Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Chemia
PL Do uzyskania wyprasek wtryskowych o określonych cechach geometrycznych często można zastosować więcej niż jedną metodę wtryskiwania. Na przykład w przypadku wyprasek o zróżnicowanej grubości ścianki można zastosować wtryskiwanie sekwencyjne bądź wspomagane gazem lub wodą. Wybór określonej metody zal[...]
2
100%
Polimery
2010 T. 55, nr 3 172-180
PL W artykule o charakterze przeglądu literatury przedstawiono ogólne wymagania stawiane przez użytkowników wyrobom wtryskiwanym oraz szczegółowo opisano podstawowe kryteria wyboru metody wtryskiwania umożliwiające spełnienie poszczególnych obszarów tych wymagań. Uwzględniono przy tym następujące właśc[...]
EN In this review the general requirements set by consumers of moulded products as well as a detailed description of basic criteria for selecting a particular injection method in order to fulfill of the specific areas of these requirements have been presented. The following properties of moulded parts [...]
3
100%
Polimery
2007 T. 52, nr 3 170-178
PL Omówiono znaczenie badań zmierzających do poznania zjawisk zachodzących podczas przepływu tworzywa w formie, podkreślając przy tym konieczność prowadzenia prac o charakterze zarówno symulacyjnym, jak i doświadczalnym. Przedstawiono obszerną (obejmującą opisy postępowania oraz porównanie zalet i wad)[...]
EN An importance of the studies leading to knowledge concerning the phenomena, which take place during the polymer flow in the mold, has been discussed. The necessity of research works of both characters - simulations and experimental ones - was stressed. The wide characteristics of several experimenta[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 9-12
PL Właściwości i stan powierzchni wyprasek wtryskowych zależą w dużym stopniu od warunków przepływu tworzywa w kanałach formy. Duże znaczenie w pozna-niu zjawisk występujących podczas przepływu tworzywa w formie, oprócz symulacji komputerowych, mają badania eksperymentalne. Przedstawiono nową metodę ba[...]
EN Properties and surface quality of moulded parts are affected by conditions of polymer flow in injection mould channels. Experimental investigations, apart from computer simulations, are of great importance in study of phenomena occurring during polymer flow in a mould. A new method of polymer flow e[...]
5
100%
Polimery
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej niekonwencjonalnych metod wtryskiwania tworzyw polimerowych wspomaganego wodą bądź gazem i wodą. Metody te pozwalają na wytwarzanie wyprasek o właściwościach i cechach powierzchni trudnych lub niemożliwych do uzyskania w niekonwencjonalnym procesie wtryskiwan[...]
EN The literature review concerning unconventional methods of injection molding of the polymers, assisted with water or gas and water, has been done. The methods discussed let produce the parts showing surface properties and features difficult or impossible to reach in the unconventional gas assisted i[...]
6
100%
Polimery
2001 T. 46, nr 9 638-641
PL Metodą mikroskopii skaningowej zbadano morfologię oraz metodą DSC określono zmianę stopnia krystaliczności (St) wzdłuż osi próbek PE-HD typu 10262A (firmy DowChemical) wtryskiwanych w warunkach różnego sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formującego: z jednej lub jednocześnie z dwóch stron gni[...]
EN Injection molding of large and complex-shaped parts involving the multipoint cavity feeding mode, gives rise to the formation of weld lines which degrade the mechanical properties of the product and the quality of its surface. The structure (as established by scanning microscopy) and the degree of c[...]
7
100%
Polimery
2001 T. 46, nr 2 107-114
PL Na podstawie danych z literatury scharakteryzowano rozmaite rodzaje zużycia, któremu z różną intensywnością ulegają podstawowe elementy - ślimaki i cylindry- układów uplastyczniających maszyn przetwórczych. Rozróżnia się przy tym wg kryterium przyczyny zużycie ścierne, zmęczeniowe, erozyjne, ko[...]
EN A plasticizing unit is one of basic units of extruders and injection-moulding machines. In the most commonly used screw plasticizing units the screws and barrels undergo the biggest wear. During these units' work, when a polymer moves in a screw channel, frietion between the screw and the barrel and[...]
8
100%
Polimery
2002 T. 47, nr 2 122-129
PL Przeprowadzono symulację komputerową zjawisk występujących w fazie wypełniania gniazda formującego, rozpatrując przy tym wpływ sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formującego - z jednej [sposób (a)] lub równocześnie z dwóch przeciwległych stron gniazda [sposób (b)] - na przebieg procesu jego w[...]
EN Filling of the injection mold cavity was analyzed in relation to the feeding mode: (i) at one end, (ii) simultaneously at the two ends of the cavity. The CAE C-Mold ver. 99.1 routine was used to simulate the flow of HDPE through the injection mold equipped with the cavities used to form standard (PN[...]
9
100%
Polimery
PL Na podstawie literatury scharakteryzowano -wpływ warunków wtryskiwania na właściwości wyprasek z różnych tworzyw. Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących wpływu temperatury formy wtryskowej (20-80°C) oraz prędkości wtryskiwania (0,015-0,12 m/s) na właściwości mechaniczne i cieplne wyprasek z [...]
EN A literature review shows how injection molding conditions affect process capacity, energy consumption and molding structure and properties. Mechanical and thermal properties of HDPE moldings were studied in relation to mold temperature (20°C-80°C) and injection velocity (0.015-0.12 m/s). As the mol[...]
10
100%
Polimery
1999 T. 44, nr 3 198-207
PL Wyniki badań próbek tworzywa w dużym stopniu zależą od metody oraz warunków ich uzyskiwania, jak również od kształtu i wymiarów próbek. Czynniki te mogą powodować, że próbki badawcze, wykonane z tworzywa o takim samym składzie chemicznym, mogą mieć różne właściwości. Przedstawiono różne metody wykon[...]
EN Random-sampled test specimens of bulk polymers shaped by various techniques to achieve the desired geometrical shape and size prior to the test, may yield property data differing from those observed for the finished product, despite the fact that both have identical chemical compositions. Methods re[...]
11
100%
Polimery
PL Na podstawie literatury scharakteryzowano wpływ sposobu i warunków wtryskiwania próbek na wyniki badań właściwości tych próbek. Szczególną rolę odgrywa konstrukcja formy wtryskowej. Warunkiem uzyskania poprawnej wypraski jest laminarne wypełnienie gniazda formującego, co zależy od sposobu doprowadze[...]
EN Results of property measurements of test specimens are considerably affected by the method and by conditions under which the materials is injected into the mold. Mold design is of particular importance. The molded piece produced is reliable only when the mold is filled with a material introduced in [...]
12
100%
Polimery
2008 T. 53, nr 4 286-296
PL Na podstawie danych literaturowych scharakteryzowano metody mikrowtryskiwania oraz wytwarzania wyprasek cienkościennych. W odniesieniu do każdej z nich omówiono warunki poszczególnych etapów procesu technologicznego, a także wymagania dotyczące wtryskarek, form oraz wykorzystywanych tworzyw polimero[...]
EN On the basis of literature data the methods of microinjection molding and thin-wall injection molding were characterized. The conditions of particular steps of these processes as well as the requirements for injection molding machines, molds and polymers used were discussed. The advantages and disad[...]
13
100%
Polimery
PL Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej niekonwencjonalnych metod wtryskiwania tworzyw polimerowych umożliwiających wytwarzanie wyprasek o właściwościach i cechach powierzchni trudnych bądź niemożliwych do uzyskania w procesie wtryskiwania tradycyjnego. Przedstawiono oparty na klasyfikacji za[...]
EN Nonconventional methods of polymer injection molding allow to produce the parts showing properties and surface quality difficult or even impossible to obtain by the conventional injection molding process. These methods can be classified using different criteria, such as incorporation of additional m[...]
14
100%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Liczba i usytuowanie miejsc doprowadzania tworzywa do gniazda formy wtryskowej wpływają na przebieg procesu wypełniania gniazda oraz na jakość uzyskanych wyprasek. Przeprowadzono badania na próbkach wykonywanych za pomocą eksperymentalnej formy wtryskowej z wymienionymi wstawkami umożliwiającymi wtr[...]
EN The number and the location of points of polymer feeding to an injection mould cavity effect the process of cavity filling and the quality of mouldings. Experiments were made on test specimens received by mean of an injection mould with interchangeable cavity plates. Special inserts in a cavity plat[...]
15
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 6 135-140
16
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1999 nr 1 317-322
PL Badano tarcie i zużycie tworzyw fenolowych i epoksydowych z różnymi napełniaczami, przy współpracy ze stalą. Określano wpływ prędkości ślizgania na współczynnik tarcia i intensywność zużycia tych tworzyw. Materiały zastosowane w badaniach zostały wyprodukowane w Zakładach Tworzyw Sztucznych IZO-ERG [...]
17
63%
Polimery
PL Dokonano oceny wpływu zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na wybrane właściwości wyprasek wtryskowych z polipropylenu z udziałem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: procentową zawartość poroforu (c), temperaturę formy (Tf), tempe[...]
EN The effects of blowing agent content and injection moulding conditions on the selected properties of polypropylene moulded parts containing 0,125—0.5 % endothermic blowing agent, were investigated. Four variable injection process parameters: the percentage of blowing agent (c), mould temperature (Tf[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiona została metoda wtryskiwania wspomaganego gazem oraz analiza wybranych właściwości wyprasek wytwarzanych tą metodą. Badania zostały przeprowadzone w ścisłej współpracy z przemysłem. Wykazano, iż temperatura wtryskiwanego tworzywa, czas przełączania oraz czas wtrysku gazu znac[...]
EN Gas - assisted injection moulding technology and analysis of selected properties of moluded parts were presented. Experiments were carried out with a close cooperation with the industry. It was found that injection moulding temperature, switching time and gas injection time influenced significantly [...]
19
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 10 749-757
PL Oceniono wpływ zawartości poroforu i warunków wtryskiwania na strukturę wytwarzanych z polipropylenu wyprasek wtryskowych. Badano próbki z PP Moplen z dodatkiem 0,125—0,5 % poroforu endotermicznego Hydrocerol CF40E oraz wypraski lite. W badaniach stosowano cztery zmienne parametry wtryskiwania: zawa[...]
EN The results of studies of the influence of the content of the applied blowing agent and injection molding parameters on the structure of polypropylene (PP) moldings have been presented. The studies were carried out on neat polypropylene (Moplen) as well as on polypropylene incorporated with 0.125—0.[...]
20
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The examination of dynamic mechanical properties of injection moulded parts, obtained from different cavities of injection mould, was the purpose of this research. The parts were manufactured from polypropylene. Design/methodology/approach: The testing method used was DMTA - "Dynamic Mec[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last