Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL Przeprowadzono badania wpływu ozonu dodawanego do mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem na temperaturę procesu spalania. Badania realizowano w stanowisku składającym się z generatora ozonu, reaktora spalania z palnikiem Meckera oraz układów pomiaru temperatury, strumienia objętości substratów spalan[...]
EN The effects of ozone additions to natural gas/air mixtures on temperature of combustion process were studied. The investigations have been realized using a facility composed of an ozone generator, a modified Meeker burner, gas composition, flow rate and temperature measurement instrumentation. Compa[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1783-1788
PL Przedstawiono wyniki wstępnych badań utleniania kwasu azotowego(III) za pomocą powietrza, czystego tlenu lub mieszaniny ozonu I tlenu w roztworach kwasu azotowego(V) pobranych z instalacji kwasu azotowego. Stwierdzono, że w odróżnieniu od utleniania powietrzem lub tlenem, zastosowanie ozonu pozwala [...]
EN The preliminary results of investigations of nitrous acid oxidation with air, pure oxygen, or ozone and oxygen mixture in nitric acid solutions taken from a nitric acid plant are presented in this paper. It was found that ozone application results in complete nitrous acid oxidation, contrary to oxid[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL ABB ma przyjemność zaprezentować programowalny sterownik bezpieczeństwa AC500-S, który umożliwia uzyskanie zgodności z wymogami specyfikacji SIL3 (wg IEC 61508 wyd. 2 oraz IEC 62061) lub PL e (wg ISO 13849). W celu maksymalnego wykorzystania możliwości AC500-S, a także innych produktów znajdujących [...]
4
100%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 2 40--42
PL Punktem wyjścia dla niniejszego artykułu jest wydana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA publikacja Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych, będąca tłumaczeniem kolejnego zeszytu z biblioteki wydawniczej niemieckiego Stowarzyszenia IFBS.
5
100%
Archivum Combustionis
EN The effects of ozone additions to natural gas/air mixtures on emissions of NO were studied. The investigations were realized in laboratory equipment composed of an ozone generator, and a combustion chamber with a modified Mecker burner and gas composition, and flow rate and temperature measurement s[...]
6
100%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 4 52--57
PL Autor poniższego artykułu ma prawie 25-letnie doświadczenie w różnych rolach związanych z lekkimi obudowami, wiedzę dotyczącą przede wszystkim projektowania lekkich obudów z cienkościennych blach profilowanych na zimno, ale z racji pracy również dotyczącą produkcji i montażu tych profili. Ma doświad[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 113-116
PL Projekt „Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka – Żar” jest pierwszym w historii Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. kompleksowym zadaniem obejmującym nie tylko prace związane ściśle z wyprodukowaniem transformatorów, ale również szereg prac modernizacyjnych układów pomocni[...]
EN The project “Modernization of GSU transformers in Porąbka – Żar pumped-storage power station” is the first comprehensive project of the Transformer Product Line which comprises not only manufacturing of transformers but also assembly and many ancillary works. To succeed there was necessary to design[...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 4 6598--6604, CD2
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej. Branża turystyczna została tu scharakteryzowana pod względem różnorodnych typów działalności gospodarczych funkcjonujących w badanej branży. Omówione zostały główne zagadnienia zarządzania informacjami, które si[...]
EN In the article there were presented some aspects of information management in the tourist industry. The tourist trade was characterised in terms of particular types of business organizations that function in the industry presented in these studies. There were also presented the main principles of in[...]
9
100%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 2 53--55
PL Dynamiczny rozwój budownictwa od lat 90. ubiegłego stulecia, zwłaszcza obiektów przemysłowych, handlowych, magazynów i centrów logistycznych oraz obiektów użyteczności publicznej, spowodował zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania – zarówno materiałowe, jak i technologiczne – szybkie, lekkie i eko[...]
10
100%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 5 40--41
PL Firma ABB, kontynuując rozwój platformy automatyzacji AC500/S500, wprowadziło do sprzedaży najnowszą, bardzo wydajną jednostkę centralną serii AC500 oraz uaktualniło pakiet oprogramowania narzędziowego AB do wersji 1.1.
11
100%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 3 36--37
PL Zgłoszone przez inż. Janusza Stryjonka uwagi uświadomiły mi, że istnieje potrzeba opracowania Posadowienie urządzeń na dachu z warstwą nośną z blachy trapezowej – tytuł roboczy. Mogłyby w nim znaleźć swoje miejsce między innymi wspomniane przez Pana Janusza wentylatory czy inne urządzenia, takie jak[...]
12
63%
Rynek Energii
2012 Nr 2 127--130
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest niezbędne, aby wywiązać się z wymogów jakie nakła-da UE na nasz kraj, jak również wpływa na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na zmniejszenie ilości odpadów. Aktualny stan zaawansowania technolog[...]
EN Application of renewable energy sources is necessary to fulfill the UE requirements concerning Poland, as well it have an effect on the reduction of fossil fuel utilization, air pollution or decrease of wastes. Present state of energy technology allows to use the biomass as renewable energy source. [...]
13
63%
Journal of KONES
EN Problems of the power supply in military vehicles grow with the growing number of vehicles in armies. Moreover, biocomponents additions which are added to the basic fuels change its properties. Therefore undertaking work to adopt engines to supply them with fuels coming from renewable sources is ess[...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 227--232
PL W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania komputerowej analizy krzepnięcia do oszacowania zdolności do zasilania brązów wysokocynowych, stosowanych w ludwisarstwie. Badania zostały przeprowadzone w celu wstępnego rozpoznania tego tworzywa przed dokonaniem prób, mających na celu opracowanie nowej[...]
EN Results of the computer solidification analysis application to high-tin bronze feeding ability assessment, used in the bells technology, were shown in the paper. Research were conducted in order to the preliminary recognition of this alloy before the main examination, which will be used to creating [...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczen symulacyjnych rozruchu jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym dla różnych wartosci pojemności kondensatora pracy. Rozruchu dokonywano bez obciażenia, a nastepnie załaczano obciażenie znamionowe. Zastosowany kondensator pra[...]
EN The paper presents simulation results of starting of the single-phase capacitor induction motor for different values of the capacitor capacitance at no-load and nominal load conditions. Developed mathematical circuit model of the capacitor induction motor in stationary dq reference frame was impleme[...]
16
63%
Archiwum Spalania
PL Najpowszechniej stosowanym paliwem gazowym jest gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan. Wyniki badań eksperymentalnych i modelowych potwierdzają, że mechanizm utleniania czystego metanu wystarczająco przybliża proces spalania gazu ziemnego. W celu pełnego zrozumienia kinetyki utleniania [...]
EN Natural gas, which the principal component is methane. is the most popular gas fuel. The experimental and numerical data confirm the methane oxidation mechanism well verified the natural gas oxidation. To understand the simple fuels kinetic oxidation it is important to know the chemistry of its comb[...]
17
63%
Rynek Energii
2011 Nr 6 47-51
PL Analiza termiczna jest szeroko stosowana w badaniach procesów spalania paliw stałych. Artykuł przedstawia przykład zastosowania technik analizy termicznej TG i DTA w badaniu procesu współspalania węgla i biomasy drzewnej. Wykonano badania fizykochemiczne węgla i stosowanej biomasy. Praca przedstawia[...]
EN Thermal analysis is widely used in studies of solid fuel combustion processes. The paper presents an ex-ample of thermal analysis techniques like TG and DTA in the study of coal and biomass combustion and co-combustion processes. The physical and chemical properties of studied fuels were carried ou[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 180-183
PL Artykuł przedstawia badania stanu ustalonego pracy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym za pomocą dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego oraz pomiarów laboratoryjnych rzeczywistego silnika. Model polowoobwodowy silnika opracowano przy wykorzystaniu pakietu Flu[...]
EN The paper presents steady-state study of the single-phase capacitor induction motor by of 2D field-circuit model and by an actual motor laboratory testing. Developed the field-circuit model was implemented for simulation using Flux2D software package. The investigation of the motor was conducted for[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 209--212
PL Kilkudziesięcioletnia aktywność na rynku transformatorowym, zdobyte dzięki temu olbrzymie doświadczenie przy wykonywaniu remontów, modernizacji i produkcji nowych, w tym unikalnych transformatorów, wymogło potrzebę stosowania coraz to bardziej nowoczesnych konstrukcji i technologii. W referacie omów[...]
EN Decades of activity on the transformers’ market, great experience in repairs, modernizations and manufacturing of new units, among others unique transformers, require the need of using modern designs and technologies. This paper presents new technical solutions applied in the Transformer Product Lin[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem badań było określenie wpływu paliwa zasilającego silnik na parametry użyteczne i skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym Renault G9T. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym, jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F[...]
EN The assessment of the influence of kind of fuel supplied diesel engine Renault G9T on its useful parameters and exhaust gas composition was the aim of investigations. The investigations were made while the engine was feeding six kinds of the fued: diesel fuel as a basic fuel, single fuel the NATO co[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last