Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 263-268
PL Artykuł opisuje problem wyznaczania szerokości strefy zniszczonego materiału, będącej wynikiem procesu wykrawania. Wykorzystując model FEM oraz wyniki pomiarów, autor proponuje algorytm postępowania który umożliwia wyznaczenie szerokości a także właściwości materiału zniszczonej strefy. Należy podkr[...]
EN The paper deals with the problem of determining the width of the damaged material zone, resulting from the punching process. Using the FEM model and the measurement results, the author propose to apply algorithm which enables determination of magnetic material parameters of the damaged zone. It shou[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono i omówiono dwie, najczęściej stosowane metody wyznaczania strat mocy w cienkich blachach ferromagnetycznych. Zaprezentowano wyniki uzyskane dla dwóch przykładowych blach, wskazując obszar zastosowania każdej z metod.
EN The paper presents and discusses two commonly used methods for determining losses in the thin ferromagnetic sheets. Moreover, it shows the results for the two sample sheet, indicating the area of application of each method.
3
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2010 Vol. 9, Nr 3 141-150
PL Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznego jest problemem, którym naukowcy zajmują się od wielu lat. W tym czasie powstało wiele różnych modeli matematycznych, uwzględniających specyfikę budowy materiału magnetycznego. Niektóre z tych modeli mają ograniczony zakres stosowalno[...]
EN Modeling the static hysteresis of magnetic material is a problem of which scientists are taking care for many years. At that time a lot of different mathematical models appeared, taking into account the specificity of the structure of magnetic material. Some of these models have the reduced sco[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2009 Vol. 8, Nr 2 111-126
PL Artykuł prezentuje kierunki rozwoju modeli matematycznych pozwalających na wyznaczanie strat w ferromagnetykach miękkich, poddawanych przemagnesowaniu osiowemu jak również obrotowemu. Wskazane są istotne różnice w matematycznym zapisie równań umożliwiające wykorzystanie ich podczas obliczeń strat [...]
EN The paper presents directions of mathematical model evolution, enabling on iron loss estimation in soft ferromagnetics, under longitudinal as well as rotational magnetization. Fundamental differences In mathematical notation was pointed out. These differences enable iron loss estimation under n[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2006 Vol. 5, Nr 1 157-166
PL Artykuł przedstawia przegląd modeli analitycznych pozwalających modelować przebieg pętli histerezy w materiałach magnetycznych. Zajmuje się zarówno modelami statycznej jak i dynamicznej pętli histerezy.
EN The paper introduces review of analytical models permitting to model the course of the hysteresis loop in magnetic materials. It deals with both static as well dynamic models.
6
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
7
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Powszechnie stosowane układy przekształtnikowe, jakimi są mostki niesterowane oraz sterowane, generują podczas swojej pracy wyższe harmoniczne prądu, które są emitowane do sieci zasilającej. W wielu przypadkach emisja harmonicznych prądu przekracza zalecane przez normy poziomy [l, 2], Jednym ze spos[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 213--220
PL Powszechnie stosowane układy przekształtnikowe jakimi są mostki niesterowane oraz sterowane, generują podczas swojej pracy wyższe harmoniczne prądu które są emitowane do sieci zasilającej. W wielu przypadkach, emisja harmonicznych prądu przekracza zalecane przez normy poziomy. Jednym ze sposobów dos[...]
EN In commonly used power electronic systems, higher order harmonics of the current are emitted to the mains. In many cases, emission of these harmonics exceeds permissible levels. One of the adaptation method is joining the UPS system (Uninterruptable Power System). The paper introduce results of comp[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1999 z. 93 25--34
PL Nowoczesne napędy silników elektrycznych zawierają układy przekształtnikowe które zapewniają przeprowadzenie płynnego rozruchu oraz regulacją prędkości obrotowej w szerokim zakresie. Jednakże konstrukcja falownika napięciowego zawiera na wejściu prostownik oraz kondensator w członie pośrednim. Ten f[...]
EN The modern systems containing the electric motor and the voltage inverter that ensure the soft start of the motor and the speed control in wide range. But structure of the inverter include the rectifying bridge and the capacitor. These elements are reason of the parasitic phenomenon like high order [...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 311-318
PL Nowoczesne układy napędowe mające za zadanie regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie a także przeprowadzanie "miękkich" rozruchów maszyn wykorzystują falowniki napięciowe jako źródło zasilające. Oprócz niewątpliwych zalet takiego sposobu zasilania silników indukcyjnych występują także isto[...]
EN The induction motors used for variable speed drives are more and more often fed by the pulsewidth modulation inverters. Beside advantages of that directions for use of the PWM inverters also occur additional anomal effects. The higher harmonics in currents and terminal voltages may cause: the increa[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W pracy przedstawiono problemy modelowania pętli histerezy materiału magnetycznego, z wykorzystaniem jednego z najbardziej popularnych modeli, jakim jest model Preisach'a. Wskazano na różne postacie matematyczne tego modelu, w zależności od rodzaju analizy jaką chcemy przeprowadzić (analiza statyczn[...]
EN In paper problems of the hysteresis loop modelling of magnetic material were introduced. The utilization one of the most popular models, the Preisach model, was discussed. It was pointed that the model has different mathematical forms with respect to the kind of analysis (static analysis or dynamic [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2005 z. 105 55-66
PL Problem obliczania strat mocy w ferromagnetykach miękkich jest znany od wielu lat. W ostatnich latach najczęściej wykorzystywany jest model Preisacha. Wykorzystując ten model, w przypadku obliczeń strat mocy dla odkształconego strumienia magnetycznego, musimy przeprowadzić wiele pomiarów aby dokładn[...]
EN The problem of the power loss estimation has been studied for many years. The most popular method uses the Preisach model. Using this model, in the case when deformed magnetic flux exists, we should execute many experiments to describe in correct form the Everett function. Except that, a well-known [...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 19--23
PL Artykuł prezentuje wyniki modelowania wybranych fragmentów silnika indukcyjnego, którego rdzeń wykonano z blach poddanych wykrawaniu mechanicznemu. Podczas modelowania badano wpływ jednego z parametrów charakteryzujących wykrawanie. Jak wykazano, parametr ten ma zasadnicze znaczenie na rzeczywisty r[...]
EN The paper deals with results of the numeric modeling of selected parts of the induction motor, whose core consists of punched strips. During modeling, the impact of one of the punching process's parameter, was studied. As it was demonstrated, this parameter has a significant influence on the actual [...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 51--56
PL Artykuł prezentuje analizę przebiegów elektrycznych występujących w układzie sieć zasilająca - falownik - silnik indukcyjny. Do analizy pracy tego układu zastosowano program SPICE. W artykule zaprezentowano przebiegi prądów i napięć występujących w obwodzie. Analizę przeprowadzono dla różnych typów [...]
EN The paper deal with analysis of electrical quantities those occur in supply network - voltage inverter -induction motor system. SPICE software was used to built model of circuit representing voltage inverter MSI supplying squirrel-cage induction motor. The paper presents determined time distribution[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2005 Z. 347 3-184
PL Rozważania zawarte w niniejszej pracy dotyczą problemu obliczania strat mocy w ferromagnetykach miękkich o budowie domenowej, wiodących odkształcony strumień magnetyczny lub strumień sinusoidalnie zmienny w obecności stałego pola podmagnesowującego. Głównym elementem pracy jest sformułowanie, możliw[...]
EN The considerations presented in this work concern the problem of the power loss calculation in soft ferromagnetics having domain structure. This material leads deformed magnetic flux or leads sinusoidal flux and works under the DC-biased magnetization. The main objective of this work is to formulate[...]
16
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2011 nr 4 211-222
EN The paper deals with the problem of automatic image processing, which takes into account the specific purpose of improving image quality. This issue is particularly difficult in the case of improving the quality of images derived from medical equipment. The methods of processing and quality improvem[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 303-310
PL W silniku indukcyjnym współpracującym z falownikiem MSI można na drodze pomiarowo -obliczeniowej dokonać zamknięcia bilansu mocy pobieranej przez silnik z sieci i oszacować poszczególne składniki strat mocy. Szczególnie niezbędny w tym procesie jest pomiar lub obliczenie odkształconych prądów w stoj[...]
EN It is possible to estimate the values of the power loss components in the induction motor fed PWM voltage inverter. The quantification and the separation of theses components constitute complex problem. The paper shows results of calculation of power loss components made for two induction motors: 7.[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W tym artykule autorzy szacują i analizują wartości strat w rdzeniu stojana, występujące w silniku indukcyjnym małej mocy. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), w warunkach sinusoidalnego zasilania. Obliczenia całkowitych strat w rdzeniu zostały przeprowadzone prz[...]
EN In this paper the iron losses in low power induction motor are estimated and analysed using time-stepping Finite Element Method (FEM) under sinusoidal supply. The iron losses calculation has been carried out by add up the iron losses produced by orthogonal components of the flux density, as if t[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Artykuł opisuje model bezszczotkowego silnika dyskowego z magnesami trwałymi, który jest użyteczny do zastosowania i symulacji w programie Matlak/Simulink. Niektóre z parametrów silnika BLDC, niezbędne dla modelu określono z wykorzystaniem trójwymiarowych obliczeń metodą elementów skończonych. P[...]
EN The paper describes brushless permanent magnet disk-type motor model useful for simulation in Matlab/Simulink. Some of BLDC disktype motor parameters necessary for the Matlab/Simulink model were determined by using 3D FEM calculations. These parameters take into account the damage of a part of ma[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
1998 z. 91 137--142
PL Z uwagi na coraz powszechniejsze stosowanie falowników typu MSI zasilających silniki indukcyjne w układach o regulowanej prędkości obrotowej, zachodzi potrzeba określania zarówno strat mocy w uzwojeniach silnika jak również poszczególnych składników strat mocy poza uzwojeniami, głównie w rdzeniu. Pr[...]
EN On account of general usage of the PWM inverters supplying induction motors, the determination of both power losses in the windings and cores is necessary. In the paper the main problem is the calculation core power losses. These losses have two components: the quasi-fundamental and surface power lo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last