Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 104
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1107-1113
PL Od początku lat 90. XX w. obserwuje się rosnące zainteresowanie otworami multilateralnymi. Obecnie systemy multilateralne są stosowane na całym świecie, zarówno dla nowych otworów, jak i w przypadku rekonstrukcji już istniejących. Rozwój technologii wiertniczych pozwolił na zwiększenie ich wydajnośc[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 443-456
PL W pracy przedstawiono matematyczny model wtłaczania płynnych substancji odpadowych do górotworu. Założono, ze transport masy odbywa się w wyniku superpozycji zjawisk konwekcyjnych i dyspersyjnych, współczynnik dyspersji mechanicznej jest stały. Zgodnie z założeniem, powierzchnia kontaktu l(t) pomięd[...]
EN In this paper the mathematical model of the underground injection of the fluid wastes is presented. It is assumed that the mass transport is the superposition of the convection and dispersion, where the dispersivity is constant. According this assumption, the initially abrupt interface between the d[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem artykułu jest prezentacja metodyki symulacji komputerowej składowania CO2 dla różnych typów struktur geologicznych (jak: warstwy zawodnione, sczerpane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego). Wskazano na konieczność uwzględnienia specyficznych warunków złożowych, właściwości fizycznych i termodyn[...]
EN The aim of this paper is to present the state of the art of the computer simulation of CO2 sequestration in different geological structures. Using geological information known from geological studies, seismic, core analyses and other possible sources, the realistic simulation models may be construct[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy występujące w modelowaniu komputerowym eksploatacji gazu z pokładów węgla, złóż gazu zamkniętego (tightgas) oraz złóż gazu w łupkach (shale gas). Przedyskutowano specyficzne zjawiska fizyczne zachodzące w takich złożach oraz przedstawiono możliwości ich modelow[...]
EN The paper presents selected problems in computer modeling of unconventional gas reservoirs including coalbed methane, tight gas and shale gas. Selected physical phenomena occurring in such reservoirs are presented, and the possibility of mathematical modeling and numerical simulations is discussed. [...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Obecnie na rynku są dostępne symulatory służące do modelowania zabiegów szczelinowania, uwzględniające trójwymiarowe modele geometrii szczelin. Model szczeliny powstałej w wyniku szczelinowania hydraulicznego może być przeniesiony do symulatora złożowego. W efekcie otrzymuje się model numeryczny opi[...]
EN Modern simulators of hydraulic fracturing respecting 3D geometry of the fractures are now available on the market. Geometry of the fracture can be transferred into reservoir simulator to obtain a model of near-wellbore zone with the fracture. In the case of shale gas reservoirs, fractures network re[...]
6
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 117--125
EN In the course of the mature gas fields exploitation there are many technical problems including the corrosion damage, formation of hydrates and water cut. In many cases, an effective solution of these problems is the dosage of appropriately selected chemicals. Commercially available corrosion inhibi[...]
7
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 1 129-137
PL Omówiono znaczenie szczelności obiektów – struktur geologicznych w złożach węglowodorów i w głębokich poziomach wodonośnych przeznaczonych do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Scharakteryzowano szczelność geologiczną i techniczną tego typu obiektów, zdefiniowano podstawowe pojęcia w tym zakre[...]
EN It has been disscussed a tightness of objects – geological structures within hydrocarbon deposits and within deep aquifers, destined to underground carbon dioxide storage. There has been characterized a geological and engineering tightness of such objects together with a definition of basic concepts[...]
8
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z kosztami podziemnego magazynowania gazu. Przedstawiono wielkość jednostkowych nakładów inwestycyjnych, w zależności od rodzaju magazynu, a także strukturę kosztów eksploatacyjnych. Dla warunków polskich, na przykładzie hipotetycznego magazy[...]
EN The effective operation of liberalised gas markets is dependent on the construction of new gas storage. Using the Poland as a case study, the authors examine the factors influencing the economic efficiency of the UGS constructions and operations. In a liberalised gas market, a tight supply/demand po[...]
9
63%
Nafta-Gaz
PL W artykule opisano teoretyczne podstawy pomiaru przepuszczalności względnych na podstawie badań laboratoryjnych niestacjonarnego przepływu dwufazowego - wody i ropy w ośrodkach porowatych. Przedstawiono model matematyczny eksperymentu zależny od tego, czy całkowita prędkość filtracji jest stała czy [...]
EN In this paper the method of the determination of two-phase oil-water relative permeabilities in porous media is presented. The method is based on the theory of unsteady displacement. The mathematical model depends on the form of total filtration velocity that may be constant or time-depended. Some l[...]
10
63%
Polityka Energetyczna
PL Celem pracy jest analiza możliwości zatłaczania gazów spalinowych pochodzących z energetyki do podziemnych horyzontów złożowych. Przedmiotem badań są gazy spalinowe (mieszanina gazów) pochodzące od jednego z dużych emitentów tych gazów w Polsce (elektrociepłownia) posiadającego zarówno węglowy kocio[...]
EN This paper discusses the possibility of injection of the flue gas from power plants into underground reservoirs. Both, coal-fired boiler flue gas and gas turbine exhaust gas are investigated. It was assumed that components of the flue gas are to be extracted by chemical processing and injected into [...]
11
63%
Polityka Energetyczna
PL Zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi w zakresie działalności proekologicznej w ostatnich latach, w celu redukcji efektu cieplarnianego, coraz częściej rozważana jest możliwość deponowania dwutlenku węgla w strukturach geologicznych. W Polsce istnieją w tym zakresie pewne doświadczenia, związa[...]
EN According to actual ecological tendency in recent years, in order to reduce greenhouse effect, more often the possibility of carbon dioxide deposition in geological structures is considered. There is some experience in this scope in Poland, relevant to injection of acid gas from sour gas sweetening [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 239 187-201
PL Eksploatacji metanu towarzyszy często wpływ zasolonych, agresywnych wód kopalnianych. Symulacja procesu odgazowania pokładów powinna określić również objętość pojawiającej się wody. W tym przypadku występuje konieczność zastosowania modelu matematycznego przepływu wielofazowego w ośrodku porowatym z[...]
EN The extraction of methane is often accompanied by the influence of saline, aggressive, mine waters. In the simulation of degasifying process of coal deposits, also the volume of water involved in the process should be specified. In such a case, it is necessary to apply a mathematical model for multi[...]
13
63%
Archives of Mining Sciences
1998 nr 2 229-245
PL W pracy przeanalizowanomodel matematyczny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń naftowych w warstwach wodonośnych.Wychodząc z teorii przepływów wielofazowych podano sposób obliczania prędkości migracji zanieczyszczenia w znanym polu prędkości przepływu wód podziemnych oraz rozważono stosowalność rów[...]
EN In the paper an analytical model for the migration of oily pollutants in aquifers is discussed. In the case of known water flow, velocity of the oily pollutant was evaluated on the basis of the theory of multiphase flows in porous media. The applicability of the disperison equation was discussed f[...]
14
63%
Wiadomości Górnicze
1998 nr 12 500-504
PL W pracy omówiono podstawy teoretyczne efektywnego modelowania proce-sów dcgazacji pokładów węgla za pomocą symulatorów komputerowych opartych na modelu matematycznym Warrena Roota oraz modelach pseudo-kompozycyjnych. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu możliwości wykorzystania progra-mu ECLIP[...]
EN The paper discuses theoretical basis of effective modelling of coal seam dcgasification processes with the use of computer simulators based on the ma-thematical model, of Warren Root and pseudo-composition models. Particular attention has been paid to presentation of possibilities to use the ECLIPSE[...]
15
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 10 422-425
EN System scheme of laboratory equipment set for researching oil-derivative products cleaning off a porous object. Characteristics of rinsing liquids used. Analysis of measurements results.
16
63%
Archives of Mining Sciences
PL Zjawisko wnikania wody do przestrzeni porowych wypełnionych ropą pod wpływem sił kapilarnych jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność nawadniania złóż ropy, zwłaszcza w przypadku, gdy skalą zbiornikową jest skała porowato-szczelinowata. Z punktu widzenia hydromechaniki złoże takie składa [...]
EN The paper contains two parts. The theoretical basis for the process of oil displacement through the water from the fractured porous medium, due to capillary forces, has been discussed in the part No. 1. The functional equation describing the relative water content increase in the fractured rock matr[...]
17
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 4 965--969
EN Commercial exploitation of geothermal resources requires the disposal of large volumes of cooled brine in an environmentally acceptable way. Reinjection of cooled (i.e. spent) geothermal water has become a standard reservoir management strategy. Since injected fluids are typically much colder than t[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 393-407
PL Artykuł przedstawia podstawową przesłankę wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA, którą jest nieustanne dążenie do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy załogi. Firma otrzymała stosowne certyfikaty zgodnie z normą. Strategia fir[...]
EN The article presents the basic premise for the implementation of the occupational safety management system in the coal mines of Katowicki Holding Węglowy SA, which is continuous aspiration for the maintenance of the highest standards of work safety of the staff. The company has received appropriate [...]
19
63%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 362-367
PL W niniejszym artykule przeprowadzono analizę eksploatacji złóż PGNiG SA Oddział w Sanoku pod względem wykorzystania PMG do działalności produkcyjnej. Oparto się na danych dotyczących dobowych ilości gazu oddawanych w poszczególnych PZO do sieci przesyłowej, obejmujących okres od początku 2004 roku d[...]
EN This paper presents how the underground storage operation is used to control gas production activity by Polish Oil and Gas Company, Branch in Sanok. The analysis is based on data relating to the daily gas flow in the gas transmission network, covering the period from early 2004 until the end of the [...]
20
63%
AGH Drilling, Oil, Gas
2014 Vol. 31, no. 2 215--229
EN Enhanced Oil Recovery methods (EOR) are known since long time, but in recent years they have been used primarily in the U.S. mostly for research purposes. The increased interest in their use was in the 70's of the twentieth century, and associated with the increase in oil prices. Currently for sever[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last