Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ługowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The aim of the work was to draw attention to the usefulness of the alkaline thermal activation process with sodium hydroxide in the process of rare earth metal leaching (REE), from fly ash with hydrochloric acid and nitric acid(V). The work is a part of the authors’ own research aimed at optimizing the REE recovery process coming from fly ash from hard coal combustion. The article contains an assessment of the possibility of leaching rare earth metals (REE) from fly ash originating from the combustion of hard coal in one of the Polish power plants. The process was carried out for various samples consisting of fly ash and sodium hydroxide and for different temperatures and reaction times. The process was carried out for samples consisting of fly ash and sodium hydroxide containing respectively 10, 20 and 30% on NaOH by weight in relation to the weight of fly ash. Homogenization of these mixtures was carried out wet, and then they were baked at 408K, 433K and 473K, for a period of three hours. The mixture thus obtained was ground to a particle size of less than 0.1 mm and washed with hot water to remove excessive NaOH. The solid post-reaction residue was digested in concentrated HCl at 373K for 1 hour at a weight ratio fs/fc of 1:10. The results of chemical analysis and scanning microscopic analysis along with EDS analysis and X-ray analysis were used to characterize the physicochemical properties of the tested material. The results indicated that REE recovery from fly ash strictly depends on heat treatment temperature with NaOH, and an increase in REE recovery from alkaline-activated fly ash along with increasing the amount of NaOH in relation to fly ash mass.
PL
Celem pracy było zwrócenie uwagi na przydatność alkalicznego procesu aktywacji termicznej wodorotlenkiem sodu w procesie ługowania metali ziem rzadkich (REE) z popiołu lotnego z kwasem chlorowodorowym i azotowym (V). Praca jest częścią badań własnych autorów mających na celu optymalizację procesu odzyskiwania REE z popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego. Artykuł zawiera ocenę możliwości ługowania metali ziem rzadkich (REE) z popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego w jednej z polskich elektrowni. Proces przeprowadzono dla próbek składających się z popiołu i wodorotlenku sodu zawierającego odpowiednio 10, 20 i 30% wagowych NaOH w stosunku do masy popiołu. Homogenizację tych mieszanin przeprowadzono na mokro, a następnie spiekano je w temperaturze 408K, 433K i 473K przez okres trzech godzin. Tak otrzymaną mieszaninę zmielono do wielkości cząstek mniejszej niż 0,1 mm, a następnie przemyto gorącą wodą w celu usunięcia nadmiaru NaOH. Stałą pozostałość poreakcyjną trawiono stężonym HCl w temperaturze 373K przez 1 godzinę, przy stosunku wagowym fs/fc wynoszącym 1:10. Wyniki analizy chemicznej i skaningowej analizy mikroskopowej wraz z analizą EDS i analizą rentgenowską wykorzystano do scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych badanego materiału. Otrzymane wyniki wskazują, że odzysk REE z popiołu zależy ściśle od temperatury obróbki cieplnej za pomocą NaOH, oraz że odzysk REE z popiołu aktywowanego alkalicznie rośnie wraz ze wzrostem ilości NaOH w stosunku do masy popiołu.
EN
The rapid physical and chemical degradation of the soil affected the physiological condition of the plants, resulting in a decrease in yields and their quality. Soil additives, consisting of specific mixtures of mineral compounds, should affect the activation of cellular metabolism processes, soil microflora, best adapted to the environment. An important element in the application of fertilizers is their dose, which is closely related to the previously determined soil parameters. This work focuses on the analysis of the impact of struvite soil fertilization on the quality of seepage water, the experiment was carried out in lysimeter columns. Different doses (0.1; 0.5; 1.0 g) of struvite obtained under laboratory conditions by chemical synthesis were used in the study. Three levels of soil wash (10, 20, 30 cm) were analyzed for each dose. For washing, distilled water was used in the amount corresponding to the average annual rainfall for the areas from which the soil was taken for testing. The experiment simulated the monthly precipitation each day, and the resulting effluents analyzed: phosphorus content, pH, conductivity, resistance and sum of dissolved substances Total Dissolved Solids (TDS). Based on the obtained results, it was found that the amount of phosphorus leached is directly related to the dose of struvite in the mixture. The dependence between the amount of phosphorus in the leachate and the pH value was confirmed. Analyzing the effect of struvite fertilization on the soil, an increase in the content of biogenic elements with increasing doses, especially of available forms of phosphorus, has been noted. Despite the soil flushing, the phosphorus content in the soil was still high at the end of the experiment, confirming the low solubility of struvite and the slow release of the constituents.
PL
Postępująca szybko degradacja fizyczna i chemiczna gleby, wpłynęła na stan fizjologiczny roślin skutkując spadkiem plonów i ich jakości. Dodatki doglebowe, składające się z specyficznych mieszanin związków mineralnych powinny wpływać na aktywację procesów metabolizmu komórkowego, mikroflory gleby, najlepiej przystosowanej do środowiska. Istotnym elementem przy stosowaniu nawozów jest ich dawka, która ściśle powiązana jest z określonymi wcześniej parametrami gleby. Niniejsza praca skupiała się na analizie wpływu nawożenia gleby struwitem na jakość wód odciekowych, doświadczenie przeprowadzono w kolumnach lizymetrycznych. W badaniach zastosowano różne dawki (0.1; 0.5; 1.0 g) struwitu uzyskanego w warunkach laboratoryjnych na drodze syntezy chemicznej. Dla każdej dawki analizowano trzy poziomy przemywania gleby (10, 20, 30 cm). Do przemywania zastosowano wodę destylowaną w ilości odpowiadającej średnim rocznym opadom dla terenów z których pobrano glebę do badań. W eksperymencie symulowano miesięczny opad każdego dnia, a w powstających odciekach analizowano: zawartości fosforu, pH, przewodnictwo, oporność i suma substancji rozpuszczonych Total Dissolved Solids (TDS). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że ilość wyługowanego fosforu jest bezpośrednio związana z dawką struwitu w mieszaninie. Potwierdzono również zależność między ilością otrzymanego fosforu w odcieku a wartością pH. Analizując wpływ nawożenia struwitem na glebę, odnotowano wzrost zawartości pierwiastków biogennych wraz ze wzrostem dawki, zwłaszcza dostępnych form fosforu. Mimo przepłukiwania gleby, po zakończeniu doświadczenia zawartość fosforu w glebie była wciąż na wysokim poziomie, potwierdzając niską rozpuszczalność struwitu i powolne uwalnianie składników.
PL
Przedstawiono analizę możliwości zastosowania metod odzysku fosforu ze ścieków miejskich. Najnowsze tendencje do odzyskiwania tego pierwiastka oparte na krystalizacji związków fosforu dają wprawdzie produkt o dobrej charakterystyce jakościowej, ale nie stanowią technologii ekonomicznie konkurencyjnych wobec obecnych cen surowców do produkcji nawozów mineralnych zawierających fosfor. Najlepsze wyniki z punktu widzenia ekonomiki wdrożenia uzyskano, wykorzystując procesy termicznej utylizacji osadów ściekowych, po których odzyskuje się związki fosforu metodą kwaśnego ługowania.
EN
Ashes from processing of digested sludge from a municipal wastewater treatment plants contained orthophosphates (20–30% in dry mass). Annual tests on potential recovery of P compounds showed that the variability of P recovery potential depended both on a wastewater load and on wastewater flow. Even 54–68% of P contained in the ashes from incinerated sludge was recovered during lab. tests. The overall P recovery from incinerated sludge may replace approx. 20–40% of P needs for contemporary food prodn. The P recovery from ashes was found a very efficient method.
EN
The presence of inorganic elements in solid fuels is not only considered a direct source of problems in the furnace but is also connected with the release of pollutants into air during combustion. This article focuses on the sintering characteristics of biomass and coal ashes, in particular on the leaching processes, and their impact on the tendency to sinter ash. Biomass and coal ash with high alkali metal concentration can deposit in boiler sections and cause severe operating problems such as slagging, fouling and corrosion of boiler and heat exchanger surface, limiting heat transfer. Two biomass types and one coal ash with different origin and different chemical compositions were investigated. A sequential leaching analysis was employed in this study to elucidate the modes of occurrence of metals that can transform into fuel extract. Sequential leaching analysis was conducted as a two-step process: using distilled water in the first step and acetic acid in the second step. The chemical composition of ashes, before and after each step of the leaching processwas studied using ICP-OES method. The standard Ash Fusion Temperature (AFTs) technique was also employed to assess the sintering tendency of the tested samples. It was observed that the presence of key elements such as sodium, potassium, magnesium and sulphur (elucidated in the leaching process) plays a significant role in sintering process. The sintering tendency enhances when the concentration of these elements increases.
EN
The work deals with processes occurring on interaction of mine drainage waters with fine-grain dusty particles, and filtration of the water through sulphide rock mass. The studies have shown that the environmental hazard likely to be caused by the drainage waters of the Severny mining plant of the Kola MMC Ltd is lower than it might be expected owing to precipitating of the heavy metals by iron hydroxides and magnesium hydrosilicates. An assessment of the feasibility of hydrometallurgical processing of impregnated copper-nickel ores has been prepared.
PL
Praca dotyczy procesów zachodzących w interakcji wód drenażowych kopalnianych z pyłowymi cząstkami drobnoziarnistymi oraz filtracji wody poprzez masy skał siarczkowych. Badania wykazały, że zagrożenie dla środowiska spowodowane przez kwaśny drenaż wody kopalni Severny w Kola MMC Ltd jest niższa niż można się było spodziewać z powodu wytrącenia ciężkich metali za pomocą wodorotlenków żelaza i hydrokrzemianów magnezu. Dokonano oceny wykonalności przeróbki hydrometalurgicznej impregnowanych rud miedzi i niklu.
EN
At some point during acid leaching column tests of heavy metals from municipal waste incineration ash, sudden and rapid elution of harmful elements was observed which was called the breakthrough (BT) phenomena. The mechanism was elucidated from the results of measurement of elemental and particle size distribution in the column and batch leaching tests as follows. At the first stage of experimental runs, CaCO3 was dissolved in acidic solution and pH profile along the bed is formed. Some of the minor elements of Zn and Al dissolved by acid at the upper part of the column are precipitated at bottom of the column, leading to the reduction of flow rate of the leachate solution. After leachate pH becomes low by the termination of dissolution of Ca, these deposits are dissolved and thus, the flow rate increases. Most of the trace elements behave as such, which causes the increase of harmful element concentrations in the eluate. Some drastic concentration increase of harmful elements in leachate may occur even after the long period of pseudo stable dissolution behavior in the land-fill site.
EN
Impact of organic matter on soil chemistry of former Jeziórko sulfur mine was investigated. In research two types of substrate were used: less contaminated (mean 5,090 mg kg-1 S) and high contaminated (42,500 mg kg-1S). Soil substrates were tested with addition of birch or pine litter. The composites (soil substrate + tree litter) were rinsed with water during 12 weeks of experiment. In the obtained leachate pH, EC, DOC (dissolved organic carbon), N, Ca, Mg and S were determined. The results indicate that the rate and amount of leached elements did not depend on litter, but firstly depend on level of sulfur contamination.
PL
Zbadano wpływ materii organicznej na chemizm gleby byłej kopalni siarki Jeziórko. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje substratu: mniej zanieczyszczony (średnio 5090 mg kg-1 S) i wysoce zanieczyszczony (42 500 mg kg -1 S). Podłoża glebowe badano z dodatkiem ściółki brzozowej lub sosnowej. Kompozyty (podłoże gleby + ściółka drzewna) płukano wodą w ciągu 12 tygodni eksperymentu. Otrzymanym odcieku oznaczono EC, DOC (rozpuszczony węgiel organiczny), N, Ca, Mg i S. Wyniki wskazują, że szybkość i ilość wyługowanych pierwiastków nie zależą od ściółki, ale zależą od poziomu zanieczyszczenia siaką.
PL
Talerze dysków twardych zawierają kobalt i nikiel, a nośniki najnowszej generacji także platynę i ruten. Metale te znajdują się w cienkich (nanometrycznych) warstwach magnetycznych. W artykule omówiono budowę i skład talerzy dysków twardych oraz przedstawiono wyniki doboru roztworu trawiącego. Stwierdzono, że w roztworach HCI następuje roztwarzanie podłoża Al-Mg uszkodzonych mechanicznie talerzy. Powłoka magnetyczna jest odporna na działanie stężonych kwasów i zasad.
EN
Computer disc platters contain cobalt and nickel, and the carries of the lastes generatio also platinum and ruthenium. The metals are in thin (nano-metric) magnetic layers. The structure and composition of platters are discussed in this paper and the results of the selection of the etching solution are presented. It has been found that HCI solution can dissolve selectively the Al-Mg substrate of mechanically damaged platters. The magnetic coating is resistant to the action of concentrated acids and bases.
9
PL
Przeprowadzono próby wydzielania wanadu z roztworu po ługowaniu zużytego katalizatora wanadowego za pomocą KOH przez strącanie i separację z wykorzystaniem anionitu Lewatit® Mono Plus M 500. Sprawność wytrącania wanadu w postaci trudno rozpuszczalnego wanadanu( V) amonu i wanadanu(V) baru przy zastosowaniu optymalnych warunków prowadzania procesu wynosi ok. 90%. Zastosowany anionit charakteryzuje się dużym powinowactwem do anionów wanadu i umożliwia ich adsorpcję prawie w 100%.
EN
Spent V catalyst from H₂SO₄ prodn. was disintegrated and leached with KOH soln. The leachate was either treated with NH₄Cl or BaCl₂ to ppt. the resp. vanadates or contacted with an anion-exchange resin to absorb the V ions. The degree of V sepn. was about 90% (pptn.) or near 100% (anion exchange).
10
Content available remote Wydobywanie metali z odpadów hydrometalurgicznej przeróbki rud cynkowych
PL
Zbadano możliwość odzysku metali ze szlamów odpadowych powstałych po produkcji cynku. Badania termograwimetryczne potwierdziły termiczną stabilność szlamu i zawartość w nich składników całkowicie zmineralizowanych, gdyż ubytek masy podczas ogrzewania do temp. 900°C wynosił niecałe 8%. Wstępną, szacunkową zawartość metali w tych szlamach określono po mineralizacji próbki. Analiza zawartości metali w szlamie przeprowadzona za pomocą spektrofotometru emisyjnego ICP wykazała obecność Zn, Pb, Fe, Cd, Cu, Cr, Mn, As, Ni i Tl. Metale ze szlamu ługowano w dwu etapach, najpierw roztworem wodorotlenku sodu w celu odzysku głównie Pb i As, a następnie stężonym amoniakiem ługując głównie Zn i Cu oraz Cd, Cr i Ni. Po obu procesach ługowania w szlamie pozostała pierwotna ilość żelaza, manganu i talu, a całkowicie został usunięty nikiel. Zawartość pozostałych metali obniżono znacząco. W najwyższym stopniu usunięto nikiel (100%), miedź (98%), cynk (97%) i arsen (96%).
EN
Waste sludge from Zn manufg. was studied for content of Zn, Pb, Fe, Cd, Cu, Cr, Mn, As, Ni and Tl and leached with NaOH soln. to recover mainly Pb and As, and then with a 25% NH3 conc. to recover mainly Zn and Cu but also Cd, Cr and Ni. After the leachings, the sludge still had the original contents of Fe, Mn, and Tl. The highest removal degrees were achieved for Ni (100%), Cu (98%), Zn (97%) and As (96%). After the leaching, the sludge was no more toxic and hazardous waste.
11
PL
Z roztworu po ługowaniu spieków popiół lotny-soda kwasem solnym wydzielono wstępny koncentrat REE przez ich strącanie kwasem szczawiowym. Otrzymano koncentrat zawierający powyżej 1% REE.
EN
The soln. of rare earth elements (454.1 ppm) prepd. by leaching the fly ash-Na₂CO₃ sinters with aq. HCl) (S. Żelazny et al., 2017) was neutralized with aq. NH₃ and treated with oxalic acid to ppt. the resp. oxalates. The produced concentrate contained more than 1% of rare earth elements.
12
Content available remote Odzysk pierwiastków ziem rzadkich z popiołów lotnych. Cz. 1, Ługowanie
PL
Popiół lotny ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni Łagisza zawierający niewielkie ilości pierwiastków ziem rzadkich (REE) (454,1 ppm) poddano spiekaniu z sodą i ługowaniu spieku kwasem solnym. Odzyskano ok. 90% REE zawartych w popiele.
EN
Fly ash from coal combustion from a power plant was analyzed for content of rare earth elements (954.1 ppm) sintered with Na₂CO₃ at 500-950°C and leached with aq. HCl. After sintering the fly ash with Na₂CO₃ at 500-950°C, the rare earth elements were recovered in about 90%.
PL
Żużel zawiesinowy z pieca topiącego koncentraty do miedzi blister zawierający ok. 14% miedzi oraz 2-4% ołowiu poddano wysokotemperaturowemu procesowi odmiedziowania i stop Cu-Pb-Fe będący produktem procesu odmiedziowania konwertowano w piecu elektrycznym. Interesującą alternatywą w stosunku do obecnie prowadzonego procesu przetwarzania żużla zawiesinowego byłaby jego hydrometalurgiczna przeróbka i selektywny odzysk Cu i Pb. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych ługowania żużla zawiesinowego roztworami NaOH. Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły na określenie parametrów procesu, przy których zawartość Pb w osadzie po ługowaniu osiąga najniższą wartość wynoszącą 1,52%.
EN
Furnace slag from direct-to-blister smelting of Cu concns. (12.7% Cu and 3.05% Pb) was leached with NaOH soln. to remove Pb. The leaching at optimum parameters (temp. 80°C, NaOH concn. 4 M, 120 min, liq/solid phase ratio 50:1) resulted in decreasing the Pb content down to 1.52% at a const. Cu content.
EN
This paper presents the results of tin leaching and electrowinning from SnO2 waste originating from the industrial process of tin stripping of copper wires. The sludge was leached by acids (sulfuric, hydrochloric, tartaric, oxalic) and sodium hydroxide at various temperatures (40–80°C). The highest efficiency of tin leaching (12–18%) was obtained in an oxalic solution, while the lowest effectiveness (0.2–0.5%) was found for sulfuric acid. Tin leaching was accompanied by a transfer of copper residues to the solution. The electrowinning stage was realized under potentiostatic and galvanostatic conditions using oxalate solutions. Cyclic voltammetry was applied to select the potentials for the selective deposition of metals.
PL
W artykule przedstawiono wyniki uzyskane w trakcie ługowania i elektrolitycznego odzysku cyny z odpadów SnO2 pochodzących z przemysłowego procesu usuwania cyny z drutów miedzianych. Szlam ługowano w roztworach kwasów (siarkowego, solnego, winowego, szczawiowego) i wodorotlenku sodu, w różnych temperaturach (40–80°C). Najwyższą skuteczność ługowania cyny (12–18%) otrzymano w roztworze szczawianowym, podczas gdy najniższą wydajność (0,2–0,5%) stwierdzono w przypadku kwasu siarkowego. Ługowaniu cyny towarzyszyło przejście pozostałości miedzi do roztworu. Elektrolityczny odzysk metali został zrealizowany w warunkach potencjostatycznych i galwanostatycznych z zastosowaniem roztworu szczawianowego. Warunki potencjałowe selektywnego osadzania metali wytypowano, opierając się na badaniach metodą woltamperometrii cyklicznej.
EN
In the presented work, possibilities of intensification of copper leaching from chalcopyrite CuFeS2 induced by mechanical activation was studied. In this article, the influence of mechanical activation time on copper leaching efficiency is compared. This study also shows how mechanical activation time influences selectivity of copper and iron leaching. For mechanical activation, planetary mill Fritsch Pulverisette 6 at 400 rpm and room temperature was used. Grinding chamber (250 cm3 in volume) and 50 balls (10 mm in diameter) made of tungsten carbide were used. Specifically, the effect of mechanical activation time (4, 20, 30 minutes), the effect of temperature (40, 60, 80°C) on the copper recovery by leaching and the effect of the leaching atmosphere (air, argon) were examined. The results showed that the highest possible recovery of copper from chalcopyrite was obtained after 20 minutes of milling and leached in hydrochloric acid at 80°C, with air atmosphere without any oxidizing reagents.
PL
W artykule przedstawiono możliwości intensyfikacji procesu ługowania miedzi z chalkopirytu CuFeS2 za pomocą aktywacji mechanicznej. Zbadano wpływ czasu aktywacji mechanicznej na efektywność ługowania miedzi. Wyniki badań pokazały również wpływ czasu na selektywność rozdziału miedzi i żelaza. Do aktywacji mechanicznej wykorzystani młyn planetarny Fritsch Pulverisette 6, aktywację prowadzono przy obrotach 400 rpm, w temperaturze pokojowej. Do badan wykorzystano komorę mielenia o objętości 250 cm3 i 50 kul o średnicy 10 mm wykonanych z węglika wolframu. Określono wpływ czasu aktywacji mechanicznej (4, 20, 30 minut), wpływ temperatury (40, 60, 80°C) na odzysk miedzi w procesie lugowania w atmosferze powietrza i argonu. Wyniki wskazują, że najwyższy możliwy odzysk miedzi z chalkopirytu uzyskano po 20 minutach mielenia i ługowaniu w kwasie solnym w temperaturze 80°C, w atmosferze powietrza, bez jakichkolwiek czynników utleniających.
16
Content available remote Badanie szybkości ługowania biocydów z porowatych materiałów budowlanych
PL
Praca dotyczy procesu ługowania biocydów zawartych w tynkach przez wodę zwilżającą ich zewnętrzną powierzchnię. Model matematyczny uwalniania do środowiska biocydów zawartych w materiałach budowlanych pozwala na oszacowanie wielkości strumieni szkodliwych substancji. Określono współczynniki dyfuzji dla trzech typów biocydów w tynkach akrylowym oraz silikonowym.
EN
The paper deals with leaching process of biocides added to façade materials by water wetting the external surface of these materials. A mathematical model dealing with the release of biocides contained in building materials into the environment allows one to estimate released streams of harmful substances. The solid diffusion coefficients for three biocides types in acrylate and silicone resin-based renders were determined.
17
Content available Trends of Co and Mn leaching from slag mortars
EN
Various corrosive agents affect and deteriorate the concrete whereas a release of major components as well as trace elements including heavy metals occurs. Microorganisms tend to colonize solid surfaces in natural environment by forming biofilm as a protective layer, and reducing that the exposure of the solid surface to the external environment. However, biofilm formation could also result in localized corrosion and deterioration of the substratum materials, such as mortars and concrete. Bio corrosion contributes significantly to a deterioration of the concrete structure. The paper aims at investigation of leaching the selected trace metals (cobalt and manganese), from cement mortars of different compositions, during a 180-day bacterial exposure.
PL
Różne czynniki korozyjne wpływają i pogarszają beton, podczas gdy występuje uwalnianie różnych składników, w tym metali ciężkich, występuje. Mikroorganizmy mają tendencję do kolonizacji stałych powierzchni w środowisku naturalnym, tworząc biofilm jako warstwę ochronną. Jednakże, tworzenie biofilm może również powodować miejscowe występowanie korozji oraz zniszczenie materiałów podłoża, takich jak zaprawy i betonu. Korozja biologiczna w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia struktury betonu. Celem pracy jest zbadanie procesu wypłukiwania wybranych metali śladowych (kobaltu i manganu) z zapraw murarskich różnych kompozycji podczas 180-dniowego narażenia na działanie bakterii.
EN
There are two methods to produce primary copper: hydrometallurgical and pyrometallurgical. Copper concentrates, from which copper matte is melted, constitute the charge at melting primary copper in the pyrometallurgical process. This process consists of a few stages, of which the basic ones are roasting and smelting. Smelting process may be bath and flash. Slag from copper production, on the end of process contain less 0,8%. It is treat as a waste or used other field, but only in a few friction. The slag amount for waste management or storage equaled 11 741 – 16 011 million tons in 2011. This is a serious ecological problem. The following slags were investigated: slag originated from the primary copper production process in the flash furnace of the Outtokumpuja Company in HM Głogów 2 (Sample S2): the same slag after the copper removal performed according the up to now technology (Sample S1): slag originated from the primary copper production process in the flash furnace of the Outtokumpuja Company in HM Głogów 2, after the copper removal performed according the new technology (Sample S3). In practice, all tested slags satisfy the allowance criteria of storing on the dumping grounds of wastes other than hazardous and neutral.
EN
This paper presents the results of the laboratory investigation of acid leaching of sal-ammoniac flux. Sal-ammoniac is waste product originated during wet hot dip galvanizing process having about 40 % of zinc. Zinc is the most abundant element in the sal-ammoniac flux and in the supplied sample was occurred in the form of following phases: Zn5(OH)8Cl2 H2O in amount of 70.83 %, (NH4)2(ZnCl4) in amount of 24.02 % and ZnCl2(NH3)2 in amount of 5.5 %. Leaching test of sal-ammoniac flux in distilled water and aqueous solution of hydrochloric acid has been carried out kinetically. The experimental parameters of HCl concentration, leaching time and temperature were varied. The results obtained are as follows: The apparent activation energy of leaching reaction by hydrochloric acid solution was Ea = 6.28 kJ mol-1. The apparent order of reaction n = 0.33 was estimated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych kwaśnego ługowania odpadowego salmiaku. Salmiak ten jest produktem powstającym podczas gorącej zanurzeniowej galwanizacji zawierający ok. 40 % mas. cynku. Cynk jest pierwiastkiem występującym w największej ilości, dostarczona (badana) próbka zawierała następujące fazy: Zn5(OH)8Cl2 H2O — 70,83 %, (NH4)2(ZnCl4) — 24,02 % i ZnCl2(NH3)2 — 5,5 %. Testy ługowania prowadzono w wodzie destylowanej i w wodnych roztworach kwasu solnego. W testach zmiennymi parametrami były: stężenie HCl, czas i temperatura ługowania. Uzyskano następujące wyniki: pozorna energia aktywacji ługowania roztworem kwasu solnego Ea = 6,28 kJ mol-1, pozorny rząd reakcji n = 0,33.
PL
W pracy omówiono wyniki wstępnych badań ługowania odpadowych blach pochodzących z wykorzystanych puszek żywnościowych, pokrytych warstwą cyny. Proces prowadzono w środowisku alkalicznym, a materiał wcześniej poddawany był operacji zgniatania w młynie młotkowym. Najlepsze efekty uzyskano w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm3 przy stosunku masy fazy stałej do objętości roztworu równym 1:10.
EN
The paper describes the results of leaching of tin from tinplated food cans. The process was conducted in alkaline solutions with the material earlier crushed in a hammer mill. The best results were obtained for 1 M NaOH solution at ratio of mass of solid phase to volume of solution equal to 1:10.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.