Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Podatność magnetyczna gleb jest parametrem geofizycznym wykorzystywanym, między innymi, w badaniach środowiskowych, w kontekście zanieczyszczeń atmosferycznych deponowanych na powierzchnię gleby. Właściwości magnetyczne cząstek powstających w procesach technologicznych (spalanie paliw kopalnych, hutnictwo, przemysł cementowy) pozwalają na ich łatwą detekcję w terenie. W warunkach lądowych, gleba jest finalnym odbiorcą zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów podatności magnetycznej gleby leśnej przeprowadzone w rdzeniach pobranych w gęstej siatce pomiarowej (1 m × 1 m) pod okapem buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.). Łącznie pobrano 102 rdzenie, na których w rozdzielczości co 1 cm wykonano 3060 pojedynczych pomiarów objętościowej podatności magnetycznej. Przestrzenny rozkład wartości podatności magnetycznej przedstawiono wykorzystując program do wizualizacji przestrzennej TerraSurveyor 3D. Wyniki potwierdzają kluczową rolę poziomów organicznych w procesie zatrzymywania cząstek magnetycznych. Przestrzenne zobrazowanie wyników wskazuje na wertykalną i horyzontalną zmienność koncentracji cząstek magnetycznych pod koroną pojedynczego drzewa.
EN
Magnetic susceptibility is a geophysical parameter effectively applied in environmental research concerning air derived pollutants and its deposition into topsoil. Magnetic properties of particles formed in technological processes (solid fuel combustion, metallurgical processes, cement industry) simplify their detection in field. Soil is a final receiver of the air borne pollutants in terrestrial ecosystems. The paper present results of magnetic susceptibility measurements conducted on soil cores sampled in dense grid (1 m × 1 m) under European beech (Fagus sylvatica L.) crown. On the total amount of 102 soil cores, volume magnetic susceptibility (κ) was measured in 1 cm interval giving 3060 single values. On the basis of such data set, spatial distribution of topsoil magnetic susceptibility was performed with application TerraSurveyor3D software. Results confirmed critical role of topsoil organic horizons in capture and storage of anthropogenic magnetic particles and indicate vertical and horizontal variability under individual tree.
PL
Budownictwo na całym świecie mierzy się z coraz większymi i bardziej ambitnymi projektami inwestycyjnymi. Ich sukces w dużym stopniu zależy od wprowadzenia innowacji w zakresie technologii, materiałów, ale także zarządzania inwestycją. Dlatego coraz więcej firm budowlanych decyduje się na cyfryzację procesów projektowania i realizacji obiektów budowlanych.
EN
Situated in the northern part of Algeria, Ouarsenis is one of several area affected by landslide phenomena. Indeed, 60 houses, a stadium and a lot of sports infrastructures are affected by the landslides. In this perspective, we have chosen a model of landslide with an area of 166 700 m2 affecting the southern part of the Bordj Bou Naama city. In order to characterized the landslide structure, we used multisource data (geological, topographical, geophysical and geotechnical). For modeling the 3D landslide surfaces we used three geometric models which are generated from different techniques of interpolation as Inverse Distance Weight (IDW), Minimum Curvature (MC) and Kriging (KO) and applied to the same input data set. The root of the mean square error (RMSE) and visual appearance of the morphology are used to select the best model. Indeed our results show that the KO represents the best model that gives a good result. Quality control is also performed to ensure that the model is suitable for hydro-mechanical modeling. This model show that the total volume of soils moved is ~9.8*105 m3, in which the volume of geological levels is 828 500 m3, 143440 m3 and 11 434.32 m3 respectively for the embankments, colluviums and Brown shale. The bleu shale is far from to be affected by this landslides, indeed the deepest zone that the rupture area affects is located at 12 m of depth. These results seem to be very important in order to plan remediation work in this area.
PL
Artykuł przedstawia dwie współczesne metody wytwarzania realistycznych pomieszczeń 3D. Porównanie obejmuje skanowanie 3D za pomocą skanera FARO Focus 3D X330 oraz modelowanie 3D w programie Blender 2.8. Analiza sposobów generowania realistycznych pomieszczeń może okazać się przydatna w wielu dziedzinach np.: w architekturze, druku 3D, grach, wizualizacjach, kryminalistyce, inżynierii wstecznej czy dokumentacji zabytków. Artykuł opisuje proces generowania wybranego pomieszczenia dla każdej z metod. Dokonano porównania obu rozwiązań pod kątem kosztów, dokładności oraz stopnia oddania rzeczywistości. Dodatkowo opisano napotkane problemy oraz wskazano ich możliwe źródła. Oceniono stopień przydatności oraz opłacalności obu metod. Przeprowadzono również badania dotyczące stopnia immersyjności wizualizacji poszczególnych metod w wirtualnej rzeczywistości.
EN
Article shows two modern methods of creating realistic 3D spaces. The comparison includes 3D scanning with FARO Focus 3D X330 and 3D modelling in Blender 2.8. Analysis of methods for creating realistic 3D spaces can be useful in many fields e.g.: architecture, 3D printing, games industry, visualization, criminalistics, reverse engineering or monument documentation. The paper also describes process of generating a chosen space for each method. Each of the two approaches is assessed in terms of the expenses, precision and degree of reflecting reality.. Article includes an analysis of encountered problems and their possible sources. The paper also evaluate usefulness and profitability for each method. A research was carried out and focused on degree of immersion for VR visualizations depending on the used method.
EN
The article describes the construction and testing of a functional model of an innovative warp – knitting machine for technical spatial knitted fabrics with an original structure. Design assumptions regarding the geometrical, kinematic and driving characteristics of the machine are described. The functional model as well as its physical implementation as a research stand are presented. The production phases of the 3D knitted fabric are also demonstrated. The research results are described and their importance for the construction of a machine prototype of the production version are emphasised.
PL
W artykule opisano konstrukcję i badania modelu funkcjonalnego innowacyjnej osnowarki do technicznych dzianin przestrzennych o oryginalnej strukturze. Przedstawiono założenia projektowe dotyczące geometrii, kinematyki i napędów maszyny. Zaprezentowano projekt modelu funkcjonalnego oraz jego fizyczną realizację jako stanowiska badawczego. Opisano fazy tworzenia dzianiny 3D. Przedstawiono wyniki badań oraz podkreślono ich znaczenie dla budowy prototypu maszyny w wersji produkcyjnej.
EN
In this investigation, we analyze the magnetohydrodynamic (MHD) three-dimensional (3D) flow of Casson fluid over a stretching sheet using non-Darcy porous medium with heat source/sink. We also consider the Cattaneo-Christov heat flux and Joule effect. The governing partial differential equations (PDEs) are transformed into ordinary differential equations (ODEs) using suitable transformations and solved by using the shooting technique. The effects of the non-dimensional governing parameters on velocity and temperature profiles are discussed with the graphs. Also, the skin friction coefficient and Nusselt number are discussed through tables. We also validate our results with the ones already available in the literature. It is found that the obtained results are in excellent agreement with the existing studies under some special cases. Our analysis reveals that the thermal relaxation parameter reduces the temperature field for the Newtonian and non-Newtonian fluid cases. It is also found that the temperature profile is decreased in the Newtonian fluid case when compared with the non-Newtonian fluid case.
EN
Former studies done by other authors investigated the first- and second-layered air gaps beneath the clothing garments. None of the previous studies reported multidisciplinary clothing design testing approach linking both the objective measuring methods and subjective responses, while testing the thermal properties linked to a microclimatic volume formed between the layers of garments forming the ensemble. Neither was determined the limiting value of the microclimatic volume for outerwear garments, after which the thermal insulation will start to decrease due to convection. By taking the advantage of the precise three-dimensional (3D) body scanning technology and reverse engineering 3D CAD tool, the volume of the microclimatic air layers formed under outerwear garments was determined to study the impact of the ensemble’s microclimatic volume on the overall insulation value, measured by means of the thermal manikin. The jacket with the smaller microclimatic volume provided 5.2–13.5% less insulation than wider jackets, while the ensembles with tighter jackets showed 0.74–1.9% less insulation in static and 0.9–2.7% more insulation in dynamic conditions, thus proving that the limiting value of the microclimatic volume is greater than previously reported for three-layered ensembles. The effective thermal insulation value was reduced in average by 20.98–25.34% between standing and moving manikins. The thermal manikins are designed for steady-state measurements and do not work well under transient conditions, so three human subjects were employed as evaluators of the clothing thermal quality. In cooler climatic conditions, the measured physiological parameters and subjects’ grades pointed to discomfort while wearing ensembles with tighter jackets.
PL
Możliwość identyfikacji narażeń napięciowych układów izolacyjnych znacząco wpływa na efektywność w koordynacji izolacji, co z kolei wpływa na zwiększenie niezawodności w przesyle i rozdziale energii elektrycznej. W artykule poruszono jeden z możliwych scenariuszy narażeń napięciowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych związany z zawodnością ochrony odgromowej. Ważne znaczenie w zachowaniu ochrony odgrywa ukształtowanie terenu, które może mieć pozytywny jak i negatywny wpływ na ochronę przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Rezultatem pracy jest określenie charakterystycznych wartości szczytowych prądu wyładowania atmosferycznego IUBmax, powyżej których ochrona odgromowa jest zachowana. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu przestrzennym dla typowej konstrukcji wsporczej serii B2 typu przelotowego i czterech przypadków ukształtowania powierzchni terenu.
EN
The ability to identify of overvoltage in insulation systems significantly affects the efficiency in the coordination of insulation, which increases the reliability of electrical power transmission and distribution systems. The purpose of the paper is to present the problems related to one of the possible scenarios of overvoltages caused by atmospheric discharge, which is shielding failure. In this scenario, despite the ground wires used, it is possible to direct hiss into the phase conductor by atmospheric discharge. Lightning protection conditions may be additionally affected by the lay of the land, which was checked in this paper. The result of the work is the determination of characteristic peak values of the lightning current IBUmax, above which lightning protection is maintained. Calculations were carried out for a typical B2 tower profile with different height and four cases taking into account different terrain.
EN
This article discusses the role that new digital technologies play on conservation-restoration of fragmentary artefacts. Above all, the use of these tools is essential in case the artefacts have lost the formal unity and reach us without documentation concerning their original position, as in the case of the Roman frescoes from Sybaris, object of this study. The creation of virtual models proves as fundamental for the material and formal recomposition of the artefacts, especially in the creation of a new support and display choices. This last aspect required an analysis on the effects that virtual reconstructions and augmented reality have on visitors.
EN
One of more important elements affecting the efficiency of fish passes is a 3D spatial structure of the flow and the flow velocity. The paper presents an analysis pertaining to the deformations of these elements caused by the modification of the fishway’s partition geometry. It has a crucial meaning for the ability of fish to migrate through the fish pass. The research has a key practical significance as it proves the way the apparent modification of the partition geometry affects the hydraulic conditions within the entire the channel of the fishway. It may have very serious consequences for the design assumptions. The presented results of the experimental research were obtained as a consequence of the site and laboratory tests carried outusing a physical model. The measurements were performedfor 3 components of flow’s instantaneous speed within the indicated measurement sections. The results were developed using Matlab software. It was established that the number of whirls produced in the fishway’s pool depends on the quantity of spillway slots and – what seems to have the greatest impact on the flow structure – on the location of slots. The size of whirls is determined by the geometry of spillway slots. The presence of additional spillway slots in the pool, except for the huge main migration slot, contributes to the generation of more whirl structures within the recirculation zone. The more whirls produced in each of the whirl zones, the smaller their diameter. Thisshould create more favourable conditions for the fish migration.
PL
Dzisiejszą grafikę 3D ciężko wyobrazić sobie bez efektów znanych nam z filmowych produkcji czy wysokobudżetowych gier wideo. Jednak użycie takich upiększeń wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. żeby sprostać oczekiwaniom deweloperów i konsumentów na rynku aplikacji 3D powstały narzędzia do ich tworzenia w postaci kompleksowych silników. Jednym z tych rozwiązań jest silnik Unreal Engine. W poniższym artykule badano wpływ na wydajność wspomnianych efektów - postprocesów. W tym celu przygotowano testową scenę i dwa scenariusze testów.
EN
Today’s 3D graphics are hard to imagine without the effects known to us from film productions or high-budget video games. However, the use of such embellishments is associated with an increased demand for computing power. In order to meet the expectations of developers and consumers on the 3D applications market, tools for their creation in the form of comprehensive engines were created. One of these solutions is the Unreal Engine. The following article examines the impact on the efficiency of these effects - postprocesses. For this purpose, a test stage and two test scenarios were prepared.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat BIM stał się jednym z najgorętszych tematów w branży budowlanej na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii na całym świecie oraz wrastające zapotrzebowanie na przyspieszenie oraz udoskonalenie wykonywania projektów i realizacji inwestycji budowlanych przyczyniły się do powstania technologii BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Przybliżono samą technologię BIM oraz jej wybrane narzędzia. Przedstawiono specyfikę projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi CAD i BIM wykazując różnice i podobieństwa pomiędzy programami AutoCAD i Revit zwracając uwagę na istotne kwestie takie jak koordynacja międzybranżowa, możliwość współdzielenia projektu podczas współpracy całego zespołu projektowego, stopień dokładności odwzorowania rzeczywistych obiektów oraz integracja etapów inwestycyjnych. Dokonano analizy porównawczej narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk.
EN
The dynamic development of technologies around the world and the growing demand for acceleration and improvement of project execution and construction investments have contributed to the creation of BIM technology. The article presents the evolution of design tools through analogue design, programs belonging to CAD and BIM environments. The BIM technology and its selected tools are presented. The specificity of designing water supply systems and sewerage systems with the use of CAD and BIM tools was presented, showing differences and similarities between AutoCAD and Revit, paying attention to important issues such as multi-discipline coordination, the possibility of sharing a project during the cooperation of the entire project team, the accuracy of mapping real objects and integration of investment stages. The comparative analysis of CAD and BIM tools was made in terms of designing water supply systems and sewerage systems, presenting the advantages and disadvantages of both environments.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.