Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D print
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wybrane metody druku przestrzennego. Przedstawiono możliwości jakie stwarzają współczesne technologie przyrostowe w kontekście projektowania i budowy przetworników elektromechanicznych. Pokazano wybrane przykłady przetworników wykonanych częściowo w technologii druku 3D oraz omówiono aspekt badań wytrzymałościowych na przykładzie modulatora współosiowej przekładni magnetycznej.
EN
The paper presents modem methods of 3D printing. The authors presents the possibilities of modern additive technologies in the context of design and fabrication of electromechanical converters. Selected examples of converters made partly in the 3D printing technology are shown and the aspect of strength tests is discussed on the example of a coaxial magnetic gear modulator.
4
Content available remote Drukowanie 3D ceramiką
5
Content available remote Ceramika z drukarki
EN
Due to limited production numbers, using additive manufacturing for the production of railway components, is proving more economical. Furthermore, strict requirements regarding flammability properties, standardised in EN 45545-2, are applied on trains. This work focuses on the production of transparent components made of Polycarbonate via 3D-printing. The polymer was modified using different flame retardant agents and the influence of the printing parameters, especially the print density, was determined. Polylactic Acid was examined for comparison reasons only. The printed and modified polymers were tested exposing the samples to heat radiation, according to ISO 5660-1 using a Cone Calorimeter, and to a direct flame, according to UL 94. Processing and printing of the polymer causes thermal stress to the molecules. This may lead to a worsening of the flammability causing a decline of the properties compared to the native Polycarbonate. This was confirmed through both testing methods. Moreover, the additive and the print density both influence the flammability properties depending on the polymer type. In summary print parameters and additivation have to be carefully considered when it comes to the flammability properties of polymers.
EN
3D printing is a technology with possibilities related to the production of elements of any geometry, directly from a digital project. Elements made of plastic are metalized to give new properties such as conductivity or corrosion resistance. In this work, experimental work related to the electroless deposition of metallic coatings on plastics was carried out. For this purpose, the copper and nickel coatings were catalytically deposited on elements printed using hard-lightened resin. The effect of the metallization time on the properties of copper and nickel coatings was determined. In addition, the process of deposition metals in the magnetic field was analyzed with different direction of magnetic field to the surface of the samples. The coatings were analyzed by XRF, XRD method and morphology of surface was observed by scanning electron microscopy (SEM).
8
Content available remote Druk 3D : wpływ gęstości ułożenia warstw na parametry mechaniczne
PL
Praca opisuje sposób przygotowania i modyfikacji filamentu wykorzystywanego w druku przestrzennym, a następnie sposób badania detali przygotowanych z wykorzystaniem technologii przyrostowej. Celem badania było wyznaczenie zależności pomiędzy zachowaniem się próbek podczas badania wytrzymałości na rozciąganie, a sposobem druku (gęstością ułożenia warstw).
EN
The work describes the method of preparation and modification of a filament used in spatial printing, and then a way to test the printed samples. The aim of the study was to determine the relationship between the behavior of the samples during the tensile strength test and the method of printing (density of the layering).
9
Content available Wykorzystanie metody przyrostowej w prototypowaniu
PL
W artykule przedstawiono chronologię wykonania fizycznego prototypu przez studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przedstawiono zaprojektowane modele przestrzenne w myśl zasady od pomysłu do produktu. Opisano metodę szybkiego prototypowania z wykorzystanie techniki druku 3D, dobór filamentów oraz parametrów druku.
EN
The article presents a chronology of the physical prototype implementation by students of the Jan Dlugosz University in Częstochowa. Designed spatial models were presented in accordance with the principle from idea to product. The method of rapid prototyping with the use of 3D printing technology, selection of filaments and printing parameters has been described.
PL
Celem przeprowadzonych badań była poprawa jakości wydruków 3D metodą FDM (Fused Deposition Modeling) z materiału ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren), wykorzystywanego do wykonywania modeli odlewniczych. Doświadczenia prowadzone były z użyciem acetonu, jako czynnika wygładzającego tworzywo ABS. Proces wygładzania powierzchni wydrukowanych modeli prowadzony był w specjalnie skonstruowanej do tego celu komorze acetonowej. Modele odlewnicze zostały poddane przez określony czas ekspozycji w parach acetonu w podwyższonej temperaturze. Proces wygładzania powierzchni wydruków metodą FDM jest bardzo ważny dla dalszej eksploatacji modeli, gdyż chropowatość ich powierzchni jest cechą niepożądaną. Uniemożliwia ona uzyskanie gładkich powierzchni gotowych odlewów oraz naraża na koszty związane z obróbką wykańczającą i utratą części odlanego materiału. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów chropowatości badanych modeli po ekspozycji w komorze, stwierdzono, iż najlepszą metodą obróbki tworzywa ABS jest ekspozycja wydruku w oparach acetonu w temperaturze 56°C, w czasie 15 minut. Operacja ta pozwala na dokładniejsze odtworzenie modelu odlewniczego, którego chropowatość jest niewielka, co skutkuje mniejszą utratą materiału z gotowego odlewu podczas obróbki ubytkowej.
EN
The aim of the study was to improve the quality of 3D prints obtained by the FDM method (Fused Deposition Modeling) from ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene), used for casting models. The agent used for smoothing the ABS was acetone. The process of smoothing the surfaces of the printed model was carried out in an acetone chamber designed especially for this purpose. The casting models were exposed to acetone vapors at an elevated temperature. The process of smoothing the surface of the ABS prints made by the FDM method is crucial for the continued operation of the models, as a rough surface is an undesirable property, making it impossible to obtain smooth surfaces from the prepared casts. This generates costs connected with finishing treatment and the loss of some of the cast material. Based on the results of the roughness tests performed on the examined models after exposure to acetone in the chamber, it was established that the best treatment method for ABS is to expose the print to acetone vapors at 56°C for 15 minutes. This procedure enables more accurate reconstruction of the casting model, which results in a lower material loss from the ready cast during the process of removing the material.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję innowacyjnej głowicy do podawania materiału w drukarkach przyrostowych, wyposażonej w układ mieszający i system osłony gazowej, wykorzystywanej m.in. w budownictwie. Rozwiązanie jest objęte ochroną praw własności intelektualnej w postaci zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Omówiono wybrane osiągnięcia w zakresie zastosowania technologii druku 3D w branży budowlanej oraz innowacyjność głowicy jako wynalazku. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne jej poszczególnych elementów wraz z opisem ich działania. Koncepcja stanowi podstawę do wykonania prototypu głowicy oraz przeprowadzenia badań potwierdzających skuteczność jej działania.
EN
The article presents the concept of 3D printer head equipped with a mixing system and a gas shield system. The solution has the protection of intellectual property rights in the form of application of the invention in the Polish Patent Office. Currently used solutions and innovativeness of the head according to the invention were discussed. Constructional solutions of individual components of the head including a description of their operation were presented. The concept is the basis for research on the construction of a prototype of this head and verification of the effectiveness of its operation and functionality in laboratory conditions.
EN
The article tackles the possibilities and effectiveness of different printing strategies on Easy 3D MAKER printer. This printer uses Fused Deposition Modeling (FDM) method. The operating software of the 3D printer offers various settings, which influence the quality and efficiency of printing. In the article there is described the printing of a sample with all fillament print strategies available in the 3D maker software. The fillament print strategy of the printed model fundamentally influences the consumption of printing material and time at printing the component. The consumption of printing material was assessed indirectly by weight of particular printed samples. For each printing strategy there were 5 samples printed out. The Octagramspiral strategy resulted as the best in material consumption aspect. The most effective strategy in printing time perspective is the Concentric strategy.
13
Content available remote Innowacje i trendy w budownictwie amerykańskim
PL
Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju budownictwa amerykańskiego, a także charakterystyczne innowacje na podstawie prognoz. Skorzystano z raportów oraz portali internetowych. Zwrócono uwagę na konieczność wspomagania wdrażania innowacji przez działania organizacyjne i legislacyjne. Przedstawione zjawiska i trendy dotrą do Polski z pewnym opóźnieniem w czasie.
EN
Recent development trends in the American construction industry have been presented, as well as characteristic innovation trends on the basis of forecasts for the last two years. Reports and web portals were used. Attention was drawn to the need to support implementation of innovation through organizational and legislative actions. The presented phenomena and trends will reach Poland with a certain inertia in time.
14
Content available Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive
PL
W artykule scharakteryzowano najczęściej stosowane technologie druku 3D: metoda FFF/FDM, metoda SLA, metoda SLS oraz metoda CJP. Przedstawiono możliwości zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym oraz projektowaniu nowych elementów i części pojazdów. W części badawczej pracy zaprezentowano wybrane próbki elementów wydrukowanych w technologii druku 3D metodą FDM/FFF przy różnych parametrach druku w zakresie uzyskanej powierzchni i geometrii.
EN
The article presents the most commonly used 3D printing technologies: FFF / FDM method, SLA method, SLS method and CJP method. It presents the possibilities of 3D printing in the automotive industry and the design of new vehicle components and parts. In the research part of the work were presented selected samples of elements printed in FDM / FFF 3D printing technology with different printing parameters in the area of obtained surface and geometry.
15
Content available 6-nożny robot kroczący
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy sterowanego zewnętrznie mobilnego robota kroczącego wyposażonego w kamerę, dzięki której można rejestrować i transmitować obraz do urządzenia zewnętrznego. Większość zaprojektowanych części zostało wykonanych przy pomocy druku 3D. Mobilność urządzenia zapewnia bateria, która pozwala na godzinę użytkowania, wprawiając w ruch dwanaście serwonapędów. Transmisja obrazu odbywa się poprzez dowolny telefon komórkowy wyposażony w kamerę, WiFi i odpowiedni program.
EN
The paper shows a process of designing and constructing an externally, remotely controlled mobile robot equipped with a camera to record and transmit the video to an external device. Most designed parts were manufactured using 3D printing. Mobility of the device is provided by a battery, that allows it to be used for an hour and is responsible for the movement of twelve servos. Video transmission takes place via any mobile phone equipped with a camera, WiFi connection and a suitable program.
16
PL
W artykule przedstawiono przykłady nowych konstrukcji chwytaków, które mogą znaleźć zastosowanie na różnych etapach procesów technologicznych. Przeanalizowano także możliwość wykorzystania druku 3D w projektowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Na bazie testowego modelu sprawdzono jego dokładność z uwzględnieniem różnych grubości wydruku.
EN
The article presents examples of new designed robot grippers, which can be used in different stages of technological processes. It also analyzes the possibility of using 3D printing in the design of new structural solutions. In relation to different thicknesses of print the test model accuracy was verified.
PL
Trenażery i symulatory bazujące na technikach rzeczywistości wirtualnej zyskują coraz większą popularność i są stosowane w coraz większym zakresie. Elastyczność i realistyczna symulacja to jedne z głównych zalet rzeczywistości wirtualnej sprawiające, że jest ona chętnie wykorzystywana do szkolenia pracowników. W artykule przedstawiono przykład szkoleniowego środowiska wirtualnego uproszczonego stanowiska pracy oraz symulator rzeczywisty, który został wykorzystany do przeprowadzenia badań w celu weryfikacji skuteczności szkolenia za pomocą technik rzeczywistości wirtualnej.
EN
Different simulators based on virtual reality techniques are gaining more and more popularity and are used increasingly. Flexibility and realistic simulation are some of the main advantages of virtual reality that make it is often used for employee training. The article presents an example of a virtual training environment of simplified work station and the real simulator, which was used to verify the effectiveness of training using virtual reality techniques.
18
Content available remote Application of FFF Method in Orthopedics
EN
As a part of realization of international project "3DCENTRAL - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping" the cooperation with 3DFly enterprise and Lewkowicz Orthopedic Studio has been started concerning production of hand epithesis with use of method Fused Filament Fabrication (FFF). In the article, two different cases of producing the epithesis was described, as well as the process of creating the cover of the lower extremity adjusted to the patient’s needs.
PL
Artykuł opisuje projekt biomechatronicznego egzoszkieletu dłoni z wykorzystaniem technologii druku 3D. W pracy przedstawiony został proces tworzenia modelu w środowisku CAD, wybór poszczególnych komponentów urządzenia, a także uzasadniony zostaje wybór tworzywa sztucznego ABS jako materiału, który posłuży do wydrukowania elementów konstrukcji. Model poddany został analizie wytrzymałościowej w miejscach najbardziej podatnych na obciążenia, tj. W miejscu łączenia segmentów poszczególnych palców.
EN
This paper presents project of biomechanical hand exoskeleton, created with 3D printing technology usage. The description of modelling process, as well as selection of components and material for parts of exoskeleton were provided. Model was created in CAD software, and material chosen for printing exoskeleton was ABS. Strength analysis were performed for crucial parts of exoskeleton.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję robota kroczącego z wykorzystaniem oryginalnej koncepcji. Jest ona odmienna od znanych wzorów biologicznych. Oparta jest o wykorzystanie pionowych ruchów nóg zaopatrzonych w obrotowe stopy. Niezbędny dla zachowania równowagi ruch środka ciężkości jest skojarzony z ruchem nóg. Do napędu ruchu robota wykorzystano 3 serwomechanizmy. Do wykonania robota wykorzystano technikę druku 3D z użyciem tworzywa PLA. Prezentowany robot cechuje doskonała manewrowość. Opracowana konstrukcja umożliwia kroczenie po powierzchniach płaskich. W artykule zaprezentowano system sterowania oparty na sterowniku Micro Maestro firmy Pololu. Zastosowane w układzie sterowania fotorezystory umożliwiają zdalne sterowanie robota z użyciem światła. Przeprowadzone próby potwierdziły poprawność przyjętej koncepcji.
EN
The paper presents the design of a walking robot elaborated with the use of the original concept. It is different from the known biological patterns. It is based on the use of vertical movements of the legs provided with rotary feet. Essential to balance the movement of the center of gravity is associated with the movement of the legs. Robot was made to perform 3D printing technique from PLA plastic. To drive the robot motion uses 3 servos. Presented robot has excellent maneuverability. The developed design allows walk on flat surfaces. The paper presents a control system based on Micro Maestro Pololu firm driver. Used in the control system photoresistors allow remote control of robot using light. Experiments have confirmed the correctness of the approach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.