Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 1 102-113
PL W artykule poruszono problem pomiaru bezwładnościowego parametrów ruchu pojazdów. Celem pracy jest ocena niepewności pomiaru związanej z wyznaczaniem prędkości metodą całkowania przyspieszenia zmierzonego akcelerometrem typu MEMS. Dwa akcelerometry typu MEMS zostały poddane ocenie z punktu widzenia [...]
EN Aim of the paper is to assess uncertainty associated with determination of velocity using MEMS accelerometer. Two MEMS accelerometers are evaluated from the point of view of measurement characterized by short duration and possibility of repetitions in unchanged environment. Mathematical model of mea[...]
2
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 7-8 (19) 47--51
PL W artykule przedstawiono organizację ruchu w centrum Katowic, w której komunikacja zbiorowa występuje jako podstawowy środek transportu. Przedstawiony projekt organizacji ruchu ma na celu zastąpienie transportu indywidualnego transportem zbiorowym co zapewni płynne przemieszczanie się komunikacją zb[...]
EN The article presents organisation of the traffic in Katowice city centre, where public transport is the main mean of transport. The presented project of the organisation of the traffic is supposed to replace Individual transport with the public one. This will ensure smooth movement through the city [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 380-385
PL W pracy przedstawiono stanowisko do badań opon samochodów osobowych zaadaptowane do badań ogumienia robota mobilnego. Badania te stanowią ważny krok w kierunku opracowania modelu matematycznego opony robota mobilnego. Opisano zasadę działania stanowiska oraz sposób prowadzenia pomiarów, jak również [...]
EN The paper concerns the adaptation of a stand for investigations of passenger car tyres to the needs of investigations of mobile robot tyres. The work is a step towards devising a mathematical model of the tyre. The principle of operation of the stand and means of measurement are described. Prelimina[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 60--64
PL W artykule przedstawiono obiekty inżynierskie zlokalizowane w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego [1] obszar tej dzielnicy zajmuje około 200 ha. Obszar planu wyznaczony został od wschodu linią kolejową relacji Katowice – Warszawa, od po[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 48--50
PL Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym. Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zb[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 52--55
PL Artykuł jest kontynuacją prezentacji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta) (zapoczątkowanych w nr. 6/2015 „Magazynu Autostrady” [1]). Będą w nim opisane obiekty przeznaczone wyłącznie dla niechronionych użytkowników dróg, tj. pieszych i rowerzystó[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 11-12 62--64
PL Artykuł bardzo ogólnie przedstawia trudności przy realizacji inwestycji, na jakie natrafiają zarządcy dróg. Jednocześnie autor stawia pytanie, czy przy nadal wzrastających potrzebach inwestycyjnych zarządcy dróg nie będą zmuszeni do tworzenia własnego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, aby sprosta[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 28--33
PL Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na wprowadzanie rozwiązań poprawiających dostępność transportu zbiorowego i tym samym trudności we wprowadzaniu zmian w układach komunikacyjnych do potrzeb pasażerów, w niniejszym artykule przedstawiono rozwiązani[...]
9
100%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 1 35--39
PL W artykule przedstawiono punkt przesiadkowy zlokalizowany w ścisłym centrum miasta jako element systemu transportowego umożliwiający płynne przesiadanie się pasażerów komunikacji zbiorowej pomiędzy różnymi środkami transport zbiorowego. Zwrócono uwagę, że transport zbiorowy wraz z pasażerami, wprowa[...]
EN This paper presents transfer point located in the city center as a part of transport system that allows smooth change of public transport passengers between different modes of collective public transport. It was noted that public transport and the passengers entered the sphere of the city center for[...]
10
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 495-503
PL W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji parametrów skrętnych ogumienia stosowanego w lekkich robotach kołowych: sztywności skrętnej oraz tłumienia skrętnego, gdy skręcanie zachodzi względem osi obrotu koła. Badaniu poddano dwa rodzaje małych opon niepneumatycznych. Otrzymane wartości parametró[...]
EN The paper presents results of identification of rotational stiffness and damping of small-size tyres of a wheeled mobile robot. The investigation was conducted for two types of non-pneumatic tyres. The values of parameters obtained for the robot tyres were compared to the scaled values for a typical[...]
11
63%
Mechanik
PL Praca dotyczy badań ruchu robota mobilnego SCOUT podczas manewru zakręcania. Na początku omówiono konstrukcję robota oraz opracowano model dynamiki. Opisano model symulacyjny robota w pakiecie Matlab/Simulink i zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych ruchu robota. Przedstawiono środowisko [...]
EN The work concerns investigations of motion of the PIAP Scout wheeled mobile robot during turning maneuver. Robot design, dynamics model and implementation of the dynamics model in Matlab/Simulink package are described. Selected results of simulation research of robot motion are presented. Environmen[...]
12
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1282--1284
PL Praca dotyczy badań ruchu wzdłużnego mobilnego robota czterokołowego na piasku w zależności od zadanej prędkości. Omówiono konstrukcję robota oraz przyjętą metodykę modelowania. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych ruchu robota.
EN Paper concerns the study of longitudinal motion of a four-wheeled mobile robot on sand for various desired velocities. Design of the robot and assumed modeling methodology were described. Results of simulation and experimental research of robot motion were presented.
13
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 137--142
PL Na przykładzie oprogramowania komputerowego Calcosoft przedstawiono możliwości wykorzystania modeli matematycznych i systemów komputerowych do wirtualizacji procesów zachodzących podczas krystalizacji pionowego okrągłego wlewka ciągłego ze stopu Al. Wyniki modelowania zweryfikowano doświadczalnie.
EN The possibility of mathematical models and using of the special computer software for virtualization of solidification of continuous Aluminum rod-shaped vertical casting has been presented on the example of Calcosoft program. The results of modeling were validated by the experimental results.
14
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu czasu odstawania na właściwości mas formierskich wykonanych przy zastosowaniu różnych rodzajów bentonitów odlewniczych. Masy do badań sporządzono na osnowie regeneratu pochodzącego z tej samej technologii. W badaniach zastosowano cztery rodzaje bentonitów,[...]
EN The results of investigations of the maturing time influence on properties of moulding sands made with various foundry bentonites, are presented in the hereby paper. Moulding sands for testing were prepared on the matrix of the reclaimed material originated from the same technology. Four kinds of be[...]
15
51%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 44 40--46
PL W pracy zaprezentowano analizę przestrzennych zmian stanów retencji gruntowej dla fragmentu doliny Odry położonego poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Do analiz wybrano średnie miesięczne poziomy wody gruntowej z wybranych punktów pomiarowych (32 piezometry) znajdujących się w rejonie Malczyc o[...]
EN The paper presents the analysis of spatial changes of groundwater retention for a part of the Oder valley situated below the barrage in Brzeg Dolny. For the analysis of selected monthly average elevations of the groundwater table of the selected measuring points (32 piezometers) located in the area [...]
16
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 4 27--36
PL W artykule przedstawiono system automatycznego rozpoznawania mowy polskiej dedykowany dla robota społecznego. System oparty jest na bezpłatnej i otwartej bibliotece oprogramowania pocketsphinx (CMU Sphinx). Przygotowano zbiory nagrań: treningowy i testowy wraz z transkrypcjami. Zbiór treningowy obej[...]
EN Automatic Speech Recognition system for Polish and dedicated for social robotics applications is presented. The system is based on free and open software library pocketsphinx (CMU Sphinx). Training and test databases were prepared with transcriptions; the training database comprised voices of 10 wom[...]
17
51%
Mechanik
PL Praca dotyczy modelowania opony robota mobilnego SCOUT. Na początku omówiono istniejące rozwiązania opon kół jezdnych oraz nietypową oponę stosowaną w analizowanym robocie. Przedstawiono wynik badań doświadczalnych próbek materiałów użytych w oponie oraz badań koła z całą oponą oraz z jej wewnętrzną[...]
EN The work concerns modeling of tire of SCOUT mobile robot. In the beginning existing tire designs are discussed with focus on non-typical airless tire which is used in the SCOUT robot. Results of material specimens’ tests are showcased alongside with tests performed on separate wheel assembly compone[...]
18
51%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/1 1080--1084
EN The aim of the study was to the assess Western Pomeranian renewable groundwater resources in relation to climate change. The objective was accomplished by simulating the water balance components in two periods of 1971-2000 and 1981-2010, differing in terms of climatic parameters (precipitation, evap[...]
19
45%
Computer Science
2013 Vol. 14 (1) 129--141
EN Growing computational power of mobile devices modifies existing approaches to data processing in large-scale sensor networks. Since sensors are no longer limited to simple data acquisition tasks, such networks can be considered complex geodistributed data processing systems. Features and requirement[...]
20
39%
Inżynieria Ekologiczna
2015 Nr 44 34--39
PL W publikacji przeanalizowano wpływ zmian w użytkowaniu gruntów położonych w zlewni zasilającej arboretum Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach pod Wrocławiem na odpływ ze zlewni lokalnej. Wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności zagospo[...]
EN In the paper the impact of land use changes localised in catchment of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS) arboretum in Pawłowice near Wrocław on outflow from local micro-catchment was analysed. The study results show necessity for solutions that allow increasing the eff[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last