Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań określających przydatność dwóch folii PEHD do zabezpieczania zbiorników żelbetowych na niebezpieczne odpady chemiczne. Stwierdzono, że folie mogą stanowić bardzo dobrą izolację chemoodporną powierzchni betonowych przed agresją wielu środowisk o silnym stopniu a[...]
EN Results of tests verifying usefulness of two kinds PEHD foil to protect reinforced tanks for dangerous chemical waste are reported. It has been stated that the fails can be used as effective insulation of concrete surfaces against impact of many chemical substances of high degree of aggression acco[...]
2
100%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 3 27--30
3
75%
Przegląd Budowlany
4
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 52-53
5
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 9 2-5
6
63%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 1 9-11
PL W referacie omówiono właściwości powłok stosowanych do zabezpieczania powierzchni płyt azbestowo-cementowych przed możliwością emisji z nich rakotwórczych włókien azbestowych. Wyroby i wykonane z nich zabezpieczenia charakteryzują się szczególnymi właściwościami technicznymi, zapewniającymi skuteczn[...]
EN The paper features of coatings used for protection of asbestos cement sheets against possibilities od emission cancerigenic asbestos fibres. Coatings are characterized by special proprieties which ensure high protective efficiency of existing objects with asbestos in different conditions.
7
63%
Izolacje
2015 R. 20, nr 4 32--35
PL Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze względu na brak ustanowionych norm badawczych w zakresie wydzielania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych nakazuje spełnienie wymagań krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono przepisy prawne obowiązujące w Polsce zw[...]
EN In view of non-existence of established standards for research on release of hazardous substances from construction products, Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and the Council requires compliance with national requirement. This article presents the legal provisions in force in [...]
8
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono schemat postępowania przy prognozowaniu okresu użytkowania wyrobów budowlanych. Obejmuje on określenie danych wyjściowych, wybór lub zaplanowanie badań, analizę danych i przedstawienie wyników. Schemat jest uniwersalny, dlatego może być zastosowany do wszystkich typów wyrobó[...]
EN This paper outlines a systematic approach for service life prediction of building materials. It includes the identification of needed information, the selection or development of tests, the interpretation of data and the reporting of results. It is intended to be universal and, therefore, applicable[...]
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono wymagania stawiane wyrobom do zabezpieczania dachowych i elewa-cyjnych płyt azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych. Wymagania te wynikają z obowiązujących w kraju przepisów o ochronie zdrowia i środowiska i przeciwdziałaniu zagrożeniu azbestem. Wyroby i wykon[...]
EN The performance characteristics requirements for products protecting asbestos-cement sheets on roofs and elevations are discussed. They arise from medical and environmental national requirements and needs to neutralize asbestos health threat. Products and coatings for protecting asbestos-cement shee[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 98-101
11
51%
Materiały Budowlane
2001 nr 1 40-42
12
51%
Izolacje
PL W artykule omówiono zastosowanie i możliwości recyklingu styropianu. Przedstawiono zalety i sposoby wykorzystania produktów powstałych z recyklingu. Omówiono też problemy związane z oddziaływaniem heksabromocyklododekanu (HBCDD) stosowanego w produkcji tego materiału.
EN The article discusses the application and possibilities of recycling of expanded polystyrene. It presents advantages of recycled products and the ways in which the can be used. The article also discusses problems related with the effect of hexabromocyclododecane (HBCDD) used in the production proces[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono analizę zmian zakresu wymagań podstawowych stawianych obiektom budowlanym w rozporządzeniu UE nr 305/2011 zastępującym dyrektywę 89/106/EWG. Zmiany wymagań podstawowych wynikają między innymi z aspektów zrownoważonego rozwoju w budownictwie wprowadzających nowe priorytety z[...]
EN The paper presents the analysis of the changes to the basic requirements for construction works (BWRs) defined by Regulation No 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (CPR). Those changes result from the implem[...]
14
39%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 9 20--26
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metody oceny stanu technicznego budynków w aspekcie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji oraz właściwości akustycznych, izolacyjnych i higieniczno-zdrowotnych. Z uwagi na różnorodność istniejących budynków mieszkalnych, a także wysokie oczekiwania użytkowników[...]
EN The first part of the following paper presents methods of assessing technical conditions of buildings in terms of the requirements concerning construction safety, acoustical performance, the requirements regarding insulation properties as well as health and safety issues. Due to the variety of resid[...]
15
39%
Przegląd Budowlany
PL W referacie przedstawiono wyniki wieloletniej działalności ITB w zakresie budownictwa wielkopłytowego, publikowane [1] w serii: Budynki wielkopłytowe - wymagania podstawowe (zeszyty 1÷12) oraz w artykułach i referatach na konferencjach naukowo-technicznych. Przedstawiono metody oceny stanu techniczn[...]
EN This paper describes the results of work carried out by the Building Research Institute (ITB) over many years in relation to prefabricated concrete buildings, published [1] in the series Large Panel Buildings – Basic Requirements (volumes 1–12) and in articles and papers given at scientific and tech[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last