Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W wielu zastosowaniach tradycyjne materiały węglowe wymagają modyfikacji, prowadzącej do poprawy ich właściwości, co osiągnąć można np. poprzez stosowanie odpowiednich dodatków uszlachetniających. Jednym ze sposobów jest wprowadzanie krzemu lub jego związków do mieszaniny surowców węglowych i obróbk[...]
EN In many applications, traditional carbon materials require appropriate modifications to improve their properties by applying various additives. One way of modification is the introduction of elemental silicon or its compounds to raw carbon materials and subsequent heat treatment of such composite sy[...]
2
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2020-2024
PL Przedstawiono wyniki prac zrealizowanych w ramach badań nad otrzymywaniem metodą aerozolową czystego nanokrystalicznego węglika krzemu SiC, nanomateriałów kompozytowych w układzie węgiel/węglik krzemu C/SiC oraz materiałów amorficznych typu tlenowęglika krzemu SiOxCy . Prekursorami do ich otrzymania[...]
EN The liq. (Me3Si) 2O and (OSiMe2 ) n siloxanes (optionally, in EtOH solns.) and MeSi(OMe) 3 , Si(OMe) 4 , Si(OEt) 4 , and MeSi(OEt)3 organosilanes were aerosolized and pyrolyzed as mists at 1200°C under Ar to affo[...]
3
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 151--157
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości i ścieralności koksu, oznaczonych metodą MICUM i IRSID oraz reakcyjność i wytrzymałość po oznaczeniu reakcyjności, oznaczanych metodą Nippon Steel Corp. Jakość koksowanych mieszanek wsadowych skomponowanych z różnych węgli oceniono na podstawie wskażn[...]
EN Below, there are presented the results of the study on coke mechanical and abrasion strengths determined by Micum and Irsid as well as coke reactivity/mechanical strength by the method of Nippon Steel Corporation (NSC). Coal blends used in coke manufacturing were evaluated by the swelling index - SI[...]
4
51%
Karbo
2001 Nr 7-8 254-256
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych materiałów węglowych, wyprodukowanych na bazie elektrografu, oceniane różnymi metodami. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne możliwości oceny jednorodności materiału węglowego za pomocą metody czteropunktowej.
EN The results of investigations have been presented on electric properties of carbonic materials produced on the basis of electrographite assessed by various methods. The results obtained indicate to meaningful possibilities of homogeneity of carbonic material with the use of a four-point method.
5
51%
Karbo
1998 Nr 8 258-264
PL Przeprowadzono badania steksturowania koksu elektrodowego o uziarnieniach 0-40, 40-60, 100-320, 630-1000 um. Stwierdzono, że największy stopień steksturowania mają ziarna najmniejsze. Wyprodukowano elektrody formowane w prasach przelotowych oraz bloki grafitowe prasowane w matrycach ze stałego wypeł[...]
EN A texturing of electrode coke of grain-size distribution 0-40, 40-60, 100-320, 634-1000 um was examined. The highest texturing degree was observed in the smallest grains. Electrodes formed in moulding presses as well as graphite blocks pressed in matrixes from solid filler of different size grains[...]
6
51%
Karbo
2000 Nr 3 84-90
PL Przedstawiono wyniki badań reakcyjności koksu poddanego obróbce termicznej w 2500°C oraz koksu pobranego poprzez dysze wielkiego pieca. Wykazano istotny wpływ czasu obróbki termicznej na reakcyj-ność koksu. Wynikiem obróbki termicznej koksu w ciągu l godziny jest wzrost reakcyjności koksu do ok. 180[...]
EN The article presents the investigation results on reactivity of coke exposed to thermal treatment in temperature of 2500°C and coke sampled via nozzles of blast furnace. It has been indicated the meaningful influence of thermal treatment duration on coke reactivity. As the result of thermal treatmen[...]
7
51%
Karbo
2000 Nr 6 205-207
PL Przedstawiono wyniki badań wielkości krystalitów grafitu w koksie skipowym, skipowym po obróbce termicznej w warunkach laboratoryjnych oraz koksie pobranym z poziomu dysz wielkiego pieca. We wszystkich analizowanych koksach stwierdzono znaczne zróżnicowanie wielkości krystalitów. Może ono wynikać z [...]
EN The article presents the investigation results on magnitude of graphite crystallines in skip coke, skip coke after thermal treatment in laboratory conditions and coke sampled from the nozzles level of blast furnace. In r all analysed cokes considerable differentiation in magnitude of crystalli- nes [...]
8
51%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury koksu wielkopiecowego, elektrodowego i elektrod grafitowych. Wykazano istotną różnicę pomiędzy mikrostrukturą koksu wielkopiecowego i elektrodowego ocenianą przy powiększeniu 50x. Obróbka termiczna tych koksów do temperatury 2500°C nie wpływa na zmia[...]
EN The paper presents the results of the study on the microstructure of the blast-furnace coke, electrode coke, and the graphite electrode material. Essential differences between the microstructure of the blast-furnace coke and the electrode coke, estimated by SEM with the magnification of 50, have bee[...]
9
51%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 2 309--318
EN Thermally-driven decomposition of various organosilicon derivatives under a neutral gas atmosphere constitutes a reliable way for the preparation of carbon/silicon carbide C/SiC composites (modified carbon materials) in the nanosized range. The two-stage aerosol-assisted synthesis method appears to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last