Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 2-7
2
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 25-29
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 3 454-458
4
100%
Przegląd Geologiczny
EN The rules of open cast mines areas reclamation are presented in the article. The difficulties of long-term prognosis have been taken into account. The properties of the soils on the heaps were considered for the possibility of their usage for construction purposes (nowadays for wind farms). As an ex[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 4 96-99
PL Aprobata techniczna to dokument nie spotykany w innych dziedzinach gospodarki, charakterystyczny tylko dla budownictwa. Jest ona pozytywną oceną techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie przez upoważnioną przez Ministra jednostkę. Z faktu, że uzyskanie aprobaty t[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 6 84-88
PL W Polsce weszła w życie grupa ustaw i rozporządzeń dotycząca ochrony środowiska i odpadów, których celem jest dostosowanie polskiej praktyki w zakresie gospodarki odpadami do zasad Unii Europejskiej. Dalsze rozporządzenia są przygotowywane. Zgodnie ze znaną generalną strategią, w Unii Europejskiej w[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 47-58
PL Likwidacja zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska naturalnego od skutków produkcji przemysłowej oraz błędów dokonanych w przeszłości, to jeden z głównych problemów naszego wejścia do wspólnoty europejskiej, Haslo "Wejścia do Unii", traktowane jest tu jako spełnienie wysokich wymagań cywilizacyjnych i[...]
8
100%
Materiały Budowlane
2006 nr 11 34-36
9
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 50-51
10
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 5-7
11
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 30-31
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 625-630
PL Omówiono ogólnie wprowadzany w Polsce system normalizacyjny w zakresie geotechniki. Przedstawiono nowe zasady geotechniczne klasyfikacji gruntów i skał, procedury badań polowych i określania parametrów geotechnicznych do celów projektowych.
EN General information about enter geotechnic Euro Standards in Poland is prepared. New regulations concerning soil and rock classification, geotechnical field investigation procedures and determining geotechnic soil parameters for engineering design are presented.
13
100%
Karbo
2001 Nr 6 218-223
PL Określono przyczyny degradacji środowiska oraz metody jego rewitali- zacji. Przedstawiono wymogi geotechniczne jakie winny być uwzględnione przy projektowaniu i rekultywacji terenów zdegradowanych, a zwłaszcza składowisk odpadów. Podano opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej optymalne profil[...]
EN The reasons of degradation of the environment have been determined and methods of its revitalisation. Geotechnical requirements have been presented that should be taken into account while designing and reclaiming of degraded areas and especially wastes storage sites. Optimum geotechnical profiles o[...]
14
100%
Karbo
1999 Nr 10 343-350
PL Omówiono charakterystykę obiektów projektowania geotechnicznego, jak i uwarunkowania lokalizacyjne. Poprawny wybór lokalizacji skła-dowiska odpadów powinien uwzględniać aspekty topograficzne, geologiczne i geotechniczne, zagospodarowania przestrzennego, demograficz-ne i społeczne.
EN The article discusses the characteristics of objects of geotechnical designing and location conditions. The right selection of a location for wastes storage should take into account the topographical, geological and geo-technical aspects of spatial management as well as demographic and social aspect[...]
15
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 2 26-46
PL Ujednolicenie projektowania budowlanego w zjednoczonej Europie, w krajach o różnej historii, klimacie, warunkach geologicznych jest wielkim wyzwaniem. Potrzeba ujednolicenia definicji, zasad, metod projektowania i postępowania jest w tym przypadku oczywista. Tej idei służą realizowane przez Unię Eur[...]
EN Unifying construction design in united Europe is a challenge to all its countries. Technical development, construction industry and trade hale become international. New projects are completed by international construction consortia made up of people of different cultures, religions and experience. T[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 6 52-58
PL W ostatnim czasie nastąpiło uporządkowanie procesu inwestycyjnego. Obecnie lokalizacje składowisk uzyskuje się zawsze na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, której elementem składowym jest koncepcja programowo przestrzenna rozwiązania składowiska i Ocena Oddziaływania na Środo[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 33-35
18
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2012 nr 2 21-28
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą oddziaływań tunelowania na podstawie doświadczeń z budowy I linii metra oraz wyzwania związane z zastosowaniem nowej (w polskich warunkach) technologii drążenia tuneli tarczami TBM, w kontekście warunków geologicznych Warszawy. Zebrane dane są efektem [...]
EN The article presents problems concerning the impact of tunneling on the example of experiences gained during construction of the first subway line and the challenges associated with implementing the new (in Polish conditions) technology of tunnels driving with cutting disks of TBM tunneling in the c[...]
19
63%
Przegląd Geologiczny
EN In this paper, we present problems related to the construction of hazardous waste landfill in Tarnowskie Góry (Upper Silesia, Poland). Production lasting for several decades and lack of proper waste management resulted in pollution of underground water and soil in the vicinity of the Chemical Plant [...]
20
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 3 83-98
PL Geosyntetyki są stosunkowo nową grupą materiałów, które pojawiły się w budownictwie począwszy od lat osiemdziesiątych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last