Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ABAQUS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Role of dilatancy angle in plasticity-based models of concrete
EN
The so-called concrete damaged plasticity (CDP) model is frequently employed by ABAQUS users to simulate the behaviour of concrete. One important aspect of the model, namely the representation of material dilatancy, is evaluated in the paper. The role of the dilatancy angle in pressure-dependent plasticity models is reviewed. The plastic potential adopted in the CDP model is discussed. It is shown that the definitions of the angle in the CDP model and in the Burzynski–Drucker–Prager (BDP) plasticity model for a continuum can lead to different angle magnitudes. Two tests on concrete configurations are simulated to illustrate how strongly the angle influences the results: the Kupfer benchmark of a panel under uniaxial or biaxial compression and the punching shear response in a slab-column connection. The importance of viscosity in cracking simulation is thereby mentioned, the results are compared with experimental ones and mesh sensitivity is verified. Recommendations for analysis of concrete mechanics problems are formulated.
EN
The subject of the research was a undercarriage leg of a gyroplane made of composite materials. The aim of the work was to assess the level of damage initiation of the composite gyroplane undercarriage. In the study, a structural capacity analysis was carried out, taking into account the phenomenon of damage initiation. Numerical calculations were conducted based on the finite element method in the ABAQUS® software. The issue was solved according to the Newton-Raphson algorithm.
3
PL
Zaprezentowano wybrane zagadnienia wykonania otworów w sklepieniach ceglanych dla przewodów inżynierii sanitarnej. Sklepienie zostało przebadane za pomocą symulacji MES w celu określenia jego stanu naprężeń. Został określony optymalny, czyli najmniej inwazyjny sposób kreowania otworów w sklepieniu. Otwór powinien przecinać sklepienie równolegle do trajektorii głównych naprężeń ściskających, minimalizując kierunek poprzeczny do tych linii.
EN
The article presents selected hole drilling concepts in case of barrel vaults for sanitary engineering. The vault was tested using the finite element method (FEM simulation) to determine its stress state. We determined optimal, the least invasive way of creating holes in the vault. The opening should intersect the vault parallel to the trajectory of the major compressive stresses, minimizing the transverse direction to these lines.
4
Content available remote Numerical analysis of design of fiber composite materials with polymer matrix
EN
Verification of the correct modeling of the flat state (on the example of a sample) was carried out using ABAQUS finite element analysis, by entering in the program, the mean values of samples cut at different angles to the reinforcement (mato E-glass fabric). Then, from the same material a tubular element subjected to special loads, made possible thanks to a rigid element (in the form of rods) so-called Rigid Links, was modeled.
PL
Weryfikację poprawnego zamodelowania stanu płaskiego (na przykładzie próbki) przeprowadzono metodą analizy elementów skończonych ABAQUS, wprowadzając do programu średnie wartości z próbek ciętych pod różnymi kątami względem wzmocnienia (mato tkanina szklana typu E). Następnie z tego samego materiału został zamodelowany element rurowy poddany obciążeniom specjalnym możliwym dzięki sztywnemu elementowi (w postaci prętów), tzw. Rigid Links.
EN
Numerical analysis of the tensioning cables anchorage zone of a bridge superstructure is presented in this paper. It aims to identify why severe concrete cracking occurs during the tensioning process in the vicinity of anchor heads. In order to simulate the tensioning, among others, a so-called local numerical model of a section of the bridge superstructure was created in the Abaqus Finite Element Method (FEM) environment. The model contains all the important elements of the analyzed section of the concrete bridge superstructure, namely concrete, reinforcement and the anchoring system. FEM analyses are performed with the inclusion of both material and geometric nonlinearities. Concrete Damage Plasticity (CDP) constitutive relation from Abaqus is used to describe nonlinear concrete behaviour, which enables analysis of concrete damage and crack propagation. These numerical FEM results are then compared with actual crack patterns, which have been spotted and inventoried at the bridge construction site.
PL
W trakcie prac budowlanych związanych z wykonaniem centrycznego sprężenia podłużnego przęseł mostu doszło do silnych zarysowań betonu bloków kotwiących. Pojawiły się znaczne rysy/pęknięcia poziome w strefie zakotwień na wysokości zbrojenia siatkami. W referacie podjęto próbę opisu mechanizmu zniszczenia strefy zakotwień kabli wewnętrznych sprężenia podłużnego jednego z przęseł mostu z wykorzystaniem środowiska metody elementów skończonych (MES) systemu ABAQUS. Wykonano symulację numeryczną niepożądanych zjawisk lokalnych zarysowania w blokach kotwiących kable, które wystąpiło w trakcie procesu sprężania konstrukcji. Miało to na celu ustalenie, od strony mechaniki, przyczyn ich powstania, w kontekście zaprojektowanego i wykonstruowanego układu zbrojenia.
EN
The paper presents results of numerical FEM analyses of the process of broaching the groove using the Explicit module of the ABAQUS program. The impact of the blade geometry was presented and of the selected technological parameters of processing when cutting the aluminium EN-AW 6061-T6 alloy on the load of the broach blade during its operation. This article shows influence of value of rake and clearance angle onto deformations of the tool’s cutting edge in the transverse direction. An interaction between broach blade shape and reduced stress in the area of cutting edge was presented. The optimum geometry of the cutting tool was proposed.
PL
Wykonywanie połączeń kształtowych wiąże się z trudnościami technologicznymi, stąd potrzeba poszukiwania nowych, prostszych do wykonania konturów. W pracy dokonano oceny porównawczej trudności wykonania i montażu połączeń kształtowych o zarysie trapezowym i teowym oraz zaproponowano nowe kształty połączeń konstrukcyjnych. Przeprowadzono obliczenia numeryczne wytrzymałości statycznej połączeń w stanie zmontowanym, z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie ABAQUS.
EN
The performance of shaped joints is associated with many technological problems, hence the need to seek out new, simpler to perform, contours. This paper contains an comparative assessment of difficulties of performance and mounting of trapezoidal and T-slot shaped joints and new outlines of joints were proposed. There were also done the numerical computations of the static strength in ready-assembled joints with the use of finite element method in ABAQUS program.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej oraz badań doświadczalnych! procesu konstytuowania miejscowych odkształceń sprężysto-plastycznych. Próby wykonano na elementach ze stopu aluminium EN AW-5060 T5 o zmiennych wartościach parametrów chropowatości powierzchni. Doświadczenie wykonano na stanowisku do zadawania odkształceń plastycznych i pomiaru czasu styku. Dla wybranego przypadku przeprowadzono obliczenia analityczne głębokości powstałego odcisku. Przeprowadzono symulację numeryczną uderzenia kulki w powierzchnię próbki metodą elementów skończonych w programie ABAQUS. Użyto modułu Explicit. Zauważono, że wraz ze zwiększeniem chropowatości powierzchni, wzrasta również głębokość odcisku po uderzeniu pojedynczą kulką.
EN
The paper presents results of numerical simulation and experimental investigation of exerting local elastic-plastic deformation on surface. Tests were performed on the structures of the EN AW 6060 T6 aluminium alloy -with variable surface roughness. Experiment was conducted on stand designed for exerting elastic-plastic deformation and measuring time of contact. It were carried out analytical calculations of indentation depth for selected case of study Also numerical simulation was carried out ta king the finite element method on ABAQUS program. Explicit module was used. It were noticed, that increase of surface roughness causes rising of depth of indentation after single ball impact.
PL
Opisano dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie pomiaru odkształcenia i naprężenia w warstwie wierzchniej elementów umacnianych poprzez zgniot. Przedstawiono nowy, zgłoszony do opatentowania, sposób pomiaru podatności metalowych struktur cienkościennych na miejscowe, powierzchniowe odkształcenie plastyczne. Polega on na porównaniu czasu styku elementu nagniatającego z obrabianym przedmiotem cienkościennym oraz przedmiotem o dużej sztywności. Eksperyment zweryfikowano metodą elementów skończonych.
EN
This paper describes existing solutions for measuring deformations and stress in the surface layer of strain-hardened parts. It also presents a new, patent pending method of measuring susceptibility of metal thin-walled structures to a local, plastic deformation on their surface. This method compares the time of contact of an impacting element with the thin- -walled workpiece and a high-rigidity object. The experiment was verified using the Finite Element Method.
EN
The performance of pumps are influenced by many factors among which the geometric configuration of the volute. The role of the volute in a centrifugal pump is the transformation of the kinetic energy into pressure with a minimum of losses. The volute is a pump element which is difficult to modify. It must be able to be adapted to impeller with different dimensions. The objective of this work is to investigate by numerical simulation the Von Mises stress distribution and displacements in volutes of different dimension in diameters and width of a centrifugal pump. The study is carried out using finite element method on a three dimensional configuration using ABAQUS code. Only a few attempts of numerical analyses of the mechanical behavior of volute are made. This element plays an important role in the pump adaptation for a given operating conditions by adjusting its dimensions. This activity is conditioned by a good understanding of 418 Belbachir, S., Allali, A., Lousdad, A. E. and Benguediab, M. the design process of the volutes. The obtained results show the modifications of the diameter and the width of the volute have an effect on the values of Von Mises’ stresses and on the displacements. The stresses and displacements reach their maximum with increasing diameters and are inversely for the increase in the width. These dimensional modifications can act indirectly on the clearance at the bec and also on the clearance between the volute exit and the impeller. These are functional clearances which allow the determination of the operating characteristics of centrifugal pumps. With these results substantial improvement on the pump design can be made.
EN
The paper presents a work analysis of wooden beams reinforced with glued composite bands from the top and resin inclusions, taking into account the rheology of materials. The paper presents numerical model of the multimaterial beam work including rheological phenomena described by linear equations of viscoelasticity. For the construction of this model one used MES SIMULIA ABAQUS environment in which were prepared its own procedures containing rheological models. The calculation results were compared with the literature data. One has done an analysis of the advisability of the use of CFRP reinforcements bands in terms of rheological phenomena.
PL
W referacie zaprezentowano analizę pracy drewnianych belek wzmocnionych wklejonymi od góry taśmami kompozytowymi i inkluzjami żywicznymi z uwzględnieniem reologii materiałów. Przedstawiono model numeryczny pracy belki wielomateriałowej obejmujący zjawiska reologiczne opisane równaniami liniowej lepkosprężystości. Zaproponowano pięcioparametrowy model reologiczny opisujacy zachowanie drewna i kleju. Do budowy modelu numerycznego wykorzystano środowisko MES SIMULIA ABAQUS, w którym przygotowano własne procedury zawierające model reologiczny, napisane w języku FORTRAN. Wyniki obliczeń porównano z danymi literaturowymi. Dokonano analizy celowości stosowania wzmocnień taśmami CFRP w aspekcie zjawisk reologicznych. Stwierdzono bardzo korzystny wpływ tego typu wzmocnienia na wartości reologicznych przyrostów ugięć, które są o wiele mniejsze w przypadku belek wzmocnionych w porównaniu do belek litych.
PL
Podstawowym celem pracy jest budowa modelu numerycznego nawierzchni drogowej służącego do analizy dynamicznej wraz z jego walidacją i analizą czynników mających wpływ na poprawność wyników. Dodatkowo celem jest zbadanie wpływu efektów dynamicznych na ugięcia i kluczowe odkształcenia przy wymiarowaniu nawierzchni w porównaniu z wynikami analizy statycznej MES i wynikami obliczeń za pomocą programu VEROAD (przy wykorzystaniu metod analitycznych). Do wyznaczenia stanu przemieszczeń i odkształceń został użyty program ABAQUS/Explicit. Zastosowano model trójwymiarowy MES, tj. przyjęto obszar 3D modelowany elementami skoń-czonymi, dokonano wyznaczenia rozmiarów tego obszaru wraz z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Zamodelowano dwie drogowe konstrukcje nawierzchni, o liniowo-sprężystych własnościach materiałowych. Wpływ lepko-sprężystości warstw asfaltowych został uwzględniony przez przyjęcie modułów dynamicznych sztywności jako modułów sprężystości. W obliczeniach uwzględniono dwie prędkości obciążenia odpowiadające ruchowi pojazdów ciężkich – małą prędkość 5 km/h i typową 60 km/h. Wykazano, że przy przyjętych założeniach i danych wpływ efektów dynamicznych w porównaniu do modeli statycznych jest praktycznie pomijalnie mały.
EN
The main purpose of the paper is to create a numerical model for pavement dynamic analysis, including its validation and analysis of the factors affecting the correctness of the results. Another aim is to examine the impact of dynamic effects on the deflections and key strains, with a comparison to the results of the static FEM analysis and results of computation from VEROAD program (using analytical methods). ABAQUS/Explicit program was used to determine key components of displacements and strains. A 3D FE model was applied. Studies included determination of the size of the domain modeled by finite elements and boundary conditions. Two pavement models were analysed and linear-elastic material properties were assumed. Viscoelastic properties of asphalt layers were taken into account by the use of dynamic stiffness modulus as elastic modulus. The experimental program for this study included two different load speeds corresponding to the traffic of heavy vehicles – the small speed 5 km/h and typical one 60 km/h. It has been proved that for assumed data the dynamic effects in comparison to static behavior of the pavement can be neglected.
PL
W artykule omówiono wymagania dla nawierzchni kolejowej do dużych prędkości. Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne nawierzchni polegającej na wzmocnieniu klasycznej konstrukcji geosiatkami i żywicą poliuretanową. W artykule zamieszczono wybrane badania doświadczalne i obliczenia symulacyjne nawierzchni kolejowej przy różnych obciążeniach eksploatacyjnych toru. Obliczenia te wykorzystane zostały m.in. do porównania z badaniami doświadczalnymi jak też do określania trwałości i wstępnego określenia resursu eksploatacyjnego wybranych elementów konstrukcji.
EN
The article discusses the requirements for superstructure for high speed. Presented pavement construction solution consists in strengthening the classical construction geogrids and polyurethane resin. The paper presents a selected experimental studies and simulations of superstructure at various loads operating the track. These calculations have been used, among others, for comparison with the experimental research as well as for determining the durability and service life consumable selected structure elements.
PL
W pracy zostały przedstawione metody tworzenia oraz wykorzystania wykonywalnych skryptów w programie ABAQUS w celu zautomatyzowania przeprowadzania analiz przekładni zębatych z wykorzystaniem MES. Dla poszczególnych etapów analizy został opracowany graficzny interfejs, dzięki któremu obsługa skryptów staje się bardziej intuicyjna.
EN
The paper presents methods of creating and using executable scripts in ABAQUS program to automate the analysis of toothed gears using FEM. For the different stages of analysis there has been developed graphical user interface thanks to which scripts operating becomes more intuitive.
EN
The work concerns the numerical modelling of coupled thermal and mechanical phenomena occurring in the laser beam welding process. Commercial Abaqus FEA engineering software is adopted to numerical computations in order to perform a comprehensive analysis of thermo-mechanical phenomena. Created in Fortran programming language additional numerical subroutines are implemented into Abaqus solver, used to describe the power intensity distribution of the movable laser beam heat source. Temperature dependent thermomechanical properties of X5CrNi18-10 steel are adopted in the numerical analysis of stress and strain states. Mathematical and numerical models are verified on the basis of a comparison between selected results of computer simulations and experimental studies on butt-welded joints. Numerical simulations are presented for steel sheet with a thickness of 2 mm. Temperature distributions, the shape and size of melted zone as well as residual stress and deformations are presented for analyzed elements. Numerically determined deflections are compared with the measured deflection of welded joint.
PL
Praca dotyczy modelowania numerycznego sprzężonych zjawisk cieplnych i mechanicznych występujących w procesie spawania z zastosowaniem wiązki promieniowania laserowego. W celu przeprowadzenia kompleksowej analizy zjawisk termomechanicznych zaadaptowano do obliczeń numerycznych komercyjny pakiet oprogramowania inżynierskiego Abaqus FEA. W programie zaimplementowano dodatkową procedurę numeryczną utworzoną w języku programowania Fortran, służącą do opisu rozkładu intensywności mocy ruchomego źródła ciepła wiązki laserowej. W prognozowaniu numerycznym naprężeń i odkształceń uwzględniono zależne od temperatury własności termomechaniczne dla przyjętej w obliczeniach stali X5CrNi18-10. Weryfikacje modeli matematycznych i numerycznych przeprowadzono w oparciu o porównanie wybranych wyników symulacji komputerowej z badaniami doświadczalnymi połączeń spawanych doczołowo. Symulacje numeryczne spawania laserowego przedstawiono dla płaskownika o grubości 2 mm. Wyznaczono rozkłady temperatury, określono kształt i wielkość strefy przetopienia złącza spawanego oraz naprężenia własne i deformacje. Wyznaczone numerycznie ugięcia porównano z wynikami pomiarów ugięć połączenia spawanego.
16
Content available remote Numerical models and analyses of RC frame corners under opening moment
EN
In the frame corners under opening bending moment there is a complex and non-linear distribution of stress. In such parts of structure the Bernoulli's principle is not fulfilled and the choice of a proper reinforcement is quite difficult. The authors of this paper suggest the use of Strut-and-Tie and FEM analysis as recommendable methods for the corners under opening bending moment. In this paper a few typical reinforcement details are considered: reinforcement detail only with loop-shaped main bars, detail with one diagonal stirrup, detail with three parallel diagonal stirrups, detail with two fan-shaped stirrups and detail with three fan-shaped stirrups. The other corner parameters are the same for all cases. The authors considered two different cases: section heights of column and beam are the same and section heights of column and beam are different, namely the beam is higher. The first step of these analyses is to establish the required reinforcement using Strut-and-Tie method. The next step is FEM analysis performed in Abaqus software. In this step ULS and SLS are checked and yielding, history of load, cracking and non-linear behaviour of each corner detail are recreated. Thanks to corner efficiency factor, the most reasonable reinforcement detail is established.
PL
W ramach żelbetowych w narożach poddanych działaniu momentu otwierającego panuje złożony i nieliniowy rozkład naprężeń. W takich fragmentach konstrukcji nie jest spełniona zasada Bernoulliego i dobór właściwego zbrojenia jest utrudniony. Autorzy tego referatu proponują użycie metody Strut-and-Tie i metody elementów skończonych jako skutecznych metod analizy naroży pod działaniem momentu otwierającego. W referacie rozważa się kilka typowych detali zbrojenia takich naroży: detal tylko z głównym zbrojeniem w kształcie pętli, detal z dodatkowym strzemieniem ukośnym, detal z trzema dodatkowymi równoległymi strzemionami ukośnymi oraz detale z dwoma i trzema strzemionami ukośnymi ułożonymi wachlarzowo. Pozostałe dane geometryczne i materiałowe są identyczne dla wszystkich detali. Autorzy rozważają ponadto dwa różne przypadki: gdy wysokości przekrojów poprzecznych belki i słupa tworzących naroże są te same oraz gdy wysokości te są różne, a ściślej wysokość przekroju belki jest większa niż przekroju słupa. Pierwszym krokiem tych analiz jest ustalenie wymaganego pola przekroju poprzecznego zbrojenia używając metody Strut-and-Tie. Następnym krokiem jest analiza w MES przeprowadzona w programie Abaqus. W tym drugim kroku sprawdzane są stany graniczne nośności oraz użytkowania, a także odtworzona jest historia obciążenia, zarysowanie oraz nieliniowe zachowanie naroża dla każdego z detali zbrojenia. Dzięki określeniu współczynnika efektywności naroża zostaje dobrany najbardziej racjonalny detal zbrojenia.
EN
Three-dimensional numerical simulations were carried out with the ABAQUS/explicit finite element code to study the influence of target boundary conditions on its ballistic limit. 1mm thick 1100-H12 aluminum target of 255 mm span diameter was hit by 19 mm diameter and 50.8 mm length blunt nosed projectile. The mass of the projectile was kept as 52.5 gm. The boundary condition effects on the ballistic limit were investigated by varying the target periphery boundary condition as fully clamped and partially clamped target (75%, 50% and 25%) subjected to projectile impact. The energy absorption and ballistic limit of the target was found to be significantly affected by the boundary conditions. Some of the finite element analysis results were compared with experimental and numerical results reported in international literature and a good agreement between the two was found.
EN
The paper deals with the influence of delamination on mechanical characteristics of a composite cantilever beam. The main goal of the performed Finite Element Analysis (FEA) was to recognize the general nature of damage influence on the composite structure’ properties by extraction of eigenfrequencies and eigenmodes. The two main geometrical parameters, i.e. the size and location of a delaminated zone were taken into account. In addition, a simple analysis of the friction coefficient on the beam dynamics was performed. The numerical simulations were done in the ABAQUS/CAE commercial software environment. The models contained a single local delamination with appropriate contact definition. The defect length changed from 10 to 100% of the overall beam length. The results obtained for two different sequences of plies show the significant effect of delamination on the composite structure mechanical properties. In particular, the location of the delaminated zone had a non-uniform influence on the decrease in subsequent eigenfrequencies, which in some cases could help to avoid resonance. In the paper, analysis of the numerical results concentrated on the first five eigenmodes and on small and moderate-sized defects. The importance of other factors, e.g. friction coefficient or boundary conditions, as well as prospective experimental verification of the numerical results were also considered. In the performed analyses, glass-epoxy material data were used.
PL
W pracy omówiono wpływ delaminacji na charakterystyki mechaniczne kompozytowej belki wspornikowej. Głównym celem analizy przeprowadzonej metodą elementów skończonych (MES) było rozpoznanie ogólnej natury wpływu uszkodzenia na właściwości ustroju kompozytowego poprzez wyznaczenie częstości i postaci drgań własnych. Pod uwagę wzięto dwa główne parametry geometryczne, tzn. rozmiar i położenie rozwarstwionego obszaru. Ponadto przeprowadzono uproszczoną analizę wpływu współczynnika tarcia na dynamikę belki kompozytowej. Symulacje wykonano w komercyjnym środowisku obliczeniowym ABAQUS/CAE. Modele zawierały pojedynczą lokalną delaminację ze zdefiniowanymi warunkami kontaktu. Długość defektu zmieniano w zakresie od 10 do 100% całkowitej długości belki. Wyniki otrzymane dla dwu różnych układów warstw wykazały znaczący wpływ delaminacji na właściwości mechaniczne badanego ustroju kompozytowego. W szczególności położenie zdelaminowanego obszaru miało niejednostajny wpływ na zmniejszenie kolejnych częstości drgań własnych, co w niektórych przypadkach może być pomocne w uniknięciu rezonansu. W artykule analiza wyników numerycznych została ograniczona do pierwszych pięciu postaci własnych, przy małych i średnich rozmiarach defektu. Rozważono znaczenie innych parametrów, takich jak wartość współczynnika tarcia, lub wpływ warunków brzegowych, jak również przewidziano weryfikację doświadczalną otrzymanych wyników. W przeprowadzonych analizach używano danych materiałowych dla kompozytu szklano-epoksydowego.
19
EN
The paper concerns the rheological bending problem of wooden beams reinforced with embedded composite bars. A theoretical model of the behaviour of a multi-layered beam is presented. The component materials of this beam are described with equations for the linear viscoelastic five-parameter rheological model. Two numerical analysis methods for the long-term response of wood structures are presented. The first method has been developed with SCILAB software. The second one has been developed with the finite element calculation software ABAQUS and user subroutine UMAT. Laboratory investigations were conducted on sample beams of natural dimensions in order to validate the proposed theoretical model and verify numerical simulations. Good agreement between experimental measurements and numerical results is observed.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z reologicznymi przyrostami ugięć drewnianych belek z wklejonym wzmocnieniem kompozytowym. Zaprezentowano teoretyczny model pracy takiej belki jako układu warstwowego. Przyjęto hipotezę płaskich przekrojów i brak poślizgów między warstwami. Zachowania reologiczne materiałów składowych: drewna, kleju na bazie żywic epoksydowych i prętów z kompozytu poliestrowo-szklanego, opisano równaniami modelu pięcioparametrowego. Przygotowano dwa modele numeryczne. Do budowy modelu numerycznego nr 1wykorzystano wariacyjne ujęcie mechaniki prętowych układów warstwowych i metodę elementów skończonych. Otrzymane wyniki były zgodne z modelem analitycznym i danymi doświadczalnymi. Niestety zaproponowana metoda jest czasochłonna oraz wymaga dużej pamięci operacyjnej komputera. Model numeryczny nr 2 przygotowano w oparciu o system MES ABAQUS oraz samodzielnie napisaną w języku FORTRAN procedurę UMAT (User-defined MATerial) zawierającą zależności między naprężeniami a odkształceniami dla pięcioparametrowego modelu reologicznego. Uzyskano bardzo dużą zgodność z danymi doświadczalnymi i modelem analitycznym.
20
EN
The paper presents a numerical study of an aircraft wheel impacting on a flexible landing surface. The proposed 3D model simulates the behaviour of flexible runway pavement during the landing phase. This model was implemented in a finite element code in order to investigate the impact of repeated cycles of loads on pavement response. In the model, a multi-layer pavement structure was considered. In addition, the asphalt layer (HMA) was assumed to follow a viscoelastoplastic behaviour. The results demonstrate the capability of the model in predicting the permanent deformation distribution in the asphalt layer.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.