Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CBR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Natural airfield pavements divide into soil and turf pavements. Turf pavement is a soil pavement covered with a developed grass layer that reduce soil moisture level, thus increasing its' resistance and extending exploitation period. Natural airfield pavements are formed through appropriate ground preparation. This pavement should be constructed in such a way as to have sufficient load-bearing capacity, which directly affects the safety of flight operations by aircraft. The current research indicates that a significant part of natural airfield pavements in Poland does not meet the requirements for load bearing capacity and require reinforcing. The article provides an example of reinforcing the natural airfield pavement with a system of geogrids. The paper describes what research was performed in order to measure the load-bearing capacity of natural airfield pavements and analyses the obtained results.
PL
W artykule przybliżono pojęcie naturalnych nawierzchni lotniskowych, które dominują na lotniskach aeroklubowych, sportowych i użytku wyłącznego, ale występują także na lotniskach wyższych klasach technicznych. Zarówno na lotniskach klas niższych, jak i na lotniskach klas wyższych dobrze przygotowana nawierzchnia naturalna jest podstawą do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Jak wynika z dotychczasowych wyników badań, stan naturalnych nawierzchni lotniskowych w Polsce, w dużej części nie spełnia wymagań odnośnie nośności i wymaga wzmocnienia. W pracy zaproponowano wzmocnienie nawierzchni naturalnej poprzez zastosowanie systemu geokrat, czyli geosyntetyków komórkowych. W tym celu wykonano szereg badań poligonowych mających na celu określenie nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych przed zastosowaniem wzmocnienia oraz po jego zastosowaniu. Analiza wyników z przeprowadzonych badań dostarczyła informacji, że nośność badanej nawierzchni naturalnej po wzmocnieniu systemem geokrat wzrosła o około 30%. Wartość modułu sprężystości dla niewzmocnionej nawierzchni naturalnej wyniosła 54 MPa, natomiast moduły odkształcenia warstw ulepszonych wyniosły średnio 81 MPa z badania płytą VSS oraz 128 MPa z badania ugięciomierzem lotniskowym HWD. W omawianym przypadku oprócz geosyntetyków komórkowych zastosowanych do wzmocnienia nawierzchni naturalnej, zaprojektowano i wykonano technologię wzmocnienia podłoża, która również miała wpływ na polepszenie nośności nawierzchni. W związku z tym, kolejnym etapem prac będzie wykonanie badań poligonowych polegających na pomiarze nośności naturalnych nawierzchni wzmocnionych systemem geokrat, ale bez zastosowania ulepszenia warstw gruntu leżących poniżej warstwy darniowej. Badania będą polegały na użyciu geokraty w rzeczywistych warunkach gruntowych.
EN
One of the most important elements of road construction is its substructure, which constitutes the base on which the next layers of road are placed. Mixture of crushed-stone aggregate is very often used as material for substructure. The most frequently used type of aggregate is magma rocks, due to its good physicalmechanical properties. However, it is not always available, so it is substituted by sandstone or even concreto rubble aggregates. The bearing ratio CBR is a parameter determining the suitability of a certain aggregate for road substructure. It is also one of the most popular quality tests of aggregate as it does not require complex apparatus. This paper analyses the results of physical and geotechnical tests with particular focus on CBR bearing ratio of crushed aggregates and their application as substructure for road construction. There has also been an attempt to find the correlation between CBR bearing ratio and other physical and geometrical properties.
EN
Green Information technology system offers opportunity for IT based organizations to act proactively in terms of environmental preservation as well as to mitigate effects of global climate change and other environmental problems. Green Information technology system adoption and implementation is a plausible attempt for IT based organizations to resolve the current environmental issues and also enhance their economic performance and possible social benefits. Currently several models and frameworks have been developed to address sustainability in various research domain. However, there are few models that can support decision making of practitioners in adopting and implementing sustainable practices in IT based organization. Therefore there is need to develop a model to assist practitioners adopt and implement sustainable practices. The proposed model comprises of Green variables, Green process and a hybrid technique of software agents and case bases reasoning. Findings from this paper shows the model variables, process, techniques applied and derived prepositions. Ongoing work involves adopting a mixed research (case study and survey) to verify the model variables, process and validate the model prepositions.
PL
Zielone technologie informatyczne ułatwiają firmom wykorzystującym technologie informatyczne (IT) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a także tych prowadzących do zmniejszenia skali zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i innymi współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi. Wdrażanie zielonych technologii informatycznych stanowi właściwe podejście dla firm IT nie tylko z uwagi na możliwość rozwiązywania bieżących problemów środowiskowych, ale także zwiększenia efektywności ekonomicznej i możliwych korzyści społecznych. Obecnie rozwija się wiele modeli odnoszących się do różnych aspektów zrównoważoności, jednak tylko nieliczne z nich nadają się do wykorzystania w procesie decyzyjnym firm IT. Z tej przyczyny istnieje potrzeba opracowania takiego modelu, wspierającego wprowadzanie zrównoważonych praktyk na tym poziomie. Zaproponowany model uwzględnia Zielone zmienne, Zielone procesy i połączenie techniki programowania agentowego z wnioskowaniem w oparciu o studium przypadku (CBR). Dzięki przyjęciu rozszerzonego podejścia (studium przypadku, ankieta) możliwa jest weryfikacja zmiennych modelu, procesów i potwierdzenie przyjętych założeń.
PL
Melafiry, występujące w obrębie badanego złoża, są zróżnicowane między sobą pod względem cech litologicznych, co wynika z różnego przebiegu procesów wulkanicznych oraz pomagmowych i hipergenicznych zachodzących na tym obszarze. Zarówno kopalina, jak i surowiec z niej pozyskiwany (kruszywo o ciągłym uziarnieniu), wykazują zróżnicowanie właściwości fizyczno-mechanicznych i cech użytkowych. Najbardziej wartościowe pod względem surowcowym są zwięzłe melafiry o teksturze afanitowej, jednak ze względu na parametry uziarnienia i wartość wskaźnika nośności uzyskaną po ich zagęszczeniu, znajdują one ograniczone zastosowanie w budownictwie drogowym. Kruszywa wykonane z melafirów użylonych oraz z brekcji melafirowych są źle uziarnione i trudne do zagęszczenia. Zupełnie nieprzydatne do stosowania w budownictwie drogowym, ze względu na złe uziarnienie oraz niską wartość wskaźnika CBR, są kruszywa uzyskane z melafirów o strukturze porowato-migdałowcowej. Dla poprawy jakości produkowanego kruszywa możliwe jest opracowanie technologii jego przeróbki, zapewniającej uzyskanie ciągłości uziarnienia oraz poprawę zagęszczalności i wskaźnika nośności.
EN
Melaphyres of the deposit in question differ among themselves in their lithological features, resulting in the differences of the volcanic, postmagmatic and hypergenic processes within the area. Therefore, both the rocks and the all-in aggregate manufactured have diversified physical-mechanical properties and usable qualities. The most valuable are compact melaphyres with the aphanitic texture, although the values of the graining parameters and load bearing coefficients (CBR ratio) of the consolidated aggregates limit their applicability to the road construction. In turn, the aggregates produced of the veined melaphyres and the melaphyre breccias are poorly grained and make problems with their consolidation. Completely useless for the road constructing are the aggregates produced of the melaphyres with the porous-amygdaloidal structure with the regard to their graining and low values of the CBR ratio. The quality of the aggregates could be improved developing a technology which provides all-in aggregate products that could be easier consolidated and would have higher CBR ratios (higher load-bearing capacity).
PL
W artykule przedstawiono problem określania i interpretacji Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR w przypadku gruntów „wątpliwych” stanowiących podłoże gruntowe dla nawierzchni drogowych i lotniskowych. Zwiększający się ruch kołowy powoduje konieczność stosowania złożonego układu warstw konstrukcyjnych generujących zróżnicowane obciążenia stałe na grunt. Obciążenia na podłoże gruntowe i naprężenia przez nie wywoływane są zmienne w zależności od kategorii ruchu oraz ciężaru warstw konstrukcyjnych. Na podstawie proponowanych zestawów typów nawierzchni z Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (od KR1 do KR7) przeprowadzono wiele oznaczeń CBR w przypadku gruntów „wątpliwych”. Pozwoliło to określić zmienność parametru CBR od zastosowanego w czasie badania obciążenia stałego imitującego naciski od układu warstw konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki badań umożliwiły również analizę wpływu nośności podłoża gruntowego w zależności od stosowanego układu nawierzchni i pośrednio kategorii ruchu.
EN
The paper presents the problem of defining and interpreting the Californian Bearing Ratio, which is a subsoil for road and airport pavements. Increasing circular motion makes it necessary to use a complex set of construction layers generating differentiated fixed loads on the ground. The load on the subsoil and the stresses generated by them are variable depending on the traffic category and the weight of the above construction layers. Based on the proposed pavement type sets from the Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (from KR1 to KR7) a number of CBRs have been performed for problematic soils. This allowed us to determine the variability of CBR parameters from the applied static load implicitly applying pressure from the structural layers. The obtained results also made it possible to analyze the influence of soil substrate load depending on the surface system and traffic categories.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych zawartych w plikach IFC (z ang. Industry Foundation Classes) do tworzenia relacyjnej bazy danych wspomagającej kosztorysowanie robót budowlanych. Omówiono proces tworzenia przykładowej relacyjnej bazy danych, schemat postępowania w przypadku wykorzystania modelu informacji o budynku oraz specyfikacji IFC w kosztorysowaniu robót budowlanych wspomaganym metodą CBR (Case Based Reasoning – wnioskowanie z przypadków). Baza danych przygotowana do wykorzystania w metodzie wnioskowania z przypadków na podstawie specyfikacji IFC tworzona jest zdecydowanie szybciej i łatwiej od tradycyjnego żmudnego pozyskiwania przypadków.
EN
The aim of the article is to present the possibilities of using the data contained in IFC file (IFC - Industry Foundation Classes) to create a relational database supporting the cost estimation. Discusses the process of creating a relational database based on the information contained in the IFC file. The article has been presented a workflow in case of use the Building Information Model and IFC specification in the cost estimation of construction works assisted by CBR (Case Based Reasoning). The database prepared for use in the method of Case Based Reasoning based on IFC specifications is created much faster and easier than the traditional tedious acquisition of cases.
PL
W artykule zostanie pokazane zastosowanie metody CBR (Case Based Reasoning) na wczesnym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego w celu szacowania kosztów boisk sportowych. Analiza ma na celu zbadanie możliwości wspomagania kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem wnioskowania z przypadków. Zaprezentowana zostanie baza danych zawierająca 84 przypadki boisk sportowych dla których przeprowadzono postępowania przetargowe. Baza danych zawiera także ceny wybranych ofert w toku postępowania. Następnie pokazano proces wnioskowania z przypadków w celu wyboru najbardziej zbliżonych przypadków do analizowanego problemu. Obliczone zostały lokalne podobieństwa przypadków nowych i starych zawartych w bazie danych, a następnie podobieństwo globalne. Wybrane zostały przypadki, dla których podobieństwo globalne było większe niż 95%. Wybrane przypadki zostały następnie adaptowane ze względu na różnice w czasie kalkulowanych ofert starych przypadków, a czasem oszacowania dla nowego przypadku oraz różnic w lokalizacji inwestycji. W tym celu dokonano korekty o dwa współczynniki korekcyjne: współczynnik waloryzacyjny i współczynnik regionalny. Obliczenia przeprowadzono dla czterech modeli różniących się przyjętymi wagami zmiennych objaśniających przypadki oraz ilością zmiennych dla których obliczane były podobieństwa lokalne. Na koniec wyliczono średni absolutny szacowany błąd MAEE dla analizowanych modeli i dokonano analizy błędów w odniesieniu do publikowanych wskaźników polskich oraz zagranicznych w celu oceny błędu dla analizowanych modeli.
EN
In the article was shown the method Case Based Reasoning - CBR at an early stage of construction investment process in order to estimate the cost of sports fields. The analysis aims to explore the possibility of supporting cost estimation of construction works using CBR. It was presented a database containing 84 cases of sports fields for which tenders were conducted. The database also contains prices of selected offers in the course of the proceedings. Then, has been illustrated application process of the cases in order to select the most similar case to the analyzed problem. Have been calculated local similarities of cases, new and old cases, in the database, and then the global similarity. Cases were chosen for which the global similarity was greater than 95%. Selected cases have subsequently been adapted due to the differences in the calculated time of old offers and a time of calculation for the new case and differences in the location of investments. For this purpose, adjustments were made by two correction factors: coefficient of valorisation and regional coefficient. The calculations were performed for four models differing in the adopted weighting variables for cases and the number of variables for which were calculated local similarities. At the end has been calculated average absolute estimate error MAEE for the analyzed models and errors were analyzed in relation to the published Polish and foreign indicators to assess error for the analyzed models.
PL
Artykuł przedstawia wprowadzenie do projektowania sprężarek klimatyzacji samochodowej mogących znaleźć zastosowania w samochodach elektrycznych. Na wstępie przedstawiono analizę aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczące prognoz redukcji CO2. Starano się również uzasadnić konieczność zajmowania się samochodami elektrycznymi jako naturalną konsekwencją analizy scenariusza rozwoju rynku samochodów osobowych. W artykule przedstawiono podstawowy obieg klasycznej klimatyzacji samochodowej oraz zaproponowano obieg mogący znaleźć zastosowanie w samochodach elektrycznych. Nowe podejście zakłada integrację funkcji chłodzenia oraz nagrzewania w jeden obieg. Zarysowano również główny podział sprężarek klimatyzacji samochodowej. Opisana została metoda wnioskowania na podstawie przypadków a następnie wykorzystując zaproponowany algorytm przeprowadzono koncypowanie nowej sprężarki. Rozważania zostały uzupełnione o koncepcję napędu w postaci silnika 3 fazowego synchronicznego jak również propozycję zintegrowanego falownika.
EN
This article presents an introduction to design car air conditioning compressors with potential use in electric cars. As a preliminary point is an analysis of the legal acts in force in the European Union regarding the forecasts for reduction of CO2. Efforts were also made to justify the necessity to deal with electric cars as a natural consequence of the analysis of the market scenario passenger cars. In this paper includes a basic circuit of classic car air conditioning, and proposes a circuit which can be used in cars eclectic. The new approach is to integrate cooling and heating functions in one loop. Also outlines the main division of automotive air conditioning compressors. CBR method has been described and then carried out using the proposed algorithm of conceptual design a new compressor. The considerations were supplemented with the concept of the drive in the form of 3-phase synchronous motor as well as a proposal for an integrated inverter.
PL
Artykuł jest wprowadzeniem do metody wnioskowania na podstawie przypadków istniejących (Case Based Reasoning). Przedstawia on wprowadzenie do podejmowania decyzji w różnych dziedzinach życia, podając szczególne przedstawienie problemu dla zagadnień związanych z motoryzacją oraz dziedzinami z nią związanych. Bazując na opisie systemu podejmowania decyzji, zostały zaproponowane wymagania stawiane dla rozpatrywanego zagadnienia, po przeanalizowaniu których została zaproponowana do rozpatrzenia metoda wnioskowania na podstawie przypadków istniejących. W artykule przedstawiono początki tego zagadnienia oraz podstawy, którymi kierowali się pionierzy tej metody. Zwrócono również uwagę na tematykę uczenia się systemu. Ważnym zagadnieniem poruszanym jest przedstawienie struktury CBR, która zawiera w swoim algorytmie obowiązkowe kroki, którymi są: przeszukanie, adaptacja, weryfikacja oraz implementacja. Bazując na tym fundamencie, metoda została podzielona na poszczególne zadania. Metoda Case Based Reasoning może zostać zaimplementowana jako oprogramowanie komputerowe, dla którego również został przedstawiony algorytm wnioskowania.
EN
This article is an introduction to the Case-Based Reasoning method. It represents the an introduction to decision-making in various areas of life, giving special attention to the problem associated with automotive. Based on the description of the decision-making system have been proposed requirements for this issues, after analysis has been proposed Case Based Reasoning method. This paper presents the history and the basics which motivated the pioneers of this method. It was also noted the subject of learning the system. An important topic to be discussed is structure of the CBR and obligatory steps in this methods like retrieve, reuse, revise and retain. Based on this foundation, the method has been divided into individual tasks. The Case Baser Reasoning method can be implemented as computer software, for which it has been presented reasoning algorithm.
10
Content available remote Analysis of knowledge sources and processing in the construction area
EN
A presentation of knowledge sources in the construction industry studied amounting to several years of experience. Knowledge is an indispensable element of engineering activity. Its characteristics, like the characteristics of the construction industry, require frequent updating of knowledge, and the knowledge itself is often hidden and not accessible directly. In a certain way, this justifies building knowledge-based support systems as tools for faster, more efficient and prompt functioning in the engineering business. Apart from characteristics of knowledge sources, the article presents the sometimes critical overview of methods for acquiring and further processing such knowledge. The usefulness of knowledge acquisition methods tested by the author largely depend on the source itself, as well as the form and content of this knowledge.
PL
Zaprezentowano przeanalizowane na przestrzeni kilkuletnich doświadczeń źródła wiedzy w budownictwie. Wiedza jest niezbędnym elementem działalności inżynierskiej. Zarówno jej specyfika, jak i specyfika budownictwa wymaga częstych aktualizacji wiedzy, a ona sama jest częstokroć ukryta i niedostępna w formie bezpośredniej. Uzasadnia to budowę systemów wspomagających opartych na wiedzy, pozwalających na szybsze, efektywniejsze i sprawniejsze funkcjonowanie w działalności inżynierskiej. Oprócz charakterystyki źródeł wiedzy artykuł przedstawia krytyczne spojrzenie na metody pozyskiwania wiedzy oraz jej dalszego przetwarzania. Użyteczność przetestowanych przez autora metod pozyskiwania wiedzy w dużym stopniu zależy od samego jej źródła, a także od jej formy oraz zawartości.
PL
Destrukt betonowy jest materiałem powstałym z kruszenia wyeksploatowanych elementów betonowych. Dotychczas destrukt betonowy deponowano na składowiskach odpadów. Obecnie, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na kruszywo, poszukuje się materiałów alternatywnych. Destrukt betonowy cechuje się wysoką wytrzymałością, niemniej pewne właściwości zarówno mechaniczne, jak i fizyczne nadal budzą wątpliwości, co często zniechęca inżynierów do zastosowania tego materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań kalifornijskiego wskaźnika (CBR) nośności destruktu betonowego. Badania poprzedzono analizą właściwości fizycznych materiału. Określenie wskaźnika CBR przeprowadzono dla gruntu o wilgotności optymalnej i w stanie powietrzno-suchym, uwzględniono także takie niekorzystne warunki jak pełne nasycenie oraz niskie zagęszczenie gruntu.
EN
Recycled Concrete Aggregate (RCA) is a material created from reclaimed concrete debris. RCA was deposited on landfills. Nowadays, demand of natural aggregates leads to searching of new sources of aggregates which are useable for construction. RCA is characterised by high strength nevertheless, but some of physical and mechanical properties still need to be highlighted. Such uncertainty often discourages engineers to use this material. In the paper the results of Californian Bearing Ratio (CBR) tests performed on RCA samples was presented. Studies was preceded by analysis of physical properties. The CBR tests were performed for RCA in optimum moisture, air-dry and soaked conditions. Low compaction energy occurrence was also considered.
EN
This paper deals with the development of intelligent and adaptative system for signposted intersection control. The role of such systems is to manage the existing infrastructure to ease congestion and respond to crises. The proposed system, named ASSINC, try to insure a more fluid traffic flow. ASSINC is based on case based reasoning (CBR) approach and fuzzy logic to consider imprecise information taken from some detector. In fact, the CBR is always considered as a cyclic paradigm of Artificial Intelligence and that is used to learning and problem solving based on past experience. The developed system is tested on a virtual junction and the obtained results are discussed.
13
Content available remote Influence of loading on the CBR ratio of fuel ashes from the "Skawina" Power Plant
EN
The aim of this paper was to establish the influence of loading on the values of the CBR ratio of the ash-slag mixture and the fly ash from the "Skawina" Power Plant. The CBR ratio was determined at the loading of 22 and 44 N and without loading, both for the samples directly after compaction and after 4 days of soaking in water. The investigation was conducted to determine the usability of the wastes tested for the road engineering purposes. In terms of geotechnics, the ash-slag mixture was classified as well-graded non-swelling clayey sands, and the fly ash as well-graded swelling silts. An increase in the loading of the samples directly after compaction led an the increase in the CBR ratio of the materials tested. Whereas after 4 days of soaking in water, as a result of an increase in the moisture content, a decrease in the CBR ratio occurred, but with an increase in the loading. It increased from 26 to 35% for the ash-slag mixture and from 1 to 11% for the fly ash. The analysis of the usability of the fuel ashes tested for road engineering purposes makes possible the statement that only the ash-slag mixture meets the requirements of the pertinent standards and can be used for erecting embankments, provided that they are built in dry places or insulated from water.
14
Content available remote Wpływ stabilizacji wybranych popiołów na wartość wskaźnika nośności CBR
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wskaźnika nośności CBR popiołów ze składowiska Elektrociepłowni "Kraków" (dawna EC "Łęg"). Badania przeprowadzono na próbach popiołu bez stabilizatora oraz z 3, 6 i 10% dodatkiem stabilizatora po 7 i 28 dobach pielęgnacji oraz dla tego samego czasu pielęgnacji, ale po 3 lub 14 cyklach zamrażania i odmrażania. Jako stabilizator wykorzystano spoiwo hydrauliczne Silment CQ-25. Wyniki badań wskazują na celowość stabilizacji wybranych popiołów - obserwuje się kilkakrotny wzrost wskaźnika nośności CBR. Należy jednak zauważyć istotny wpływ temperatur ujemnych, powodujący zmniejszenie wartości wskaźnika nośności. Ogólnie można stwierdzić przydatność badanej mieszanki popiół-stabilizator do celów budownictwa drogowego, pod warunkiem stosowania jej poniżej głębokości przemarzania.
EN
The results of the tests of CBR ratio of fuel ashes from the dumping site of the "Kraków" power station have been presented in the work. The tests were carried out on the samples of fuel ashes without stabilizer and with addition of 3%, 6% and 10% of stabilizer after 7 and 28 days of maturation as well as for the same time of maturation but after 3 and 14 cycles of freezing and thawing. The hydraulic binding agent, Silment CQ-25, was used as a stabilizer. The test results revealed the advisability of stabilization of chosen fuel ashes - the multiple increase of CBR ratio. However, a significant influence of freezing on diminishing the CBR ratio should be noticed. In general, one can state the usability of the tested mixture of fuel ashes and stabilizer for the road engineering purposes, provided that it will be used below the freezing level.
PL
Normy europejskie dotyczące oznaczania wskaźnika CBR rozdzielają przygotowanie próbek (zagęszczania) od samego oznaczania. Pierwszą kwestię opisuje norma EN 13826-2/2004 dotycząca metody oznaczania laboratoryjnej gęstości i wilgotności - metody Proctora a drugą norma EN 13826-47/2004 dotycząca oznaczania wskaźnika CBR, wskaźnika gęstości natychmiastowej i spęcznienia liniowego.
EN
European standards related to test of CBR ratio divide sample preparation (compaction) from CBR ratio test itself. The firs issue is described by the standard EN 13826-2/2004 related to the laboratory reference density and water content - Proctor compaction, and the second issue by the standard EN 13826-47/2004 related to determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono procedurę badawczą oraz analizę wyników badań odporności na przebicie materiałów geosyntetycznych, które umieszczono na piankach poliuretanowych charakteryzowanych przez wskaźnik podatności. CBR. Badania przeprowadzono stosując procedury normy PN-EN ISO 12236 oraz normy PrEN 189066 (Załącznik A).
EN
The paper presents the procedure of the test puncture resistance of supported geosynthetics as well as results of analysis carried out according to in PN-EN ISO 12236 and Pr EN 189066 (Annex A).
PL
Badania kalifornijskiego wskaźnika nośności wykonano w celu ustalenia zależności CBR od zagęszczenia mieszaniny popiołowo-żuzlowej. Określono wpływ energii zagęszczenia, początkowej wilgotności i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz nasączania badanych próbek na wartości CBR. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i porównano je z badaniami publikowanymi w literaturze.
EN
The laboratory CBR tests were carried out to establish relationship between CBR and compaction of fly ash/slag mixture. The influence of compaction effort, initial water content, dry unit weight and soaking of tested waste samples on obtained CBR values was determined. An analysis of the determined results was made and the results were compared with research, which were published in literature.
EN
In the paper, we present the results of research of MPEG-2 streams transmission through CBR and VBR channel in ATM network. We applied not only experimental and measurement methods but analytical ones as well. A description of the proposed measurement station includes: installed hardware, created software and prepared experimental data. Next, we present the applied measurement method. In the following section, we define a term of the quality of multimedia transmission. The measurement results were compared with the results of the analytical station model. We proposed a functional description of dependence between ATM traffic parameters, video stream bit rate, and quality of multimedia transmission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.