Bearing Ratio of a stabilised and unstabilised fine-grained mineral soil. A clayey-sandy silt with the addition of 3, 6 and 10% of road stabilisers Solidex and Solidex A was used for the tests. The tests were carried out in the press Tritech 50 at the loading of 22 and 44 N. The stabilised samples were subjected to 7-days treatment, whereas unstabilised 4-days treatment. Stabilization with the applied road binders brought positive effects, there occurred a significant improvement in the mechanical properties of the clayey-sandy silt. The better binder, which significantly increased the value of the CBR ratio, was Solidex A. The use of hydraulic binders is of a great importance in road building, because their addition improves the mechanical properties of weaker mineral soils.
6
Content available remote Influence of loading on the CBR ratio of fuel ashes from the "Skawina" Power Plant
EN
The aim of this paper was to establish the influence of loading on the values of the CBR ratio of the ash-slag mixture and the fly ash from the "Skawina" Power Plant. The CBR ratio was determined at the loading of 22 and 44 N and without loading, both for the samples directly after compaction and after 4 days of soaking in water. The investigation was conducted to determine the usability of the wastes tested for the road engineering purposes. In terms of geotechnics, the ash-slag mixture was classified as well-graded non-swelling clayey sands, and the fly ash as well-graded swelling silts. An increase in the loading of the samples directly after compaction led an the increase in the CBR ratio of the materials tested. Whereas after 4 days of soaking in water, as a result of an increase in the moisture content, a decrease in the CBR ratio occurred, but with an increase in the loading. It increased from 26 to 35% for the ash-slag mixture and from 1 to 11% for the fly ash. The analysis of the usability of the fuel ashes tested for road engineering purposes makes possible the statement that only the ash-slag mixture meets the requirements of the pertinent standards and can be used for erecting embankments, provided that they are built in dry places or insulated from water.
7
Content available remote Wpływ stabilizacji wybranych popiołów na wartość wskaźnika nośności CBR
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wskaźnika nośności CBR popiołów ze składowiska Elektrociepłowni "Kraków" (dawna EC "Łęg"). Badania przeprowadzono na próbach popiołu bez stabilizatora oraz z 3, 6 i 10% dodatkiem stabilizatora po 7 i 28 dobach pielęgnacji oraz dla tego samego czasu pielęgnacji, ale po 3 lub 14 cyklach zamrażania i odmrażania. Jako stabilizator wykorzystano spoiwo hydrauliczne Silment CQ-25. Wyniki badań wskazują na celowość stabilizacji wybranych popiołów - obserwuje się kilkakrotny wzrost wskaźnika nośności CBR. Należy jednak zauważyć istotny wpływ temperatur ujemnych, powodujący zmniejszenie wartości wskaźnika nośności. Ogólnie można stwierdzić przydatność badanej mieszanki popiół-stabilizator do celów budownictwa drogowego, pod warunkiem stosowania jej poniżej głębokości przemarzania.
EN
The results of the tests of CBR ratio of fuel ashes from the dumping site of the "Kraków" power station have been presented in the work. The tests were carried out on the samples of fuel ashes without stabilizer and with addition of 3%, 6% and 10% of stabilizer after 7 and 28 days of maturation as well as for the same time of maturation but after 3 and 14 cycles of freezing and thawing. The hydraulic binding agent, Silment CQ-25, was used as a stabilizer. The test results revealed the advisability of stabilization of chosen fuel ashes - the multiple increase of CBR ratio. However, a significant influence of freezing on diminishing the CBR ratio should be noticed. In general, one can state the usability of the tested mixture of fuel ashes and stabilizer for the road engineering purposes, provided that it will be used below the freezing level.
PL
Badania kalifornijskiego wskaźnika nośności wykonano w celu ustalenia zależności CBR od zagęszczenia mieszaniny popiołowo-żuzlowej. Określono wpływ energii zagęszczenia, początkowej wilgotności i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz nasączania badanych próbek na wartości CBR. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i porównano je z badaniami publikowanymi w literaturze.
EN
The laboratory CBR tests were carried out to establish relationship between CBR and compaction of fly ash/slag mixture. The influence of compaction effort, initial water content, dry unit weight and soaking of tested waste samples on obtained CBR values was determined. An analysis of the determined results was made and the results were compared with research, which were published in literature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.