Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 109-115
PL Praca zawiera wyniki badań wpływu nawożenia azotowego na energię potrzebną do otwarcia strąków fasoli uprawianej na suche nasiona odmian Narew, Nida, Warta i Wawelska wykonane w latach 2008-2010. Zastosowano cztery dawki azotu: 0, 30, 60 i 90 kg*ha-1. Najbardziej podatnymi na pękanie strąkami charak[...]
EN The study presents results of the research on the influence of nitrogen fertilization on energy needed for opening the bean pods cultivated for dry seeds of Narew, Nida, Warta and Wawelska varieties, carried out in 2008-2010. The following four dozes of nitrogen where applied: 0; 30; 60 and 90 kg*ha[...]
2
100%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 2 66-71
PL Omówiono przebieg dwóch pierwszych fal powodziowych oraz ich miejsce na tle innych zjawisk tego typu, a także wyniki dawnych i współczesnych symulacji kom-puterowych przepływów wielkich. Przedstawiono także rezultaty pomiarów niwelacyjnych śladu pierwszej kulminacji z 22.05.2010 r. do szerokiego wyk[...]
EN The article describes the course of the two first flood waves and compares them to other such phenomena, as well as presents the results of past and contemporary computer simulation of great flows. It also presents the results of leveling measurements of the first culmination of 22 May 2010 traces t[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2006 nr 57 161-177
EN Except of research into composition and types of overfall-sluice device construction, during stage of fall designing, it is essential to take additional factors under consideration. These are: influence of reservoir work and way of exploitation of water power station on river hydrological conditions[...]
4
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 69-71
5
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule wyjaśniono w jakim celu i jak uczyć przyszłych inżynierów o konstrukcyjnych materiałach pozyskiwanych z odnawialnych surowców. Opisano nowoczesne podejście do nauki o materiałach, uwzględniając proces projektowania i zrównoważony rozwój oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi edukacyjnyc[...]
EN This paper explains why and how to teach engineering students studying structural materials obtained from renewable sources. It describes modern approaches in the education of materials science including focussing on design strategies, sustainability and the use of modern educational tools.
6
63%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 1 24-31
EN There has been presented a characterization of the stage of fall Bledzew on the Obra and the history of that object as well as the range and the course of repair works carried out in the last several years. There has been also given a detailed description of the plan of renovation of the lower stand[...]
7
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Artykuł poświęcony jest kompozytom wytworzonym z biopochodnych komponentów dostępnych komercyjnie: plastyfikowanego poliamidu 10.10 i ciętego, niskoskręconego rowingu lnianego (10, 20, 30% mas.). Omówiono w nim problemy związane z przetwórstwem wtryskowym tworzyw termoplastycznych z krótkim włóknem [...]
EN Composites produced from commercial biobased components: plasticized polyamide 10.10 and low-twist flax rowing (10, 20, 30%wt.) were here discussed. The problems connected to injection molding of thermoplastics with short lignocellulosic fiber were shown as well as the test results of the composites[...]
8
51%
Gospodarka Wodna
2013 Nr 1 24--30
PL Niskie stany wody Wisły w Warszawie we wrześniu 2012 r. wzbudziły zainteresowanie ze względu na osiągnięcie minimum. W artykule omówiono problem czasowych zmian napełnienia koryta rzeki wywołanych erozją dna i pracami czerpalnymi, a także usuwaniem progów z osadów nierozmywalnych - tzw. raf. Przedst[...]
EN Low stages of the Vistula River in Warsaw in September 2012 aroused widespread interest as they have achieved the minimum. The article dis-cusses the problem of temporary changes in the riverbed filling due to the bottom erosion and dredging works, as well as removal of made of nonerodible sediments[...]
9
51%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1632-1635
10
51%
Polish Maritime Research
2006 S 2 13-17
EN In this paper was characterized the fragment of the east-west waterway from Płock to Terespol, composed of the section of the Vistula measured from 633rd kilometer (the backwater end of Włocławek Reservoir) to 520th km (Warsaw), Żerań Canal including a fragment of Zegrze Reservoir and the lower part[...]
11
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena zależności właściwości mechanicznych nasion wybranych roślin strączkowych od ich masy i grubości. Badaniom poddano nasiona łubinu wąskolistnego Bojar i Regent, łubinu żółtego Mister i Taper, bobiku Amulet i Granit, oraz soi Aldana. Pojedyncze nasiona obciążano w kierunku prost[...]
EN The objective of the paper was to assess the correlation of mechanical properties of the selected legume seeds on their weight and thickness. The following were studied: seeds of narrowleafed lupine Bojar and Regent, yellow lupine Mister and Taper, horse beans Amulet and Granit, and soya Aldana. The[...]
12
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Nowadays production of natural biodegradable polymer composites is an important research topic on the stage of renewable sources implementation instead of petrochemical sources. In this work, possibilities of processing biocomposites on the base on different types of biopolymers – polylactide (PLA),[...]
13
51%
Polimery
2018 T. 63, nr 1 31--37
PL Celem przeprowadzonych badań było wskazanie konsekwencji niezamierzonego zmieszania podczas recyklingu poliolefin i polimerowych materiałów biodegradowalnych. Ocenie poddano mieszaniny polietylenu dużej gęstości (PE-HD) i dwóch dostępnych na rynku biopolimerów przeznaczonych do wyrobu opakowań. Okre[...]
EN This paper aims to outline the consequences of unintended mixing of polyolefin and biodegradable materials during recycling. The research was done on blends of high density polyethylene (­PE-HD) and two commercial biopolymers intended for packaging applications. The mechanical properties, microstruc[...]
14
51%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy oceniono możliwość wykorzystania nowych biodegradowalnych biokompozytów pochodzenia naturalnego napełnianych włóknami lnu w ilości 10% masowo, jako materiałów do wytwarzania elementów jednorazowych na potrzeby sprzętu rehabilitacyjnego. Oceniono podstawowe właściwości wytrzymałościowe oraz w[...]
EN The study estimates the possibility of using new biodegradable biocomposites filled with 10 wt% flax fibers as materials for disposable parts of rehabilitation equipment production. Basic mechanical properties and the influence of hydrolytic degradation process in physiological saline on tensile tes[...]
15
51%
Engineering of Biomaterials
PL W pracy oceniono możliwość wykorzystania nowych biodegradowalnych polimerów pochodzenia naturalnego, jako materiałów do wytwarzania elementów stabilizujących w ortopedii. Oceniono podstawowe właściwości wytrzymałościowe oraz wpływ procesu biodegradacji w roztworze soli fizjologicznej i pryzmie kompo[...]
EN In this work, possibility of using new biodegradable polymers from renewable resources as materials for stabilization elements in orthopedy was estimated. An influence of biodegradation process in psychological saline and in garden compost on basic mechanical properties was estimated. Specimens were[...]
16
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Biokompozyty poliamidu 10,10 z 10%wag. i 30%wag. mączki łupin orzecha charakteryzowano pod kątem zastosowań konstrukcyjnych i medycznych. Dokonano wstępnych prób pokrycia powierzchni wytworzonych próbek nanocząstkami srebra. W celach porównawczych wytworzono i badano kompozytu poliamidu 10,10 z 30%w[...]
EN In the study, biocomposites of polyamide 10,10 with 10%wt. and 30%wt. of walnut shell flour were characterized in respect to structural and extracorporeal medical applications. Preliminary attempts were made to cover the composites with silver nanoparticles. For comparison purposes, specimens of PA [...]
17
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono udane próby wytworzenia biokompozytów na osnowie trzech różnych polimerów ulegających biodegradacji napełnianych śrutą roślinną w ilości 10 i 20% wag. Podczas statycznej próby rozciągania i zginania zostały wyznaczone podstawowe właściwości wytrzymałościowe wytworzonych komp[...]
EN The study presents a successful attempt to produce biocomposites based on biodegradable polymers with addition of 10 wt% and 20 wt% of corncob grain. Basic mechanical properties of biocomposites are analyzed on tensile and bending test. An influence of water hydrolysis and testing temperature on the[...]
18
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań nad kompozytami na osnowie termoplastycznych polimerów konstrukcyjnych napełniane włóknami. Nowością jest ocena możliwości zastosowania biopoliamidu wyprodukowanego z odnawialnych surowców oraz włókien lnu, co pozwala na stworzenie niezwykle ekologicznych, przyj[...]
EN In this work presented the results of test on composites based on engineering polymer filed with fibers. Moreover polymers based on renewable sources and hemp fibers allow to create unusually ecologic and eco-friendly composites which are easy to utilize. Proceeded tests showed possibility of using [...]
19
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono udaną próbę uzyskania rozdmuchiwanych kanistrów z mieszaniny, gdzie stosunek recyklatu do oryginalnego PE-HD wynosił 1:1. Efekt ten osiągnięto dzięki zastosowaniu kompatybilizatora mineralnego, tufu, w ilości 5% wag. Podstawowe badania materiałowe (oznaczenie właściwości mec[...]
EN This paper presents a successful attempt to produce extrusion blown containers from the mixture, where the ratio of recycled PE-HD to the original PE-HD was 1:1. This effect was achieved due to the use of mineral compatibilizer, tuff, in 5 wt%. Basic material investigation (determination of mechanic[...]
20
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań nad modyfikacją poliamidu z surowców odnawialnych różnymi rodzajami włókien: lnianymi, szklanymi i węglowymi. Wytworzono kompozyty o udziale 10 i 20% wag. włókien, a następnie wykonano badania właściwości wytrzymałościowych i przetwórczych w szerokim zakresie te[...]
EN In this work test results of polyamide from renewable sources modified by different fibers: flax, glass and carbon were presented. The composites were made with 10 and 20% wt. of the fibers and tested in terms of processing and mechanical properties in the wide range of temperatures. Possibilities o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last