Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Algieria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article were analyzed the specific features of the spatial composition of authentic mosques of the Maghreb countries. It was determined that the traditional compositional scheme of the Maghreb mosque was built on a combination of the horizontal building of the mosque, often domeless one, and a vertical minaret of simple geometric shape. It was studied tha the Khariji mosques were built in the same type. The appearance of the composition with a dome or domes is associated with the period of the Ottoman rule in Algeria since this type of mosque composition is borrowed from Turkey.
PL
W artykule zostały przeanalizowane cechy kompozycyjne oryginalnych meczetów państw Maghrebu. Stwierdzono, że u podstaw tradycyjnej kompozycji meczetów Maghrebu leży kombinacja horyzontalnego budynku meczetu, często bez kopuły, z wertykalnym minaretem o prostym, geometrycznym kształcie. Ustalono, że ten sam typ reprezentują meczety Kharijitów. Zjawisko kompozycji meczetu z kopułą lub z kilkoma kopułami związane jest z okresem osmańskim w Algerii – ten typ meczetu został tutaj przyniesiony z Turcji.
EN
This paper is an attempt to understand and overcome the peculiarity of the novel Coronavirus (Covid-19), described as a pandemic by the World Health Organization. Covid-19 is spreading around the world, and particularly in Algeria, which announced the identification of the first case on the 26 February 2020. The number of confirmed cases is increasing day by day. Currently, we experience the spread of the word “resilience” in most diverse research areas and policy fields of modern society. Social resilience is the capacity of a social entity to proactively adapt to and recover from disturbances that are perceived within the social entity to fall outside the range of normal; this includes expected and unexpected disturbances. The main objective of this study is to contribute towards connecting the socio-economic vectors of this pandemic, and to integrate them into the GIS (Geographic Information System), in order to analyze the level of social resilience in Algeria. The analysis adopted the method known as the Hierarchical multi-criteria analysis (AHP), which defines the relative importance of each characteristics. The findings of our research show that the factors of high unemployment and housing occupancy rates, high population density and the share of citizens aged over 60 directly influence the reduction in the level of social resilience to the novel coronavirus.
EN
Over 130 species are documented from the Upper Albian, Cenomanian and Upper Turonian Fahdène Formation and correlatives in Central Tunisia and northern Algeria, based on material described by Henri Coquand (1852, 1854, 1862, 1880), Léon Pervinquière (1907, 1910), Georges Dubourdieu (1953), Jacques Sornay (1955), and new collections. The material consists predominantly of limonitic nuclei, together with adults of micromorphs. There is no continuous record, and a series of faunas are recognised that can be correlated with the zonation developed in Western Europe. These are the Upper Albian Ostlingoceras puzosianum fauna, Lower Cenomanian Neostlingoceras carcitanense and Mariella (Mariella) harchaensis faunas, the upper Lower to lower Middle Cenomanian Turrilites scheuchzerianus fauna, Middle Cenomanian Calycoceras (Newboldiceras) asiaticum fauna, Upper Cenomanian Eucalycoceras pentagonum fauna, and the Upper Turonian Subprionocyclus neptuni fauna. Two new micromorph genera are described, Coquandiceras of the Mantelliceratinae and Cryptoturrilites of the Turrilitinae. Most of the taxa present have a cosmopolitan distribution, with a minority of Boreal, North American and endemic taxa.
4
PL
Główną funkcją sunnickich meczetów w Algierii jest jednoczenie wspólnoty wierzących – tzw. Ummah, w przeciwieństwie do kościołów chrześcijańskich, będących symbolicznymi domami Bożymi, w których świat ziemski łączy się ze sferą niebiańską. Według nauk islamu każde miejsce nadaje się do rozmowy z Bogiem, a budowanie jest stratą czasu i pieniędzy. Meczety pojawiły się na przestrzeni lat. Początkowo prosty model podwórza przeznaczonego do modlitwy proroka Mahometa w Medynie przerodził się w skomplikowaną i luksusowo urządzaną budowlę. Jako miejsca zbiorowej modlitwy meczety pełnią funkcję nie tylko religijną, ale także społeczną. Obecnie zostają także zaadaptowane jako obiekty użyteczności publicznej – szkoły czy noclegownie dla pielgrzymów.
EN
The main function of Sunni mosques in Algeria is to unite the community of believers – the so-called Ummah. This is in contrast to Christian churches, which are symbolic houses of God, in which the earthly world connects with the heavenly sphere. According to the teachings of Islam, every place is suitable for conversation with God, and building is a waste of time and money. Mosques have appeared over the years. Initially, a simple model of a courtyard dedicated to the prayer of Prophet Muhammad in Medina turned into a complex and luxuriously arranged building. As places of collective prayer, mosques are not only religious but also social. Currently, they are also adapted to be public facilities such as schools or hostels for pilgrims.
EN
Extreme streamflow drought is the direct problem of serious on damaging and on social impacts, so the frequency analysis of hydrological drought is an important work can be done to studying the drought phenomenon in catchments. So the hydrometric data for a river conducts to the establishment of the flow duration curve (FDC) as an important index of streamflow drought regime, from this characteristic, a threshold level can be defined for both perennial or intermittent streams. Well, two partial duration series can be derived for each year; the deficit volume and drought duration series. In the catchment of Wadi Mekerra in the North-West of Algeria, the minimum value estimated from the Pareto’s annual maximum instantaneous flood population (0.60 m3∙s–1) is considered as the threshold level index where, the largest deficit volume and the largest drought duration occurring in a given year are taken into consideration. Hence, the frequency analysis of the streamflow drought regime of the catchment is analysed with Weibull distribution for both deficit volume and drought duration combined with the probability of occurrence which is determined under some criterion in order to forecasting the streamflow drought in the catchment.
PL
Skrajnie niski przepływ w rzece wywołuje poważne, szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa skutki, dlatego analiza suszy jest ważnym zadaniem w celu poznania zjawiska w skali zlewni. Dane hydrometryczne rzeki prowadzą do ustalenia krzywych natężenia przepływu (FDC) jako ważnego wskaźnika reżimu przepływu w warunkach suszy. Korzystając z tych charakterystyk, można zdefiniować wartość progową, zarówno dla cieków stałych, jak i dla okresowych. Dla każdego roku można wyprowadzić dwie cząstkowe serie trwania przepływu: serię deficytu objętości i serię trwania suszy. W zlewni Wadi Mekerra w północnozachodniej Algierii minimalna wartość oszacowana na podstawie rocznej populacji Pareto maksymalnych chwilowych powodzi jest traktowana jako wskaźnik wartości progowej, w związku z czym bierze się pod uwagę największy deficyt objętości i najdłuższe trwanie powodzi w danym roku. Analizę częstotliwości przepływu w warunkach suszy w zlewni przeprowadza się w celu prognozowania przepływu w warunkach suszy w zlewni. Wykorzystuje się do tego rozkład Weibulla, zarówno w odniesieniu do deficytu objętości, jak i czasu trwania suszy w powiązaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia, które oznacza się, przyjmując pewne założenia.
EN
East coast of Algeria suffers from several types of pollution, mainly hydrocarbons. The hydrocarbon-based bacteria of the littoral were investigated. 53 indigenous strains were isolated, identified according to morphological and biochemical nature. Dietzia sp. CNJ898 PLO4 and Vibrio alginolyticus PB-WC 11099 were selected for growth tests in the presence of monoaromatic hydrocarbons as a sole source of carbon and energy and total hydrocarbons at the end of growth. The results showed that both strains used monoaromatics to grow. The total hydrocarbons determined after growth showed that all monoaromatics were biodegraded with different rates. The maximum rate was obtained with Dietzia sp. in the presence of xylene with 4.33 mg C/dm3 at the end of the process, followed by toluene with a level of 5.07 mg C/dm3 nd 5.60 mg C/dm3 in the presence of Vibrio alginolyticus. The lowest degradation rate was obtained in the presence of benzene with Dietzia sp. with 15 mg C/dm3 compared to the control, which was 27 mg C/dm3 at the beginning of growth. The results obtained showed that both selected strains assimilated the monoaromatics tested and could be used for the bioremediation of the polluted littoral.
EN
This study describes a statistical approach of watercourses hydrological regimes in flood, taking into account the latter duration d and return period T. The choice of Middle Cheliff watershed as study area is linked to disasters strong return period in the western region of Algeria. The Midlle Cheliff catchment basin, located in northwest Algeria, has particularly experienced severe floods over the last years. In view of the recurrence of these unusual events, the estimation and the predetermination of floods extreme quantiles are a strategic axis for prevention against floods in this region. The a curves are first of all locally determined, directly from a statistical analysis of flow continuously exceeded during a duration d (QCXd) on different durations from available data of the study region. Then, these curves are compared to those obtained by application of different regional models VFS (Vandenesse, Florac and Soyans) in which two indices of the watershed characteristic flood are taken into account, a descriptive duration of the flood dynamics (D) and the instantaneous maximal annual flow of 10 year return period (QIXA10). The final choice of the model is based on verification of certain criteria, such as: Nash and the root mean squared error (RMSE). The closest regional models to the local ones are Florac’s for low duration and return periods, and Vandenesse’s for large return periods, for different durations. These results could be used to build regional Q-d-F curves on ungauged or partially gauged Algerian basins.
PL
W pracy opisano statystyczne podejście do reżimu hydrologicznego cieków w trakcie powodzi z uwzględnieniem czasu trwania d i okresu powtarzalności T. Wybór zlewni środkowej rzeki Cheliff wiąże się z krótkim okresem powtarzalności katastrof w zachodnich regionach Algierii. Zlewnia środkowej rzeki Cheliff usytuowana w północnozachodniej Algierii doświadczała w ciągu ostatnich lat silnych powodzi. Ze względu na powtarzalność tych ekstremalnych zjawisk ich ocena i przewidywanie mają znaczenie strategiczne dla zapobiegania powodziom w tym regionie. Krzywe a są najpierw oznaczane w skali lokalnej bezpośrednio w wyniku analizy statystycznej przepływu o czasie trwania d(QCXd) w warunkach różnego czasu trwania z wykorzystaniem dostępnych danych z regionu. Następnie krzywe te są porównywane z krzywymi uzyskanymi z zastosowania różnych modeli regionalnych VFS (Vandenesse, Florac i Soyans), w których bierze się pod uwagę dwa wskaźniki: opisowy przebieg dynamiki powodzi (D) i chwilowy maksymalny roczny przepływ o okresie powtarzalności 10 lat (QIXA10). Ostateczny wybór modelu opiera się na weryfikacji pewnych kryteriów, takich jak Nash i pierwiastek ze średniego błędu kwadratowego (RMSE). Modele regionalne najbliższe lokalnym to Florac dla krótkiego czasu trwania i okresu powtarzalności oraz Vandenesse dla długich okresów powtarzalności w warunkach różnego czasu trwania. Wyniki badań mogą być zastosowane do zbudowania regionalnych krzywych Q-d-F dla algierskich zlewni bez lub z częściową siecią punktów wodowskazowych.
EN
The objective of this work is to determine the effects of climate change on the water needs of crops in the Bounamoussa perimeter, which is one of the large irrigation systems in the North-East of Algeria in order to predict a diagnosis of its operation. This region covers an area of 16,500 ha and is specialized in vegetable production. The climatic trend of recent years in the study area is characterized by increasingly severe drought conditions that have compromised agricultural production at this perimeter. In this study, the results of the climatic parameters projected to 2050 and 2080 under the Climate Wizard program were used in the CropWat 8.0 program for estimating the future water requirements of crops, taking into account the three Scenarios (B1, A1B, A2) of greenhouse gases (GHGs). The Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) 4.5 program has also been used to generate future climatic parameters (temperatures and rains) to be compared with those of the climate wizard. The results obtained in 2050 and 2080 show a trend towards increasing temperatures and a fall in rainfall for all models and that the water requirements will be multiplied by 3 to 5 times the current needs. This situation will cause an imbalance in the operation of perimeter irrigation systems. Among the measures of adaptation to this situation in the first place is the change of the date of planting after calibration of the two models for all the cultures of the perimeter.
PL
Przedmiotem prezentowanych w niniejszej pracy badań było określenie skutków zmian klimatu na potrzeby wodne upraw w obrębie systemu nawodnieniowego rzeki Bounamoussa, który jest jednym z największych w północnowschodniej Algierii. Miało to na celu sporządzenie diagnozy jego działania w przyszłości. Region zajmuje powierzchnię 16 500 ha i specjalizuje się w produkcji roślinnej. Zmiany klimatu na badanym obszarze cechuje silna susza o zwiększającym się w ostatnich latach natężeniu, zagrażająca produkcji rolniczej. W badaniach zastosowano parametry klimatyczne prognozowane do roku 2050 i 2080 w ramach programu Climate Wizard do modelu CropWat 8.0 szacującego przyszłe zapotrzebowanie upraw na wodę z uwzględnieniem trzech scenariuszy (B1, A1B i A2) emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystano także model wspierania decyzji w transferze agrotechnologii (DSSAT 4.5) do generowania parametrów przyszłego klimatu (temperatury i opady) w celu porównania ich z danymi uzyskanymi z Climate Wizard. Na podstawie wyników uzyskanych ze wszystkich modeli dla lat 2050 i 2080 stwierdzono trendy rosnące temperatury i malejące opadów. Zgodnie z tymi wynikami zapotrzebowanie na wodę ma wzrosnąć 3–5 razy w stosunku do aktualnych potrzeb. Taka sytuacja doprowadzi do zaburzenia równowagi w systemie irygacyjnym. Wśród sposobów przystosowania się do takiej sytuacji jednym z ważniejszych jest zmiana daty siewu, co można osiągnąć po skalibrowaniu obu modeli w dostosowaniu do wszystkich rodzajów upraw w regionie.
EN
The wetland complex of Guerbes-Sanhadja (north-eastern Algeria), has experienced in recent years a certain economic expansion, particularly agricultural, about 47% of the useful agricultural area marked by several varieties of crops ranging from market gardening to speculative crops, requiring large quantities of water for irrigation purposes, however the swampy areas are the main sources used for irrigation purposes in this practice. It is therefore necessary for this water to have physicochemical properties adapted to plants, in particular the absence of salinity. This study was done to evaluate the status of the swamps areas quality and its suitability for irrigated agriculture. To achieve this objective, water samples from ten swamps areas water were collected from Guerbes- -Sanhadja in February and June of 2016. The water quality of these swamps was estimated from different water quality parameters such as pH and electrical conductivity (EC), the chemical parameters like Na+, K+, Ca2+, HCO3 –, SO4 2–, Cl–, BOD5, NO3 –, NO2 –, NH4 + and PO4 3–. Based on the physico-chemical analyses, irrigation quality parameters like sodium absorption ratio (SAR), percent sodium (% Na), residual sodium carbonate (RSC), permeability index (PI), magnesium hazard (MH) were calculated. The results showed that the overall concentration of nitrate was very high. About 60 percent of the swampy areas had suitable water quality for chloride, and they had a concentration below the permissible limit for crop irrigation. From the Richards diagram, it is observed that most of the samples from the study area fall in the good to permissible classes for irrigation purpose.
PL
Kompleks środowisk podmokłych Guerbes-Sanhadja (północnowschodnia Algieria) był w ostatnich latach terenem ekspansji gospodarczej, głównie rolniczej. Około 47% użytków rolnych wykorzystano do uprawy kilku rodzajów roślin od ogrodnictwa po uprawy polowe wymagające dużej ilości wody. Obszary bagienne są głównym źródłem tej wody. Dlatego ważne jest, aby jakość wody do nawodnień była odpowiednia dla roślin, zwłaszcza żeby nie była zasolona. Przedstawione badania wykonano w celu oceny stanu wód na obszarach bagiennych i ich przydatności do nawodnień. Próbki wody pobrano z dziesięciu stanowisk z Guerbes-Sanhadja w lutym i czerwcu 2016 roku. Analizowano pH, przewodnictwo elektrolityczne oraz stężenie Na+, K+, Ca2+, HCO3 –, SO4 2–, Cl–, BOD5, NO3 –, NO2 –, NH4 + i PO4 3–. Na podstawie wyników analiz obliczono parametry jakości wody, takie jak współczynnik adsorpcji sodu (SAR), procent sodu (%Na), rezydualny węglan sodu (RSC), wskaźnik przepuszczalności (PI) i ryzyko magnezowe (MH). Wyniki świadczą o bardzo dużym stężeniu azotanów. Na ok. 60% obszarów bagiennych wody mają odpowiednie stężenie chlorków, mniejsze niż limity dopuszczalne dla wód do nawadniania. Z diagramu Richardsa wynika, że większość próbek z badanego obszaru mieści się w dobrej lub dopuszczalnej klasie jakości wody do irygacji.
EN
The drinking-water supply sector has mostly targeted the water-borne transmission of pathogens. The most common method employed is the chlorination of drinking-water at treatment plants and in the distribution systems. In Algeria, the use of chlorine in drinking water treatment is a widespread practice. To enhance the concentration of the residual chlorine in the public water-supply system of a part of Souk Ahras city (Faubourg) (Algeria) known by its low concentration of the free residual chlorine (according to the water utility – Algérienne des Eaux: ADE investigation) especially at the point of use, practical steps were carried out. The method is a combination between numerical simulation using EPANET2 software and field measurements. Using statistical analysis the hydraulic model was calibrated and the observed values were very closer to the simulated results. The concentration was improved throughout the network after the injection of the appropriate dose.
PL
Instytucje zaopatrzenia w wodę pitną zwracają szczególną uwagę na obecne w wodzie patogeny. Najczęściej stosowaną metodą usuwania patogenów jest chlorowanie wody w stacjach uzdatniania i w systemie dystrybucji. W Algierii użycie chloru do uzdatniania wody jest powszechnie stosowaną praktyką. Podjęto praktyczne działania, aby zwiększyć stężenie pozostałego chloru w systemie publicznego zaopatrzenia w wodę części miasta Souk Ahras (Faubourg) w Algierii znanym z małego stężenia wolnego chloru (wg badań Algérienne des Eaux: ADE), szczególnie w miejscu odbioru wody. Zastosowana metoda jest kombinacją symulacji za pomocą programu EPANET2 i pomiarów terenowych. Model hydrauliczny był kalibrowany z wykorzystaniem analizy statystycznej, a obserwowane wartości były bardzo bliskie wynikom symulacji. Korzystniejsze stężenie chloru w całej sieci uzyskano po wprowadzeniu odpowiedniej jego dawki.
EN
Morphostructural, hydrogeological and hydrochemical approaches were applied to Hammamet plain and its surrounding mountains in the eastern part of Algeria to characterize the groundwater system and its potential for exploitation. The Essen and Troubia Mountains form the natural boundaries of Hammamet plain. The objective of this study is to utilize remote sensing techniques combined with structural analysis, hydrogeology and hydrogeochemistry to identify the potential fracture zones for groundwater in the strongly fractured and karstified deep aquifers. The delineated zones of potential groundwater resources are verified by detailed hydrogeological field surveys. From a hydrogeological point of view, these two mountains, constitute a unit limited by faults oriented ENE-WSW, NNW-SSE and NNE-SSW. Specifically, fractures of the latter two directions influence the compartmentalization and the hydrogeological functioning of this unit. According to the degree of fracturing and/or karstification, two basic types of aquiferous behaviour have been distinguished: fissured aquifer (Essen Mountain and Troubia Mountain), and porous aquifer (Hammamet plain). The study of the hydrochemical characteristics of groundwater samples shows that the majority of samples are mainly of HCO3– and Ca2+ water type. The ionic speciation and mineral dissolution/precipitation was calculated with the PHREEQC software. The chemical composition of the water is influenced by the dissolution and/or precipitation processes during the water–rock interaction and by the cationic exchange reactions between groundwater and alluvial sediments. The high content of CO2 in the water samples suggests that they circulate in a geochemical open system. The isotopic analysis of some groundwater samples shows a similarity with the meteoric waters, which reflect their short residence time and a low evaporation of the infiltrated water.
PL
Celem scharakteryzowania systemu wód podziemnych oraz możliwości eksploatacji tych wód zastosowano metody morfologiczne, hydrogeologiczne i hydrochemiczne na równinie Hammamet i otaczających ją górach we wschodniej części Algierii. Góry Essen i Troubia tworzą naturalną granicę równiny Hammamet. Przedmiotem badań była identyfikacja możliwych stref szczelin w silnie spękanym i głębokim, krasowym poziomie wodonośnym z zastosowaniem technik teledetekcji w połączeniu z analizą strukturalną, hydrogeologią i hydrogeochemią. Wytyczone strefy potencjalnych zasobów wód gruntowych weryfikowano w szczegółowych hydrogeologicznych badaniach terenowych. Z hydrogeologicznego punktu widzenia wymienione góry stanowią jednostkę ograniczoną przez uskoki ułożone wzdłuż linii ENE-WSW, NNW-SSE i NNE-SSW. Szczeliny w dwóch ostatnich kierunkach wpływają na podział i hydrologię tej jednostki. Według stopnia spękania i/lub postępu procesów krasowych wyróżniono dwa główne typy poziomów wodonośnych: poziom spękany (góra Essen i góra Troubia) oraz poziom porowaty (równina Hammamet). Badanie hydrochemicznych właściwości próbek wody gruntowej wykazało, że są one zdominowane przez HCO3– i Ca+2. Skład jonowy i procesy rozpuszczania/wytrącania obliczano za pomocą programu PHREEQC. Na skład chemiczny wody wpływają procesy rozpuszczania i precypitacji w czasie oddziaływań między wodą a podłożem skalnym oraz wymiana kationów między wodą gruntową a aluwialnymi osadami. Duże stężenie CO2 w próbkach wody sugeruje, że krąży ona w systemie otwartym. Analiza izotopowa niektórych próbek wody wykazuje ich podobieństwo do wód opadowych, co uwidacznia się w ich krótkim czasie retencji i niewielkim parowaniu wód infiltracyjnych.
EN
In Algeria, desertification risk is one of the main environmental and also social and economic problems. As much as 20 million hectares of northern Algeria are highly exposed and vulnerable to desertification with large areas falling into his ‘severe’ risk category, because the present massive destruction of vegetation and soils. This study aimed to use geographic information system (GIS) for mapping environmentally sensitive areas to desertification based on Mediterranean Desertification and Land Use (MEDALUS) approach in basin of Hodna, Algeria. Sensitivity is estimated with a modification of the MEDALUS environmentally sensitive area index (ESAI) which identifies such areas on the basis of an index (ESAI) that incorporates data on environmental quality (climate, vegetation, soil) as well as anthropogenic factors. This methodology allows the classification of land in critical, fragile and potentially sensitive areas. The results obtained show that 61% of the area is classified potentially sensitive to low sensitivity. These areas are particularly located in mountain areas. Spatially, the areas sensitive to degradation are as well in the lower region of the Hodna in Highlands consisting mostly of steppe route. The factors that could explain these variations of sensitivity are related mainly to changes in precipitation between the North and the South altitude and pressure of the population and livestock.
PL
Ryzyko pustynnienia jest jednym z głównych problemów środowiskowych, ale także problemem społecznym i ekonomicznym. Aż 20 mln ha w północnej Algierii zagrożonych jest pustynnieniem, a na znacznych obszarach zagrożenie występuje w stopniu poważnym z powodu niszczenia roślinności i gleb na masową skalę. W badaniach wykorzystano system informacji geograficznej GIS i model MEDALUS (ang. – MEditerranian Desertification And Land USe) i zastosowano je w odniesieniu do basenu Hodna w Algierii. Wrażliwość oceniano z zastosowaniem zmodyfikowanego indeksu środowiskowej wrażliwości obszaru (ESAI), który uwzględnia dane o jakości środowiska (klimat, roślinność, gleba) oraz czynniki antropogeniczne. Ta metoda umożliwia klasyfikację obszarów na: krytycznie zagrożone, słabo i potencjalnie wrażliwe. Uzyskane wyniki dowodzą, że 61% badanego obszaru to ziemie potencjalnie wrażliwe lub o niskiej wrażliwości. Są to głównie tereny górzyste. Obszary wrażliwe na degradację znajdują się także w niżej położonych regionach Hodna o cechach stepu. Czynnikami, które objaśniają zmienność wrażliwości na pustynnienie, są różnice w opadach pomiędzy północą a południem oraz presja ludności i zwierząt inwentarskich.
EN
The particulate matter (PM10, PM7, PM4, PM2.5 and PM1) mass concentrations in Bejaia City, Algeria, over the course of one week, from July 8 to July 14, 2015, have been presented for the first time. The study covered eight urban sampling sites and 169 measurements have been obtained. The average city-wide PM10 and PM2.5 concentrations measured during this sampling were 87.8±33.9 and 28.7±10.6 μg/m3, respectively. These results show that the particulate matter levels are high and exceed the World Health Organization Air Quality Guidelines (WHO AQG) and European 24-hour average limit values (50 μg/m3for PM10and 25 fig/m3for PM2.5). The PM1, PM2.5, PM4 and PM7 fractions accounted for 0.15,0.32,0.56 and 0.78, respectively, of the PM10 concentrations. The analysis revealed that variations of PM concentration in the study region were influenced primarily by traffic. Lower PM10 concentrations (21.7 and 33.1 μg/m3) were recorded in residential sites, while higher values (53.1, and 45.2 μg/m3) in city centers.
EN
Entrepreneurial orientation is a crucial element for a firm’s success. Nonetheless, most of the findings from previous studies provide the results of testing the direct effect of entrepreneurial orientation on firm performance. Various factors have been used to determine the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance by past studies. In this study, we contribute to the entrepreneurial orientation and firm performance literature by proposing a wider perspective with intermediate step: type of process innovation effectiveness. A quantitative approach and simple random sampling through self-administered questionnaire was adopted to collect the data from SMEs sector which consist of the SMEs owners, directors, and the general managers in Algeria. There were 291 respondents who participated and 258 respondents were usable for further analysis after the screening process. SPSS - 20 and Smart-PLS 2.0 were utilized to screen and analyze the data. The results of data analysis showed that the entrepreneurial orientation does not have significant direct effect on the firm performance. It means that there is an intervening variable between entrepreneurial orientation and firm performance namely process innovation effectiveness. Further, this study found that the process innovation effectiveness mediates the relationship between entrepreneurial orientation and the firm performance.
PL
Orientacja przedsiębiorcza jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Niemniej jednak, większość wniosków z dotychczasowych badań dostarcza wyników dotyczących testowania bezpośredniego wpływu orientacji przedsiębiorczej na wydajność firmy. W badaniach tych w celu określenia zależności między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy wykorzystywano różne czynniki. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do literatury na temat orientacji przedsiębiorczej i wydajności firmy, proponując szerszą perspektywę z etapem pośrednim: rodzajem efektywności innowacji w obrębie procesu. W celu zebrania danych z sektora MŚP, obejmujących właścicieli, dyrektorów i dyrektorów naczelnych MŚP w Algierii, przyjęto podejście ilościowe i proste losowe pobieranie próbek przy wykorzystaniu samodzielnego kwestionariusza. W badaniu wzięło udział 291 respondentów, po przeglądzie, odpowiedzi 258 respondentów nadawały się do dalszej analizy. Do przeszukiwania i analizy danych wykorzystane zostały programy SPSS - 20 i Smart-PLS 2.0. Wyniki analizy danych wykazały, że orientacja przedsiębiorcza nie ma istotnego bezpośredniego wpływu na wydajność przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy istnieje interwencyjna zmienna, zwana efektywnością innowacji w obrębie procesu. Ponadto, niniejsze opracowanie wykazało, że efektywność innowacji w obrębie procesu pośredniczy w relacji między orientacją przedsiębiorczą a wydajnością firmy.
EN
Soil erosion by water is a major problem that the Northern part of Algeria witnesses nowadays; it reduces: the productivity of agricultural areas due to the loss of lands, and leads to the loss of storage capacity in reservoirs, the deterioration of water quality etc. The aim of this study is to evaluate the soil losses due to water erosion, and to identify the sectors which are potentially sensitive to water erosion in the Bouhamdane watershed, that is located in the northeastern part of Algeria. To this end, the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) was used. The application of this equation takes into account five parameters, namely the rainfall erosivity, topography, soil erodibility, vegetative cover and erosion control practices. The product of these parameters under GIS using the RUSLE mathematical equation has enabled evaluating an annual average erosion rate for the Bouhamdane watershed of 11.18 t∙ha–1∙y–1. Based on the estimates of soil loss in each grid cell, a soil erosion risk map with five risk classes was elaborated. The spatial distribution of risk classes was 16% very low, 41% low, 28% moderate, 12% high and 3% very high. Most areas showing high and very high erosion risk occurred in the lower Bouhamdane watershed around Hammam Debagh dam. These areas require adequate erosion control practices to be implemented on a priority basis in order to conserve soil resources and reduce siltation in the reservoir.
PL
Erozja wodna gleb jest głównym problemem, którego obecnie doświadcza północna Algieria. Z powodu strat gleby w wyniku erozji zmniejsza się produktywność obszarów rolniczych. Erozja gleb prowadzi również do zmniejszenia pojemności retencyjnej zbiorników wodnych, pogorszenia jakości wody itp. Celem przedstawionych badań była ocena strat gleby spowodowanych erozją i identyfikacja obszarów potencjalnie zagrożonych erozją w zlewni Bouhamdane zlokalizowanej w północno-wschodniej Algierii. W tym celu wykorzystano równanie strat gleby RUSLE. W równaniu wykorzystuje się pięć parametrów: erozję spowodowaną opadami, topografię, erozyjność gleb, pokrywę roślinną i działania zapobiegające erozji. Na podstawie wyników obliczeń za pomocą tego równania i z wykorzystaniem GIS oszacowano średnią roczną wielkość erozji w zlewni Bouhamdane na poziomie 11,18 t∙ha–1∙y–1. W każdej jednostce sieci pomiarowej sporządzono mapę ryzyka erozji, stosując pięć klas ryzyka, 16% ziem mieściło się w klasie bardzo niskiego ryzyka, 41% w klasie niskiego, 28% w klasie umiarkowanego, 12% w klasie wysokiego i 3% w klasie bardzo wysokiego ryzyka. Większość obszaru mieszczącego się w klasach wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka to dolne partie zlewni Bouhamdane w okolicach zapory Hammam Debagh. Te obszary wymagają priorytetowego wdrożenia działań zapobiegających erozji w celu zachowania zasobów glebowych i zmniejszenia zamulania zbiornika.
EN
The population increase, urbanization and intensification of agriculture and demands for water supply in the coastal plain of Collo led to excessive pumping of the unconfined aquifer with limited dimensions. This study aimed to characterize the effect of the overexploitation of the groundwater from the only unconfined aquifer in the region, what resulted in the inversion of the groundwater flow and the rise the possible seawater pollution that is shown in the water table map. The causes and effects of the saltwater intrusion were discussed. The interpretation of the electrical conductivity measurements, chloride and sodium maps have shown clearly the areas where values were the highest with tighter curves towards the sea, the wadis Guebli and Cherka. These values distribution indicated a marine source of salinity in wells and boreholes close to the sea and wadis.
PL
Rosnąca liczba ludności, urbanizacja i intensyfikacja rolnictwa spowodowały większe zapotrzebowanie na dostawy wody na przybrzeżnej równinie Collo i doprowadziły do nadmiernego pompowania wody z warstwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle i ograniczonych rozmiarach. Celem badań było scharakteryzowanie skutków nadmiernej eksploatacji wód gruntowych z jedynego w regionie poziomu wodonośnego o swobodnym zwierciadle. Wynikiem eksploatacji była inwersja przepływu wód gruntowych i zwiększone prawdopodobieństwo ich zanieczyszczenia przez wodę morską, co przedstawiono na mapie poziomów wód. Przedyskutowano przyczyny i skutki intruzji wód słonych. Interpretacja pomiarów przewodności elektrycznej i mapy rozmieszczenia jonów chlorkowych i sodowych ujawniły obszary o wartościach tych parametrów rosnących w kierunku morza i uedów Guebli i Cherka. Rozmieszczenie wartości stężenia badanych składników wskazuje na morskie źródło zasolenia studni w pobliżu morza i obu rzek.
EN
Water quality is subject to frequent changes in the Drean–Annaba alluvium aquifer. Water-rock interaction can not be the only process that produces the observed modification, but dryness that the country knew during the last two decades has highly contributed to the water quality changes. During this period, irregularities in the distribution of rainfalls, in time and space, have been observed. As a result, a periodicity in hydrochemical changes in water of wells and rivers is noticed. Statistical, the principals components analysis (PCA) tools and Tickel diagram have been used to show, through chemical presentation, these effects. The results show, indeed, seasonal changes of water quality for the period 1999–2000. From a cationic point of view, a competition between alkaline and alkaline earths is shown. On the other hand, from an anionic point of view, there is a transition from chlorides to sulphates and may be to bicarbonates. The present work was carried out in a relatively small area and this was useful to show the relationship that existed between dryness and water quality of both the aquifer system and surface water.
PL
W systemie aluwialnych poziomów wodonośnych Drean–Annaba jakość wody podlega częstym zmianom. Oddziaływania woda–podłoże skalne nie mogą być jedynymi procesami odpowiedzialnymi za obserwowane zmiany, natomiast susze, jakich kraj doświadczał w ciągu minionych dwóch dziesięcioleciach znacząco przyczyniły się do zmian jakości wody. W tym okresie obserwowano nieregularny rozkład opadów w czasie i przestrzeni. W konsekwencji zanotowano okresowość zmian hydrochemicznych właściwości wody w studniach i rzekach. Użyto statystycznych narzędzi, takich jak analiza składników głównych (PCA) i diagram Tickela do prezentacji wymienionych efektów. Uzyskane wyniki dowodzą sezonowych zmian jakości wody w okresie 1999–2000. W odniesieniu do kationów wykazano konkurencję pomiędzy pierwiastkami alkalicznymi i pierwiastkami ziem alkalicznych. W grupie anionów stwierdzono przejście od chlorków do siarczanów i prawdopodobnie do wodorowęglanów. Przedstawione badania prowadzono na stosunkowo małym obszarze, co okazało się korzystne dla wykazania zależności pomiędzy suszą a jakością wody zarówno w systemie poziomów wodonośnych, jak i w wodach powierzchniowych.
EN
Treatment performances of two wastewater treatment plants (WWTPs), located in North-Eastern Algeria (Souk-Ahras and Sedrata) were tested using ASM1 model. The model, to be considered as a decision tool for the appropriate management of activated sludge systems, served for the prediction of both WWTP behaviours under different operating conditions. In Sedrata WWTP the first management scenarios is based on an increase of inflow rate, taking into account a new transfer volume from a nearby zone. In a second scenerio, the ultimate flow of 40 000 m3∙d–1 is estimated. Regarding Souk-Ahras WWTP, three scenarios were tested. The first tested the impact of an increase of the extraction flow rate and yielded a reduction by 37% of sludge production. The second dealt with the management of the mass budget of substrata and biomass. Finally, the third application was devoted to the estimation of the plant ultimate capacity, estimated to be 60 000 m3∙d–1.
PL
Stosując model ASM1, testowano działanie dwóch oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w północnowschodniej Algierii w miejscowościach Souk-Ahras i Sedrata. Model, traktowany jako narzędzie w podejmowaniu decyzji co do właściwego zarządzania systemem osadu czynnego, służył przewidywaniu zachowania się obu oczyszczalni w różnych warunkach operacyjnych. W oczyszczalni Sedrata w pierwszym scenariuszu zarządzania założono zwiększoną prędkość przepływu uwzględniającą dodatkową objętość ścieków dostarczaną z pobliskiej strefy. W drugim oszacowano końcową przepustowość równą 40 000 m3∙d–1. W odniesieniu do oczyszczalni w Souk-Ahras testowano trzy scenariusze. W pierwszym rozpatrywano wpływ zwiększonej prędkości przepływu, w efekcie uzyskano 37-procentowe zmniejszenie produkcji osadu. Drugi scenariusz dotyczył zarządzania bilansem masy podłoża i biomasy. Trzeci z kolej polegał na ocenie docelowej przepustowości ścieków szacowanej na 60 000 m3∙d–1.
EN
A 480 m section of marls with widely separated levels of nodular limestone in the Fahdene Formation north of Bou Khadra in Tebessa Province, northeastern Algeria, spans the Lower/Middle Cenomanian boundary. A total of 30 ammonite species are present, of which two: Forbesiceras reversum and Calycoceras (Newboldiceras) algeriense are new. The fauna allows recognition of the Northwest European upper Lower Cenomanian Mantelliceras dixoni Zone, the succeeding lower Middle Cenomanian Cunningtoniceras inerme Zone, the Acanthoceras rhotomagense Zone and its subzones of Turrilites costatus and Turrilites acutus. The sequence of index species occurs in the same order in both north-eastern Tunisia and the Southerham Grey Pit in Sussex (and indeed elsewhere in North-west Europe), indicating these to be robust assemblage zones and subzones that can be recognised on both the north and south sides of the Tethys. Other occurrences of taxa that are common in both sections and regions are markedly different, and include the co-occurrence of Cunningtoniceras inerme (Pervinquière, 1907) with Acanthoceras rhotomagense (Brongniart, 1822) in the costatus Subzone in north-eastern Algeria and central Tunisia, the extension of Acompsoceras renevieri (Sharpe, 1857) into the lower Middle Cenomanian in north-eastern Tunisia, whilst the acme of Turrilites scheuchzerianus Bosc, 1801, is in the dixoni Zone in Northwest Europe, and in the inerme Zone in northeasten Algeria and adjacent parts of Central Tunisia. These differences are not a result of collection failure or non-preservation, but must rather reflect environmental controls on occurrence and abundance.
EN
The purpose of this study is to make a hydrologic modelling type of rain–flow on watershed of wadi Cheliff- Ghrib, by means of HEC-HMS model. Afterwards, this model is used to predict hydrologic response of the basin to the climate changes scenarios and land use. The model calibration was made in two phases; the first one is to select events, formalism of transfer function and appropriate NRCS downpour. The second is to deduce optimised parameters set which is used in validation. By using optimised parameters set, we were able to predict impact of quantiles downpours, changes in land use due to urbanisation, deforestation and reforestation on the peak flow and on runoff volume. Towards the end, we reconfirmed that influence of land use decreases for extreme storms.
PL
Celem przedstawionych badań było utworzenie hydrologicznego modelu typu opad-przepływ w zlewni rzeki Cheliff-Ghrib za pomocą systemu HEC-HMS. Następnie model ten użyto do przewidywania reakcji hydrologicznej zlewni na różne scenariusze zmian klimatycznych i zmian użytkowania ziemi. Model kalibrowano w dwóch etapach. Pierwszy polegał na doborze zdarzeń, sformalizowaniu funkcji przejścia i doborze odpowiedniego opadu. Drugim etapem było określenie optymalnego zestawu parametrów użytych do walidacji modelu. Stosując zoptymalizowany zestaw parametrów, można było przewidzieć wpływ opadu i zmian użytkowania ziemi w związku z urbanizacją, wylesianiem i powtórnym zalesianiem na maksymalny przepływ oraz odpływ wody. Potwierdzono, że wpływ użytkowania ziemi maleje w sytuacji ekstremalnych opadów burzowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.