Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 276

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BHP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Technologia skraplania gazu ziemnego w ostatnich latach rozwija się na świecie w sposób dynamiczny, gdyż jest jednym ze sposobów dywersyfikacji zaopatrzenia w gaz ziemny, pozwalającym na uniezależnienie się od jednego dostawcy gazu. W artykule szczegółowo omówiono podstawowe zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia na stacji regazyfikacji LNG, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Podano ponadto korzyści ze stosowania w gazownictwie technologii LNG. We wnioskach zaproponowano zmiany w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
EN
The technology of liquefying natural gas in recent years has been developing dynamically in the world, as it is one of the ways to diversify the supply of natural gas, allowing it to become independent from one gas supplier. The article discusses in detail the basic threats and safety principles to eliminate or reduce the threat at the LNG regasification station, including fire protection. The benefits of using LNG technology in the gas industry are also given. The proposals proposed changes to the current Regulation of the Minister of Industry on technical conditions to be met by gas networks and their location.
EN
The purpose of this article was to identify occupational hazards at the laser cutter operator's workplace and to assess occupational risk. The article also indicates the basic requirements for the analyzed workplace. Research methods included: observation of the workplace (using a checklist), interviews with the employer, selected employees and a health and safety specialist, as well as analysis of the company's internal documents. The occupational risk assessment carried out at work using the Risk Score method showed that there are many different risk factors for accidents or diseases related to the work performed at the position of the laser cutter operator. However, thanks to the preventive measures applied, they are in the analyzed workplace at an acceptable (acceptable) level.
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
PL
Dwa lata temu na terenie kotłowni doszło do poważnego wypadku. 23-letni pracownik doznał śmiertelnych poparzeń. Jedną z przyczyn wypadku było otwarcie włazu bocznego silosu zamiast przepychania trocin przez małe okienko rewizyjne włazu.
PL
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP. W omawianym przez autora zdarzeniu wypadkowym z 2010 roku ze strony spawacza tego zabrakło. Zatrudniony był w pełni świadomy zagrożenia, mimo tego doszło do groźnego wypadku.
PL
Właściwy dobór rękawic oraz egzekwowanie ich stosowania to budowanie kultury bezpieczeństwa, która wpływa na mniejszą liczbę wypadków. Kto odpowiada za ich stosowanie? Komu najbardziej powinno zależeć na bezpieczeństwie w tym zakresie i jakie mogą być skutki niestosowania rękawic?
PL
Wiele przedsiębiorstw korzysta z usług agencji pracy tymczasowych. Elastyczność w pozyskiwaniu pracowników wpływa między innymi na podjęcie decyzji o współpracy z APT. Należy jednak pamiętać, by umowa zawierała kluczowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy obuwia ochronnego. Właściwy dobór tych środków ochrony indywidualnej ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wynikającego ze specyfi ki konkretnego stanowiska. Wymagania dotyczące obuwia ochronnego określają normy PN-EN ISO 20346 oraz PN-EN ISO 20346:2014-08.
PL
Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W artykule autor opisuje wypadek spawacza, którego przyczyną było tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad BHP przez osoby sprawujące nadzór.
11
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robót rozbiórkowych
PL
Rozbiórki zwykle dotyczą obiektów starych, zagrażających bezpieczeństwu bądź zaniedbanych. Koszt renowacji budynku przewyższa niekiedy koszty wyburzenia lub jego demontażu. Prace tego typu wymagają zarówno odpowiednich pozwoleń, jak i umiejętności oraz specjalistycznego przygotowania czy wyposażenia pracowników. Nie wszystko może wykonać maszyna, ale też nie każde miejsce jest w pełni bezpieczne dla człowieka. Metody, które wykorzystywane są w pracach rozbiórkowych, można dostosowywać do stanu obiektu przeznaczonego na rozbiórkę.
EN
What is usually demolished are old or neglected structures, which can be dangerous. Sometimes, it can cost more to renovate the building than to demolish it or strip it out. Such work requires both special permits and skills, and specialist qualifications and equipment. Not everything can be done by machines, and not all places are completely safe for people. Demolition methods can be adjusted to the condition of the building to be demolished.
PL
Przez ostatnie kilkanaście lat rynek budownictwa infrastrukturalnego w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, ciągle rozbudowujemy sieć dróg ekspresowych i autostrad. Niestety, wciąż ciemną stroną naszej branży pozostają wypadki przy pracy. Choć statystyki pokazują, że poziom bezpieczeństwa na budowach powoli się poprawia, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii.
PL
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach wodociągowych to standard, z którym się nie dyskutuje. Zarówno pracownicy w terenie, jak i na obiektach eksploatacyjnych czy w działach laboratoryjnych każdego dnia muszą liczyć się z różnymi sytuacjami, w tym związanymi z ryzykiem. „Pewiki" przez lata wypracowały rozwiązania, które pozwalają odpowiednio zabezpieczyć ich załogi. Jak wygląda to w praktyce, w obliczu koronawirusa?
PL
W numerze 2 czasopisma „Elektroinstalator” przedstawiliśmy główne zmiany w nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. Niniejszy artykuł uzupełnia wiedzę dotyczącą zmian w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
PL
Bezpieczeństwo w zakładzie pracy jest czymś więcej niż tylko zbiorem zadań na liście kontrolnej. Wymaga zaangażowania każdego pracownika – od kierownictwa po pracowników linii produkcyjnej – w celu utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa we wszystkich aspektach działalności. Niektóre reguły bezpieczeństwa mogą z czasem ulec wypaczeniu w stosunku do ich pierwotnych założeń. Daje to początek pewnym mitom sugerującym, jak najlepiej spełniać wymagania BHP.
16
Content available remote Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii
PL
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie.
PL
Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą wzrost poziomu zagrożenia oraz złożoności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W celu jak najlepszego zabezpieczenia oraz zachowania BHP na najwyższym poziomie zachodzi konieczność wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających jeszcze bardziej efektywne wykonywanie działań przez strażaków-ratowników działających w strefie objętej pożarem. Wielokrotnie strażacy-ratownicy prowadzący działania przy pożarach muszą zabierać ze sobą bardzo dużo dodatkowego sprzętu, który jest im niezbędny m.in. do działań gaśniczych, uzyskiwania dostępu do pomieszczeń, poruszania się w przestrzeni zadymionej i zaciemnionej czy szybkiej lokalizacji osób poszkodowanych i ogniska pożaru. Sprzęt ten choć jest niezbędny powoduje dodatkowe obciążenie dla strażaków pracujących w zagrożonej strefie i może spowodować np. obniżenie czasu reakcji ratownika co może przekładać się na obniżenie poziomu BHP. Fakt ten determinują do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technicznych usprawniających i ułatwiających pracę strażaków działających podczas różnego typu zagrożeń przyczyniających się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia efektywności ich działań. W artykule przedstawione zostały główne założenia dotyczące podniesienia poziomu BHPpoprzez zastosowanie innowacyjnego hełmu strażackiego zintegrowanego z obserwacyjnym systemem termowizyjnym, systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka-ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych, którego najważniejszym zadaniem będzie ograniczenie wpływu oddziaływania termicznego oraz zagrożeń dynamicznych niesionych przez pożar na strażaka działającego na miejscu akcji.
EN
Civilization development entails an increase in the level of danger and the complexity of rescue and fire-fighting operations. In order to provide the best protection and maintain health and safety at the highest level, it is necessary to introduce modern solutions enabling even more effective performance of actions by firefighters-rescuers operating in the fire zone. Repeatedly firefighters-rescuers conducting actions at fires must take with them a lot of additional equipment, which they need, among others for firefighting, access to rooms, moving in a smoky and darkened space or rapid location of injured persons and fire. Although this equipment is necessary, it causes an additional burden for firefighters working in the danger zone and may, for example, reduce the response time of the rescuer, which may result in the reduction in OHS level. This fact determines the search for modern technical solutions to streamline and facilitate the work of firefighters operating during various types of threat scontributings of threats contributing to increasing the level of safety and increasing the efficiency of their activities. The article presents the main assumptions about raising the level of health and safety through the use of an innovative firefighter helmet integrated with the thermal imaging observation system, a system that allows monitoring the vital functions of the fireman-rescuer and an output for the transmission of images and data to external devices, whose most important task will be to reduce the impact of thermal impact and threats dynamic carried by the fire to the firefighter operating on the spot.
PL
Klimatyzacja w pojeździe samochodowym wymaga czynności związanych z jej obsługą, które zapewniają poprawne działanie tego układu. Czynności te wykonuje pracownik zatrudniony w warsztacie samochodowym, który po przejściu odpowiedniego przeszkolenia uzyskał stosowne uprawnienia. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat bezpiecznego obsługiwania, a także użytkowania układu klimatyzacji samochodowej. Omówiono między innymi: zapisy dyrektywy unijnej, która dotyczy emisji gazów fluorowanych stosowanych w systemach klimatyzacji, budowę i zasadę działania klimatyzacji w pojeździe samochodowym, scharakteryzowano poszczególne czynniki robocze (chłodnicze) omawiając ich własności fizykochemiczne. W opisie bezpiecznego obsługiwania układów klimatyzacji uwzględniono: kwalifikacje, jakie powinien posiadać serwisant, zasady BHP przy pracy z czynnikiem oraz skutki i objawy kontaktu z czynnikiem chłodniczym. W części poświęconej bezpiecznemu użytkowaniu układu klimatyzacji w pojeździe wskazano, istotne z punktu widzenia osób podróżujących samochodem, zasady odpowiedzialnego korzystania z tego układu.
EN
Air-contitionig in a car vehicle requires activities connected with its operation which ensure correct functioning of this system. These activities are carried out by an employee working in the car repair shop who, after training, has obtained appropriate permissions. The article presents basic information on safe operating and using the system of car vehicle air-conditioning. The following issues have been, among others discusses: principle of the EU directive which concerns the emission of fluorinated gases udes in the ari-conditioning systems, structure and working of air-conditioning in the car vehicle, particular working (cooling) factors have been characterized including the discussion of their physicochemical properties. The description of safe operating of air-conditioning system included: qualifications which a serviceman should possess, safety regulations while working with cooling factor as well as the consequences and symptoms of contact with such factor. In the part devoted to the safe using of air-conditioning system in the vehicle, the rules of responsible using of this system from the point of view people travelling by car have been pointed out.
PL
Przedstawiono wpływ coraz bardziej powszechnej techniki prac pod napięciem na jakość energii elektrycznej, zwłaszcza eliminującą wyłączenia urządzeń elektrycznych do prac planowych w zakresie diagnostyki, eksploatacji, remontów, modernizacji. Przedstawiono stan wdrożenia techniki PPN w największych polskich koncernach oraz perspektywy dalszej poprawy jakości wynikające z poszerzania zakresu technologicznego i technicznego pozwalającego na unikanie wyłączeń i poprawę ciągłości zasilania.
EN
The impact of an increasingly common technique of live works on the quality of electricity, especially eliminating electrical equipment shutdowns for planned works in the field of diagnostics, operation, repairs and modernization, was presented.
EN
In the article there were presented issues related to the improvement of the occupational health and safety (OHS) management system in a selected energy industry company. The research entity belongs to the leading producers of electricity and heat in Poland. In the paper there were analyzed data on accidents in the research period covering the years 2012-2017. There was also made a short description of the company's activities regarding internal health and safety inspections carried out periodically. Furthermore, there were analyzed the activities improving the occupational health and safety management system in a selected research entity. In the paper there were also presented the sizes and types of activities (projects), that were aimed at improving the health and safety area and included in the company's business strategy. On the basis of the data and the analyzes carried out, it was possible to make a comprehensive assessment of the health and safety management system of the company and to indicate that corrective actions are continuous.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.